Tải bản đầy đủ
2 Chương trình LAD của mô hình

2 Chương trình LAD của mô hình

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

47

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

48

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

49

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

50

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

3.3 Sơ đồ đấu dây mô hình

51

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY GẮP SẢN PHẨM _TĐH3_K6

CHƯƠNG IV KẾT LUẬN
Qua thời gian thực hiện đồ án với đề tài “Điều khiển tay máy gắp sản
phẩm”. là cơ hội để chúng em củng cố kiến thức đã học trên nhà trường đồng
thời phát huy tính sáng tạo và khả năng giải quyết công việc theo yêu cầu đặt ra ,
tiếp xúc và làm quen với thàn tựu khoa học kỹ thuật của chuyên nghành tự động
hóa nói riêng và của nền công nghiệp hiện đại nói chung.
Đây là một đề tài không mới, đã có nhiều thế hệ đi trước tìm hiểu và phát
triển, vì vậy chúng em có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo,
nhưng vì thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên trong đồ án sẽ còn nhiều
thiếu sót, rất mong được sự chỉ bảo và góp ý của thầy cô và các bạn.
Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn cô: Th.s Phạm Thị Hồng
Hạnh đã giúp chúng em hoàn thành đồ án này !
Hà nội ngày 06 tháng 06 năm 2014

52