Tải bản đầy đủ
Hình 4: Vun đất hoàn chỉnh

Hình 4: Vun đất hoàn chỉnh

Tải bản đầy đủ

+ Trồng dặm
- Sau khi trồng 20 ngày thì kiểm kê để
trồng dặm cây chết và cây có mắt
ghép chết
- Dùng bầu cắt ngọn hoặc stump bầu 2
tầng lá để trồng dặm
- Cần dặm hoàn chỉnh ngay năm thứ
nhất, cây giống để trồng dăm khoảng
15 - 25% tùy theo phương pháp
trồng

4. Trồng xen trong cao su
+ Qui định chung
- Có thể trồng xen cây họ đậu, lúa, rau
màu giữa hàng cao su trong 3 năm đầu
- Phải bón phân cho cây trồng xen
- Đất dốc phải thiết lập thảm phủ cây họ
đậu ngay từ năm đầu
- Không trồng xen trong vườn cao su có
độ dốc trên 8%

+ Khoảng cách trồng xen
- Năm thứ nhất: Trồng xen cách hàng cao
su mỗi bên 1,5 m đối với lúa và 1,0 m
đối với cây họ đậu
- Năm thứ 2, 3: Trồng xen cách hàng cao
su ít nhất 1,5 m
- Thiết lập thảm phủ họ đậu nên chọn cây
Kudzu (Pueraria phaseoloides); Mucuna
(Mucuna cochichinensis); Đậu lông
(Calopogonium mucunoides)

5. Chăm sóc vườn cây KTCB
+ Tỉa chồi:
- Sau khi trồng phải tỉa chồi thực sinh
và chồi ngang thường xuyên
- Trong thời gian KTCB phải thường
xuyên cắt bỏ những cành mọc lệch
tán, cành mọc tập trung

- Vùng thuận lợi tạo tán ở độ cao 3m,
vùng có gió mạnh nên giữ độ cao
phân cành từ 2,2 -2,5 m trở lên
* (Phần chăm sóc bón phân và phòng
trị bệnh hại, cỏ dại tham khảo qui
trình bón phân và BVTV cây cao su)