Tải bản đầy đủ
Lòch sử phát triển:

Lòch sử phát triển:

Tải bản đầy đủ

- Năm 1833, 22 cây cao su tại vườn thực vật Ceylon được
nhân trồng trên thế giới. Tại Malaysia vào năm 1892
trồng được 120 ha.
- Năm 1900- 1940: thời kỳ hòang kim của cây cao su, thể
hiện qua các số liệu như: năm 1900 thu được 4 tấn mủ
mà chủ yếu là mủ thu được từ những cây hoang dại,
1910 thu được 10.000 tấn, 1919: 400.000 tấn,
1940:1.417.000 tấn.

- 1941-1945: thời kỳ đen tối của cây cao su thiên nhiên
do hầu hết các diện tích cao su tại các nước Châu Á
bò bỏ phế không khai thác được: 1942 chỉ đạt
650.000 tấn, 1945 còn 254.000 tấn.
Từ đó để đáp ứng đủ nguyên liệu thì ngành công
nghiệp cao su nhân tạo ra đời và phát triển mạnh
nhất vào năm 1950: đạt sản lượng là 780.000 tấn

*Công nghiệp cao su nhân tạo phát triển có một số thuận
lợi:
+Nhà máy sản xuất xây dựng ở qui mô lớn
+Vốn và nguyên liệu dồi dào.
* Những nhược điểm:
+Tính đàn hồi kém hơn cao su tự nhiên
+ Không có tính bám chặt vào dây bố và dây kim lọai,
+Nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường nặng
+ 1972, giá phụ phẩm tăng và giá thành tăng lên.

- Từ đó, cây cao su tự nhiên lại được chú trọng trong việc
khôi phục và phát triển ngày càng mạnh hơn.
- Ngày nay các nhà khoa học khẳng đònh phải tồn tại hai
lọai mủ cao su tự nhiên và nhân tạo
- Hiện nay diện tích ,sản lượng cao su thiên nhiên tập
trung các nước Châu Á (93.1%) trong đó có 3 nước
Đông Nam Álà Malaysia, Indonesia và Thailand
- Diện tích cao su trên thế giới đạt 9,43 triệu ha và sản
lượng đạt 8.682.000 tấn

2.Việt Nam
- Năm 1877, Pierre, người đầu tiên đưa cây cao su vào
Việt Nam,
- Năm 1897, Raoul, người đã đưa những hạt giống cao su
đã nẩy mầm vào Việt Nam và việc trồng này thành công
- Diện tích cao su Việt Nam năm 2007 đạt 582.000 ha, sản
lượng 610.000tấn
- Năm 2008, diện tích 659.000 ha, sản lượng 721.000 tấn

• - Giai đoạn 1900- 1920: đây là giai đoạn cây cao su
được nhân trồng ở Việt Nam với tính chất thăm dò,
thử nghiệm và cuối năm 1920 tổng diện tích cao su
đạt được vào khoảng 10.000 ha.
• - Giai đoạn 1920- 1945: đây có thể coi là thời kỳ
phát triển mạnh diện tích cao su tại Việt Nam. Đến
cuối năm 1945 diện tích đạt được 138.000 ha với sản
lượng 77.400 tấn.
• - Giai đọan 1945- 1960: thời kỳ do ảnh hưởng của
chiến tranh nên tốc độ phát triển chậm lại và tính
đến cuối năm 1960 diện tích đạt được 142.000 ha và
sản lượng đạt 79.650 tấn.

- Giai đoạn 1960- 1975: cũng do ảnh hưởng chiến
tranh nên Pháp rút vốn không đầu tư vào Việt Nam
nữa, diện tích cao su không gia tăng nữa mà còn bò
tàn phá và theo Tổng cục thống kê đến 5/1975 tổng
diện tích cao su còn 75.200 ha.
• - Sau năm 1975, nhà nước ta bắt đầu chương trình
khôi phục và phát triển diện tích cây cao su Việt
Nam và chương trình phát triển này đạt rất nhiều kết
quả khả quan cho ngành cao su Việt Nam

II GIÁ TRỊ KINH TẾ:
- Về Công nghiệp
(Mủ (sản phẩm: 60%gtvt), gỗ, dầu, mật ong)
- Về xã hội
( ổn đònh công việc làm cho người công nhân)
- Về môi trường
( bảo vệ môi trường, phủ xanh đất trống đồi trọc, hấp thu
CO2 )
- Về an ninh quốc phòng: các đơn vò vừa làm nghóa vụ
quân sự vừa làm kinh tế