Tải bản đầy đủ
Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Tải bản đầy đủ

Sâu bệnh hại

Hình 3.4 Triệu trứng sâu đục thân trên lá bắp

Hình 3.6 Bệnh khô vằn

Hình 3.5 Triệu trứng sâu đục thân trên đọt non

Hình 3.7 Côn trùng gây hại

31

3.10 Hiệu quả kinh tế

Bảng 3.11 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến hiệu quả kinh tế của cây ngô

Khoảng cách trồng

Năng suất thực thu
Giống

Doanh thu

Tổng chi (đồng/ha)

cây/ha

TSLN
Lợi nhuận (đồng/ha)

(tấn/ha)

(đồng/ha)

(%)

50 x 20 cm

CP888

39.208.000

58,3

58.300.000

19.092.000

32,7

50 x 20 cm

NK7328

38.721.000

56,2

56.200.000

17.479.000

31,1

50 x 20 cm

NK67

38.860.000

37,4

37.400.000

-1.460.000

-3,9

60 x 20 cm

NK67

38.308.322

36,6

36.600.000

-1.708.322

-4.7

60 x 20 cm

NK7328

38.192.850

58,1

58.100.000

19.907.150

34,3

60 x 20 cm

CP888

38.594.400

50,7

50.700.000

12.105.600

23,9

70 x 20 cm

NK7328

37.814.850

51,3

51.300.000

13.485.150

26,3

70 x 20 cm

CP888

38.157.800

51,7

51.700.000

13.542.200

26,2

70 x 20 cm

NK67

37.914.267

34,1

34.100.000

-3.814.267

-11,2
Giá bán: 1.000 đ/kg

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1 Kết luận

̱

Cả hai giống NK7328 và CP888 đều sinh trưởng và phát triển tốt trên nền đất phèn, riêng giống NK67 có sức
sinh trưởng kém.

̱

Giống NK7328 được trồng ở khoảng cách 60 x 20 cm có khả năng sinh trưởng tốt nhất với:

+
+
+
+
+
+
+

Chiều cao cây đạt 201,1 cm.
2
2
Chỉ số diện tích lá là 5,0 m lá/m đất.
Đường kính gốc lớn đạt 2,6 cm.
Đường kính trái đạt 4,7 cm.
Chiều dài trái đạt 23,77 cm.
Năng suất thực thu cao 58,1 tấn/ha.
Hiệu quả kinh tế cao nhất (19.092.000 đ/vụ/ha).

34

4.2 Đề nghị

̱

Cần tiếp tục tiến hành trồng và khảo nghiệm 2 giống NK7328 và CP888 ở nhiều vụ và trên các loại đất khác

̱

nhau để từ đó đánh giá chính xác khả năng chống chịu cũng như tính ổn định về năng suất.

Đồng thời cần tiến hành thêm khảo nghiệm về mức phân và phân tích thành phần dinh dưỡng trong thân lá
để bắp sinh khối đạt được chất lượng cao phục vụ chăn nuôi bò sữa.

35

Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tài

Hình 1 Giống CP888 trồng ở khoảng cách
50 x 20cm

Hình 2 Giống NK7328 trồng ở khoảng cách

Hình 3 Giống NK67 trồng ở khoảng cách

60 x 20cm

70 x 20cm

36

Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tài

Hình 4 Triệu trứng nhiễm phèn

37

Một số hình ảnh trong thời gian thực hiện đề tài

Hình 5 Tủ sấy

Hình 6 Cân khối lượng chất khô sau sấy

38

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!