Tải bản đầy đủ
6 Đặc điểm hình thái trái bắp

6 Đặc điểm hình thái trái bắp

Tải bản đầy đủ

3.7 Năng suất sinh khối lý thuyết và năng suất sinh khối thực thu của cây bắp
Bảng 3.7 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến năng suất lý thuyết và năng suất thực thu của cây bắp

Giống (B)
Khoảng cách (A)

TB A
NK67

NK7328

CP888

50x20

58,9

74,4

67,7

67,4 a

Năng suất lý

60x20

55,2

74,9

67,2

65,8 a

thuyết

70x20

43,5

62,3

60,0

55,3 b

(tấn/ha)

TB B

52,5 b

70,5 a

65,3 ab

*
ns
CV = 16,4%; F A=7,32 ; F B =7,28**; F AB =0,11

Năng suất thực
thu
(tấn/ha)

50x20

37,4

56,2

58,3

50,6 a

60x20

36,6

58,1

50,7

48,7 ab

70x20

34,1

51,3

51,7

45,7 b

TB B

36,0 b

55,2 a

53,6 a

*
*
ns
CV:29,7%; FA: 11,0 ; FB: 5,0 ; FAB: 0,1

Hình 3.1 Hình thái cây của giống bắp NK67 ở
70NSG

Hình 3.2 Hình thái cây của giống bắp NK7328 ở
70NSG

Hình 3.3 Hình thái cây của giống bắp CP888 ở
70NSG

3.8 Tỷ lệ chất khô

Bảng 3.8 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến tỷ lệ chất khô (%) có trong cây bắp

Yếu tố giống (B)
Khoảng cách trồng (A)

TB A
NK67

NK7328

CP888

50x20

20,9

20,3

18,6

19,9

60x20

22,3

18,6

21,3

20,7

70x20

22,6

18,7

20,9

20,7

TB B

21,9

19,2

20,2

ns
ns
ns
CV:11,0%; FA: 0,4 ; FB: 3,4 ; FAB: 0,9

3.9 Tình hình sâu bệnh hại và mức độ đổ gãy của cây bắp

Bảng 3.9 Mức độ sâu đục thân và đỗ ngã trên cây bắp

Giống (B)
Khoảng cách trồng (A)
NK67

NK7328

CP888

50 x 20

1

1

1

60 x 20

1

1

2

70 x 20

2

1

1

50 x 20

1

1

1

60 x 20

1

1

1

70 x 20

2

1

1

Sâu đục thân
(điểm)

Đổ ngã
(điểm)

Ghi chú:
Điểm 1: < 5%
Điểm 2: 5 – 15%

Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh khô vằn trên cây bắp

Yếu tố giống (B)
Khoảng cách trồng
TGST

TB A
(A)

NK67

NK7328

CP888

50 x 20

2

2,3

3,3

2,6

60 x 20

1,7

1,3

3.3

2,1

70 x 20

3,3

1,7

2

2,3

TB (B)

2,3

1,8

2,9

Bệnh khô vằn
(%)

ns
ns
ns
CV = 38,2%; FA=0,2 ; FB=3,5 ; FAB=2,8

Sâu bệnh hại

Hình 3.4 Triệu trứng sâu đục thân trên lá bắp

Hình 3.6 Bệnh khô vằn

Hình 3.5 Triệu trứng sâu đục thân trên đọt non

Hình 3.7 Côn trùng gây hại

31