Tải bản đầy đủ - 39 (trang)
6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ - 39trang

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1 Thời gian sinh trưởng và phát triển

Bảng 3.1: Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây bắpYếu tốNgày mọc mầm

(NSG)Tỷ lệ nảy mầm

(%)Giống (B)Khoảng cách trồng

(A)TB (A)

NK67NK7328CP88850 x 205,05,05,0_60 x 205,05,05,0_70 x 205,05,05,0_TB (B)____50 x 2096,796,094,795,860 x 2096,796,094,095,670 x 2097,096,793,795,8TB (B)96,8 a96,2 a94,1 bns

CV = 1%; F A=0,1 ; F B =20,0**; F AB =0,7nsBảng 3.1: Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp (tt)Yếu tốTung phấn

(NSG)Phun râu

(NSG)Giống (B)Khoảng cách trồng

NK67NK7328CP88850 x 2051,752,750,351,6 a60 x 2051,352,050,351,2 ab70 x 2051,051,049,750,6 bTB (B)51,3 a51,9 a50 x 2053,053,753,353,3 a60 x 2052,353,753,353,1 a70 x 2052,053,052,352,4 bTB (B)52,44 b53,44 a53,0 ab

ns50,1 b

ns

CV = 1,6%; F A=8,4*; FB =11,2 **; F AB =0,4CV = 1,2%; F A=9,5*; F B =5,6*; F AB =0,4Ngày chín sữa

(NSG)TB (A)(A)50 x 2068,1 bc68,2 bc68,4 bc68,2 ab60 x 2068,3 bc66,4 d69,1 ab67,9 b70 x 2068,2 bc67,2 cd70,7 a68,7 aTB (B)68,2 ab67,9 b68,7 aCV = 1,3%; F A=7,8*; F B =12,4**; F AB =3,3*3.2 Động thái tăng trưởng chiều cao và tốc độ tăng trưởng chiều cao cây bắpBảng 3.2 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến chiều cao cây bắpYếu tố giống (B)

TGST60 NSGKhoảng cách trồng

(A)TB A

NK67NK7328CP88850x20155,9184,8195,6178,760x20150,4201,1202,6184,770x20153,7205,4203,7187,6TB B153,3 b197,1 a202,6 aCV:16,2%ns

FA: 1,0FB: 7,0**ns

FAB: 0,13.3 Động thái ra lá và tốc độ ra lá bắp

Bảng 3.3 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến động thái ra lá bắpYếu tố giống (B)

Khoảng cách trồng

TGST60 NSGTB A

(A)NK67NK7328CP88850x2018,821,120,720,160x2019,421,921,020,770x2018,521,421,020,3TB B19,0b21,4a20,9aCV: 7,8%ns

FA: 1,2FB: 6,6**FAB: 0,1ns3.4 Diện tích lá và chỉ số diện tích lá bắp

Bảng 3.4 Ảnh hưởng của giống và khoảng cách trồng đến diện tích lá và chỉ số diện tích lá cây bắpGiống (B)

Khoảng cách (A)Diện tích lá (dm2TB A

NK67NK7328CP88850x204458,147,349,8 ab60x2050,260,652,354,4 a70x2042,646,544,444,5 bTB B45,655,148,0CV:22,2%**

FA: 27,050x204,45,84,75,0 a60x204,25,04,44,5 b70x203,03,33,23,2 cTB B3,94,74,1CV:21,8%FA: 9,3**ns

FB: 2,1lá/cây)Chỉ số diện tích lá

2

2

(m lá/m đất)FB: 1,1nsFAB: 0,2FAB: 0,3nsnsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

Tải bản đầy đủ ngay(39 tr)

×