Tải bản đầy đủ
Cái riêng là dấu hiệu của đối tượng, dấu hiệu đó nằm trong mối quan hệ không giống với các dấu hiệu khác của tất cả các đối tượng khác cùng một loại đối tượng đã được xác định. Khi thể hiện những đặc điểm và những tính chất không lặp lại của đối tượng, cá

Cái riêng là dấu hiệu của đối tượng, dấu hiệu đó nằm trong mối quan hệ không giống với các dấu hiệu khác của tất cả các đối tượng khác cùng một loại đối tượng đã được xác định. Khi thể hiện những đặc điểm và những tính chất không lặp lại của đối tượng, cá

Tải bản đầy đủ