Tải bản đầy đủ
Đổi mới nâng cao nội lực điều hành của chính phủ:

Đổi mới nâng cao nội lực điều hành của chính phủ:

Tải bản đầy đủ

sách, thăm dò d luận xã hội, phân tích tâm trạng của dân chúng. Chính phủ cố
gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc nắm thực tế kiểm tra công tác ở địa phơng, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, hoạch định chính sách

13

C kết luận
Quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ và tính chất của LLSX. Đây là quy
phổ biến của mọi hình thái kinh tế xã hội, vạch ra tính chất phụ thuộc khách quan của
QHSX và sự phát triển của LLSX. Xu hớng của sản xuất vật chất là không ngừng
biến đổi phát triển, sự biến đổi phát triển đó bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi của
LLSX trớc hết là CCLĐ, CCLĐ phát triển dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với QHSX hiện
có, đòi hỏi khách quan phải xoá bỏ QHSX cũ thay bằng QHSX mới.
Lịch sử phát triển của xã hội loài ngời là lịch sử thay đổi các PTSX, sự thay
đổi đó bắt đầu từ sự thay đổi của LLSX. Xã hội loài ngời trải qua 5 PTSX ( cộng
sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, t bản chủ nghĩa, xã hội chủ
nghĩa). LLSX là nội dung, là quá trình sản xuất. QHSX là hình thức của quá trình
sản xuất, hình thức của sản xuất bao giờ cũng ổn định hơn. Song sự ổn định đó chỉ
là tạm thời và sớm muộn cũng phảI thay đổi cho phù hợp. QHSX ra đời từ LLSX,
nhng khi ra đời nó có vai trò tác động trở lại tích cực với LLSX. Nếu QHSX phù
hợp với tính chất và trình độ của LLSX nó sẽ thúc đẩy LLSX và ngợc lại, nó kìm
hãm sự phát triển của sản xuất. Khi ra đời QHSX quy định mục đích khuynh hớng
phát triển của sản xuất. Quy định hệ thống quản lý sản xuất và quản lý xã hôị, quy
định phơng thức phân phối ít hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng.
Sự điều chỉnh trong quan hệ sở hữu dới dạng cổ phiếu dẫu thay thế cho
chiếm hữu cá thể và chiếm hữu t nhân về TLSX. Những ngời công nhân làm thuê
có thể mua cổ phần của các công ty xí nghiệp nên trở thành cổ đông sở hữu một
phần tàI sản, đợc hởng một phần lợi nhuận làm cho họ quan tâm đến quá trình
sản xuất, tăng năng suất lao động.
Vận dụng quy luật QHSX phải luôn luôn phù hợp với tính chất và trình độ
của LLSX vào Việt Nam nhằm phát triển nền kinh tế vững mạnh đa đất nớc cánh
vai cùng các cờng quốc năm châu.

14

D Danh mục tài liệu tham khảo
1. Tạp chí Triết học (1999-2000).
2. Giáo trình triết học Mác Lenin (NXB giáo dục).
3. Giáo trình triết học Mac Lenin (chơng trình cao cấp) (NXB t tởng văn hoá).
4. Văn kiện đại hội đại biểu lần 8(NXB chính trị quốc gia).
5. Cacmac-Anghen toàn tập (NXB chính trị quốc gia).
6. Tạp chí cộng sản(năm 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
7. Báo thông tin lý luận (1999 2000).

15

Mục lục
lời nói đầu......................................................................................................1
B Nội dung..................................................................................................2

I. Quan điểm và lí luận của Các- Mác.................................................2
1. Quan điểm về QHSX và LLSX.......................................................................2
2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và tính chất và trình độ của LLSX..............3
2. 1: Tính chất và trình độ của LLSX..........................................................3
2. 2: LLSX quyết đinh QHSX.......................................................................4
2. 3: QHSX tác động trở lạI LLSX:..............................................................4
2. 4: Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX.....................................5
II. THựC TRạNG QUá TRìNH PHáT TRIểN KINH Tế VIệT NAM áP
DụNG QUY LUậT qhsx PHảI PHù HợP VớI TíNH CHấT Và TRìNH
Độ CủA llsx................................................................................................6
1. Đờng lối phát triển QHSX và LLSX theo định hớng xã hội chủ nghĩa:.............6
2. Thực trạng nguồn lực của LLSX nớc ta hiện nay:............................................7
3. Quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam:..........................................................7
iii. Một số vấn đề của nền kinh tế việt nam hiện nay...............9
1. Những khó khăn trên con đờng phát triển đất nớc:...........................................9
2. Bài học từ sự bất hợp lí trong mối quan hệ QHSX và LLSX:..........................10
3. Mục tiêu phát triển kinh tế ở Việt Nam:........................................................10
IV. Một số giảI pháp để vận dụng quy luật QHSX phảI phù
hợp với tính chất và trình độ của LLSX vào nền kinh tế
nớc ta hiện nay......................................................................................11
1. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hữu hiệu cho sản xuất kinh doanh của mọi
tầng lớp nhân dân.......................................................................................11
2. Đổi mới nâng cao nội lực điều hành của chính phủ:.......................................12

C kết luận................................................................................................14
D Danh mục tài liệu tham khảo................................................15

16