Tải bản đầy đủ
Sự vận dụng quy luật đúng đắn qui luật QHSX phù hợp với tính chất &trình độ của LLSX của Đảng ta.

Sự vận dụng quy luật đúng đắn qui luật QHSX phù hợp với tính chất &trình độ của LLSX của Đảng ta.

Tải bản đầy đủ

Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo qui luật này vào đIều kiện lịch sử
đặc thù của nớc ta đang ỏ trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tế còn
phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội , bỏ qua giai đoạn
phát triển t bản chủ nghĩa.Trong giai đoạn mới của cách mạng nớc ta hiện
nay cả nớc độc lập thống nhất đang tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa , quá
trình xây dựng phơng thức sản xuất mới XHCN phảI là một quá trình kết
hợp chặt chẽ cảI tạo với xây dựng , cảI tạo để xây dựng và xây dựng để cảI
tạo mà xây dựng là chủ yếu.PhảI xoá bỏ cáI cũ , vừa xây dựng cáI mới từ
thấp lên đến cao , từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện.Chúng ta phảI đồng thời
tạo ra cả quan hệ sản xuất mới lẫn lực lợng sản xuất mới.Chúng ta phảI
nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tiến
hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ
quá độ.Đồng thời , ngay từ đầu quá trình công nghiệp hoá phảI tiến hành cảI
tạo XHCN các ngành kinh tế , nhất là tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp kết
hợp chặt chẽ giữa công nghiệp với phát triển nông nghiệp.Chúng ta phảI tiến
hành đồng thời cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật , t tởng và văn hoá ba
cuộc cách mạng này gắn bó chặt chẽ với nhau.PhảI quán triệt vị trí then chốt
của cách mạng khoa học-kỹ thuật để nhanh chóng phát triển lực lợng sản
xuất không ngừng củng cố , hoàn thiện quan hệ sản xuất mới , luôn giữ đợc
vai trò mở đờng , thúc đẩy cho lực lợng sản xuất phát triển.Báo cáo ban chấp
hành trung ơng tại Đại hội Đảng IV đã nhấn mạnh :
PhảI luôn luôn thấu suốt đặc đIểm của quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên
sản xuất lớn XHCN là QHSX và LLSX luôn luôn gắn bó với nhau , thúc đẩy
nhau cùng phát triển , mỗi bớc cảI tạo QHSX cũ , xây dựng QHSX mới đều
thúc đẩy sự ra đời và lớn mạnh của LLSX mới ;ngợc lạI mỗi bớc tạo ra
LLSX mới đều có tác dụng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới..
Nắm vững quan đIểm đó của Đảng , ra sức thực hiện đờng lối chung cũng
nh đờng lối xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa mà ĐạI hội IV
17

của Đảng đã đề ra chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng thành công phơng
thức sản xuất XHCN ở nớc ta làm cho nớc ta trở thành một nớc XHCN có
kinh tế công-nông nghiệp hiện đạI , văn hoá và khoa học-kỹ thuật tiên
tiến:có nền vững mạnh;có đời sống văn minh và hạnh phúc.

Kết luận
Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lợng
sản xuất.Đây là qui luật phổ biến của mọi hình thái kinh tế xã hội , vạch ra
tính chất phụ thuộc khách quan của quan hệ sản xuất vào sự phát triển của
lực lợng sản xuất.Đến lợt mình quan hệ sản xuất tác động trở lạI đối với lực
lợng sản xuất.
Xu huớng của nền sản xuất vật chất là không ngừng biến đổi phát triển ,
sự biến đổi phát triển của lực lợng sản xuất.Trớc hết là công cụ lao động
,công cọ lao động phát triển dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản
xuất hiện có , đòi khách quan phảI xoá bỏ QHSX cũ băng QHSX mới.
Lịch sử phát triển của xã hội loàI ngời là lịch sử thay đổi các phơng thức
sản xuất , sự thay đổi đó bắt đầu từ sự thay đổi LLSX .Xã họi loàI ng ời trảI
qua 5 phơng thức sản xuất :Cộng sản nguyên thuỷ , chiếm hữu nô kệ , phong
kiến , TBCN , XHCN. Lực lợng sản xuất là nội dung , là quá trình sản
xuất ;quan hệ sản xuất là hình thức của quá trình sản xuất .Hình thức của
sản bao giờ cũng ổn định hơn.Song sự ổn định đó cũng chỉ là tạm thời và
sớm muộn cũng phảI thay đổi cho phù hợp.Quan hệ sản xuất ra đời từ LLSX
, nhng khi ra đời nó có vai trò tác động trở lạI tích cực.Nếu quan hệ sản
xuất phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX , nó thúc đẩy sản xuất phát
triển nhanh , ngợc lạI nó kìm hãm sự phát triển của sản xuất , qui định hệ
thống quản lý sản xuất và quản lý xã hội , qui định phơng thức phân phối ít
hay nhiều mà ngời lao động đợc hởng.
Việc tìm ra những đIều chỉnh thích ứng của CNTB về qui luật sản xuất
phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX thúc đẩy tạo đIều kiện chi sự
phát triển mạnh mẽ hơn nữa.CNTB đIều chỉnh tất cả yếu tố trong QHSX t
bản chủ nghĩa , đIều chỉnh các lĩnh vực , các khía cạnh khác nhau của
18

QHSX đã tác động ảnh hởng chi phối lẫn nhau , tổng hợp tạo ra sự thích ứng
phù hợp.

Danh mục tàI liệu tham khảo
1.Mác-t bản tập 1 NXB Sự thật Hà Nội 1973
2.Mác-Angghen tuyển tập 2 NXB Sự thật Hà Nội 1984
3.TàI liệu nghiên cứu ĐạI hội Đảng IV , VI , VIII NXB Chính trị quốc
gia .
4.Triết học Mác-Lênin tập 2 NXB Giáo dục 1995.
5.C hủ nghĩa duy vật biện chứng NXB Sách giáo khoa Mác-Lênin 1981

19

Mục lục
Lời mở đầu.
Phần I.Quan đIểm của triết học Mác về qui luật quan hệ sản xuất phù
hợp với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất.
I.Lực lợng sản xuất và kết cấu của lực lựơng sản xuất.
II.Quan hệ sản xuất và kết cấu của quan hệ sản xuất.
III.Qui luật về sự phù hợp của QHSX với LLSX.
Phần II.Qui luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX với
công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
I.Nhìn lạI những sai lầm về qui luật QHSX phù hợp với tính chất và trình
độ của LLSX trớc ĐạI hội Đảng VI.
II.Phát triển LLSX và QHSX theo định hớng XHCN.
III.Xây dựng QHSX mới theo định hớng XHCN.
Kết luận.

20