Tải bản đầy đủ
Vai trò của các hình thức sở hữu đối với sự phát triển lực lượng sản xuất

Vai trò của các hình thức sở hữu đối với sự phát triển lực lượng sản xuất

Tải bản đầy đủ

đến đơn nhất hoá? Rõ ràng, đây là một quan điểm cần trao đổi thêm để làm sáng
tỏ vấn đề.
Thực tế lịch sử cho thấy: lực lợng sản xuất xã hội không ngừng phát triển,
phân công lao động xã hội ngày càng sâu. Cùng với sự phát triển của lực lợng
sản xuất, của phân công lao động xã hội thì các hình thức sở hữu về t liệu sản
xuất cũng càng trở nên đa dạng. Trong xã hội nguyên thuỷ, do lực lợng sản xuất
còn hết sức thấp kém cho nên chỉ có một hình thức sở hữu duy nhất về t liệu sản
xuất là sở hữu thị tộc, bộ lạc. Nhng từ xã hội nô lệ, xã hội phong kiến đến xã hội
t bản thì phân công lao động xã hội càng ngày càng phát triển, các hình thức sở
hữu về t liệu sản xuất ngày càng đa dạng. Ngày nay khi nhân loại đang tiến hành
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ làm thay đổi căn bản lực lợng sản xuất
xã hội; khi phân công lao động trong mỗi nớc cũng nh quốc tế và khu vực ngày
càng sâu; khi lực lợng sản xuất có tính xã hội hoá cao và có tính quốc tế thì các
hình thức sở hữu về t liệu sản xuất càng trở nên đa dạng. Trong các nớc t bản
phát triển cũng nh ở các nớc khác đều xuất hiện rất nhiều hình thức sở hữu khác
nhau nh sở hữu của những ngời sản xuất nhỏ cá thể, sở hữu của Nhà nớc, và các
hình thức sở hữu hỗn hợp. Rõ ràng rằng, xu hớng ngày càng đa dạng hoá các
hình thức sở hữu về t liệu sản xuất gắn liền với sự phát triển của lực lợng sản
xuất, của phân công lao động trong xã hội là một xu hớng tất yếu, là một quá
trình lịch sử - tự nhiên và là một qui luật phát triển của xã hội. Đó cũng chính
là quá trình xã hội hoá sản xuất cả về lực lợng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất.
Quá trình xã hội hoá về mặt lực lợng sản xuất chính là quá trình phân công lao
động xã hội ngày càng sâu sắc trong mỗi nớc cũng nh trên phạm vi quốc tế và
khu vực. Còn xã hội hoá về quan hệ sản xuất (quan hệ sở hữu) chính là quá trình
ngày càng đa dạng hoá các hình thức sở hữu, làm cho sở hữu có nhiều cấp độ
khác nhau, quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau. Điều này khác với quan điểm trớc đây đã đồng nhất xã hội hoá về sở hữu t liệu sản xuất với công hữu hoá.

15

C - Kết luận

Trong công cuộc đổi mới của nớc ta hiện nay, vai trò của việc phát triển lực lợng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu đóng vai trò rất quan trọng. Chúng
ta cần phải hiểu và vận dụng một cách tốt nhất qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với
tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất. Trên thực tế bất cứ ở đâu và vào
lúc nào cũng không thể có đợc sự phù hợp tuyệt đối giữa trình độ phát triển lực lợng
sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu. Nhng phải tuỳ theo tình hình thực tế
đó lựa chọn một giải pháp phù hợp, trong quan hệ giữa lực lợng sản xuất và đa dạng
hoá các hình thức sở hữu nói chung cũng có sự ràng buộc xuất phát từ chúng. Tuy
nhiên chính bản thân các quan hệ sản xuất lại có mối quan hệ chặt chẽ với lực lợng
sản xuất. Vấn đề đặt ra là ta sử dụng mối quan hệ ấy nh thế nào cho phù hợp. Đặc
biệt quan hệ giữa lực lợng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở nớc ta lại
có nhiều lộn xộn trong việc nghiên cứu, sử dụng và phát triển các phơng thức sản
xuất tức là quá trình Đa dạng hoá cụ thể hơn là quá trình Phù hợp hoá các loại
phơng thức sản xuất vào điều kiện thực tế hiện nay của Việt Nam chúng ta. Nếu
chúng ta sử dụng đúng các quy luật trên cộng với điều hoà mối quan hệ giữa phát
triển lực lợng sản xuất với đa dạng hoá các hình thức sở hữu thì không lâu sau nớc ta
sẽ tiến nhanh cùng với các nớc phát triển trên con đờng công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đã chọn.
Qua việc nghiên cứu để hoàn thiện bài viết này phần nào em hiểu và biết đợc tình hình kinh tế nớc nhà. Những cái, những điều kiện mà Đảng và Nhà nớc ta
đang làm để phát triển đất nớc. Cũng nh bao sinh viên khác của trờng, sau bốn
năm đào tạo đợc chút ít kiến thức em sẽ cùng đất nớc làm hết sức mình để đa
nhân dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, đất nớc giàu mạnh hơn, có
thể cạnh tranh với các cờng quốc trên thế giới.
Từ đó em có đôi lời kiến nghị nh sau:
- Không ngừng phát triển lực lợng sản xuất bằng việc nhanh chóng đa các
tiến bộ kỹ thuật của những nớc đi trớc và tăng cờng công tác giáo dục, hớng dẫn
cho ngời lao động có thể tiếp thu đợc những công nghệ mới.
- Bình thờng hoá các quan hệ trong quá trình sản xuất, có cách nhìn đúng đắn giữa
ngời làm thuê với ông chủ của mình. Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hởng đến chất lợng của sản phẩm làm ra nhằm tạo ra một môi trờng cạnh tranh lành mạnh trên thị trờng
trong nớc và quốc tế. Giúp đỡ ngời lao động để họ đợc hởng một quyền lợi, mức tiền lơng phù hợp với sức lao động mà họ bỏ ra và đợc phân theo thời gian quy định,... Điều
này sẽ khiến họ tích cực làm việc, từ đó năng suất lao động và rất có thể cả chất lợng sản
phẩm không ngừng tăng.
- Đa ra phơng thức phù hợp trong vấn đề sở hữu và các hình thức sở hữu. Đặc biệt
là kết hợp tốt mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển lực lợng sản xuất với đa dạng
hoá các hình thức sở hữu ở nớc ta nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển
đất nớc để đa nớc nhà lên sánh cùng với các cờng quốc phát triển trên thế giới.
Trên đây là đôi lời kiến nghị của em, mong rằng nó sẽ góp phần nhỏ bé
cùng đất nớc đi lên theo con đờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.
16

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Tạp chí Kinh tế và phát triển
Đặc san 11/1996
PGS. TS Vũ Văn Hân
2. Tạp chí Kinh tế và phát triển
PTS. Đoàn Quang Thọ
3. Tạp chí phát triển kinh tế
PTS. Đào Duy Huân
4. Phát triển kinh tế
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Trờng Đại học Kinh tế
PTS. Lu Hà Vĩ
5. Triết học tháng 6 - 1998
Philosophy
Viện triết học
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Nông Thị Mồng

17

mục lục

a - Đặt vấn đề.........................................................................................................1
b - nội dung.............................................................................................................2
I. Sự nhận thức về lực lợng sản xuất và qui luật quan hệ sản xuất phù
hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất..........2

1. Đôi nét về lực lợng sản xuất......................................................................................2
2. Qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng
sản xuất.................................................................................................................3
II. Bàn về sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam và vai trò của
nó đối với sự phát triển lực lợng
sản xuất..............................................................................................................................5

1. Đa dạng hoá các hình thức sở hữu t liệu sản xuất nhằm phát triển kinh tế hàng
hoá nhiều thành phần ở Việt Nam........................................................................5
2. Về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN ở nớc ta
hiện nay.................................................................................................................7
3. Nhận thức về chế độ sở hữu trong tuyên ngôn của Đảng cộng sản và sự vận dụng ở
nớc ta hiện nay.....................................................................................................12
4. Vai trò của các hình thức sở hữu đối với sự phát triển lực lợng sản xuất...............14

C - Kết luận..........................................................................................................16
Danh mục tài liệu tham khảo..................................................................17
mục lục

18

18