Tải bản đầy đủ
Nguyên tắc xây dựng

Nguyên tắc xây dựng

Tải bản đầy đủ

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

dõn v mi hot ng ca mỡnh. Vì vy, xõy dng Nh nc phỏp quyn x hi
ch ngha cú quan h khng khớt vi xõy dng x hi cụng dõn. Xõy dng Nh
nc phỏp quyn x hi ch ngha ca dõn, do dõn, vì dõn, l cỏch thc c bn
phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, huy ng ni lc ca ton th nhõn
dõn, ca tt c cỏc thnh phn kinh t vo s nghip cụng nghip húa, hin i
húa t nc v xõy dng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha.
Nh nc phỏp quyn, nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha v
x hi cụng dõn l b ba hp thnh khụng th tỏch ri, l iu kin v tin
cho nhau, l bo m v kt qu ca cụng nghip húa, hin i húa t nc.
2 - Hin phỏp v phỏp lut nc ta ghi nhn quyn ca cụng dõn tham gia qun
lí nh nc, qun l x hi, tham gia tho lun cỏc vn chung ca c nc
v a phng, kin ngh, t nguyn vng, yờu cu ca mình vi cỏc c
quan nh nc. Cụng dõn cú quyn t do ngụn lun, t do bỏo chớ, quyn khiu
ni, t cỏo, v.v.. Cỏc quyn v s t do ú trong nhiu trng hp l iu kin
nhõn dõn kim tra hot ng ca Nh nc, nhng trc ht ú l mt trong
nhng phng thc quan trng thc hin dõn ch. Vỡ vy, cn chm lo cho
con ngi, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mi ngi; tụn trng v thc
hin cỏc iu c quc t v quyn con ngi m Vit Nam kí kt hoc
tham gia. i mi c ch, xỏc nh trỏch nhim ca cỏc cp, cỏc ngnh, ca
cỏn b, cụng chc trong vic gii quyt kp thi khiu ni, t cỏo ca cụng dõn.
Quyn lc nh nc nc ta l quyn lc nh nc thng nht. S thng
nht ú l mc tiờu chung phc v li ớch ca nhõn dõn, ca t nc, ca
dõn tc. Xột theo c ch t chc th quyn lc nh nc ti cao, tc l nhng
chc nng v thm quyn cao nht thuc v nhng c quan i din cho nhõn
dõn. nc ta, ú l Quc hi v Hi ng nhõn dõn cỏc cp. Quc hi cú
thm quyn lp hin v lp phỏp; quyn giỏm sỏt ti cao; quyn quyt nh k
hoch phỏt trin t nc; quyn lp ra cỏc c quan v chc v quc gia cao
nht. Hi ng nhõn dõn cỏc cp l nhng c quan quyn lc nh nc a
19

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

phng, i din cho ý chớ, nguyn vng v quyn lm ch ca nhõn dõn, do
nhõn dõn a phng bu ra, chu trỏch nhim trc nhõn dõn a phng v c
quan nh nc cp trờn.
3 - Mt trong nhng im c bn ca vic xõy dng Nh nc phỏp quyn ca
dõn, do dõn, vì dõn l quyn lc nh nc thng nht trờn c s phõn cụng v
phi hp trong vic thc hin ba quyn: lp phỏp, hnh phỏp, t phỏp. Cú th
hiu rng, s thng nht l nn tng, s phõn cụng v phi hp l phng thc
t c s thng nht ca quyn lc nh nc.
Trong giai on hin nay, hot ng lp phỏp ang ng trc nhng nhim v
mi m v phc tp ca vic iu chnh phỏp lut ỏp ng yờu cu phỏt trin
kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, ch ng hi nhp kinh t quc
t. Lp phỏp phi bo m tớnh kh thi ca cỏc quy nh phỏp lut, tớnh hiu
lc v hiu qu ca vic ỏp dng phỏp lut vo cuc sng. Hot ng lp phỏp
phi va bo m cht lng, va theo kp yờu cu ca s phỏt trin. Mun
vy, cn t chc tt hn na quy trình lp phỏp. Quy trình ú phi va bo
m phn ỏnh c s phỏt trin sng ng ca i sng xó hi trong cỏc lnh
vc, li va bo m tớnh chuyờn mụn phỏp lí ca cỏc quy nh cú s phi
hp cht ch gia khõu lm lut vi vic ban hnh cỏc vn bn di lut, t
chc thc hin phỏp lut.
Mc dự cú nhiu n lc i mi v ci cỏch nhng t chc v hot ng ca
b mỏy hnh phỏp ca nc ta còn nhiu nhc im, cũn nhiu mt cha theo
kp v ỏp ng c yờu cu phỏt trin ca t nc. T chc hnh phỏp cha
thụng sut, còn yu trong vic x lí nhng mi liờn kt dc v ngang, thm chớ
còn cú hin tng cc b. Ch phõn cp trỏch nhim còn thiu rnh mch,
lm trm trng thờm tỏc phong lm vic quan liờu v da dm. Thm quyn v
trỏch nhim cỏ nhõn cha c quy nh cht ch. Thỏi lm vic v trỏch
nhim trc dõn ca i ng cỏn b, cụng chc vn còn l vn ỏng núi
hin nay.
20

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Trong lnh vc hot ng t phỏp, Hin phỏp v phỏp lut ca Nh nc ta
trc sau nh mt u khng nh cỏc yờu cu v bình ng, cụng bng, v s
c lp ca to ỏn khi xột x, bo m mi vi phm u b x lí, tng cng
bo v cỏc quyn v li ớch hp phỏp v chớnh ỏng ca ngi dõn. Trong giai
on hin nay, hot ng t phỏp ó tr thnh mt hot ng ht sc quan
trng ca Nh nc ta, th hin vai trò mi, nhng òi hi v nhng nhim v
mi ca lnh vc hot ng ú. Trờn c s nhng thnh tu v kinh nghim ó
cú, cn y mnh ci cỏch t phỏp theo Ngh quyt 08 ca B Chớnh tr (khúa
IX) m nhng ni dung c bn phi l ci cỏch hot ng xột x v ci cỏch
cỏc th tc t tng, nõng cao nng lc chuyờn mụn, o c ngh nghip v
trỏch nhim chớnh tr - phỏp lí ca cỏn b t phỏp.
4 - Mt trong nhng ni dung c bn ca nguyờn tc phõn cụng v phi hp
quyn lc nh nc v ci cỏch hnh chớnh l s phõn cụng, phõn cp gia
trung ng v a phng. S phõn cụng, phõn cp y phi nhm khuyn khớch
v nõng cao tớnh ch ng ca chớnh quyn a phng, kt hp cht ch qun
lí ngnh v qun lí lnh th, thc hin ỳng nguyờn tc tp trung dõn ch.
Vic phõn cụng v phõn cp gia trung ng v a phng phi da trờn nn
tng ca mt h thng chớnh tr c s vng mnh, cú tớnh chuyờn nghip cao v
sc gii quyt mi vn do thc tin t ra. õy ang l mt khõu yu.
5 - cao phỏp lut, tng cng phỏp ch phi i lin vi vic a phỏp lut
vo cuc sng, to thúi quen v np sng tụn trng phỏp lut trong cỏn b v
mi tng lp nhõn dõn. Cho nờn, xõy dng phỏp lut v a phỏp lut vo cuc
sng phi thc s l hai mt ca mt nhim v. i mi v hon thin phỏp
lut phi i lin vi i mi v hon thin thc tin ỏp dng phỏp lut. Tng
cng hot ng xõy dng phỏp lut phi i lin vi vic khuyn khớch v to
iu kin cho cỏc hot ng ca cỏc t chc v cụng dõn nhm s dng y
quyn v thc hin tt ngha v ca h, s khuyn khớch tớnh tớch cc phỏp lí
phi i lin vi vic hon thin cỏc th tc phỏp lí, i mi v ci cỏch hnh
21

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

chớnh v h thng t phỏp. ng thi, cao phỏp lut v phỏp ch còn t ra
nhim v phi bng mi cỏch nõng cao s hiu bit phỏp lut, u tranh cú
hiu qu vi cỏc vi phm v ti phm, kiờn quyt chng quan liờu v tham
nhng trong b mỏy ca ng v Nh nc.
6 - Thc thi quyn lc v thi hnh phỏp lut l nhng hot ng luụn luụn cn
n s kim tra, giỏm sỏt y v hu hiu. Cỏc hình thc v c ch kim
tra, giỏm sỏt phi thc s c coi trng v hon thin mc cao nht, bo
m cho quyn lc nh nc luụn nm trong qu o phc v nhõn dõn v t
nc, phỏp lut luụn luụn c tụn trng, phỏp ch v k cng c gi
vng. i vi cỏc c quan nh nc, kim tra, giỏm sỏt l cỏch tt nht cỏc
c quan ú thc hin ỳng chc trỏch v thm quyn ca mnh, ng thi l
iu kin phi hp cỏc hot ng mt cỏch cú hiu qu. n lt mỡnh, cỏc
hot ng, cỏc hỡnh thc v c ch kim tra, giỏm sỏt phi cú s phõn cụng,
phi hp y v hon thin hn.
7 - Nh nc phỏp quyn ca ch ta th hin nhng t tng, quan im
tớch cc, tin b, phn ỏnh m c v khỏt vng ca nhõn dõn i vi cụng l,
t do, bỡnh ng. Trong vic xõy dng Nh nc phỏp quyn x hi ch ngha
ca dõn, do dõn, vì dõn hin nay, v mt nhn thc, cn khng nh cỏc mi
quan h ch o gia cỏc nguyờn tc v yờu cu ca Nh nc phỏp quyn vi
h thng chớnh tr duy nht mt ng lnh o; vi phng thc t chc nh
nc tp trung cú phõn cụng, phi hp gia cỏc c quan nh nc thc hin
cỏc quyn lp phỏp, hnh phỏp, t phỏp; vi vic tụn trng cỏc quyn t do ca
cụng dõn v ngha v, trỏch nhim ca cụng dõn trong vic bo m mt x hi
trt t, k cng.
V nguyờn tc, Nh nc phỏp quyn khụng mõu thun vi h thng chớnh tr
mt ng lónh o. Vn l ch, bn cht ca ng cm quyn th no,
mc tiờu chớnh tr ca nú cú phi vì li ớch chung ca dõn tc, vì con ngi hay
khụng v do ú cú sn sng tuõn theo nhng quy nh ca phỏp lut hay khụng;
22

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

cú phm cht o c vt qua cỏc cỏm d quyn lc to ln m mt
ng cm quyn duy nht cú nhiu kh nng gp phi hay khụng v nú cú t
ra v thc hin c nhng k lut nghiờm khc cho chớnh mình hay khụng,
v.v..
IV. Phần kết

Ngy nay, chỳng ta ang xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam x hi ch
ngha v ly t tng v nh nc phỏp quyn ca dõn, do dõn v vì dõn ca
H Chớ Minh lm nn tng t tng cho chỳng ta trong cụng cuc xõy dng
ú.
Vi nhng kt qu t c trong quá trỡnh i mi, cng nh nhng khú
khn, tn ti qu hn 20 nm i mi, hon thin nh nc theo hng xõy
dng nh nc phỏp quyn x hi ch ngha tỏc ng mnh m v trc tip
n quỏ trình i mi t nc núi chung. Thc t cho thy, vn i mi v
hon thin nh nc hin nay l cụng vic còn khú khn c v lí thuyt v thc
tin. iu ú ũi hi ng, Nh nc v nhõn dõn ta cn cú nhng bc i v
gii phỏp va khẩn trng, va vng chc trong hin thc, tip tc ci cỏch
trit để hn na tổ chc v hot ng ca Nh nc ể ỏp ng c tỡnh hình
mi ca t nc trong quỏ trình chn hng dõn tc v hi nhp hin nay.

23

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

MC LC
Trang
A. Giới thiệu đề tài.1
B. Nội dung chính...................................................................................1
I. Sự ra đời của Nhà nớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam.......................1
II. T tởng của Hồ Chí Minh về Nhà nớc Pháp quyền (Đặc điểm của
Nhà nớc pháp quyền XHCN ở Việt Nam)................................................2
III. Công cuộc xây dựng Nhà nớc pháp quyền XHCN ở nớc ta trong
giai đoạn hiện nay......................................................................................6
1. Nội dung xây dựng......................................................................6
2. Nguyên tắc xây dựng...................................................................18
IV. Phần kết.......................................................................................23
Nhà nớc pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội
chủ nghĩa ở việt nam

24