Tải bản đầy đủ
Nội dung xây dựng

Nội dung xây dựng

Tải bản đầy đủ

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

nu ch coi trng phỏt trin kinh t, li ớch v vn hoỏ x hi ca nhõn dõn.
Thc tin nhng nm qua cho thy nu khụng chỳ trng xõy dng v phỏt trin
giỏo dc, vn hoỏ, y t, phỳc li cụng cng, cho nhng mt ny yu kộm v
xung cp thì chng nhng nh hng xu ti vic chm lo bi dng, phỏt
huy nhõn t con ngi, m còn kìm hãm nguồn lực thúc đẩy kinh t phỏt triển.
Nhõn dõn l ngi sỏng tạo ra lch s cho nờn nhõn dõn l ngun gc ca
quyn lc. Trong x hi XHCN, quyn lc Nh nc c bt ngun t nhõn
dõn, ca nhõn dõn, do nhõn dõn v vì nhõn dõn.Vì vy, trong cụng cuc i
mi Nh nc hin nay, phi ra sc phỏt trin v hon thin ch i din,
lm cho nú thc s th hin bn cht nhõn dõn ca Nh nc ta. Mt Nh nc
nh vy mi m bo quyn con ngi sng trong ho bình, c lp, t do;
c quyn lm ch t nc, lm ch x hi v lm ch bn thõn mnh; c
quyn cú cuc sng m no, bình đẳng v hnh phỳc. Tụn trng quyn ca mi
con ngi (quyn bình đẳng ca cụng dõn trc phỏp lut, bình đẳng dõn tc,
bình ẳng nam n, t do tớn ngng v khụng tớn ngng cng nh cỏc quyn
t do, dõn ch khỏc) phi gn vi ngha v v trỏch nhim ca mi ngi trc
t nc v x hi.
Mun m bo mi li ớch v quyn hnh u thuc v nhõn dõn, phi kiờn
quyt u tranh chng li nhng hin tng vi phm phỏp lut m ni bt l
tham nhng v buụn lu, xõm phm cỏc quyn t do, dõn ch ca cụng dõn;
lm hng gi, trn gian ln thu gõy tn tht ln cho Nh nc v nhõn
dõn. ú chớnh l tõm t, nguyn vng v cng l đòi hi ca nhõn dõn i vi
Nh nc, thụng qua Nh nc.
Vic ca t nc l vic ca nhõn dõn. Vì vy, cn phi tp hp rng ri mi
lc lng qun chỳng nhõn dõn, phỏt huy y kh nng v trớ tu ca ton
dõn cựng lo vic nc. Hn na, mi quyn hnh ch thuc v nhõn dõn khi
cú mt c ch thớch hp nhõn dõn cú th trc tip giỏm sỏt cỏc hot ng
ca Quc hi v i biểu Quc hi, ca Hi ng nhõn dõn v i biu Hi
7

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

ng nhõn dõn cỏc cp, cng nh giỏm sỏt mi hot ng ca cỏc c quan Nh
nc v viờn chc Nh nc. Phi cú c ch thớch hp c tri cú th by t
s tớn nhim hay bt tớn nhim ca mình i vi i biu Quc hi v i biu
Hi ng nhõn dõn m mình bu ra, to iu kin cỏc i biu gn bú hn
vi c tri, cao ý thc trỏch nhim ca ngi i din nhõn dõn, phi luụn
xng ỏng vi s tớn nhim ca dõn. Ch tch H Chớ Minh ó khng nh:
Nc ta l nc dõn ch, bao nhiờu li ớch u vì dõn, bao nhiờu quyn hn
u ca dõn Chớnh quyn t xó n Chớnh ph Trung ng do dõn c ra.
(1) Mun m bo mi li ớch v quyn hnh u thuc v nhõn dõn, phi
chin thng c nghốo nn v lc hu, phỏt trin kinh t, vn hoỏ, ci thin
i sng nhõn dõn, xõy dng v tng bc hon thin nn dõn ch lm cho dõn
giu, nc mnh v bo v vng chc c lp, ch quyn v ton vn lnh thổ
quc gia.
2. Gii quyt mi quan h cụng dõn Nh nc l mi quan h chớnh tr
c bn xõy dng Nh nc phỏp quyn ca dõn, do dõn v vì dõn.
C s gii quyt mi quan h cụng dõn Nh nc trong Nh nc phỏp
quyn XHCN l vn quyn v ngha v ca tt c mi ngi c phỏp lut
ghi nhn v bo v. Trong ú Nh nc phỏp quyn cú ngha v tụn trng giỏ
tr cao nht l con ngi; Nh nc ra phỏp lut, ng thi phi tuõn th
phỏp lut v bo m cho cụng dõn c chng li chớnh s tu tin ca Nh
nc. iu ú cú ngha l Nh nc phi to ra cho cụng dõn s bo m
rng ngi ta khụng b ũi hi cỏi ngoi hoc trờn nhng iu kin quy nh
trong Hin phỏp v phỏp lut (2). Mt khỏc, con ngi l mc tiờu v giỏ tr
cao nht. Do ú, Nh nc phi m bo cho cụng dõn s an ton phỏp lí,
c hng cỏc quyn v t do c bn ú vi phm, k c t phớa cỏc c quan
Nh nc v nhng ngi cú chc v. Chớnh vì vy, mt mt Nh nc ra
phỏp lut; mt khỏc, chớnh Nh nc, cỏc c quan Nh nc, nhng ngi cú
chc v u cú ngha v bt buc phi tuõn th trit phỏp lut, khụng cú
8

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

mt t chc Nh nc hoc cụng chc no c t mỡnh ng ngoi phỏp
lut, ng trờn phỏp lut. Mi ngi v mi tổ chc hp phỏp u bình ng
trc phỏp lut. Cựng vi nguyờn tc ny, Nh nc ta tin ti thc hin
nguyờn tc khụng cm, tt nhiờn phi trong khuụn khổ ca nn o c XHCN
v tụn trng li ớch ca x hi v ca ngi khỏc. Nguyờn tc ny bo m
mt mt chng li biu hin lng quyn, lm quyn v mt khỏc chng nhng
hnh vi t do, vụ chớnh ph.
Gii quyt mi quan h cụng dõn Nh nc l xõy dng ch trỏch nhim
qua li gia Nh nc v cụng dõn (cỏ nhõn), tc l gia mt bờn l ngi i
din quyn lc Nh nc v mt bờn va l ch th, va l khỏch th ca
quyn lc Nh nc. õy, Nh nc xỏc nh cho mình, cho cỏc c quan
Nh nc v nhng ngi cú chc v trỏch nhim phỏp lí rõ rng v cỏc hnh
vi ca h. Cụng dõn c m bo quyn v kh nng bt buc c quan Nh
nc v nhng ngi cú chc v phi chp hnh phỏp lut, thc thi trỏch
nhim ca mình i vi h.
Mun gii quyt mi quan h gia cụng dõn v Nh nc thì Nh nc phi
t mc tiờu ca mình l phc v li ớch chớnh ỏng ca dõn. Hn na, vic
ca t nc l vic ca dõn, cho nờn mun lm vic ca dõn, cho nờn mun
lm vic ca t nc thì phi tp hp rng ri, phỏt huy kh y nng v
trớ tu ca ton dõn ể cựng lo vic nc. ng thi phi xõy dng mt c ch
ể nhõn dõn kim soỏt cú hiu qu i vi cỏc c quan Nh nc v nhõn viờn
Nh nc. Liờn quan ti vn ny, phi tng bc hon thin ch dõn ch
i din, nhng cn ht sc coi trng vic phỏt huy quyn dõn ch trc tip ca
nhõn dõn, to thnh thúi quen tt trong sinh hot x hi.
Nh nc phỏp quyn XHCN l Nh nc ca dõn, do dõn bu ra. Do ú, mt
khi Nh nc khụng còn vì dõn, ngha l nú khụng ỏp ng c li ớch v
nguyn vng ca nhõn dõn cú quyn by t s bt tớn nhim i vi núi. ú l
9

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

c s Bỏc H núi rng: Nu Chớnh ph lm hi dõn thì dõn cú quyn ui
Chớnh ph. (3)
Trong cỏc ch c, Nh nc l b mỏy ca giai cp búc lt dựng thng
tr v ỏp bc nhõn dõn; cho nờn viờn chc, quan li t xng l cha m dõn, ố
u ci cổ dõn. Trong ch dõn ch XHCN, ngi ch Nh nc l nhõn
dõn; ngi cỏn b Nh nc l do dõn la chn, c nhõn dõn y quyn l
cụng bc; lm cỏn b l lm y t cho nhõn dõn, ch khụng phi l lm
quan Cỏch mng(4). Trong cỏc c quan Nh nc, cỏn b va l lnh o,
va l ngi hng dn ca nhõn dõn. Do ú, nu khụng cú nhõn dõn th ì
Chớnh ph khụng lc lng. Nu khụng cú Chớnh ph, thì nhõn dõn khụng
cú ai dn ng(5). Chớnh vì vy, trong Di chỳc ca mình, Ch tch H Chớ
Minh nhc nh cỏn b, ng viờn phi lm th no xng ỏng va l
ngi lnh o, va l ngi y t ca nhõn dõn. L ngi y t, cỏn b
phi trung thnh, tn ty, cn kim liờm chớnh, chớ cụng vụ t, lo trc thiờn
h, vui sau thiờn h L ngi lnh o thì phi cú trớ tu hn ngi, minh
mn, sỏng sut, nhìn xa trụng rng, gn gi v trng dng nhng ngi hin
ti, c . Bi vy, ngi thay mt v ngi i din cho dõn phi l ngi
cú c, cú ti, phi va hin li va minh.
3. Xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN ca dõn, do dõn v vì
dõn phi da trờn truyn thng, c im dõn tc, nht l truyn thng chớnh tr
ca t nc.
Ngay t khi Nh nc Vn Lang c hỡnh thnh v qua hu ht cỏc triu i
phong kin trc õy, trong khụng ớt trng hp chớnh quyn Nh nc ó
úng vai trũ t chc ton th dõn tc chng gic ngoi xõm. Khi ú, Nh nc
i din cho quyn li c bn sng còn ca c dõn tc l c lp, ch quyn v
ton vn lnh th quc gia. Trong quan h vi phong kin Trung Hoa trc
õy, Nh nc i Vit v hình thức thì mm do, khụn khộo, nhng mc tiờu
bo v c lp t ch ca quc gia thì ht sc kiờn nh.
10

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Trong hn 10 th k Bc thuc tổ chc b mỏy Nh nc v ch quan chc
ca cỏc triu i nc ta tuy chu nh hng ca Nho giỏo v Pht giỏo, nhng
chỳng vn c ci biờn cho phự hp vi c iểm chớnh tr - xó hi Vit Nam
v chu nh hng ca vn hoỏ bn a tng tn ti trc nú v cựng vi nú.
Sut c 10 th k y, ụng cha ta ó u tranh chng Bc thuc, chng ng
hoỏ, ginh c lp dõn tc v gi gìn bn sc vn hoỏ dõn tc; ng thi cng
bit tip thu cú chn lc nhng thnh tu chớnh tr - vn hoỏ ca phong kin
phng Bc xõy dng Nh nc c lp t ch theo hỡnh thc Nh nc
Trung ng tp quyn. S tip thu ú l mt tt yu lch s.
Trong sut thi k b thc dõn Phỏp thng tr, dõn tc Vit Nam ó kiờn cng
u tranh nhm ginh c lp dõn tc. Cỏc phong tro yờu nc vo nhng
nm cui ca th k XIX, u th k XX (nh phong tro Cn Vng do cỏc
s phu phong kin yờu nc lnh o nhm tỏi dng mt Nh nc quõn ch
an ninh; phong tro ụng Du ca Phan Bi Chõu nhm xõy dng mt chớnh
th nh nc Nht t sn quõn ch ngh vin; phong tro ụng Kinh Ngha
Thc ca Phan Chu Trinh nhm thit lp mt quc gia c lp theo mụ hỡnh
ca Phỏp - Cng ho i ngh t sn; phong tro ca Vit Nam Quc Dõn
ng theo gng ca Cỏch mng Tõn Hi Trung Quc) u nhm gii
phúng dõn tc v thit lp Nh nc theo mụ hình dõn ch t sn. Mc tiờu
ca nhng phong tro u tranh trờn u khụng cn phự hp vi hon cnh lch
s t nc nờn b tht bi.
Thng li v vang ca Cỏch mng thỏng Tỏm nm 1945 do ng Cng sn
Vit Nam v Ch tch H Chớ Minh lnh o ó a lch s dõn tc Vit Nam
núi chung v lch s Nh nc ta núi riờng bc sang mt trang s mi. Di
s lnh o ca ng, Nh nc ta ó cú nhng úng gúp to ln trong quỏ
trỡnh Cỏch mng, xng ỏng l cụng c c lc ca nhõn dõn trong cụng cuc
u tranh ginh v bo v c lp dõn tc, trong tổ chc v xõy dng cuc
sng mi, x hi mi phự hp vi nhng truyn thng lch s v bn sc dõn
tc Vit Nam.
11

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Ngy nay, trong nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn vn hnh theo c ch
th trng vi nh hng i lờn ch ngha x hi; vic m ca i vi bờn
ngoi sau khi bình thng hoỏ quan h vi M; nhng yờu cu dõn ch hoỏ i
sng x hi ang ũi hi b mỏy Nh nc phi c i mi theo hng xõy
dng Nh nc phỏp quyn XHCN. Vic xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit
Nam khụng phi l quay lng li vi quỏ kh v vang, xõy dng li t u mt
b mỏy Nh nc theo mt ng hng khỏc, m l k tha v nõng lờn tm
cao mi nhng giỏ tr truyn thng ca Nh nc xõy dng v tng bc
hon thin Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN.
4. Xõy dng quyn lc Nh nc ca cỏc cụng dõn trờn nn tng mt h
thng phỏp lut ngy cng hon thin.
T tng v xõy dng quyn lc Nh nc trong quan h x hi ca cỏc cụng
dõn thc cht l gii quyt mi quan h gia quyn lc vi phỏp lut. Trong ú
phỏp lut l c s duy trỡ quyn lc Nh nc, bn thõn Nh nc va l
cụng c t chc ca giai cp, li va l hình thc thc hin quyn lc cụng
khai. Vì vy, Nh nc ch cú th biu hin ý chớ phổ bin v quyn lc cụng
khai ca mình i vi x hi, vi mi cụng dõn thụng qua phỏp lut. Xõy dng
quyn lc Nh nc trong quan h x hi ca cỏc cụng dõn l xõy dng mt h
thng phỏp lut trờn nn dõn ch thc s, xut phỏt t nhõn dõn v vì nhõn dõn.
Phỏp lut phi nh hng mi cụng dõn v tổ chc x hi vn ti cỏi chõn,
thin, m, vn ti t do ớch thc ca con ngi. t c mc ớch ú,
phỏp lut phi khỏch quan, cụng bng, bỡnh ẳng v dõn ch, ly quyn con
ngi, gii phúng con ngi lm trung tõm xõy dng quyn lc Nh nc.
Quyn lc Nh nc phi thuc v nhõn dõn, phi thể hiện ý chớ ca nhõn dõn,
l s phn ỏnh khỏch quan cỏc nhu cu x hi, thỳc ẩy tin b x hi. Mt
khỏc, khi t ra cỏc thit ch ca mình trong khuụn kh phỏp lut, hoc thit
lp c ch kim tra tớnh hp phỏp, hp hin ca cỏc o lut, cỏc c quan
quyn lc Nh nc cng phi lm sao cho h thng phỏp lut c xõy dng
12

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

trờn s t do v cỏc quyn cụng dõn c bo m. Phỏp lut XHCN th hin
ý chớ chung ca x hi, c bo m bng sc mnh cng ng. Nh nc
tụn trng phỏp lut nh mt giỏ tr x hi chung; ng thi quyn lc Nh
nc l c s, l tiền quan trng nht bo m cho phỏp lut cú c bn
cht phỏp lí ca nú. H thng phỏp lut ca Nh nc luụn l ch da cho vic
tổ chc v hot ng ca quyn lc lm giỏ cho vic xỏc nh cỏc mc tiờu
ca quyn lc Nh nc l vì con ngi, vì x hi ca cỏc cụng dõn. Vì vy,
mi thit ch quyn lc Nh nc phi thc s bo m tớnh cụng bng, bình
đẳng v dõn ch ca x hi cụng dõn. Bo m trờn nguyờn tc mi ngi u
bình ng trc phỏp lut.
Xõy dng quyn lc Nh nc trong quan h vi x hi ca cỏc cụng dõn l ể
bo m cho mi cụng dõn c hng nhng quyn t do vn cú ca h v
khụng th b tc b. Nhng s t do ca mi cụng dõn phi dn ti s thng
nht ca c trt t x hi. S thng nht ú chng li mi s chim ot quyn
lc Nh nc bi cỏc cỏ nhõn chuyờn quyn ng bờn trờn v bờn ngoi dõn,
hoc l loi b s vụ trỏch nhim v bt lc ca nhng ngi cm quyn.
Chớnh vì vy, mi ngi dõn l mt giỏ tr tuyt i ca quyn lc Nh nc
ch khụng th l cụng c ca bt k ai, dự l cú mu tt p nht (6).
Thc cht quyn lc Nh nc l quyn lc ca mi cụng dõn liờn hip li to
thnh Nh nc, chớnh cụng dõn giao cho ngi i din ca mình tha hnh
quyn lc ú. C quan Nh nc t nú khụng cú quyn m ch tha hnh
quyn lc do cụng dõn u nhim. Vì vy, cụng dõn mi tht s l ch th ca
quyn lc Nh nc. Xõy dng quyn lc Nh nc trong mi quan h vi x
hi ca cỏc cụng dõn l gii quyt mõu thun gia quyn lc Nh nc tp
trung vi quyn lc v t do ca cụng dõn. X hi phi cú quyn lc Nh nc
tp trung, nhng khụng phi mi nhu cu ca ngi lao ng Nh nc u lo
c. Bi vỡ khụng gian quyn lc Nh nc l cú gii hn, còn i vi cỏ
nhõn t do thì khụng gian l vụ tn (7). Do ú xõy dng quyn lc Nh nc
l phi to ra mt h thng chớnh tr để lm cho hai mt trờn tr thnh iu
13

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

kin v nguyờn nhân ca nhau. Trong hai mt ú, mt cụng dõn l nn tng, l
ngn ngun, l mc ớch ca mi quyn lc Nh nc. Chớnh vì vy, Nh
nc phỏp quyn XHCN l Nh nc ca dõn, do dõn v vì dõn.
5.Nh nc phỏp quyn XHCN phi c t chc v vn hnh theo
nguyờn tc tp trung dõn ch di s lnh o ca ng Cng Sn.
Tp trung dõn ch l nguyờn tc cn bn, l mt yờu cu t nhiờn v tt yu
ca vic xõy dng Nh nc phỏp quyn v nn dõn ch XHCN vi t cỏch l
mt ch chớnh tr. Vì nu khụng cú dõn ch thụng qua bn bc, tho lun,
tranh lun chn mt gii phỏp hp lí nht thì khụng thể to c s thng
nht tht s. Nhng khụng cú tp trung chuyn s thng nht t quan nim,
nhn thc sang hnh ng, thỡ khụng bao gi dõn ch tr thnh mt giỏ tr hin
thc, mt kt qu thc t c vt cht hoỏ m con ngi cú thể kiểm
nghim, cm nhn c mt cỏch trc tip nh cm n, nc ung hng ngy.
Tp trung dõn ch trong Nh nc phỏp quyn XHCN l s cn thit hp lí để
cho dõn ch trỏnh c nhng thúi xu t hi ca th dõn ch bt chp phỏp
lut, k cng, vt quỏ hnh ng phỏp lí để ri vo t do, hn lon, phỏ
phỏch, vụ chớnh ph. Nú bo m cho cỏc c quan quyn lc khụng thể tr nờn
nhu nhc, bt lc m cú thc quyn. Nú kt hp tớnh tụn trng dõn ch, tụn
trng cỏc quyt nh ca tp trung vi tinh thn trỏch nhim ca cỏc tổ chc v
cỏc cỏ nhõn cú quyn lc.
im quan trng ca nguyờn tc tp trung dõn ch trong qun lí Nh nc theo
tinh thn ca Nh nc phỏp quyn l cao tinh thn tụn trng phỏp lut,
hot ng hp hin, hp phỏp, thc hin s bỡnh ẳng ca mi t chc v cỏ
nhõn trc phỏp lut, xỏc lp rnh mch quy ch, chc trỏch, bn phn cụng
chc trc Nh nc v x hi. ú l c s ể khẳng nh rng: s kt hp
ỳng n tp trung v dõn ch l yu t quyt nh sc mnh v hiu lc ca
b mỏy Nh nc ta.
14

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

- Tng cng s lónh o ca ng i vi Nh nc phỏp quyn XHCN l
nhm m bo cho Nh nc mang bn cht ca giai cp cụng nhõn, thc s l
Nh nc ca dõn, do dõn, vì dõn. Hot ng ca ng th hin bn cht cỏch
mng v khoa hc ca ch ngha Mỏc Lờnin v t tng H Chớ Minh. S
lnh o ca ng to iu kin phi hp v phỏt huy sc mnh tng hp ca
h thng chớnh tr, giỳp Nh nc hon thnh thun li mi nhim v ca mnh.
ng lnh o Nh nc c th hin bng nhng phng thc khỏc nhau.
Mt l, ng lónh o Nh nc ể nú thể ch hoỏ ỳng n lp trng, cỏc
quan im chớnh tr c bn ca mỡnh. Hai l, ng nh hng hot ng ca
Nh nc vo vic t chc thc hin cú hiu qu nhng ngh quyt c
th ch hoỏ ú. Ba l, ng lónh o cụng tỏc cỏn b ngay trong lnh vc Nh
nc
ể tng cng s lónh o ca ng i vi Nh nc, phi i mi v chnh
n ng, nõng cao nng lc lónh o v sc chin u ca ng. Vai trũ lnh
o ca ng i vi Nh nc khụng phi nh vo uy quyn, mnh lnh, m
trình nng lc vch ra ng hng chớnh tr ỳng n v thụng qua cụng
tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, lm cho mi tổ chc v ton x hi t giỏc chp
nhn, tớnh gng mu v vai trò tiờn phong chin u ca t chc ng, ca
i ng cỏn b, ng viờn; s gn bú, tớn nhim ca qun chỳng i vi
ng; s trong sch, vng mnh v bn lnh chớnh tr, t tng v tổ chc
ca ng.
i mi, chnh n ng bao gm i mi ni dung v phng thc lnh o
ca ng, xỏc nh ỳng mi quan h gia ng v Nh nc; ng lnh o
Nh nc, lnh o xõy dng nn phỏp ch, nhng ng v mi ng viờn
hot ng trong khuụn kh hin phỏp v phỏp lut, gng mu chp hnh
chớnh sỏch v phỏp lut; ng khụng ln sõn Nh nc, khụng lm thay Nh
nc.

15

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Hin nay v trớ, vai trò lnh o ca ng cng sn i vi Nh nc phỏp
quyn XHCN Vit Nam l khụng thể cú mt lc lng chớnh tr no cú th
thay th c. Vn ú khụng ch mang tớnh nguyờn tc c khng nh t
lí lun Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, m còn l kt lun chc chn c
rỳt ra t thc tin ca cỏch mng Vit Nam t khi ng ra i n nay.
6. Xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam phi phự hp vi nhng giỏ
tr phổ bin tin b ca nhõn loi.
Quan nim v mt Nh nc c tr v Lm chớnh tr phi ta vo Nhõn
ca Khng T l iểm ta ể xõy dng mt Nh nc lí tng thõn dõn, gn
dõn, ly dõn lm gc. Quan nim ú cú nhng giỏ tr quý bỏu m Nh nc
phỏp quyn XHCN Vit Nam phi tip thu. Mt khỏc, nhng nh t tng c
i ó thy c mi liờn h gia Nh nc v phỏp lut, vai trò phỏp lut
trong t chc, hot ng ca Nh nc, trong ú phỏp lut phi th hin ý chớ
ca dõn v phi khỏch quan, cụng bng v bình ng.
T tng Nh nc phỏp quyn t sn trong thi k u cng ó gn lin vi ý
tng v t do, cụng bng, bình ng, bỏc ỏi ngn c t tng gii phúng ú
ó to nờn nhng ng lc x hi ht sc mnh m cho s gii phúng x hi,
gii phúng giai cp m dự mun hay khụng vn còn gi nguyờn giỏ tr. Vic
xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN ca dõn, do dõn, vì dõn cng
vì nhng mc ớch ú.
Vt lờn trờn cỏc nh t tng t sn, cỏc nh kinh iển ca ch ngha Mỏc
Lờnin khụng ch dng li lnh vc t tng v s cn thit ca Nh nc
phỏp quyn m còn hnh ng cỏch mng để thc hin hoỏ t tng ú trong
xó hi. Ch ngha x hi lm nn tng kinh t da trờn ch s hu XHCN l
biểu hin cho vic xõy dng Nh nc ca dõn, do dõn v vì dõn; ng thi nú
cng l s biểu hin thc t ca t do, bình đẳng bỏc ỏi ca con ngi.
C. Mỏc vit: T do l bin Nh nc t c quan ng trờn x hi, thnh c
quan hon ton phc tựng x hi, vo thi i chỳng ta, t do mc cao
16

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

hn hay thp hn ca cỏc hỡnh thc Nh nc c xỏc nh bi mc
chỳng hn ch t do ca Nh nc. V. I. Lờnin tip thu t tng ca C. Mỏc
v Nh nc phỏp lut v phỏt triển nú trong iu kin thc tin mi phi k
tha di sn m loi ngi tớch lu c; di ch ngha x hi iu tit
sn xut v phõn phi sn phm cn phi dựng phỏp quyn m tớnh t sn, do
ú cn Mt Nh nc t sn khụng cú giai cp t sn. Tip tc t tng ú
ca Lờnin, cỏc nh t tng sau ny khi bn n ni dung, bn cht Nh nc
phỏp quyn XHCN khẳng nh: Khụng thể nờu mt nguyờn tc no ca
quan im Nh nc phỏp quyn XHCN m cha c xõy dng t lõu hoc
khụng cú nhng iu tng t trong cỏc Nh nc thuc cỏc h thng x hi
khỏc nhau. T quan im ú, cỏc nh chớnh tr phỏp lí v trit hc Mỏc
Lờnin v Nh nc phỏp quyn u nhn mnh n cỏc c trng c bn ca
Nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, do dõn, vì dõn nh: quyn lc Nh
nc thuc v nhõn dõn, tớnh ti cao ca lut, nguyờn tc phõn quyn v thng
nht quyn lc. Trong Nh nc ú, v bn cht phỏp lut phi m bo tớnh
khỏch quan cụng bng, bỡnh ng; phỏp lut m bo quyn con ngi, quyn
t do dõn ch c quan tõm c bit.
K tha v phỏt huy nhng t tng tin b ú ca nhõn loi, ng ta cho rng
vic xõy dng Nh nc phỏp quyn Vit Nam XHCN ca dõn, do dõn, vì dõn
phi phự hp vi ch s hu, ch qun lí v ch phõn phi ca nn
kinh t th trng vi nh hng XHCN. Nh nc phỏp quyn XHCN ca
dõn, do dõn, vì dõn phi phự hp vi tớnh cht x hi hoỏ theo hng phỏt huy
cao sỏng kin ca cỏ nhõn, to iu kin cho mi cỏ nhõn t do sỏng to
trong mi hot ng ca mỡnh. lm c iu ú, Nh nc cú vai trò iu
tit kinh t tm v mụ, Nh nc lo cho dõn, to iu kin ể nhõn dõn thc
hin mi chc nng xó hi ca mnh. Do vy, chc nng x hi ca Nh nc
ngy cng c m rng v i vo chiu sõu.
Trong khi nhn mnh s cn thit phi k tha nhng giỏ tr nhõn loi trong
quỏ trình xõy dng Nh nc phỏp quyn XHCN, chỳng ta cng khụng xem
17