Tải bản đầy đủ
b. Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích.

b. Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích.

Tải bản đầy đủ

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

KT LUN
Cụng nghip hoỏ l quỏ trỡnh tt yu m sm hay mun cỏc nc ang
phỏt trin u phi tri qua chuyn t xó hi nụng nghip lc hu sang xó
hi cụng nghip hin i. Ch cú iu do s phỏt trin nhanh chúng ca cuc
cỏch mng khoa hc cụng ngh hin i nờn ngy nay cụng nghip húa phi
gn lin vi hin i húa. Vỡ l ú thoỏt khi nguy c tt hu xa hn so vi
cỏc nuc trong khu vc v th gii nc ta khụng cũn con ng no khỏc
ngoi vic tin hnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ.
Tuy nhiờn do s tỏc ng chi phi ca bi cnh thi i v iu kirnj ca
t nc, quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nc ta hin nay cú
nhng in khỏc bit so vi cụng nghip húa trc õy. ú l: cụng nghip
húa gn lin vi hin i húa; cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ trong iu kin
hi nhp quc t; cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ c thc hin trong nn
kinh t th trng,trong ú im khỏc c bn, cú tớnh cht bao trựm l cụng
nghip hoỏ, hin i hoỏ hin nay chuyn t khai thỏc ch yu ngun lc t
nhiờn sang khai thỏc ngun lc con ngi, c bit l tim nng trớ tu, ly
vic phỏt huy ngun lc con ngi lm yu t c bn cho s phỏt trin nhanh
chúng v bn vng.
th hin cụng nghip húa hin i húa phi cú cỏc ngun lc nh
ngun lc con ngi, vn, ti nguyờn thiờn nhiờn, Cỏc ngun lc ny u
cn thit v cú quan h cht ch vi nhau nhng mc tỏc ng v vai trũ
ca chỳng i vi ton b quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ khụng
ging nhau, trong ú ngun lc con ngi gi vai trũ quyt nh. Bi vỡ cỏc
ngun lc con ngi t nú khụng th tham gia vo quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ,
hin i hoỏ, chỳng ch cú ý ngha vi s phỏt trin ca xó hi v thc s tr
thnh ngun lc ca cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ khi c kt hp vi sc
mnh v trớ tu ca con ngui; ng thi thụng qua vic khai thỏc ngun lc
- 26 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

khỏc hin cú con ngi gúp phn to ra cỏc ngun lc mi. Vi ý ngha ú
ngun lc con ngi l ngun lc ni ti c bn, tt yu gi v trớ trung tõm
trong h thng cỏc ngun lc ca cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ; l ngun lc
ca mi nguũn lc; l ti nguyờn ca mi ti nguyờn; l ch th trc tip,
quyt nh ton b quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ.
Mt khỏc ngun lc con ngi cng l khỏch th c khai thỏc trit
v c th lc v trớ lc trong quỏ trinh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. Bi vy
trong iu kin ngy nay khi trớ tu hoỏ lao ng ang l xu th ph bin, trớ
tu l nn tnng sc mnh mi quc gia, thỡ vic nuụi dng khai thỏc cú hiu
qu ngun lc tim nng trớ tu to ln ca c cng ng tr thnh yờu cu cp
bỏch v hng u trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ.
Hn na cng chớnh ngun lc con ngi l i tng m cụng cuc
cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ phi hng vo phc v, u t v phỏt trin.
Bi th trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ phi gn tng trng
kinh t vi phỳc li nhõn dõn, vi tin b v cụng bng xó hi, vi phỏt trin
bn vng. Mi thnh qu ca s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ phi
to ra nhng iu kin, phng tin mi nõng cao cht lng cuc sng
cho con ngi, phỏt trin ngun nhõn lc.
Nh vy v trớ, c im v sc mnh ca ngun lc con ngi c th
hin trong mi quan h so sỏnh vi cỏc ngun lc khỏc; trong mi quan h
hu c i vi cỏc ngun lc khỏc; v vi t cỏch ch th ln khỏch th ca
quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ.
Hin ti trong ngun lc con ngi nhcỏ ta bờn cnh nhng u th
nh lc lng lao ng lao dụng di do, con ngi Vit Nam cn cự chu
khú, thong minh v sỏng to, thỡ nhng hn ch ca nú cng khụng phi l
nh, nht l v trỡnh chyờn mụn ngh nghip, k nng lao ng, th lc v
vn húa lao ng cụng nghip; thờm vo ú vic khai thỏc v s dng s lao
ng ó qua o to, cú trỡnh li bõt hp lý v kộm hiu qu. Vỡ vy vic

- 27 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

khai thỏc v phỏt trin ngun lc con ngi hp lý, cú hiu qu ỏp ng
yờu cu ca cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ ang l nhim v cp bỏch.
Ngun lc con ngi trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ l
vn cú ni dung khỏ rng ln, liờn quan n nhiờu ngnh, nhiu lnh vc
khỏc nhau. Nhng ni dung c cp trong tiu lun ny mi ch l nhng
t tng c bn gúp phn vo vic lm rừ v trớ c im v nõng cao hiu
qu khai thỏc, phỏt trin ngun lc con ngi trong quỏ trỡnh cụng nghip
hoỏ, hin i hoỏ t nc. Tỡm kim nhng gii phỏp hu hiu nhm khai
thỏc v phỏt trin ngun lc con ngi hp lý, cú hiu qu vỡ s thnh cụng
ca cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ vn ang l quỏ trỡnh n lc ca c dõn tc
núi chung, ca th gii khoa hc núi riờng di s lónh o ca ng.

- 28 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

C. DANH MC TI LIU THAM KHO.
1.

Phm Khiờm ch, Nguyn ỡnh Phan: Cụng nghip hoỏ hin i hoỏ
Vit Nam v cỏc nc trong khu vc, NXB. Thng Kờ, 1995

2.

ng Cng Sn Vit Nam: Vn kin Hi ngh ln th 7 BCH Trung
ng khúa VII, NXB. Chớnh tr quc gia, H. 1994

3.

V.I.Lờnin : Ton tp, Nxb. Tin b, M.1979,tp 12

4.

Nguyn Trng Chun: Ngun nhõn lc trong chin lc kinh t - xó hi
ca nc ta n nm 2000, Tp chớ Trit hc, s 4-1990

5.

on Vn Khi: Ngun lc con ngi trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ,
hin i hoỏ Vit Nam, Nxb lý lun chớnh tr,2005

6.

Nguyn Khc Chng : Cụng tỏc o to i hc, cao ng v nghnh
ngh phỏt trin ngun nhõn lc nc ta,

7.

Nguyn Hu Dng : V nhim v phỏt trin vic lm giai on 20062010

- 29 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

B GIO DC V O TO
TRNG I HC KING T QUC DN
KHOA QUN TR KINH DOANH CN & XD

TIU LUN TRIT HC

Ti:

NGUN LC CON NGI TRONG QU
TRèNH CễNG NGHIP HO HIN I HO
Sinh viờn : PHM èNH CHIU
Hng dn khoa hc : TS. Lấ NGC THễNG

H NI, thỏng 5 nm 2007

- 30 -