Tải bản đầy đủ
Chương III : THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA .

Chương III : THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA .

Tải bản đầy đủ

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

chớnh l khú khn nu nn sn xut khụng ỏp ng vic lm cho ngi lao
ng.
Nguyờn nhõn ca tỡnh hỡnh trờn l do trong nhiu thp k qua nc ta cú
tc tng dõn s cao trong khi ú nn sn xut xó hi li kộm phỏt trin
khụng ỏp ng c yờu cu phõn cụng lao ng. Mt khỏc ngoi s lao ng
gia tng t nhiờn hng nm nhng ngi ngoi lc lng lao ng nh ngi
v hu, tr em, hc sinh ang i hc cỏc trng chuyờn nghip cng cú nhu
cu vic lm khỏ ln.Hin ti lc lng lao ng hng nm tng thờm trờn
mt triu ngi cng thờm 2 triu ngi lao ng cha cú vic lm thũng
xuyờn. Do ú sc ộp v vic lm nc ta hin nay l rt ln.
Túm li, quy mụ dõn s v lc lng lao ng nc ta gia tng mc
cao.Tỡnh trng tha lao ng, thiu vic lm l bi toỏn nan gii m nc
ta ó, ang v s phi tip tc gii quyt trong nhng nm ti.
2. V c cu ngun lc con ngi.
C cu ngun lc con ngi phn ỏnh qua c cu dõn c, c cu lao
ng trong cỏc ngnh, c cu lao ng ó qua o to trong cỏc ngnh v cỏc
khu vc kinh t, c cu trỡnh lao ng, c cu tui trong lc lng lao
ng c cu ngun lao ng d tr trong cỏc trng i hc, cao ng, trung
hc chuyờn nghip, dy ngh
Theo s liu thng kờ nhng nm gn õy c cu dõn c v lao ng
nc ta ó cú s chuyn dch tớch cc. T trng trong cỏc nghnh nụng lõm
ng nghip cú xu hng gim dn, lao ng trong cỏc ngnh cụng nghip,
xõy dng v dch v tng dn tuy vn cũn chm.
V c cu trỡnh lc lng lao ng, n cui nm 2003 t l lao
ng qua o to ngh trong lc lng lao ng l 17,5% 6. C th l cú
khong 4,9 triu lao ng cú trỡnh s cp hoc cú chng ch ngh, 1,47
triu lao ng cú trỡnh trung hc chuyờn nghip, khong 1,3 triu lao ng
6

Nguyn Hu Dng : V nhim v phỏt trin vic lm giai on 2006- 2010, ti liu ó dn, tr.71.

- 17 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

cú trỡnh cao ng i hc, hn 10 nghỡn thc s. Tin s phú giỏo s v giỏo
s (thỏng 5 nm 2002) cú khong 13.500 ngi 7. Ngha l t l i hc
trung hc chuyờn nghip cụng nhõn k thut l 1 1,75 2,3. T l ny núi
lờn s mt cõn i nghiờm trng trong c cu trỡnh lao ng. ỏng lu ý l
s mt cõn i ny chng nhng cha c khc phc m cũn cú xu hng
ngy cng gia tng trong thi gian ti, bi vỡ s hc sinh bc cụng nhõn k
thut v trung hc chuyờn nghip c o to t nm 1991 tr li õy ngy
cng gim nhanh so vi s gia tng hc sinh bc ai hc, cao ng. iu ny
lm cho ngun lao ng c o to vn ang rt thiu nc ta nhng li
b tha; tỡnh trng thy nhiu hn th, ngi thit k, nhiu hn
ngũi thit cụng v mt t l so vi yờu cu ca th trng lao ng trong
lc lng lao ng nc ta trong nhng nm ti l mt thc t.
V c cu tui lao ng, núi chung lc lng lao ng nc ta c
xp vo loi tr 54% s ngi trong tui lao ng l thanh niờn ( 16 - 35
tui ), hng nm cú thờm trờn 1,2 triu ngui bc vo tui lao ng8.
Lc lng lao ng tr cú thun li v sc kho tớnh nng ng, sỏng
to, cú trỡnh vn húa khỏ, kh nng tip thu khoa hc cụng ngh tiờn tin
nhanh. Tuy nhiờn, i ng lao ng cú trỡnh cao li ang b gi húa rt
nhanh v cú s ht hng ln gia cỏc th h. S cụng nhõn k thut bc cao
a phn xp s tui 50; trong s trờn 10.000 cỏn b khoa hc bc cao thỡ tui
bỡnh quõn ca tin s l 52,8, giỏo s tui 51 70 chim 82%, di 50
ch cú 18%.
3. V cht lng ngun lc con ngi
Cht lng ngun lc con ngi gi vai trũ quyt nh sc mnh ca
ngun lc con ngi, nú bao gm nhiu yu t nh: sc kho mc sng, trỡnh
giỏo dc, o to v vn húa v chuyờn mụn ngh nghip, trỡnh hc
Nguyn Khc Chng : Cụng tỏc o to i hc, cao ng v nghnh ngh phỏt trin ngun
nhõn lc nc ta, tr.73.
8
on Vn Khỏi: Ngun lc con ngi trong quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Vit
Nam.Nxb. Lý lun chớnh tr, tr.107.
7

- 18 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

vn, nng lc sỏng to, kh nng thớch ng, k nng lao ng, vn húa lao
ng, o c tõm lý, t tng, tỡnh cm, tớnh cỏch, li sng song khỏi quỏt
li gm th lc, trớ lc v nhng phm cht o c tinh thn ca con
ngi.
a.

V th lc.
T u thp niờn 90 ca th k XX, tm vúc v th lc ca ngi

VitNam ang c ci thin v chiu cao, cõn nng, t l suy dinh dng v
tui th. Th lc ca ngi Vit Nam vn cũn kộm hn nhiu so vi mt s
nc trong khu vc v so vớ yờu cu ngun lc con ngi nc ta. Hin ti
nc ta nm trong s cỏc nc cú mc sng thp nht th gii. iu kin lao
ng trong nhiu c s v cỏc nghnh sn xut cng nh trong mt s c
quan hnh chớnh s nghip ca nc ta cũn kộm thm chớ cú ni cũn rt khc
nghit, mụi trng lao ng b ụ nhim nghiờm trng, cỏc yu t nguy him
v c hivt quỏ ngng gii hn cho phộp nhiu ln; Tai nn lao ng v
bnh ngh nghip cú chiu hng tng, nht l khu vc kinh t t nhõn v
cỏc xóTt c nhng iu ny cho thy cht lng dõn s núi chung v
ngi lao ng núi riờng v mt th lc, sc kho cng nh iu kiờn lao
ng khụng m bo, cn phi c ci thin cn bn. Núi cỏch khỏc thu
nhp thp , i sng khú khn, dinh dng thiu, th lc hn ch ú l trng
thỏi chung ca ngun lc con ngi nc ta hin nay v phng din mc
sng v sc kho.
b.

V trớ lc.
Cht lng ngun lc con ngi c phn ỏnh ch yu qua sc mnh

trớ tu, õy l yu t quan trng nht quyt nh cht lng ca ngun lao
ng, c bit trong iu kin trớ tu hoỏ lao ng hin nay. Trỡnh trớ tu
biu hin nng lc sỏng to, kh nng thớch nghi v k nng lao ng ngh
nghip ca ngi lao ng thụng qua cỏc ch s; trỡnh vn hoỏ, dõn trớ, hc
vn trung bỡnh ca mt ngi dõn; s lao dng ó qua o to, trỡnh v

- 19 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

cht lng o to; mc lnh ngh ca lao ng; trỡnh t chc qun lý
sn xut kinh doanh; nng xut, cht lng, hiu qu ca lao ng
Núi chung ngi Vit Nam cú t cht thụng minh sỏng to, cú kh nng
vn dng v thớch ng nhanh, ú l u th ni tri ca ngun lc con ngi
nc ta. Nhng phm cht ny khng nh nng lc trớ tu ca ngi Vit
Nam cú th theo kp tc phỏt trin ca cụng ngh hin i. Nu c o
to v s dng hp lý ngi lao ng nc ta cú kh nng lm ch c cỏc
loi hỡnh cụng ngh t n gin ti phc tp v hin i. Theo ỏnh giỏ ca
nhiu chuyờn gia, nhiu nh u t nc ngoi, ngi lao ng Vit Nam
nhanh nhy hn nhiu so vi cỏc nc khỏc trong khu vc.
Tuy nhiờn phi khỏch quan tha nhn rng nng lc chuyờn mụn, trỡnh
tay ngh, kh nng bin tri thc thnh k nng lao ng ngh nghipca
ngi lao ng nc ta cũn rt hn ch, cha ỏp ng c nhu cu ca quỏ
trỡnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ. Nguyờn nhõn chớnh l do mt bng dõn
trớ nc ta cũn thp, tc nõng cao dõn trớ trong nhiu nm qua ht sc
chm chp. ng lo ngi hn l mc dự trong sut my ch nm qua chỳng ta
ó c gng nhiu t c t l hn 90%dõn s bit ch, nhng hin nay
li ang din ra quỏ trỡnh tỏi mự ch nghiờm trng nht l cỏc tnh min nỳi,
vựng sõu vựng xa.
Mt khỏc cho n nay i b phn lao ng nc ta cha c o to
y n cui nm 2003 s ngi c o to mi ch chim 17,5 % tng
s lao dng c nc v hin vn cũn 3, 74% lao ng khụng bit ch (1). Nh
vy cha núi n cht lng o to v s phự hp gia kớn thc o to
trc õy vi vic lm hin nay ra sao m riờng nhng ch s trờn ó cho thy
t l lao ng c o to nc ta l quỏ thp, vỡ th cht lng lao ng
núi chung cũn rt hn ch.
c.

V nhng phm cht o c, tinh thn ca con ngi Vit Nam.
Xem xột cht lng ngun lc con ngi khụng th khụng núi n o

c t tng vn húa tớnh cỏch ca con ngi. õy l nhng phm cht o
- 20 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

c, tinh thn cú vai trũ ht sc quan trng , nh hng trc tip n cht
lng ngun lc con ngi, nú thỳc y tớch cc l lm gia tng hiu qa hot
ng ca con ngi.
Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu mi õy cho thy tra qua hng nghỡn nm
tn ti trong mt nc nụng nghờp c truyn ngi dõn Vit Nam in hỡnh
vn l ngi nụng dõn v c s kinh t- xó hi ú cho n nay vn cha cú s
thay i cn bn.Vỡ th nhng c im ca ngi Vit Nam truyn thng ớt
nhiu vn in du trong ngi Vit Nam thi hin i. Núi cỏch khỏc nhng
phm cht tinh thn ca ngi Vit Nam hụm nay l kt qu tng hp ca con
ngi Vit Nam hin i v con ngi Vit Nam truyn thng.
Phi khng nh rng t tng c bn, ni bt m ngi Vit Nam ly
lm tiờu chớ quan trng nht trong bng giỏ tr o c mỡnh lm c s hng
dn cho mi hnh ng ca mi thnh viờn v ca c cng ng ú l tinh
thn yờu nc, ý thc dõn tc, t lc t cng, t tụn dõn tc, t tng nhõn
vn, nhõn ỏi, trng o lý trong li sng, trong ng x gia ngi vi ngi,
gia cng ng vi cng ngNhng t tng ny ó c thc hin hoỏ
trong lch s dõn tc tr thnh phm cht truyn thng quý bỏu ca ngi
Vit Nam .
4.

Mt s nhn xột v ngun lc con ngi Vit Nam hin nay.
- Mt l, dõn s nc ta ụng tc tng dõn s khỏ ln to ra lc

lng lao ng di do v tr, nhu cu vic lm ngy cng tng, giỏ lao ng
li r õy ang l li th so sỏnh quan trng ca ngun lc con ngi nc ta.
- Hai l, khụng ch trong quỏ kh m c ngy nay, khụng ch tng lp
trờn trong xó hi m c ngi dõn bỡnh thng nc ta u cú truyn thng
hiu hc, trng hcm dự iu kin cũn khú khn cng c cho con cỏi mỡnh
c hc hnh t cao tr thnh trớ thc cú a v xó hi,do ú cht
lng ca ngun lc con ngi ang dn c ci thin.
- Ba l, trong lch s u tranh dng nc v gi nc v gi nc dõn
tc ta cú tinh thn on kt tng thõn tng ỏi giỳp ln nhau nhng khi
- 21 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

bc vo thi kỡ xõy dng v phỏt trin t nc thỡ tinh thn ú li khụng
cũn, ó khụng cũn s on kt, tinh thn hp tỏc cng ng ca ngi lao
ng nc ta.
- Bn l, trong nn kinh t hng hoỏ, c ch th trng s yu kộm v
nng lc hoch toỏn, qun ký kinh t vn hn ch ln ca ngi lao ng Vit
Nam.
- Nm l, s nghip i mi ca nc ta vi nờn kinh t hng hoỏ nhiu
thnh phn, c ch th trng v hi nhp quc t ó lm cho t tng v tõm
lý ca ngi Vit Nam cú s bin i thớch ng vi s vn ng ca tn
ti xó hi v do ú kộo theo s bin i v nh húng cỏc giỏ tr xó hi trong
s

- 22 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Chng IV : NHNG GII PHP C BN NHM KHAI
THC V PHT TRIN Cể HIU QU NGUN LC
CON NGI P NG YấU CU CễNG NGHIP HO,
HIN I HểA VIT NAM.
I.

Phng hng v cỏc quuan im ch o.

1.

Phng hng chung.

a.

Bin i c cu ngun lc con ngi phự hp yờu cu phỏt trin kinh
t xó hi.

b.

Nõng cao ton din cht lng ngun lc con ngi
- V tm vúc, th lc.
- V trớ lc.
- V phm cht o c, tinh thn ca ngi Vit Nam.

2.

Nhng quan im ch o.
a. Nhn thc ỳng v trớ v c im ca con ng trong thi i ngy

nay, nhn thy c ngun lc con ngi l ngun lc quan trng nht trong
tt c cỏc ngun lchin cú cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc trờn c
s ú xõy dng thnh cụng chin lc con ngi.
b. Xõy dng, phỏt trin ngun lc con ngi nhm phỏt huy tt nht vai
trũ quyt nh ca ngun lc con ngi i vi s hỡnh thnh ca cụng nghip
hoỏ, hin i hoỏ; ng thi khụng ngng gia tng giỏ tr con ngi.
c. Xõy dng, phỏt trin ngun lc con ngi theo yờu cu ca quỏ trỡnh
cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ trong bi cnh kinh t th trng, cỏch mng
khoa hc cụng ngh v hi nhp quc t.
d. Gn phỏt trin ngun lc con ngi vi khai thỏc, s dng lao ng;
ly hiu qu kinh t - xó hi lm tiờu chun v thc o xỏc nh phng
hng khai thỏc v phỏt trin ngun lc con ngi .

- 23 -

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

e. Xõy dng ngun lc con ngi bng nhiu con ng, bin phỏp
mang tớnh tng hp v ng b; kt hp gia cỏ th hoỏ vi xó hi húa,
truyn thng vi hin i, dõn tc vi quc t.
II. Nhng Nhúm Gii Phỏp C Bn.
1.

Nhúm gii v khia thỏc hp lý, cú hiu qu ngun lc con ngi .

a.

To nhiu vic lm cho ngi lao ng.
Trc ht, thc hin nht quỏn chớnh sỏch kinh t nhiu thnh phn v

thỳc y nú phỏt trin l iốu kin kiờn quyt gii quyt vic lm. c bit
quan tõm to vic lm trong lnh vc nụng nghip nụng thụn. Chỳ trng to
vic lm cho lao ng ó qua o to nht l i vi lao ng trớ tờ.
Tng vn u t to vic lm, phỏt trin th trng lao ng v m rng
xut khu lao ng.
b.

T chc lao ng xó hi hp lý, khai thỏc tt nng lc ngi lao
ng.
Chớnh sỏch tuyn dng v s dng lao ng phi gn vi c ch th

trng cú s qun lý, hng dn ca nh nc. ng thi, cn a dng húa
loi hỡnh tuyn dng v s dng lao ng. Ngoi ra, cn thc hin c ch
qun lý lao ng thng nht trờn phm vi tom nn kinh t quc dõn.
Cú chớnh sỏch hu hiu thu hỳt lao ng ó qua o to n lm
vic cỏc vựng nụng thụn, min nỳi. Thc hin chớnh sỏch cu hin, khai
thỏc trit lao ng trớ tu. Bo m s phự hp, chớnh xỏc trong tuyn
dng, ỏnh giỏ, sp xp bt cỏn b, vỡ cỏn b l cỏi gc ca mi cụng
vic.

- 24 -