Tải bản đầy đủ
Trên đây tôi mới chỉ đưa ra một trong số rất nhiều giải pháp có thể thực hiện. trong thực tế đất nước ta.

Trên đây tôi mới chỉ đưa ra một trong số rất nhiều giải pháp có thể thực hiện. trong thực tế đất nước ta.

Tải bản đầy đủ

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

KẾT LUẬN
Tóm lại,vấn đề môi trường sinh thái không phải chỉ là vấn đề của
riêng đất nước ta mà nó là mối quan tâm, lo lắng chung của toàn nhân loại
và đồng thời cũng là đối tượng nghiên cúu của nhiều khoa học, thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau. Nét đặc trưng của vấn đề này ở nước ta hiện nay là sự
đan xen phức tạp giữa những vấn đề môi trường sinh thái cổ điển với
những vấn đề môi trường sinh thái hiện đại, cộng với sự gay gắt của vấn đề
ô nhiễm môi trường xã hội; là sự vượt trước của những vấn đề môi trường
sinh thái so với trình độ phát triển của xã hội. Phát triển bền vững là chiến
lược phát triển chung của toàn nhân loại trong thời đại ngày nay. Để thực
hiện được chiến lược này thì trước hết cần phải thay đổi quan niệm về sự
phát triển, thể hiện qua các chính sách, thực hiện sự kết hợp chặt chẽ mục
tiêu kinh tế và mục tiêu sinh thái trong quá trình công nghiệp hóa hiện địa
hóa, hướng đến xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, công
bằng về xã hội và trong sạch về môi trường sinh thái.
Và chúng ta cũng cần nhìn nhận toàn thể về hiện trạng môi trường sinh
thái của thế giới lúc này. Đó là sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên
nhiên kéo theo đó là nạn ô nhiễm môi trường sinh thái như hiện tượng lỗ
thủng tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit , sa mạc hóa ...Đó thực sự là
những thiệt hại vô giá mà con người phải gánh chịu trước “sự trả thù của tự
nhiên” cho những hành động vô ý thức của con người đối với nó trong suốt
một thời gian dài của lịch sử.

11

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

Danh mục các tài liệu tham khảo
1. Văn kiện đại hội đảng IX
2. Giáo trình triết học Mác_Lênin
3. Thông tin Khoa học xã hội - Số 4.2004 (trang 22-24)
4.www.thiennhien.net
5.www.dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/
6.www.monre.
7 vi.wikipedia.org/

12

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................1
NỘI DUNG...................................................................................................2
I. Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội...............................2
1. Một số khái niệm....................................................................................2
1.1. Tự nhiên là gì?............................................................................2
1.2. Xã hội là gì?...............................................................................2
1.3. Phương pháp biện chứng là gì? .................................................2
2.Sự tác động qua lại giữa tự nhiên và xã hội...........................................3
2.1. Tự nhiên vừa là nguồn gốc của sự xuất hiện xã hội vừa là môi
trường tồn tại và phát triển của xã hội...............................................3
2.2. Vai trò của xã hội đối với tự nhiên - Xã hội gắn bó với tự nhiên
thông qua quá trình hoạt động thực tiễn của con người, trước hết là
quá trình lao động sản xuất................................................................3
II. Bảo vệ môi trường trước những yêu cầu mới của thời kì đẩy mạnh
công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam..............................................4
1. Khái niệm môi trường và môi trường sinh thái .................................4
2. Thực trạng môi trường sinh thái và nguyên nhân của sự cần thiết
bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta trước những yêu cầu mới của
thời kỳ công nghiệp hoá..............................................................................4
3. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong công cuộc công nghiệp
hóa - hiện đại hóa đất nước .......................................................................8
4. Phương hướng và giải pháp cho vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta
trước những yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện
đại hoá..........................................................................................................9
…. ..............................................................................................................10
Trên đây tôi mới chỉ đưa ra một trong số rất nhiều giải pháp có thể
thực hiện. trong thực tế đất nước ta. ......................................................10
KẾT LUẬN................................................................................................11
Danh mục các tài liệu tham khảo.............................................................12

13