Tải bản đầy đủ
Thc hin cụng nghip húa, hin i húa

Thc hin cụng nghip húa, hin i húa

Tải bản đầy đủ

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Khoa hc t nhiờn v khoa hc cụng ngh cú kh nng nm bt v
vn dng nhiu thnh tu mi nht ca cỏch mng khoa hc cụng ngh. Khoa
hc xó hi v nhõn vn cú kh nng lm c s cho vic xõy dng hỡnh thỏi ý
thc xó hi mi. S phỏt trin ca khoa hc sc cung cp lun c cho vic
hoch nh cỏc chớnh sỏch chin lc v quy hoch phỏt trin
(ng cng sn VN: Vn kin i hi i biu ton quc ln VIII)
Sau õy l mt s hỡnh nh v quỏ trỡnh t ng hoỏ quỏ trỡnh sn xut m nc
ta ang thc hin y mnh cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ t nc:

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Phn III : Kt lun
Hỡnh thỏi kinh t xó hi ca Mỏc cho n nay dự ó chu bao s cụng kớch,
chng phỏ ca k thự, song vn chng t l phng phỏp tip cn lch s ỳng
n v hon thin. Lớ lun v hỡnh thỏi kinh t xó hi ó vch rừ quy lut vn

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

ng tt yu ca nhõn loi vn i cựng vi ng lc ca s phỏt trin.Qua s
phõn tớch trờn, s vn dng quy lut phự hp ca QHSX vi s phỏt trin ca
trỡnh LLSX trong hon cnh nc ta hin nay theo hng ỳng n ó l yu
t quan trng phỏt trin nn kinh t theo c ch th trng nh hng
XHCN. Chỳng ta ang sng trong thi i Kinh t tri thc, vn t ra l
lm th no nõng cao cht lng, trỡnh ca LLSX, t ú tng bc thay
th QHSX c bng QHSX mi phự hp hn, thỳc y LLSX phỏt trin, to tin
phỏt trin cho nn kinh t. Mt khỏc, gn lin vi ú l y mnh quỏ trỡnh
cụng nghip hoỏ- hin i hoỏ t nc, khụng ngng i mi h thng chớnh
tr, nõng cao vai trũ lónh o ca ng v Nh nc.

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Danh mục tài liệu tham khảo

1.

Giáo trình Triết học Mác- Lênin

2.

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII

3.

Mác- Angghen toàn tập

4.

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX

5.

Một số hình ảnh

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688

Mc lc
Tra
ng
Phn I: Li m u.............................................................................................1
Phn II: Ni dung................................................................................................2
Chng I: Mi quan h bin chng gia Lc lng sn xut v Quan h
sn xut.................................................................................................................2
I.Cỏc khỏi nim...................................................................................................................2
1,Phng thc sn xut (PTSX )....................................................................................2
2,Lc lng sn xut ( LLSX )......................................................................................3
3, Quan h sn xut ( QHSX )........................................................................................4
II,Quan h bin chng _ quy lut phự hp ca QHSX vi trỡnh phỏt trin ca LLSX .6
1. LLSX quyết định QHSX..........................................................................................6
2. Sự tác động trở lại của QHSX đối với LLSX:
......................................................7

Chng II : S vn dng quy lut phự hp ca QHSX vi tớnh cht trỡnh
phỏt trin ca LLSX......................................................................................9
1. Nhn thc v CNXH vn dng quy lut phự hp vo Vit Nam................................9
2. Thc hin cụng nghip húa, hin i húa.................................................................11

Phn III : Kt lun............................................................................................14
Danh mục tài liệu tham khảo..........................................................................16