Tải bản đầy đủ
5 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ khoa hoc – công nghệ bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

5 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ khoa hoc – công nghệ bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tải bản đầy đủ

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

Kết Luận
Việt Nam muốn trở thành nhà nước có nền kinh tế phát triển bền
vững thì chúng ta cần phải gắn liền công tác bảo vệ môi trường với quá
trình phát triển kinh tế. Môi trường là nơi chúng ta đang sống, còn phát
triển là những gì chúng ta làm để cố gắng cải thiện mọi thứ bên trong
chúng ta sống. Môi trường đã và đang là một vấn đề có tính toàn cầu, thực
tế đó đòi hỏi phải có một chiến lược quốc gia kết hợp với nhà nước và nhân
dân nhằm bảo vệ môi trường. Chúng ta đã và đang tàn phá môi trường tự
nhiên một cách bừa bãi , khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách lãng phí
mà không hề lo lắng gì cho tương lai, không sợ sự tác động trở lại của tự
nhiên. Kinh tế phát triển với nhịp độ cao cùng với quá trình đô thị hóa và
mức tiêu dùng của người dân ngày càng lớn sẽ dẫn tới khối lượng chất thải
gia tăng nhanh chóng, trong khi khả năng ngăn chặn tình trạng đổ chất thải
ra môi trường không đạt tiêu chuẩn, việc xử lý còn nhiều bất cập. Các hệ
sinh thái nước ngọt, duyên hải và biển cũng đang bị đe dọa bởi nạn ô nhiễm
từ nhiều nguồn, bao gồm nước thải chưa xử lý, hệ thống thoát nước nông
nghiệp và các dòng thải công nghiệp. Để bảo vệ môi trường trong qúa trình
hội nhập và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các cơ quan chức năng
cho rằng cần phải hoàn thiện pháp luật về môi trường, quản lý chất thải;
xây dựng các quy định về kiểm soát ô nhiễm; phát triển công nghệ môi
trường. Theo triết học duy vật biện chứng, mối quan hệ đặc thù của con
người với môi trường xung quanh là ở chỗ con người không thụ động tiếp
nhận sự tác động từ bên ngoài mà tích cực cải biến tự nhiên và chính bản
thân mình.
Chúng ta đang sống trong xã hội phát triển với nền khoa học kĩ thuật
cao, sự phát triển nhanh chóng làm cho môi trường sống ngày càng bị ô
nhiễm nghiêm trọng. Nhưng chúng ta không biết cách nào để giảm sự ô
nhiễm đó, không phải chúng ta không biết mà chúng ta không muốn biết “
môi trường rất quan trọng”. Vì vậy vấn đề phát triển kinh tế và bảo vệ môi
trường luôn luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời nhau.

17

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

1.

Giáo trình Triết Học - (NXB chính trị quốc gia) – GS.TS Nguyễn
Hữu Vui – GS.TS Nguyễn Ngọc Long.

2.

Giáo trình Kinh Tế Chính trị Mác Lênin – (NXB chính trị quốc gia)
– GS.TS Chu Văn Cấp – GS.TS Phạm Quang Phan – PGS.TS Trần
Bình TRọng.

3.

Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 63, 19-04-2004). Thách thức bảo
vệ môi trường trong quá trình hội nhập((5/16/2007 3:03:22 PM))

4.

Lê Quý An: Bàn về xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, Báo
Nhân dân 5-6-1998.

5.

Ban Khoa giáo Trung ương, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ
thuật Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu
Giáo dục và Phát triển: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở
Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2003.

6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng thế giới, Danida: Báo
cáo diễn biến môi trường Việt Nam, Hà Nội, 2003.

7.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo hiện trạng môi trường Việt
Nam. Lưu trữ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2001 2003.

8.

Vũ Thu Thuỷ: Giải pháp giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Báo
“nhân dân cuối tuần” số 14(949)/8-4-2007.

9.

Website: http://www.monre.gov.vn

10. Website:http://www.nea.gov.vn/Sukien_Noibat/Tinkhac/thang
10/tin24.jpg

18

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu..................................................................................................1
Nội Dung.......................................................................................................3
1. Quan điểm biện chứng về mâu thuẫn....................................................................3
1.1. Mâu thuẫn là nguồn gốc , là động lực của sự phát triển.................................3
1.2. Tính khách quan, phổ biến của mâu thuẫn.....................................................4
2. Cơ sở lí luận giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường...................................4
2.1. Mối quan hệ mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.........4
2.2. Thực trạng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ở nước ta trong
thời gian qua .........................................................................................................9
3.1. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và các
phong trào quần chúng bảo vệ môi trường, giáo dục dân số, môi trường và xã
hội hoá công tác bảo vệ môi trường....................................................................15
3.2. Đánh giá tác động môi trường và quản lí tai biến môi trường, chủ động
phòng chống ô nhiễm và củng cố môi trường, khắc phục suy thoái môi trường.
.............................................................................................................................15
3.3. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng
sinh học, bảo tồn thiên nhiên...............................................................................16
3.4. Kiện toàn bộ máy quản lí nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến
các địa phương.....................................................................................................16
3.5 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ khoa hoc –
công nghệ bảo vệ môi trường, đào tạo cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ môi
trường..................................................................................................................16
3.6.Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. ............................16

Kết Luận.....................................................................................................17
Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo.....................................................18

19