Tải bản đầy đủ
Một số ý kiến đóng góp:

Một số ý kiến đóng góp:

Tải bản đầy đủ

hữu tài sản, muốn nh vậy Nhà nớc phải thắt chặt quản lý, thờng xuyên kiểm tra
đôn đốc các doanh nghiệp, xử lý nghiêm minh đối với những doanh nghiệp vi
phạm vấn đề này, chịu trách nhiệm bồi thờng thiệt hại.
Đa số tâm lý lao động của ngời Việt Nam cha cao - tinh thần trách nhiệm
cha thật sự gắn bó với họ. Nhà nớc phải nâng cao trình độ quản lý đi đôi với việc
giáo dục ý thức trong hoạt động, gắn chặt lợi ích với thành tích một cách tích
cực, kịp thời khen thởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời
phải gắn chặt những hành vi sai trái với xử phạt.

23

c - Kết luận
Quá trình tuần hoàn và chu chuyển t bản là một quá trình rất quan trọng
trong quá trình sản xuất - lu thông hàng hoá, sản xuất hàng hoá, cần thiết phải có
lu thông nó, nó là điều cần thiết để có giá trị thặng d.
Sự vận động tuần hoàn của t bản cùng một lúc tồn tại trên ba bộ phận và
mỗi bộ phận qua ba hình thái, đã làm cho quá trình sản xuất t bản chủ nghĩa
không ngừng lớn lên.
Tuần hoàn của t bản nói lên sự biến hoá hình thái của t bản qua các giai đoạn
lu thông và sản xuất nhng t bản không chỉ biến hoá hình thái một lần mà nó không
ngừng đi vào lu thông thực hiện liên tục sự biến hoá hình thái, tức tuần hoàn
không ngừng. Mác viết Tuần hoàn t bản đợc coi là 1 quá trình định kỳ chứ không
phải là một hành vi cá biệt, thì gọi là vòng chu chuyển của t bản (1)
Khi nền kinh tế nớc ta bớc sang hoạt động theo cơ chế thị trờng thì sự
nghiên cứu, áp dụng lý thuyết này vào thực tế là rất quan trọng. Chúng ta phải
vừa nghiên cứu, vừa áp dụng sao cho thật sự hiệu quả trong nền kinh tế. Trong
những năm gần đây để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc
chúng ta phải đẩy nhanh quá trình tuần hoàn - chu chuyển t bản trong nớc, thông
qua các chính sách các biện pháp. Trong thời gian hiện nay, việc hết sức cần thiết
cho sản xuất kinh doanh là vấn đề vốn, xu hớng hiện nay, chúng ta phải đa dạng
hoá loại hình doanh nghiệp, đa dạng hoá thành phần kinh tế nhằm tăng khả năng
hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá các doanh
nghiệp Nhà nớc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần, vì còn
nhiều doanh nghiệp cổ phần hoạt động cha thực sự hiệu quả. Muốn vậy Nhà nớc
cần phải có những chính sách có tính thiết thực đối với nền kinh tế. Phải đem
kinh tế quốc doanh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - trở thành
xơng sống trong nền kinh tế quốc dân, khuyến khích u tiên xuất khẩu, phải luôn
luôn hỗ trợ và khởi nguồn cho các thành phần kinh tế khác có điều kiện phát
triển nhằm nâng cao sản lợng và đẩy nhanh tốc độ chu chuyển t bản nhằm đẩy
nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Rút ngắn khoảng cách
tụt hậu giữa Việt Nam và các nớc trong khu vực và trên toàn cầu.

(1)

C.Mác T bản - quyển 2 - tập 2
24

Tài liệu tham khảo
1. C.Mác t bản quyển 2 - Tập 1
2. C.Mác t bản quyển 2 - Tập 2
3. Chính sách cổ phần hoá DNNN (NXB chính trị quốc gia 1997)
4. Một số văn kiện Đại hội Đảng VIII
5. Giáo trình Kinh tế chính trị tập II - Trờng ĐH KTQD
6. Tạp chí Tài chính tiền tệ số 2, 05, 18 năm 1999
7. Tạp chí Phát triển kinh tế các số: 20-22/2000
8. Tạp chí Ngân hàng số 4/2000
9. Tạp chí Doanh nghiệp số 8/2000

25