Tải bản đầy đủ
Những điểm thực tế của công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Những điểm thực tế của công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Tải bản đầy đủ

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá không đơn thuần là sự phát triển
mạnh mẽ của ngành công nghiệp mà còn là quá trình dịch chuyển cơ cấu
kinh tế phù hợp với sự đổi mới cơ bản về kinh tế và hiện đại hoá các
ngành kinh tế quốc doanh cụ thể là:
Đầu tiên là chuyển đổi cơ cấu công nông nghiệp và dịch vụ, phù
hợp với kinh tế thời mở cửa.
Hớng dịch chuyển đó là các ngành dịch vụ tăng nhanh, tỷ lệ sản lợng chiếm phần lớn trong GDP .. tỷ trọng giá trị sản lợng Nông nghiệp
giảm nhng tỷ trọng xuất hàng năm tăng. Nông nghiệp vẫn là hàng mũi
nhọn khuyến khích đầu t công nghệ kỹ thuật cho sản phẩm Nông nghiệp
phù hợp với sinh thái nớc ta. Công nghiệp hình thành một số ngành có
công nghệ hiện đại hiệu quả kinh tế coa các ngành thuộc kết cấu hạ tầng
phải đi trớc một bớc (than, dầu khí, thuỷ hải sản...). Nâng cao trình độ và
năng lực các ngành kỹ thuật, Ngân hàng và viễn thông. Giảm bớt một số
ngành không có nhiều triển vọng.
b. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá Nông nghiệp nông thôn:
Nớc ta phân hoá là ngời dân làm Nông nghiệp, sản phẩm Nông
nghiệp là thế mạnh của nớc ta hiện nay vì vậy cần có những nớc đầu t
thích đáng.
áp dụng khoa khọc kỹ thuật vào Nông nghiệp, chọn giống phù
hợp với điều kiện sinh thái, chế biến tiêu thụ rau quả, phát triển ngành
công nghiệp nhẹ có liên quan nh công cụ nhà nông, thuốc trừ sâu không
độc hại.
Mạnh mẽ đầu t cho nông dân vay vốn. Thu gom sản phẩm Nông
nghiệp để xã hội khuyến khích ngời lao động.
c. Xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế:
Kết cấu hạ tầng là nền móng cho một nền kinh tế phát triển. Cần
đảm bảo cho một cơ sở hạ tầng vững chắc để bớc vào một trang sử mới
của thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Hệ thống giao thông vận tải
cần đợc nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống viễn thông điện khí hoá, cung
cấp nớc sạch cho nhân dân cụ thể, xây dựng quốc lộ 1A, nhà máy thuỷ
điện Hoà bình, gang théo Thái Nguyên, Xi măng Bỉm sơm. Xây dựng
trung tâm đại học, y tế thể dục, thể thao quốc gia....
d. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần:
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi sự tham gia của các thành
phần kinh tế sau những năm nớc ta có chính sách mở cửa. Nền kinh tế
của nớc ta cộng với những chính sách khuyến khích của Đảng và Nhà n10

ớc đã cạnh tranh nhau tạo sự phát triển có hiệu quả đẩy nớc ta lên nấc
thang công nghiệp hoá - hiện đại hoá xây dựng đất nớc xã hội chủ nghĩa.

11

C: Kết luận
Đất nớc ta đợc ví nh con rồng châu á cũng hoàn toàn không phải là
sai hay nói quá chỉ có điều con Rồng đó đang chuyển mình. Có nghĩa là
cần công nghiệp hoá - hiện đại hoá để có con Rồng kinh tế Việt Nam có
đợc những thành tựu về phát triển khoa khọc để con rồng ấy vơn mình
lên tầm thế giới.
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá là vấn đề rất khó khăn và đa dạng
vì vậy rất dễ bị mắc bệnh chủ quan duy ý chí vì vậy đòi hỏi chúng ta phải
sáng suôtài sản, linh hoạt trong sự đổi mới nhng luôn bám sát lý luận
hình thái kinh tế Mác Lênin.
Đề tài công nghiệp hoá - hiện đại hoá là đề tài rất khó cộng với
hạn chế về mặt kiến thức và khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu vì vậy
bài viết của em còn nhiều thiếu sót. Em xin trân thành cảm ơn thầy cô đã
xét bài em. Em mong nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy cô.

12

Tài liệu tham khảo
- Giáo trình triết học Trờng ĐHQL&KINH DOANH
- Giáo trình triết học trờng ĐH thơng mại
- Giáo trình triết học trờng ĐHKTQD
- Báo lao động nhiều kỳ
- Các Mác Anggen toàn tập
- Đảng cộng sản Việt Nam
- kinh tế thị trờng trong phát triển đất nớc

13

- mục lục
A.Giới thiệu đề tài.........................................................................1
B. Nội dung....................................................................................2
I. Nhận định của Mác và Lênin về hình thái kinh tế xã hội. .2
1.Quan hệ giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất......2
2. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng.............................4
II. công nghiệp hoá - hiện đại hoá............................................5
1. Hình thái kinh tế xã hội là tất yếu...................................5
2. Mục đích của công nghiệp hoá - hiện đại hoá.................6
Đại hội Đảng lần VIII Đảng ta khẳng định xây dựng đất
nớc ta thành một nớc công nghiệp có cơ sở kỹ thuật hiện đại. Cơ
cấu kinh tế lập hiến quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình
độ phát triển của lực lợng sản xuất, đời sống vật chất và tinh
thần cao quốc phòng an ninh vững chắc, dân giầu nớc mạnh xã
hội công bằng văn minh. Nớc ta chuyển sang thời kỳ mới thời kỳ
công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Công nghiệp hoá - hiện
đại hoá hiện đang là mục tiêu của toàn thế giới............................6
3. Kinh tế Việt Nam những khó khăn của công nghiệp hoá
- hiện đại hoá....................................................................................7
4. Những giải pháp................................................................7
5. Những thuận lợi.................................................................8
6. Đờng lối cụ thể của Nhà nớc về công nghiệp hoá - hiện
đại hoá..............................................................................................9
Quán triệt quan điểm thực tiễn cơ bản và hàng đầu của
triết học Mác xít thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Mác
Lênin. Mục tiêu mà Đảng VIII đề ra là sự hoà hợp cụ thể thống
nhất về hình thức kinh tế xã hội. Luôn đúng đắn sáng tạo mối
quan hệ cơ bản, bản chất giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản
xuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng. Sự đổi mới phức tạp
phải có khoa khọc soi sáng. Thực tiễn là cơ sở nhận thức của lý
luận. Qua thực tiễn rồi mới có cơ sở để khẳng định thành lý
luận. Trong thời hiện đại mọi sự phát triển đều chịu sự tác động
mạnh mẽ của khoa khọc xã hội vì vậy con đờng ngắn nhất để
đuổi kịp các nớc có nền kinh tế phát triển là phải công nghiệp
hoá gắn liền với giao thông công nghệ...........................................9
14

Đại hội Đảng khoá VII Đảng và Nhà nớc ta đã có những
nhận định đúng đắn về vấn đề này nh sau trong xu hớng quốc
tế hoá sản xuất và đồi sống khoa khọc phải gắn liền với hiện đại
hoá, nâng cao trình độ công nghệ... tận dụng thế của nớc đi sau
chúng ta tập trung hết cho việc tiếp thu những thành tựu khoa
khọc thế giới.....................................................................................9
Nổ lực thúc đẩy những ngành mũi nhọn những điểm
manh, tạo lợi thế cho việc cạnh tranh cả về kinh tế cũng nh về
công nghệ cho sự phát triển nhanh và vững chắc của nền kinh
tế. Chuyển giao công nghệ, nhập công nghệ hiện đại đi đôi với
việc phát triển nội sinh là biện pháp hữu hiệu để cho nền kinh tế
nớc nhà hoà nhập với nền kinh tế thế giới.....................................9
7. Những điểm thực tế của công nghiệp hoá - hiện đại hoá
...........................................................................................................9
C: Kết luận...................................................................................12
Tài liệu tham khảo......................................................................13

15