Tải bản đầy đủ
BÀI 12. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

BÀI 12. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Tải bản đầy đủ

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

BÀI 13: ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC - DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Câu 970: B

Câu 984: A

Câu 998: C

Câu 1012: C

Câu 971: A

Câu 985: C

Câu 999: A

Câu 1013: B

Câu 972: D

Câu 986: A

Câu 1000: A

Câu 1014: D

Câu 973: C

Câu 987: B

Câu 1001: A

Câu 1015: C

Câu 974: A

Câu 988: D

Câu 1002: A

Câu 1016: B

Câu 975: A

Câu 989: A

Câu 1003: A

Câu 1017: D

Câu 976: A

Câu 990: D

Câu 1004: B

Câu 1018: C

Câu 977: D

Câu 991: D

Câu 1005: A

Câu 1019: C

Câu 978: B

Câu 992: A

Câu 1006: B

Câu 1020: B

Câu 979: A

Câu 993: C

Câu 1007: A

Câu 1021: D

Câu 980: B

Câu 994: A

Câu 1008: A

Câu 1022: D

Câu 981: C

Câu 995: D

Câu 1009: B

Câu 1023: A

Câu 982: B

Câu 996: B

Câu 1010: D

Câu 983: D

Câu 997: B

Câu 1011: B

Câu 1024: A
Quy ước: A – Bình thường; a – máu khó đông.
Người phụ nữ bình thường có mang gene bệnh sẽ có KG XAXa, người chồng bình thường sẽ có KG
XAY
SĐL: XAXa × XAY => 1/4XaY
Câu 1025: A
Bố mẹ bình thường mà sinh ra con bị bệnh chứng tỏ người mẹ có KG dị hợp: XMXm, bố có KG XMY
Con bị Turner sẽ có 3 NST X => A.
Câu 1026: B
Câu 1027: C
Ông ngoại bị bệnh sẽ có KG XaY, cho mẹ Xa mà mẹ bình thường nên có KG XAXa; bố bình thường nên có
KG XAY.
XAXa × XAY => 1/2XAY : 1/2XaY
Câu 1028: B
Câu 1029: C
- Số KG: 3(3+1)/2 = 6.
- Số KH: 4.
Câu 1030: C

Câu 1031: A

Câu 1032: B
Ông ngoại bị bệnh nên có KG XaY, cho con gái Xa mà con gái bình thường suy ra con gái có KG XAXa;
chồng bị bệnh nên có KG XaY
SĐL: XAXa × XAY => 1/4XAXA : 1/4XAXa : 1/4XAY : 1/4XaY
Câu 1033: C
Câu 1034: B

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 279 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Bố mẹ bình thường, sinh ra con bị máu khó đông chứng tỏ gene gây bệnh do mẹ cho. Mà mẹ bình thường
suy ra mẹ có KG XHXh, bố bị bệnh nên có KG XhY.
Con bị Klinefelter mà bị bệnh nên có KG XhXhY
Như vậy: XHXh × XhY => XhXhY. Vậy có 2 trường hợp xảy ra:
- XhXhY <= XhXh × Y => Rối loạn giảm phân II ở mẹ.
- XhXhY <= Xh × XhY => Rối loạn giảm phân I ở bố.
Câu 1035: C
Câu 1036: C
(nên vẽ phả hệ)
Con trai sinh ra bị mù màu  có KG XmY  nhận từ mẹ Xm mà P bình thường  P có KG: XMXm, XMY.
Từ SĐL dễ thấy con gái có thể có KG XMXM hoặc XMXm với xác suất ngang nhau.
Chồng người con gái không bị bệnh nên có KG XMY. Vậy để có khả năng sinh ra con mù màu  mẹ phải
có KG dị hợp.
Tương tự sơ đồ lai của P suy ra xác suất con của người con gái bị mù màu là ¼. Vậy Xác suất người con gái
lấy chồng sinh ra con bị bệnh là ½ x ¼ = 1/8  12,5%
Câu 1037: D
Theo quy luật DT chéo, ta có:
Để chắc chắn con trai bị bệnh  mẹ chỉ cho một loại giao tử lặn tức phải có KG đồng hợp lặn (XaXa)
Để chắc chắn con gái không bị bệnh  bố phải mang gene trội (XAY)
Câu 1038: D
Câu 1039: D
Xét gene quy định màu sắc da: Để chắc chắn con sinh ra không bị bệnh  mẹ phải có KG AA.
Xét gene quy định khả năng phân biệt màu: Để chắc chắn con sinh ra nhìn màu bình thường  mẹ phải có
KG XBXB.
Vậy KG của người mẹ là AAXBXB.
Câu 1040: C
*Gene 1: Có AA x AA hoặc AA x Aa hoặc AA x aa
*Gene 2: Có XAXA x XAY hoặc XAXA x XaY
Câu 1041: C

Câu 1048: A

Câu 1055: C

Câu 1062: A

Câu 1042: D

Câu 1049: C

Câu 1056: B

Câu 1063: A

Câu 1043: A

Câu 1050: D

Câu 1057: D

Câu 1064: A

Câu 1044: D

Câu 1051: A

Câu 1058: B

Câu 1065: D

Câu 1045: D

Câu 1052: A

Câu 1059: D

Câu 1066: D

Câu 1046: D

Câu 1053: C

Câu 1060: B

Câu 1067: D

Câu 1047: A

Câu 1054: C

Câu 1061: D

Câu 1068: B
(3) sai => Loại A, C, D

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 280 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

PHẦN II: TIẾN HOÁ
BÀI 14. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ

Câu 1069: B

Câu 1074: B

Câu 1079: C

Câu 1084: A

Câu 1070: D

Câu 1075: C

Câu 1080: A

Câu 1085: A

Câu 1071: B

Câu 1076: D

Câu 1081: B

Câu 1072: B

Câu 1077: D

Câu 1082: D

Câu 1073: D

Câu 1078: B

Câu 1083: D

BÀI 15: CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HÓA
Câu 1086: B

Câu 1112: C

Câu 1138: C

Câu 1164: D

Câu 1087: A

Câu 1113: A

Câu 1139: B

Câu 1165: A

Câu 1088: B

Câu 1114: B

Câu 1140: B

Câu 1166: A

Câu 1089: B

Câu 1115: D

Câu 1141: C

Câu 1167: C

Câu 1090: B

Câu 1116: C

Câu 1142: D

Câu 1168: A

Câu 1091: D

Câu 1117: B

Câu 1143: B

Câu 1169: B

Câu 1092: C

Câu 1118: A

Câu 1144: A

Câu 1170: B

Câu 1093: B

Câu 1119: C

Câu 1145: B

Câu 1171: B

Câu 1094: B

Câu 1120: C

Câu 1146: D

Câu 1172: B

Câu 1095: C

Câu 1121: A

Câu 1147: A

Câu 1173: C

Câu 1096: B

Câu 1122: C

Câu 1148: D

Câu 1174: A

Câu 1097: A

Câu 1123: B

Câu 1149: C

Câu 1175: A

Câu 1098: C

Câu 1124: B

Câu 1150: A

Câu 1176: D

Câu 1099: C

Câu 1125: D

Câu 1151: D

Câu 1177: D

Câu 1100: D

Câu 1126: D

Câu 1152: A

Câu 1178: A

Câu 1101: C

Câu 1127: C

Câu 1153: B

Câu 1179: B

Câu 1102: C

Câu 1128: A

Câu 1154: A

Câu 1180: C

Câu 1103: D

Câu 1129: C

Câu 1155: D

Câu 1181: D

Câu 1104: B

Câu 1130: D

Câu 1156: B

Câu 1182: B

Câu 1105: A

Câu 1131: D

Câu 1157: D

Câu 1183: C

Câu 1106: B

Câu 1132: C

Câu 1158: C

Câu 1184: D

Câu 1107: A

Câu 1133: D

Câu 1159: B

Câu 1185: B

Câu 1108: C

Câu 1134: D

Câu 1160: B

Câu 1186: C

Câu 1109: D

Câu 1135: C

Câu 1161: D

Câu 1187: A

Câu 1110: A

Câu 1136: B

Câu 1162: D

Câu 1188: C

Câu 1111: C

Câu 1137: B

Câu 1163: C

Câu 1189: B

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 281 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Câu 1190: B

Câu 1192: D

Câu 1194: D

Câu 1191: B

Câu 1193: B

Câu 1195: A

Câu 1196: A

BÀI 16: CƠ CHẾ TIẾN HÓA
Câu 1197: B

Câu 1220: B

Câu 1243: C

Câu 1266: D

Câu 1198: A

Câu 1221: C

Câu 1244: C

Câu 1267: C

Câu 1199: A

Câu 1222: A

Câu 1245: A

Câu 1268: D

Câu 1200: B

Câu 1223: B

Câu 1246: D

Câu 1269: C

Câu 1201: D

Câu 1224: D

Câu 1247: D

Câu 1270: B

Câu 1202: B

Câu 1225: A

Câu 1248: A

Câu 1271: C

Câu 1203: A

Câu 1226: B

Câu 1249: A

Câu 1272: C

Câu 1204: B

Câu 1227: A

Câu 1250: A

Câu 1273: A

Câu 1205: A

Câu 1228: D

Câu 1251: B

Câu 1274: C

Câu 1206: B

Câu 1229: A

Câu 1252: D

Câu 1275: B

Câu 1207: C

Câu 1230: C

Câu 1253: C

Câu 1276: B

Câu 1208: D

Câu 1231: A

Câu 1254: B

Câu 1277: D

Câu 1209: A

Câu 1232: A

Câu 1255: B

Câu 1278: B

Câu 1210: A

Câu 1233: A

Câu 1256: D

Câu 1279: A

Câu 1211: B

Câu 1234: B

Câu 1257: A

Câu 1280: D

Câu 1212: D

Câu 1235: C

Câu 1258: B

Câu 1281: D

Câu 1213: D

Câu 1236: C

Câu 1259: D

Câu 1282: A

Câu 1214: C

Câu 1237: B

Câu 1260: A

Câu 1283: B

Câu 1215: A

Câu 1238: C

Câu 1261: C

Câu 1284: B

Câu 1216: C

Câu 1239: D

Câu 1262: C

Câu 1285: D

Câu 1217: B

Câu 1240: A

Câu 1263: B

Câu 1286: D

Câu 1218: C

Câu 1241: A

Câu 1264: A

Câu 1287: A

Câu 1219: A

Câu 1242: C

Câu 1265: A

Câu 1288: D

BÀI 17: SỰ PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG
Câu 1289: B

Câu 1297: C

Câu 1305: B

Câu 1313: A

Câu 1290: A

Câu 1298: C

Câu 1306: D

Câu 1314: C

Câu 1291: B

Câu 1299: B

Câu 1307: C

Câu 1315: C

Câu 1292: C

Câu 1300: D

Câu 1308: D

Câu 1316: B

Câu 1293: A

Câu 1301: C

Câu 1309: A

Câu 1317: D

Câu 1294: A

Câu 1302: B

Câu 1310: A

Câu 1318: D

Câu 1295: D

Câu 1303: B

Câu 1311: C

Câu 1319: A

Câu 1296: B

Câu 1304: A

Câu 1312: A

Câu 1320: C

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 282 -