Tải bản đầy đủ
BÀI 1. VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

BÀI 1. VẬT CHẤT DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ

Tải bản đầy đủ

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

 A  G  0,5
 A  0,3
A 3
Ta cũng có: 
 
  (2)
G 2
G  0, 2
G  0, 2
 A  270
Từ (1) và (2) => 
2
2
G  A  .270  180

3
3


Câu 26: A
Không giảm tính tổng quát, giả sử 25%G, 35%X là trên mạch mạch một.
Ta có: % A  %T 

%G1  % X1 25%  35%

 30% =0,3; G = X = 0,5 – 0,3 = 0,2 => A/G = 3/2
2
2


N
2 L 2.0,306.104

 1800  2 A  2G
 A  360
 L  .3, 4  N 
<=> 
2
3, 4
3, 4

G  540

3 A  2G


Câu 27: A
Câu 28: B
Giả sử tỉ lệ

A  G1 1
AG 1
 . Theo nguyên tắc bổ sung (Sơ đồ 1). Ta
 là trên mạch 1, ta có: 1
T1  X1 2
TX 2

có:

A1  G1 T2  X 2 1
AG 2

 . Vậy trên mạch 2 ta có:
 2
T1  X1 A 2  G 2 2
TX 1
Câu 29: A
% A  %G  50%
 % A  17,5%
 

 %G  % A  15%
%G  32,5%

Theo đầu bài ta có: %T1 = 10%, mà %A  %T 

%A1  %T1
=> %A1 = 2.%A – %T1 = 2.17,5% –
2

10% = 25% (1)
Theo đầu bài ta có: %X1 = 30%, mà %G  %X 

%G1  %X1
=> %G1 = 2.%G – %X1 = 2.32,5% –
2

30% = 35% (2)
Từ (1), (2) => Đáp án A
Câu 30: A
 AT
 0, 6
 A  T  0, 6(G  X )
1

 
 G  X 
 0, 625
 G X
1, 6
 1, 6(G  X )  1

A

T

G

X

1


Câu 31: A
Không giảm tính tổng quát, giả sử tỉ lệ 20%T, 22%X, 28%A là trên mạch 1.
%A  %T 

%A1  %T1 28%  20%

 24%
2
2

Câu 32: D
Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 194 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Câu 33: A
 N  2 A  2G  900.2  1800
1800
 A  G 
 450  H  2 A  3G  5.450  2250

AG
4


Câu 34: C
N
2 L 2.510.10


 3000  2 A  2G
1500  A  G
 A  300
 L  .3, 4  N 
 
 
2
3, 4
3, 4

 A  T  300
G  1200

A  T  600


Câu 35: D
3900  3.900

 600
2 A  3G  3900
 A  20%
A 
 
 
2

G  900
G  30%

G  900

Trên mạch 1 của gene ta có:
%A1 = 30% => A = 30% (600 + 900) = 450
Do %A  %T 

%A1  %T1
2.%T  %A1 2.20%  30%
 %T1 

 10% => T1 = 10%.1500 = 150.
2
2
2

%G1 = 10% => G1 = 10%.1500 = 150.
Câu 36: C
 N  2 A  2G  2300
 A  644
 

G  X  22%.2300  506
G  506

Câu 37: B
Gọi x là số nu loại A trên mạch 1 (nu, xN*)
Ta có: A1 = T = x, G = 2x, X = 3x
Vậy, A = T = A + T = 2x; G = X = G + X = 5x
Tổng số liên kết hydro của gene là: H = 2A + 3G = 2.2x + 3.5x = 19x = 2128 => x = 112
=> A = 2x = 224.
Câu 38: B
A
 AT
  0, 25
 A  0, 25G
0,5

 
 G 
 0, 4  40%
G  X G
1, 25G  0,5
1, 25


 A  G  0,5

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 195 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

BÀI 2. CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ
Câu 39: B

Câu 40: D

Câu 41: C

Câu 42: E
(14+1).2.8 = 240
Câu 43: B
Không giảm tính tổng quát, giả sử số lượng 4 loại nu trên là ở mạch 1, ta có:
G = X = G1 + X1 = 100 + 90 = 190 nu.
Gen này nhân đôi một lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp: XMT = 190.21 – 190 = 190
Câu 44: A
Số phân tử ADN con tạo ra là: 62 + 1 + 1 = 64 = 26. Vậy phân tử ADN ban đầu nhân đôi 6 lần.
Câu 45: A
Số nu của gene là: N = 150.10.2 = 3000 (nu).
Số nu loại T trên mạch gốc là: 1800/3 = 600, chiếm 600/1500 = 40%.
Vậy 20% T đầu bài cho là của mạch bổ sung. Suy ra số nu loại A ở mạch gốc của gene là:
20%.
Câu 46: B
25 – 2 = 30.
Câu 47: B
Số mạch gốc của 8 phân tử ADN ban đầu là: 8.2 = 16 mạch.
Tổng số mạch của các ADN con là: 112 + 16 = 128, tương ứng với 128/2 = 64 phân tử ADN
con.
Mỗi phân tử ADN nhân đôi tạo ra: 64/8 = 8 = 23.
Vậy mỗi phân tử ADN đã nhân đôi 3 lần.
Câu 48: D

72.104
 Amt  350(23  1)  2450
 A  350
 2400  2 A  2G
N 


3003
G  850
Gmt  850(2  1)  5950

G

X

850


Câu 49: D
Tinh trùng là tế bào có bộ NST đơn bội (n) nên có: 6.10 9/2 = 3.109 đôi, tương ứng với 6.109 nu.
Câu 50: B
N

12600
N
1800
 1800  L  .3, 4 
.3, 4  3060 Ao
3
2 1
2
2

Câu 51: A

7, 2.105
 A  T  30%.2400  720
N
 2400  2 A  2G

 Amt  720.(25  1)  22320


300

2400
5
G
 720  480
Gmt  480.(2  1)  14880
% A  %T  % A1  %T1  60%  30%

2


2
2


Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 196 -

Vượt đích môn Sinh học - Tập 2 (BT6.4)

Th.s Tô Nguyên Cương

Câu 52:
 N  120.10.2  2400
 N  2400
 A  35%.2400  840


 H  (2 A  3G ).25  2760.25  88320
 % A  %G  20%  % A  35%  
G

15%.2400

360

 % A  %G  50%
%G  15%Câu 53: C
 H  2 A  3G  3450
 H  2 A  3G  3450
2 A  3G  3450
6 A  9G  10350


 
 
% A  35%
 % A  %G  20%  
3 A  7G
6 A  14G
 % A  %G  50%

%G  15%


Gmt  450.(25  1)  13950
G  450
 
 
5
 A  1050
 Amt  1050.(2  1)  32550

Câu 54: B
Ta có thể đơn giản hóa vấn đề câu hỏi đưa ra như sau: Phân tử ADN nhân đôi 5 lần sẽ tạo ra
bao nhiêu phân tử ADN gồm 2 mạch mới hoàn toàn?
25 – 2 = 30.
Câu 55: A
Tổng số nu của 2 gene là: 72000 – 67500 = 4500 nu.
Số nu của gene A là: 4500.2/3 =3000 nu, gene B là: 4500 – 3000 = 1500 nu.
Câu 56: D
N A (mt )  N A (21 1)  N A ; N B (mt )  N A (22 1)  3N A

Theo đầu bài: NA (mt) = 2/3 NB (mt) <=> NA = 2 NB => N=2/3.4500 = 3000 nu; N =
1/3.4500 = 1500 nu.
Vậy chiều dài của 2 gene lần lượt là: LA 
LB 

N
3000
.3, 4 
.3, 4  5100 A0 ;
2
2

N
1500
.3, 4 
.3, 4  2250 A0
2
2

Câu 57: C
 Amt  900.(24  1)  14400
 N  2 A  2G  3000
2 A  2G  3000
 A  900
Ta có: 
 
 
 
4
4
 H  (2 A  3G).2  57600
 2 A  3G  3600
G  600
 Gmt  600.(2  1)  9600

Câu 58: C
2 A  2G  3000
 A  450
 

 2 A  3G  4050
G  1050

Câu 59: B

L

N
2 L 2.2193
.3, 4  N 

 1290 (nu)
2
3, 4
3, 4

64 mạch đơn tương ứng với 64/2 = 32 phân tử ADN = 25 => Gene đã nhân đôi 5 lần.
Ta có: A  T 

8256
1290
 258 , G 
 258  387
5
2
2

Youtube: Bé Nguyệt Channel

- 197 -