Tải bản đầy đủ
BÀI 19&20: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, SINH THÁI HỌC CÁ THỂ

BÀI 19&20: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, SINH THÁI HỌC CÁ THỂ

Tải bản đầy đủ

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

c cỏc tia sỏng xung sõu. Do ỏnh sỏng trong nc yu l nguyờn nhõn s phõn húa yu ca cỏc
c im gii phu ca lỏ cõy sng chỡm trong nc (lỏ khụng cú mụ giu hay mụ giu gm mt
lp t bo rt ngn, dip lc cú trong lp t bo biu bỡ nh ú tng cng kh nng hp th ỏnh
sỏng). i vi thc vt mu sc ca chỳng thay i theo s phõn b ca ỏnh sỏng, cỏc loi thc vt
vựng triu cú mu sc sc s nht, cũn cỏc thc vt cỏc lp nc sõu hoc trong hang cú mu
ti
Cõu 1518: C

Cõu 1542: C

Cõu 1566: D

Cõu 1590: A

Cõu 1519: B

Cõu 1543: B

Cõu 1567: D

Cõu 1591: C

Cõu 1520: D

Cõu 1544: C

Cõu 1568: A

Cõu 1592: A

Cõu 1521: B

Cõu 1545: A

Cõu 1569: A

Cõu 1593: D

Cõu 1522: A

Cõu 1546: A

Cõu 1570: D

Cõu 1594: D

Cõu 1523: D

Cõu 1547: B

Cõu 1571: D

Cõu 1595: A

Cõu 1524: B

Cõu 1548: C

Cõu 1572: B

Cõu 1596: D

Cõu 1525: D

Cõu 1549: D

Cõu 1573: C

Cõu 1597: D

Cõu 1526: A

Cõu 1550: C

Cõu 1574: A

Cõu 1598: C

Cõu 1527: B

Cõu 1551: A

Cõu 1575: A

Cõu 1599: A

Cõu 1528: D

Cõu 1552: A

Cõu 1576: A

Cõu 1600: D

Cõu 1529: D

Cõu 1553: A

Cõu 1577: B

Cõu 1601: C

Cõu 1530: B

Cõu 1554: D

Cõu 1578: C

Cõu 1602: D

Cõu 1531: B

Cõu 1555: B

Cõu 1579: B

Cõu 1603: B

Cõu 1532: B

Cõu 1556: C

Cõu 1580: D

Cõu 1604: D

Cõu 1533: B

Cõu 1557: A

Cõu 1581: A

Cõu 1605: C

Cõu 1534: B

Cõu 1558: A

Cõu 1582: D

Cõu 1606: D

Cõu 1535: A

Cõu 1559: C

Cõu 1583: D

Cõu 1607: D

Cõu 1536: B

Cõu 1560: D

Cõu 1584: A

Cõu 1608: C

Cõu 1537: B

Cõu 1561: C

Cõu 1585: D

Cõu 1609: A

Cõu 1538: B

Cõu 1562: C

Cõu 1586: C

Cõu 1610: B

Cõu 1539: A

Cõu 1563: A

Cõu 1587: B

Cõu 1611: C

Cõu 1540: B

Cõu 1564: B

Cõu 1588: A

Cõu 1541: B

Cõu 1565: B

Cõu 1589: B

BI 23: SINH THI HC H SINH THI
Cõu 1612: B

Cõu 1618: A

Cõu 1624: C

Cõu 1630: D

Cõu 1613: D

Cõu 1619: D

Cõu 1625: D

Cõu 1631: D

Cõu 1614: D

Cõu 1620: B

Cõu 1626: A

Cõu 1632: D

Cõu 1615: B

Cõu 1621: A

Cõu 1627: D

Cõu 1633: B

Cõu 1616: D

Cõu 1622: A

Cõu 1628: D

Cõu 1634: D

Cõu 1617: D

Cõu 1623: C

Cõu 1629: A

Cõu 1635: A

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 285 -

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Cõu 1636: D

Cõu 1656: C

Cõu 1675: B

Cõu 1695: B

Cõu 1637: D

Cõu 1657: D

Cõu 1676: A

Cõu 1696: C

Cõu 1638: D

Cõu 1658: D

Cõu 1677: B

Cõu 1697: A

Cõu 1639: B

Cõu 1659: A

Cõu 1678: C

Cõu 1698: B

Cõu 1640: C

Cõu 1660: B

Cõu 1679: A

Cõu 1699: A

Cõu 1641: C

Cõu 1661: D

Cõu 1680: C

Cõu 1700: C

Cõu 1642: C

Cõu 1662: D

Cõu 1681: A

Cõu 1701: D

Cõu 1643: D

Cõu 1663: B

Cõu 1682: B

Cõu 1702: C

Cõu 1644: C

Cõu 1664: B

Cõu 1683: D

Cõu 1703: A

Cõu 1645: C

Cõu 1665: C

Cõu 1684: D

Cõu 1704: C

Cõu 1646: B

Cõu 1666: A

Cõu 1685: C

Cõu 1705: C

Cõu 1647: A

Cõu 1667: C

Cõu 1686: A

Cõu 1706: D

Cõu 1648: D

Cõu 1668: C

Cõu 1687: C

Cõu 1707: C

Cõu 1649: D

Cõu 1669: D

Cõu 1688: C

Cõu 1708: B

Cõu 1650: B

Cõu 1670: A

Cõu 1689: C

Cõu 1709: B

Cõu 1651: D

Cõu 1671: C

Cõu 1690: C

Cõu 1710: A

Cõu 1652: D

Cõu 1672: B

Cõu 1691: A

Cõu 1711: B

Cõu 1653: C

Cõu 1673: D

Cõu 1692: B

Cõu 1712: C

Cõu 1654: B

Cõu 1674: 1-D;

Cõu 1693: D

Cõu 1713: D

Cõu 1655: D

2-D; 3-D; 4-C

Cõu 1694: B

Cõu 1714: D

BI 24: SINH QUYN
Cõu 1715: D

Cõu 1718: A

Cõu 1721: C

Cõu 1724: C

Cõu 1716: B

Cõu 1719: D

Cõu 1722: A

Cõu 1725: C

Cõu 1717: D

Cõu 1720: A

Cõu 1723: C

Cõu 1726: A

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 286 -

thầy VÂN CƯƠNG
T-ơng lai trong tay bạn!

Chuyờn:
- GII PHP GIO DC HC TP.
- GII PHP GIO DC SM CHI THễNG MINH.
- SCH TI LIU THAM KHO.
- VN PHềNG PHM.
- PHOTOCOPY.
a ch: Ph Cu Thụng - Th trn Hựng Sn i T - Thỏi Nguyờn
(Cng trm xỏ TT Hựng Sn 2)
in thoi: 0984.280.076 hoc 0976.242.743.
Mail: thayvancuong@gmail.com
Website: http://www.thayvancuong.com.
Facebook: http://facebook.com/thayvancuong

Hãy đến với chúng tôi để đ-ợc Tỏa sáng!