Tải bản đầy đủ
ĐÁP ÁN PHẦN III: SINH THÁI HỌC

ĐÁP ÁN PHẦN III: SINH THÁI HỌC

Tải bản đầy đủ

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

107: Nghiờn cu ba mc ỏnh bt cỏ khỏc nhau hỡnh bờn v cho bit nờn ỏnh bt
mc no? Ti sao?
A. ỏnh bt nhiu. Vỡ ỏnh bt ht cỏ to nờn
gi ch ỏnh bt c cỏ nh.
B. ỏnh bt va.
C. ỏnh bt ớt. Vỡ ỏnh bt c ton cỏ to.
Khụng nờn ỏnh bt quỏ nhiu s e da s
a dng, bn vng ngun thy sn. Khụng
nờn ỏnh bt quỏ ớt vỡ nh vy nhng con
to s kỡm hóm, cnh tranh vi nhng con
cỏ nh.
108: Khi s mt cỏ th tng quỏ cao, hoc gim thỡ iu gỡ s xy ra?
* Khi mt cỏ th tng quỏ cao dn n thiu ht v thc n, ni , t ú dn n cnh tranh
cựng loi v thc n ni , ng thi dn n k thự nhiu. Trong chn nuụi, trng trt thỡ s
lm gim nng sut.
* Khi mt cỏ th gim dn dn n k thự ớt, ngun sng ln hn kớch thc qun th. Kt
qu gim cnh tranh v tng s h tr gia cỏc cỏ th, lm kớch thc qun th tng.
109: iu gỡ s xy ra vi qun th cỏ chui khi s lng tng lờn quỏ cao?
Dn ti thiu ht thc n v xy ra hin tng cỏ to n cỏ con, n trng. T ú lm gim nng
sut.
110: Hóy cụng thc húa mi quan h gia kớch thc qun th (K), t l sinh (S), t (T), di
c (D), nhp c (N)?
K = (S + N) (T + D)
111: Mụ t quỏ trỡnh tng trng ca qun th sinh vt trờn Hỡnh 21.7?
Hỡnh 21.7 th hin quỏ trỡnh tng trng
ca qun th trong 2 trng hp.
* Tng trng lý thuyt: Khi mụi trng
khụng b gii hn v thc n, ni (ngun
sng) - tc s lng cỏ th sinh ra n õu
thỡ ngun thc n, ni ỏp ng c n
ú. Kt qu qun th ch cú s tng trng
i lờn.

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 271 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

* Tng trng thc t: Khi mụi trng b gii hn v thc n, ni . Kt qu qun th tng
trng n mt mc nht nh cõn bng vi ngun sng ca mụi trng.
112: Trờn quan im sinh thỏi hc, Phõn tớch th Hỡnh 21.9, sau ú gii thớch ti sao
kớch thc qun th ngi ngy cng tng m hu nh khụng gim??
Cú th v li hỡnh 21.9 mt cỏch rừ rng nh sau:

S
lng

Giai on 1

Giai on 2

Giai on 3

Trng thỏi cõn bng

Thi gian

S tng trng ca qun th ngi khỏc hn so vi cỏc qun th trong t nhiờn bi qun th
ngi gii quyt c 2 vn : Thc n (lng thc) v ni .
Cú th chia th thnh 3 giai on:
-

Giai on 1: Sn bn hỏi lm: i sng con ngi hon ton ph thuc vo t nhiờn
nờn s lng bin ng nh cỏc loi sinh vt khỏc.

-

Giai on 2: Chn nuụi trng trt: Ch ng trong ngun sng ca mỡnh bng vic
thun húa ging vt nuụi cõy trng, khụng cũn sng trong hang.

-

Giai on 3: Giai on ng dng Khoa hc k thut: Giỳp nhanh chúng tng nng sut,
m rng khụng gian sng. Mt trong nhng bin phỏp ú l mụ hỡnh 3D trong chn
nuụi trng trt v trong xõy dng. Xõy nh cao tng, thnh ph trờn mt bin, trong
lũng t, m rng khụng gian sng. Ngoi ra cũn phi k n s phỏt trin ca y
t lm cho tui th ngy cng cao, xỏc sut sinh con khe mnh v thnh cụng cao.

113: V th miờu t s bin ng s lng cỏ th cua qun th theo thi gian?

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 272 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

S
lng

Trng thỏi cõn bng

Thi gian

114: Mc cõn bng cỏc qun th khỏc nhau cú ging nhau khụng, vỡ sao? Cụng thc
húa s tng gim s lng cỏ th ca qun th theo thi gian?
Khụng ging nhau vỡ nú ph thuc vo ngun sng ca qun th ú. Vớ d qun th c Vit
Nam cú mc cõn bng thp hn so vi mc cõn bng ca qun th c Trung Quc do Trung
Quc rng hn nờn thc n v ni cho c ln hn.
Cụng thc húa:
n

Si Ni

T D
i 1

i

iS Nn
S1 N1 S2 N 2 S3 N3


... n
1
T1 D1 T2 D2 T3 D3
Tn Dn

Si: S lng sinh giai on i.
Ni: S lng nhp c giai on i.
Ti: S lng t vong giai on i.
Di: S lng di c giai on i.
115: Phõn bit mi quan h cng sinh v hp tỏc?
Cng sinh l mi quan h c 2 bờn cựng cú li v nht thit phi cú cho s tn ti ca 2 loi.
Nu tỏch ra c 2 loi s khụng th sng c. Mi quan h ny c hỡnh thnh qua quỏ trỡnh
tin húa lõu di dn n mi quan h mang tớnh cht chuyờn húa sõu sc gia 2 loi.
Hp tỏc l mi quan h c 2 bờn cựng cú li nhng khụng nht thit cn cho s tn ti ca
chỳng, tc tỏch ra vn sng c.
116: Mụ t s din th sinh thỏi?

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 273 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Mụi trng 1 quyt nh qun xó tng ng cú th
tn ti qun xó 1. Trong quỏ trỡnh tn ti s phỏt
trin ca cỏc loi u th trong qun xó 1 ó tỏc ng
lờn mụi trng 1, lm bin i thnh mụi trng 2.
Mụi trng 2 l khụng cũn l mụi trng thớch nghi
ca ca cỏc qun th u th trong mụi trng 1, m l
mụi trng thớch nghi cho mt s loi khỏc v cỏc
loi ú nhanh chúng phỏt trin thnh cỏc loi u th
mi trong mụi trng 2 qun xó 2. S phỏt trin ca
cỏc loi u th trong mụi trng 2, lm bin i mụi
trng 2 thnh mụi trng 3. Nh vy quỏ trỡnh c
din ra s ph nh qua li gia mụi trng vó qun
xó.
117: Ti sao núi S phỏt trin ca loi u th l nú t o huyt chụn mỡnh?
Vỡ s phỏt trin ca loi u th lm thay i mnh m mụi trng, lm mụi trng b bin
i thnh mụi trng mi m loi u th khụng cũn thớch nghi c na.
Vớ d: Trong quỏ trỡnh din th sinh thỏi ca mt m ly, s phỏt trin u th ca sen hoc
ca bốo lm cho lng cht hu c tớch ly ngy cng nhiu v s dn n lm cho m ngy
cng khụ, cn. Mụi trng khụ cn s lm cho cỏc loi sen, bốo khụng th tn ti c.
Lu ý, khụng nht thit loi u th phi dit vong m cú th ch gim mnh v mt s lng v
mt vai trũ u th ca mỡnh m thụi.
Vớ d s phỏt trin u th ca a y trờn mụi trng trng trn, tớch ly mt lng cht hu c
nht nh, to mt m nht nh cho s xut hin, phỏt trin u th ca c, sau ú l cõy bi
v rng cõy g ln. Nhng a y khụng b tiờu dit m ch tn ti bỡnh thng m khụng nh
hng nhiu ti cỏc loi khỏc trong qun xó.

118: Mụi trng cú vai trũ gỡ trong quỏ trỡnh din th?
Mụi trng cú vai trũ khi ng, khi mo cho quỏ trỡnh din th sinh thỏi. Sau ú l s tng
tỏc qua li v ln lt ph nh ln nhau ca mụi trng v qun xó. Quỏ trỡnh din th luụn
luụn c khi u t mt mụi trng, tn cựng l mụi trng trng trn.
119: Phõn bit qun th vi qun xó?
Qun xó gm tp hp cỏc qun th khỏc loi.

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 274 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

120: Ti sao gi cỏc vớ d trờn l cỏc h sinh thỏi?
Ao, h l h sinh thỏi vỡ:
-

Thnh phn vụ sinh: Nc, O2, CO2, ỏnh sỏng, nhit , ....

-

Thnh phn hu sinh: SVSX SVTT SVPG (C Th Rn i bng)

Cỏc thnh phn vụ sinh v hu sinh tng tỏc qua li vi nhau.
121: Phõn bit h sinh thỏi t nhiờn v h sinh thỏi nhõn to?
H sinh thỏi
Ngun gc

T nhiờn

Nhõn to

Do t nhiờn

Do con ngi

Ngun nng lng u vo nh sỏng mt tri

nh sỏng mt tri, phõn bún.

ch yu
a dng

a dng

Kộm a dng

n nh

n nh

Kộm n nh

122: Hóy xỏc nh Bc dinh dng, Bc sinh vt tiờu th ca Diu hõu trong li thc n
Hỡnh 23.5? T ú cú nhn xột gỡ?
Ta thy:
- Trong chui: C Co co Chut
Diu hõu thỡ diu hõu cú bc dinh dng cp 4
v l sinh vt tiờu th bc 3.
- Trong chui: C Kin ch Rn
Diu hõu thỡ diu hõu cú bc dinh dng cp 5
v l sinh vt tiờu th bc 4.
Nh vy bc dinh dng, bc sinh vt tiờu th
ca sinh vt tựy thuc vo loi ú thuc chui
thc n no.

123: Xỏc nh Bc dinh dng v Bc sinh vt tiờu th ca cỏc loi trong chui thc n
trờn Hỡnh 23.6?

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 275 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

124: Trong 3 hỡnh thỏp sinh thỏi, hỡnh thỏp no th hin c bn cht nht mi quan h
dinh dng gia cỏc bc dinh dng ca chui thc n?
Hỡnh thỏp nng lng l hỡnh thỏp bn cht nht, nú giỳp chỳng ta so sỏnh mi quan h bn
cht gia cỏc loi trong chui thc n. Cũn hỡnh thỏp s lng: chỳng ta cú th thy mt cõy c
v mt con trõu giỏ tr dinh dng v nng lng hon ton khỏc nhau. Tng t vi hỡnh thỏp
khi lng, chỳng ta cng cú khi lng 1 kg c v 1 kg tht trõu cú giỏ tr dinh dng v nng
lng hon ton khỏc nhau.
125: Ti sao li gi s di chuyn ca nng lng trong h sinh thỏi l Dũng nng lng
trong h sinh thỏi m khụng phi l chu trỡnh nng lng trong H sinh thỏi?
Bi dũng nng lng ch di chuyn theo mt chiu. T Mụi trng (ch yu l ASMT)
SVSX SVTT SVPG Tr li mụi trng di dng nhit v khụng c tỏi s dng
trong qun xó.
126: Tớnh hiu sut sinh thỏi gia bc dinh dng cp 1 vi cp 2, cp 2 vi cp 3, cp 3 vi
cp 4 Hỡnh 23.6? T ú rỳt ra nhn xột?

Hiu sut sinh thỏi gia bc dinh dng cp I v cõp II: 1000/10000 = 10%
Hiu sut sinh thỏi gia bc dinh dng cp II v cõp III: 100/1000 = 10%
Hiu sut sinh thỏi gia bc dinh dng cp III v cõp IV: 10/100 = 10%
=> Dũng nng lng trong h sinh thỏi gim dn qua cỏc mt xớch ca chui thc n.
127: Ti sao mi chui thc n trong h sinh thỏi khụng th kộo di (quỏ 6 mt xớch)?
Vỡ hiu sut sinh thỏi qua mi bc dinh dng rt thp v nu xột ng thi qua nhiu bc thỡ
hiu sut sinh thỏi s gim nhanh chúng theo cp s nhõn. Nu chui thc n kộo di quỏ s
khụng m bo hiu qu v mt nng lng cho cỏc mt xớch phớa sau.
128: Mụ t cu trỳc H sinh thỏi rng nhit i?
*Thnh phn vụ sinh: O2, N2, CO2, ; cht mựn, khoỏng, nc,
*Thnh phn hu sinh: Gm:

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 276 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

- Sinh vt sn xut: Cõy c, bi,
- Sinh vt tiờu thu: Nga vn, h, bỏo,
- Sinh vt phõn gii: Vi sinh vt, nm,

129:

Các nhân tố sinh thái

MT

VS

Các cấp độ
tổ chức sống

Cá thể

QT -Loài

HS

CN

QX - HST

130:

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 277 -

SQ - STQ

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Youtube: Bộ Nguyt Channel

Th.s Tụ Nguyờn Cng

- 278 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Kớnh gi cỏc thy cụ giỏo, cỏc em sinh viờn v cỏc em hc sinh thõn mn!
M thờm mt mc Th ng trong sỏch ny l quyt tõm, khỏt khao ca chỳng
tụi mun cựng cỏc thy cụ giỏo, cỏc em sinh viờn v hc sinh cựng xõy dng b sỏch
ngy cng tt hn, ỏp ng c nhu cu ca ngi hc. Chỳng tụi mong mun nhn
c cỏc ý kin úng gúp, cỏc ý tng ca cỏc thy cụ, cỏc em sinh viờn v hc sinh.
Chỳng tụi cam kt s ghi rừ ni dung, tờn tỏc gi gi nguyờn bn quyn cỏc ý tng
ú trong tp sỏch.
Trong b sỏch ngoi nhng hỡnh nh s do tụi xõy dng cng nh tụi ly trong
Lun vn cao hc ca tỏc gi, chỳng tụi cũn s dng nhiu hỡnh nh trờn mng. Tuy
nhiờn do vic xõy dng din ra t nhiu nm nờn chỳng tụi khụng th lu gi c
chớnh xỏc ngun gc ca cỏc t liu ú. Vỡ vy chỳng tụi s chỳ thớch chung chung:
Ngun: internet cui sỏch. Nu quý c gi thy cú hỡnh nh no ngun gc chớnh
xỏc t õu, ca ai ú thỡ xin thụng bỏo cho chỳng tụi chỳng tụi chỳ thớch v ng
cụng khai trờn website http://tonguyencuong.com ca tụi.
Chỳng tụi xin chõn thnh cm n.

S VT TRI CA B SCH CHUYấN KHO
VT CH MễN SINH HC
1. Vit theo mt h thng logic sinh hc riờng, c trng cú tớnh logic cao.
2. i sõu vo bn cht vn v mc va giỳp hc sinh d hiu.
3. Giu hỡnh nh, giỳp ngi hc d ghi nh.
4. Phỏt huy s sỏng to khụng gii hn trong phng phỏp hc tp ca ngi hc.
5. Gii bi tp mt cỏch t nhiờn, bn cht v sỏng to m khụng dựng cụng thc.
NHNG VN MI C UPDATE TRONG PHIấN BN LT6.4
1. B sung Ma trn thi THPT Quc gia
2. Cu trỳc li cỏc bng chng Tin húa.
3. B sung thờm cỏc hỡnh nh, s bn cht lm sinh ng thờm ni dung.
4. Nhiu ni dung c din t n gin húa, xỳc tớch v giu hỡnh nh.

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 279 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Youtube: Bộ Nguyt Channel

Th.s Tụ Nguyờn Cng

- 280 -

Vt ớch mụn Sinh hc Tp 1 (LT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

PH LC 1: MT S BN KHI NIM

iu hũa hot ng ca gene
(Ngun: Ths. Tụ Nguyờn Cng - 2012, Lun vn Cao hc)

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 281 -