Tải bản đầy đủ
BÀI 14: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ

BÀI 14: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ

Tải bản đầy đủ

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Cõu 1190: B

Cõu 1192: D

Cõu 1194: D

Cõu 1191: B

Cõu 1193: B

Cõu 1195: A

Cõu 1196: A

BI 16: C CH TIN HểA
Cõu 1197: B

Cõu 1220: B

Cõu 1243: C

Cõu 1266: D

Cõu 1198: A

Cõu 1221: C

Cõu 1244: C

Cõu 1267: C

Cõu 1199: A

Cõu 1222: A

Cõu 1245: A

Cõu 1268: D

Cõu 1200: B

Cõu 1223: B

Cõu 1246: D

Cõu 1269: C

Cõu 1201: D

Cõu 1224: D

Cõu 1247: D

Cõu 1270: B

Cõu 1202: B

Cõu 1225: A

Cõu 1248: A

Cõu 1271: C

Cõu 1203: A

Cõu 1226: B

Cõu 1249: A

Cõu 1272: C

Cõu 1204: B

Cõu 1227: A

Cõu 1250: A

Cõu 1273: A

Cõu 1205: A

Cõu 1228: D

Cõu 1251: B

Cõu 1274: C

Cõu 1206: B

Cõu 1229: A

Cõu 1252: D

Cõu 1275: B

Cõu 1207: C

Cõu 1230: C

Cõu 1253: C

Cõu 1276: B

Cõu 1208: D

Cõu 1231: A

Cõu 1254: B

Cõu 1277: D

Cõu 1209: A

Cõu 1232: A

Cõu 1255: B

Cõu 1278: B

Cõu 1210: A

Cõu 1233: A

Cõu 1256: D

Cõu 1279: A

Cõu 1211: B

Cõu 1234: B

Cõu 1257: A

Cõu 1280: D

Cõu 1212: D

Cõu 1235: C

Cõu 1258: B

Cõu 1281: D

Cõu 1213: D

Cõu 1236: C

Cõu 1259: D

Cõu 1282: A

Cõu 1214: C

Cõu 1237: B

Cõu 1260: A

Cõu 1283: B

Cõu 1215: A

Cõu 1238: C

Cõu 1261: C

Cõu 1284: B

Cõu 1216: C

Cõu 1239: D

Cõu 1262: C

Cõu 1285: D

Cõu 1217: B

Cõu 1240: A

Cõu 1263: B

Cõu 1286: D

Cõu 1218: C

Cõu 1241: A

Cõu 1264: A

Cõu 1287: A

Cõu 1219: A

Cõu 1242: C

Cõu 1265: A

Cõu 1288: D

BI 17: S PHT SINH, PHT TRIN CA S SNG
Cõu 1289: B

Cõu 1297: C

Cõu 1305: B

Cõu 1313: A

Cõu 1290: A

Cõu 1298: C

Cõu 1306: D

Cõu 1314: C

Cõu 1291: B

Cõu 1299: B

Cõu 1307: C

Cõu 1315: C

Cõu 1292: C

Cõu 1300: D

Cõu 1308: D

Cõu 1316: B

Cõu 1293: A

Cõu 1301: C

Cõu 1309: A

Cõu 1317: D

Cõu 1294: A

Cõu 1302: B

Cõu 1310: A

Cõu 1318: D

Cõu 1295: D

Cõu 1303: B

Cõu 1311: C

Cõu 1319: A

Cõu 1296: B

Cõu 1304: A

Cõu 1312: A

Cõu 1320: C

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 282 -

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Cõu 1321: C

Cõu 1330: D

Cõu 1339: D

Cõu 1348: C

Cõu 1322: A

Cõu 1331: A

Cõu 1340: D

Cõu 1349: D

Cõu 1323: D

Cõu 1332: C

Cõu 1341: A

Cõu 1350: B

Cõu 1324: C

Cõu 1333: D

Cõu 1342: A

Cõu 1351: D

Cõu 1325: D

Cõu 1334: A

Cõu 1343: A

Cõu 1352: C

Cõu 1326: C

Cõu 1335: C

Cõu 1344: D

Cõu 1353: D

Cõu 1327: C

Cõu 1336: B

Cõu 1345: B

Cõu 1354: A

Cõu 1328: B

Cõu 1337: B

Cõu 1346: C

Cõu 1355: C

Cõu 1329: A

Cõu 1338: B

Cõu 1347: B

Cõu 1356: C

BI 18: S PHT SINH, PHT TRIN CA LOI NGI
Cõu 1357: A

Cõu 1365: B

Cõu 1373: D

Cõu 1381: A

Cõu 1358: A

Cõu 1366: D

Cõu 1374: D

Cõu 1382: A

Cõu 1359: C

Cõu 1367: A

Cõu 1375: D

Cõu 1383: A

Cõu 1360: B

Cõu 1368: C

Cõu 1376: B

Cõu 1384: A

Cõu 1361: C

Cõu 1369: C

Cõu 1377: A

Cõu 1385: A

Cõu 1362: C

Cõu 1370: B

Cõu 1378: B

Cõu 1363: D

Cõu 1371: A

Cõu 1379: D

Cõu 1364: D

Cõu 1372: B

Cõu 1380: B
TNG HP

Cõu 1386: D

Cõu 1394: D

Cõu 1402: A

Cõu 1410: D

Cõu 1387: D

Cõu 1395: C

Cõu 1403: A

Cõu 1411: A

Cõu 1388: D

Cõu 1396: D

Cõu 1404: C

Cõu 1412: D

Cõu 1389: A

Cõu 1397: A

Cõu 1405: B

Cõu 1413: B

Cõu 1390: D

Cõu 1398: D

Cõu 1406: D

Cõu 1414: C

Cõu 1391: A

Cõu 1399: D

Cõu 1407: D

Cõu 1392: D

Cõu 1400: B

Cõu 1408: C

Cõu 1393: C

Cõu 1401: C

Cõu 1409: A

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 283 -

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

PHN III: SINH THI HC
BI 19&20: MT S KHI NIM C BN, SINH THI HC C TH
Cõu 1415: C

Cõu 1426: D

Cõu 1437: A

Cõu 1448: C

Cõu 1416: C

Cõu 1427: D

Cõu 1438: B

Cõu 1449: D

Cõu 1417: D

Cõu 1428: A

Cõu 1439: A

Cõu 1450: D

Cõu 1418: A

Cõu 1429: B

Cõu 1440: A

Cõu 1451: A

Cõu 1419: D

Cõu 1430: A

Cõu 1441: C

Cõu 1452: B

Cõu 1420: A

Cõu 1431: A

Cõu 1442: B

Cõu 1453: B

Cõu 1421: A

Cõu 1432: D

Cõu 1443: C

Cõu 1454: A

Cõu 1422: B

Cõu 1433: C

Cõu 1444: C

Cõu 1455: A

Cõu 1423: B

Cõu 1434: C

Cõu 1445: B

Cõu 1456: C

Cõu 1424: C

Cõu 1435: B

Cõu 1446: D

Cõu 1425: D

Cõu 1436: C

Cõu 1447: C

BI 21: SINH THI HC QUN TH
Cõu 1457: B

Cõu 1470: B

Cõu 1483: B

Cõu 1496: C

Cõu 1458: D

Cõu 1471: A

Cõu 1484: B

Cõu 1497: A

Cõu 1459: A

Cõu 1472: A

Cõu 1485: C

Cõu 1498: D

Cõu 1460: C

Cõu 1473: C

Cõu 1486: A

Cõu 1499: D

Cõu 1461: B

Cõu 1474: B

Cõu 1487: B

Cõu 1500: D

Cõu 1462: A

Cõu 1475: D

Cõu 1488: C

Cõu 1501: A

Cõu 1463: A

Cõu 1476: A

Cõu 1489: D

Cõu 1502: B

Cõu 1464: B

Cõu 1477: D

Cõu 1490: D

Cõu 1503: B

Cõu 1465: A

Cõu 1478: D

Cõu 1491: A

Cõu 1504: A

Cõu 1466: A

Cõu 1479: D

Cõu 1492: C

Cõu 1505: D

Cõu 1467: D

Cõu 1480: C

Cõu 1493: B

Cõu 1506: B

Cõu 1468: D

Cõu 1481: C

Cõu 1494: B

Cõu 1507: A

Cõu 1469: D

Cõu 1482: A

Cõu 1495: B

BI 22: SINH THI HC QUN X
Cõu 1508: A

Cõu 1511: C

Cõu 1514: A

Cõu 1509: A

Cõu 1512: B

Cõu 1515: A

Cõu 1510: C

Cõu 1513: A

Cõu 1516: D

Cõu 1517: B
Phn ln thc vt cú hoa v to lc phõn b rt nụng vỡ chỳng hp th tia . To nõu phõn b sõu
(t sõu 10-40m) nh chỳng cú sc t ph mu nõu (phytoxanthine), to phõn b sõu hn (cú
th t 60 - 100m) vỡ chỳng cú sc t mu (phycoerythrine) v mu lam (phycocyanine) hp th
Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 284 -

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

c cỏc tia sỏng xung sõu. Do ỏnh sỏng trong nc yu l nguyờn nhõn s phõn húa yu ca cỏc
c im gii phu ca lỏ cõy sng chỡm trong nc (lỏ khụng cú mụ giu hay mụ giu gm mt
lp t bo rt ngn, dip lc cú trong lp t bo biu bỡ nh ú tng cng kh nng hp th ỏnh
sỏng). i vi thc vt mu sc ca chỳng thay i theo s phõn b ca ỏnh sỏng, cỏc loi thc vt
vựng triu cú mu sc sc s nht, cũn cỏc thc vt cỏc lp nc sõu hoc trong hang cú mu
ti
Cõu 1518: C

Cõu 1542: C

Cõu 1566: D

Cõu 1590: A

Cõu 1519: B

Cõu 1543: B

Cõu 1567: D

Cõu 1591: C

Cõu 1520: D

Cõu 1544: C

Cõu 1568: A

Cõu 1592: A

Cõu 1521: B

Cõu 1545: A

Cõu 1569: A

Cõu 1593: D

Cõu 1522: A

Cõu 1546: A

Cõu 1570: D

Cõu 1594: D

Cõu 1523: D

Cõu 1547: B

Cõu 1571: D

Cõu 1595: A

Cõu 1524: B

Cõu 1548: C

Cõu 1572: B

Cõu 1596: D

Cõu 1525: D

Cõu 1549: D

Cõu 1573: C

Cõu 1597: D

Cõu 1526: A

Cõu 1550: C

Cõu 1574: A

Cõu 1598: C

Cõu 1527: B

Cõu 1551: A

Cõu 1575: A

Cõu 1599: A

Cõu 1528: D

Cõu 1552: A

Cõu 1576: A

Cõu 1600: D

Cõu 1529: D

Cõu 1553: A

Cõu 1577: B

Cõu 1601: C

Cõu 1530: B

Cõu 1554: D

Cõu 1578: C

Cõu 1602: D

Cõu 1531: B

Cõu 1555: B

Cõu 1579: B

Cõu 1603: B

Cõu 1532: B

Cõu 1556: C

Cõu 1580: D

Cõu 1604: D

Cõu 1533: B

Cõu 1557: A

Cõu 1581: A

Cõu 1605: C

Cõu 1534: B

Cõu 1558: A

Cõu 1582: D

Cõu 1606: D

Cõu 1535: A

Cõu 1559: C

Cõu 1583: D

Cõu 1607: D

Cõu 1536: B

Cõu 1560: D

Cõu 1584: A

Cõu 1608: C

Cõu 1537: B

Cõu 1561: C

Cõu 1585: D

Cõu 1609: A

Cõu 1538: B

Cõu 1562: C

Cõu 1586: C

Cõu 1610: B

Cõu 1539: A

Cõu 1563: A

Cõu 1587: B

Cõu 1611: C

Cõu 1540: B

Cõu 1564: B

Cõu 1588: A

Cõu 1541: B

Cõu 1565: B

Cõu 1589: B

BI 23: SINH THI HC H SINH THI
Cõu 1612: B

Cõu 1618: A

Cõu 1624: C

Cõu 1630: D

Cõu 1613: D

Cõu 1619: D

Cõu 1625: D

Cõu 1631: D

Cõu 1614: D

Cõu 1620: B

Cõu 1626: A

Cõu 1632: D

Cõu 1615: B

Cõu 1621: A

Cõu 1627: D

Cõu 1633: B

Cõu 1616: D

Cõu 1622: A

Cõu 1628: D

Cõu 1634: D

Cõu 1617: D

Cõu 1623: C

Cõu 1629: A

Cõu 1635: A

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 285 -

Vt ớch mụn Sinh hc - Tp 2 (BT6.4)

Th.s Tụ Nguyờn Cng

Cõu 1636: D

Cõu 1656: C

Cõu 1675: B

Cõu 1695: B

Cõu 1637: D

Cõu 1657: D

Cõu 1676: A

Cõu 1696: C

Cõu 1638: D

Cõu 1658: D

Cõu 1677: B

Cõu 1697: A

Cõu 1639: B

Cõu 1659: A

Cõu 1678: C

Cõu 1698: B

Cõu 1640: C

Cõu 1660: B

Cõu 1679: A

Cõu 1699: A

Cõu 1641: C

Cõu 1661: D

Cõu 1680: C

Cõu 1700: C

Cõu 1642: C

Cõu 1662: D

Cõu 1681: A

Cõu 1701: D

Cõu 1643: D

Cõu 1663: B

Cõu 1682: B

Cõu 1702: C

Cõu 1644: C

Cõu 1664: B

Cõu 1683: D

Cõu 1703: A

Cõu 1645: C

Cõu 1665: C

Cõu 1684: D

Cõu 1704: C

Cõu 1646: B

Cõu 1666: A

Cõu 1685: C

Cõu 1705: C

Cõu 1647: A

Cõu 1667: C

Cõu 1686: A

Cõu 1706: D

Cõu 1648: D

Cõu 1668: C

Cõu 1687: C

Cõu 1707: C

Cõu 1649: D

Cõu 1669: D

Cõu 1688: C

Cõu 1708: B

Cõu 1650: B

Cõu 1670: A

Cõu 1689: C

Cõu 1709: B

Cõu 1651: D

Cõu 1671: C

Cõu 1690: C

Cõu 1710: A

Cõu 1652: D

Cõu 1672: B

Cõu 1691: A

Cõu 1711: B

Cõu 1653: C

Cõu 1673: D

Cõu 1692: B

Cõu 1712: C

Cõu 1654: B

Cõu 1674: 1-D;

Cõu 1693: D

Cõu 1713: D

Cõu 1655: D

2-D; 3-D; 4-C

Cõu 1694: B

Cõu 1714: D

BI 24: SINH QUYN
Cõu 1715: D

Cõu 1718: A

Cõu 1721: C

Cõu 1724: C

Cõu 1716: B

Cõu 1719: D

Cõu 1722: A

Cõu 1725: C

Cõu 1717: D

Cõu 1720: A

Cõu 1723: C

Cõu 1726: A

Youtube: Bộ Nguyt Channel

- 286 -

thầy VÂN CƯƠNG
T-ơng lai trong tay bạn!

Chuyờn:
- GII PHP GIO DC HC TP.
- GII PHP GIO DC SM CHI THễNG MINH.
- SCH TI LIU THAM KHO.
- VN PHềNG PHM.
- PHOTOCOPY.
a ch: Ph Cu Thụng - Th trn Hựng Sn i T - Thỏi Nguyờn
(Cng trm xỏ TT Hựng Sn 2)
in thoi: 0984.280.076 hoc 0976.242.743.
Mail: thayvancuong@gmail.com
Website: http://www.thayvancuong.com.
Facebook: http://facebook.com/thayvancuong

Hãy đến với chúng tôi để đ-ợc Tỏa sáng!