Tải bản đầy đủ
PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP

PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ

Thứ hai,cần quán triệt hơn nữa chủ trương của Đảng về con người, tuy vậy
cũng không nên quá xem trọng nhân tố con người mà bỏ qua các nhân tố khác
dẫn đến tình trạng chủ quan duy ý chí như trước đây. Hoàn thiện các điều kiện
cho phát triển nguồn lực con người, từ pháp luật đến các chính sách xã hội, y tế ,
giáo dục, văn hoá, tôn giáo, đảm bảo quyền lợi tự do, công bằng cho mọi công
dân. Trong đó giáo dục cần được coi là quốc sách hàng đầu bởi giáo dục chính là
tiền đề trực tiếp để xây dựng con người Việt Nam với đầy đủ phẩm chất trí tuệ và
nhân cách sống, trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ đắc lực
cho công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi mà khoa
học công nghệ và con người đang trở thành hai nhân tố quyết định. Giáo dục hiện
nay còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng quan trọng lúc này là cần giáo dục
tư tưởng và đạo đức lối sống con người Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế
nhà trường. Thêm vào đó là đổi mới cách dạy và cách học trong các trường phổ
thông và đại học sao cho phù hợp với sự phát triển chung của thời đại và thế giới,
cần có phương pháp để người học năng động hơn, sáng tạo hơn và kiến thức cũng
cần sát với tình hình thực tại, học phải đi đôi với hành. Có chính sách đào tạo và
thu hút nguồn nhân tài, hạt nhân của sự phát triển trong các lĩnh vực hợp lí, phải
coi “nhân tài là nguyên khí của quốc gia”. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia
đình nhà trường và xã hội để hiệu quả giáo dục đạt cao nhất.
Thứ ba, cần khơi dậy trong giới trẻ tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân
tộc,tinh thần cách mạng xã hội chủ nghĩa, không những làm cho họ biết tự hào về
truyền thống cha anh mà còn phải biết tự xấu hổ với cha anh, với bạn bè thế giới
và với chính bản thân mình vì tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của đất nước và quyết
tâm chấn hưng đất nước.Lịch sử đã có một Nhật Bản , Trung Quốc nhờ tinh thần
dân tộc của mình mà vượt mọi khó khăn vươn lên trở thành những con rồng châu
Á, hay ngay trong chính lịch sử của dân tộc ta nhờ có tinh thần yêu nước nồng
nàn mà chúng ta lập nên bao chiến công hiển hách, buộc những đế quốc hùng
21

cường phải nể phục, đó là những lí do khiến chúng ta tin tưởng một khi mỗi con
người Việt Nam đều mang trong mình một tinh thần dân tộc cháy bỏng nồng nàn
thì sẽ có sức mạnh, có quyết tâm hành động vì vinh quang của dân tộc.Chúng ta
nên tận dụng sự xâm nhập của văn hoá phương Tây để tuyên truyền lối sống văn
minh cùng những phẩm chất của họ phù hợp với quá trình hội nhập của dân tộc
ta, làm sao để thế hệ trẻ ngày nay tự tin hội nhập với thế giới nhưng vẫn không
quên mình là ai và mình từ đâu đến. Đi đôi với tuyên truyền là cần đẩy mạnh hơn
nữa công cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng lãng phí trong bộ máy nhà
nước, tăng cường vai trò giám sát kiểm tra của nhân dân trong mọi hoạt động của
bộ máy nhà nước, thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, khôi phục lại lòng tin
của quần chúng nhân dân đối với Đảng, đảng viên phải là những người có trình
độ nhận thức chính trị(chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm
của Đảng ta), về nhà nước, pháp luật, gương mẫu tiên phong trong phong trào xây
dựng con người mới “có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung
thực nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng ; có ý
thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái”, có như vậy tuyên truyền mới
không trở thành những lời nói sáo rỗng, thiếu sức thuyết phục và độ tin cậy. Bên
cạnh đó cần đổi mới nội dung cũng như hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp
với giới trẻ, tránh tuyên truyền chung chung gây nhàm chán.
Thứ tư, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng cuộc sống văn
hoá ở khu dân cư, đưa các phong trào đi vào thực tế tiến tới từng bước khắc phục
loại bỏ những phong tục tập quán lạc hậu,những tư tưởng không còn phù hợp với
thời đại, những quan hệ bất bình đẳng cùng những lối sống thiếu lành mạnh.Bên
cạnh đó cần chăm lo đời sống văn hoá giải trí tinh thần cho nhân dân, hướng tới
giải trí lành mạnh, có bản sắc truyền thống.
Thứ năm, cần trấn áp có hiệu quả các hành vi phạm tội trong các hoạt
động liên quan đến việc huỷ hoại con người và các giá trị văn hoá truyền thống
22

của dân tộc , đặc biệt là ma tuý và mại dâm. Một khi đã trấn áp hiệu quả các loại
hình tội phạm này thì đời sống của nhân dân, đặc biệt là thanh niên mới trở nên
trong sạch và lành mạnh.Bên cạnh đó cần đề cao cảnh giác trước những chiêu
thức “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tinh thần đoàn kết
của dân tộc ta, đưa những tư tưởng lệch lạc về dân chủ đầu độc nhân dân, xúi giục
kích động nhân dân chống lại chính quyền chế độ.Có như vậy chúng ta mới có
một môi trường lành mạnh và ổn định để mọi người có điều kiện và cơ hội phát
triển toàn diện và cống hiến cho xã hội.
Những giải pháp trên đây đều là những giải pháp chung,cần phải có thời
gian để từng bước hoàn thiện và tuỳ từng hoàn cảnh mà chúng ta có những giải
pháp cụ thể .Cuối cùng, để sự nghiệp phát triển con người thành công được như
những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với sự quyết tâm đoàn kết nhất trí cao
trong Đảng và trong nhân dân, chắc chắn sự nghiệp con người của Đảng sẽ thắng
lợi.

KẾT LUẬN
Có thể nói vấn đề “con người và nhân cách con người trong thời kì đổi
mới” đã, đang và vẫn sẽ là chủ đề nóng hổi và bức thiết trong thời kì đổi mới-thời
kì hội nhập, thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá của chúng ta, hơn lúc nào hết
chúng ta hiểu rằng chỉ có hiểu đúng đắn bản chất của con người, qua đó xây dựng
con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần,
năng lực mới là chìa khoá của sự phát triển bền vững và đưa sự nghiệp xã hội chủ
nghĩa mà Đảng và chủ tịch Hộ Chí Minh dày công xây đắp đến bến bờ thành
công.Khi nghiên cứu tìm hiểu vấn đề, bản thân em cảm thấy hiểu sâu sắc hơn về
bản chất và nhân cách con người Việt Nam trong thời đại mới, cũng như quan
23

điểm tư tưởng cùng những chủ trương, đường lối của Đảng ta về phát triển con
người. Không chủ riêng em mà cả xã hội rất đồng tình và tin tưởng vào con
đường phát triển con người của Đảng, cả xã hội đang dành một sự quan tâm rất
lớn đến vấn đề con người, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cuộc tranh luận
trên báo chí hay hội nghị hội thảo ở bất cứ đâu bàn về con đường phát triển con
người Việt Nam. Ý thức được trách nhiệm của một công dân và của một sinh viên
với vấn đề này, em thấy mình cần trau dồi thêm kiến thức, hoàn thiện hơn nữa
phẩm chất và nhân cách của một con người trong thời đại mới theo những mục
tiêu mà Đảng đề ra để sau này có thể phục vụ tốt nhất công cuộc phát triển chấn
hưng đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới
như Bác Hồ kính yêu hằng mong.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình triết học Mác-Lênin, nhà xuất chính trị quốc gia 2005
2. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, nhà xuất bản chính trị quốc gia
2006
3. Vũ Thiện Vương, triết học Mac-Lênin về con người và việc xây dựng
con người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá- hiện đại hoá, NXB
chính trị quốc gia.
4. Nguyễn Hữu Vui, lịch sử triết học, NXB chính trị quốc gia.
5.Nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?, NXB Thông tấn, 2006
6. Tạp chí lí luận chính trị, tháng 4/2007
7. Tạp chí nghiên cứu con người, tháng 11/2006
24

8. website www.dangcongsan.vn
9. website www.vnn.vn

25