Tải bản đầy đủ
1 Tổng quan về công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế

1 Tổng quan về công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế

Tải bản đầy đủ

Khoá luận tốt nghiệp

Hoàng Thị Hà – LC49KT

2.2.1 Chứng từ sổ sách sử dụng của công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh Thế
2.2.2 Khái quát chung về NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh
Thế
2.2.2.1 Khái niệm NVL – CCDC
2.2.2.2 Phân loại NVL – CCDC
2.2.2.3 Tính giá NVL – CCDC
2.2.3 Hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh
Thế
2.2.3.1 Chứng từ sử dụng
2.2.3.2 Thủ tục nhập kho, xuất kho NVL – CCDC
2.2.3.3 Phương pháp hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT
Và XDTM Anh Thế
2.2.4 Hạch toán tổng hợp NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh
Thế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI
CÔNG TY TNHH ĐT Và Xây Dựng Thương Mại Anh Thế
3.1 Đánh giá ưu nhược điểm về kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT
Và XDTM Anh Thế
3.1.1 Đánh giá thực trạng NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và XDTM Anh
Thế
3.1.1.1 Ưu điểm
3.1.1.2 Nhược điểm
3.2 Các kiến nghị hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại công ty TNHH ĐT Và
Xây Dựng Thương Mại Anh Thế

KẾT LUẬN

- 91 -

Khoá luận tốt nghiệp

Hoàng Thị Hà – LC49KT

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

- 92 -

Khoá luận tốt nghiệp

Hoàng Thị Hà – LC49KT

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

- 93 -