Tải bản đầy đủ
Chương III: THIẾT KẾ BÀI DẠY TÍCH HỢP THEO MÔ ĐUN

Chương III: THIẾT KẾ BÀI DẠY TÍCH HỢP THEO MÔ ĐUN

Tải bản đầy đủ

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

-



SVTH: Lê Tuấn Bình

Hiểu đầy đủ về khái niệm và phạm vi sử dụng và phương pháp tiện côn bằng cách
xoay xiên bàn trượt dọc;

-

Hiểu được các dạng hỏng và nguyên nhân cũng như cách khắc phục các dạng
hỏng khi tiện côn bằng cách xoay xiên bàn dọc trượt ;

-

Hiểu được các bước thực hiện khi tiến hành tiện côn bằng cách xoay xiên bàn
trượt dọc;

-

Hiểu được các chúy ý khi tiến hành các bước khi tiến hành tiện côn theo phương
pháp xoay xiên bàn trượt dọc.

2.2. Kỹ năng
-

Tính toán được góc côn của chi tiết; biết cách xoay bàn trượt dọc đi 1 góc bất kỳ;

-

Tiện được mặt côn bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc đáp ứng được các
yêu cầu kỹ thuật của chi tiết, và cũng đáp ứng được 2 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật;

-

Nhận biết và khắc phục được các dạng hỏng khi gia công tiện côn theo phương

pháp xoay xiên bàn trượt dọc;
2.3. Thái độ
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;
- Có trách nhiệm với các dụng cụ, thiết bị đo, máy móc trong nhà xưởng;
- Tuân thủ các quy trình và an toàn trong giờ học;
- Chấp hành đúng nội quy, giờ giấc học tập.
3. Tài liệu tham khảo, trang thiết bị dạy học phù hợp
a, Tài liệu tham khảo

GVHD: Nguyễn Thị Linh

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT



SVTH: Lê Tuấn Bình

[1] Nguyễn Thế Đạt, Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Bình - Công nghệ chế tạo máy – Nhà
xuất bản giáo dục;
[2] GS.TS Trần Văn Địch - Kỹ thuật tiện - NXB Khoa học kỹ thuật;
[3] Nguyễn Thị Quỳnh – Giáo trình tiện 2 - NXB Lao động Hà nội- 2009.
[4] TH.S Lưu Văn Nhang - Kỹ thuật mài kim loại - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà
Nội, 2003.

b. Trang thiết bị dạy học
Đồ dùng và các trang thiết bị dạy học cần dùng trong bài với số lượng 15 học sinh, chia
thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh bao gồm:
- Trang thiết bị dụng cụ:
+ 1 máy chiếu.
+ Dụng cụ kiểm tra: 3 thước cặp, 3 kalip, 2 dưỡng đo góc côn.
+ 3 mô hình trực quan vật thật.
+ Phôi gia công: 15 phôi thép đủ lượng dư gia công.
+ Dụng cụ cắt: 3 dao tiện.
+ 3 máy tiện vạn năng.
- Tài liệu dạy học :
+ Đề cương bài giảng.

GVHD: Nguyễn Thị Linh



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

SVTH: Lê Tuấn Bình

+ Sách kỹ thuật tiện 2.
+ Bản vẽ chi tiết gia công, quy trình công nghệ.
+ 15 tài liệu phát tay.
4. Biên bản hướng dẫn thực hiện kỹ năng
BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KỸ NĂNG “TIỆN CÔN BẰNG XOAY XIÊN
BÀN TRƯỢT DỌC”
Ngày…..tháng…..năm 2015
Họ và tên học sinh:……………………………………………
Lớp:…………………….Trường:…………………………….
Giáo viên hướng dẫn:…………………………………………
a. Kỹ năng cần thực hiện:
Tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc đạt yêu cầu kỹ thuật (theo bản vẽ) trong thời
gian 120 phút.

A

A

+ Đảm bảo độ chính xác kích thước theo yêu cầu;
+ Đảm bảo độ tròn, độ trụ ≤ 0,05 mm;
+ Độ không đồng tâm giữa các bậc trụ ≤ 0,05 mm;
b. Điều kiện kiểm tra
Việc kiểm tra tiến hành tại xưởng thực hành.

GVHD: Nguyễn Thị Linh

2x450
Ø13 -0.05

-0.1

0.05

Yêu cầu kỹ thuật

-

10±0.1

Ø14.5

3

70±0.1

Ø18 -0.1

Ø2.5

45°
Ø5

6

Ø16 -0.05

124±0.1



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

-

SVTH: Lê Tuấn Bình

Học viên được sử dụng máy tiện, máy mài 2 đá, các dụng cụ đo, dụng cụ cắt cần
thiết để hoàn thành bài tập.

-

Các dụng cụ được giao trực tiếp cho từng nhóm luyện tập.

c. Danh mục các bước thực hiện kỹ năng

T

ND - Bước

T

Và Hình vẽ minh họa
Đọc bản vẽ

đủ mọi thứ cần thiết cho

124±0.1

70±0.1

10±0.1

A

0.05

0

2x45

công việc.

Ø13

Ø18

Ø14.5

-0.1

-0.05

Ø16

45°
Ø5
3

-0.1

Ø2.5

6

An toàn

- Chính xác, chuẩn bị đầy

-0.05

1

Hướng dẫn thực hiện

- Xác định được các kích

A

thước yêu cầu trên bản vẽ.
2

Tiện mặt đầu L= 121 mm; khoan tâm - Gá phôi trên mâm cặp 3 Không
hai đầu;

chấu;
- Gá dao vai, dao phải
thẳng đúng tâm;
124±0.1

- Gá mũi khoan tâm;

6
3

6

45°

Ø5

45°
Ø5

Ø22

Ø2.5

s

Ø2.5

n
3

s

để chìa
vặn lên
mâm cặp
mất an
toàn.

- Tiện hai mặt đầu L = 121 Khi
mm, khoan lỗ tâm hai đầu khoan
Φ2.5mm, D= 5mm (thao quay đều
tác và chế độ cắt thực hiện tay, chọn
như bài tiện mặt đầu và chế
khoan tâm)

độ

bôi trơn
phù hợp

GVHD: Nguyễn Thị Linh



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

T

ND - Bước

T

Và Hình vẽ minh họa

3

Tiện mặt trụ bậc Φ =16-0.05mm

SVTH: Lê Tuấn Bình

Hướng dẫn thực hiện

- Gá phôi trên hai mũi tâm, Để
cặp tốc.

L=80mm.

Ø16-0.05

Ø22

tay

gạt ở vị

- Tiện bậc Φ16-0.05, đo

80±0.1

n

An toàn

trí

an

toàn

s

- Thao tác thực hiện và chế
độ cắt như bài tiaapj tiện
mặt trụ bậc.
4

Tiện Φ13-0.05x 10mm, vát mép 2x450

10±0.1

2x450

Ø13-0.05

Ø22

Ø16-0.05

Để

có cặp tốc.

gạt ở vị

+ Tiện bậc Φ13-0.05 x10mm

70-0.1

n

+ Gá phôi trên hai mũi tâm

bằng dao vai.

trí

tay
an

toàn

s

+ Vát mép 2x450 bằng dao
phá thẳng.
5

Xác định góc xoay xiên bàn trượt trên
α

Tính góc dốc

.

tg α =

α

D − d 18 − 14,5
=
= 0, 026
2l
2.7

Tính và
tra bảng
cẩn thận.

d

D

l

Từ đó, ta có tra bảng ta có
α =10 26'

6

Xoay bàn trượt dọc trên một góc
=1026’ khi đỉnh côn ở phía ụ động

GVHD: Nguyễn Thị Linh

α

- Kiểm tra độ song song Thực
giữa đường dẫn bàn trượt hiện nhẹ
và đường tâm máy và vị trí nhàng



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

T

ND - Bước

T

Và Hình vẽ minh họa

SVTH: Lê Tuấn Bình

Hướng dẫn thực hiện

An toàn

trí cách vạch chuẩn (giá trị với

lục

khoảng cách giữa 2 vạch: vừa đủ.
10).
- Nới lỏng nhẹ đai ốc hãm
1.
- Xoay xiên bàn trượt trên
s

1
2
o'

ngược chiều kim đồng hồ

o
1026'

một góc

α

= 1026’.

- Xiết chặt đai ốc hãm.
- Điều chỉnh bàn trượt dọc
sao cho dao có thể cắt gọt
suôt chiều dài đoạn côn khi
cố định xe dao.
7

Tiện thử mặt côn

+ Lấy chiều sâu cắt bằng Lấy chế
du xích bàn trượt trên;
+ Tiện côn thực hiện bằng
cách quay tay quay 2 của
bàn trượt dọc trên ( chế độ
cắt s =0.2mm/vòng,
ntc =710 vòng/phút,

độ

cắt

đúng cho
máy,
thực hiện
phải

từ

từ chú ý
đến

an

toàn lao

GVHD: Nguyễn Thị Linh



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

T

ND - Bước

T

Và Hình vẽ minh họa

SVTH: Lê Tuấn Bình

Hướng dẫn thực hiện
t=1mm);

8

Kiểm tra và điều chỉnh lại góc xoay

d+Zd

n

đúng.
ZD > Zd góc côn lớn
d+Zd

n

lượng dư
của

các

bề

mặt,

Lượng dư ZD > Zd thì góc kích
côn đã xoay lớn, phải điều thước

Lượng dư ZD < Zd thì góc bản vẽ.

ZD < Zd góc côn nhỏ

côn đã xoay nhỏ, phải điều

D+ZD

d+Zd

chỉnh bàn trượt về phía

d

D

điều

chỉnh bàn trượt về phía theo yêu
người thợ.
cầu của

d

D

D+ZDLượng dư Z theo đường chỉnh
đúng
kính D và d bằng nhau
(ZD = Zd) thì góc α đã xoay

d

D

D+ZD

động.

Dùng thước cặp đo đường Kiểm tra
kính D và d nếu:

ZD = Zd góc côn đúng

An toàn

n

trước người thợ.

Sau khi điều chỉnh lại xong phải tiện thử, có thể phải điều chỉnh nhiều lần mới
đạt được kết quả.
9

Tiện thô đạt D = 18+0.1 mm

Tiện thô để lượng dư 1mm Thực

Ø14.5+1

n

Ø18+1

để tiện tinh.

hiện
đúng
thao tác,
chúy
an

GVHD: Nguyễn Thị Linh

ý
toàn



Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT

T

ND - Bước

T

Và Hình vẽ minh họa

SVTH: Lê Tuấn Bình

Hướng dẫn thực hiện

An toàn
khi đúng
máy.

10 Tiện tinh đạt D = 18-0.1; d=14.5-0.1mm

Dùng dao tiện ngoài có Thực
r=3mm và tiến dao đều tay hiện
và giảm s để tăng độ nhẵn đúng

-0.1

Ø14.5

n

Ø18 -0.1

bề mặt.

thao tác,
chúy
an

ý
toàn

khi đúng
máy.
11 Kiểm tra hoàn thiện

d. Yêu cầu tối thiểu cần đạt được
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Hoàn thành sản phẩm trong thời gian định mức đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Đạt chất lượng sản phẩm theo yêu cầu; tiết kiệm phôi liệu nhất.
e. Thang đánh giá kiến thức, kỹ năng:
Thang điểm đánh giá có 5 mức độ:
Điểm 8.5÷10: Xuất sắc (đạt được tất cả các tiêu chuẩn).
Điểm 7.0÷8.4: Tốt (đạt được hầu hết tất cả các tiêu chuẩn).

GVHD: Nguyễn Thị Linh

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT



SVTH: Lê Tuấn Bình

Điểm 5.0÷6.9: Đạt (đạt được một số tiêu chuẩn chính).
Điểm 3.0÷4.9: Kém (đạt được một số ít tiêu chuẩn).
Điểm 0÷2.9 : Rất kém (không đạt tiêu chuẩn).
5. Lựa chọn nội dung lý thuyết bổ sung cho kỹ năng

-

-

Yêu cầu kỹ thuật của tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc

-

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

-

Các bước tiến hành tiện côn bằng cách xoay xiên bản trươt dọc.

a. Cách sử dụng đồ gá, dụng cụ đo
Sử dụng thước đo, dưỡng kiểm.
Sử dụng đồ gá.
b. Quy tắc an toàn lao động:
* Trước khi làm việc:
- Mặc quần áo bảo hộ lao động
- Quan sát các cơ cấu truyền động
- Kiểm tra tiếp đất cho máy
- Kiểm tra đèn chiếu sáng
- Bố trí chỗ làm việc gọn gàng, cất các dụng cụ không dùng đến
- Chuẩn bị đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ đo
- Gá kẹp phôi chắc chắn
- Khi dừng máy đưa trục dao về vị trí an toàn
- Kẹp dao chắc chắn
* Khi làm việc
- Không dùng găng tay khi làm việc
- Dọn phoi bằng móc hoặc bàn chải sắt
- Không dùng tay dọn phoi, thổi phoi
* Sau khi làm việc
- Tắt động cơ, bơm dầu bôi trơn
- Dọn sạch chỗ làm việc
- Lau sạch máy
- Xếp phôi và chi tiết đúng nơi quy định

GVHD: Nguyễn Thị Linh

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT



SVTH: Lê Tuấn Bình

6. Biên soạn bản hướng dẫn kế hoạch cho hoạt động thực hành
BẢN HƯỚNG DẪN KẾ HOẠCH CHO HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH


Thiết kế các hoạt động thực hành cho kỹ năng “Tiện côn bằng cách xoay xiên

bàn trượt dọc”
1. Xây dựng bản hướng dẫn thực hành.
2. Cách thức và công cụ đánh giá kết quả học tập của HS.
-

Quan sát đánh giá HS trong suốt quá trình thực hiện đảm bảo đúng trình tự và an
toàn.

-

Kiểm tra đánh giá sản phẩm của học sinh.

-

Đánh giá thái độ và tinh thần học tập

3. Xác định số lượng học viên, số lượng thiết bị vật tư
-

Căn cứ vào số lượng học sinh trong một giờ thực hành là 15 học sinh chia thành 3
nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh.; nên trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy cho một mô
đun bao gồm:

-

Thiết bị:
+ Máy tiện: 3 chiếc
+ Dụng cụ cắt: 3 dao tiện đơn, 3 dao vai, 3 mũi khoan Φ2.5mm

GVHD: Nguyễn Thị Linh

Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa SPKT



SVTH: Lê Tuấn Bình

+ Dụng cụ đo: 3 thước lá 150mm, 3 thước cặp 1/20mm, 3 dưỡng đo côn.
+ Máy mài 2 đá: 1 chiếc
+

1 máy chiếu;

+

3 mâm cặp 3 vấu tự định tâm, 3 mũi tâm, 3 tốc kẹp, đồ gá mũi khoan;

+

3 búa, 3 chìa khoá mâm cặp và ổ dao, 3 tuavít, 3 móc kéo phoi, 3 vịt dầu,
10 kính bảo hộ.

-

Vật tư: 1 phôi /HS

-

Nguồn lực khác:
+

3 chi tiết mẫu ren thang ngoài;

+

15 tài liệu phát tay - Phiếu hướng dẫn thực hành;

+

1 video: Các yếu tố của ren, hình dáng và kích thước của ren, dao tiện
ren vuông trong, các dạng sai hỏng và cách khắc phục.

+

Xưởng thực hành.

4. Mức độ thực hành có hướng dẫn cần thiết
Sau khi quan sát giáo viên trình diễn mẫu,
Học sinh:
-

Bắt chước theo đúng trình tự.

-

Tuân thủ các quy tắc an toàn

Giáo viên theo dõi, chỉ dẫn cho học sinh mức độ thực hiện đúng sai tại mỗi bước.
5. Mức độ thực hành độc lập

GVHD: Nguyễn Thị Linh