Tải bản đầy đủ
a. Các tổ hợp nội lực

a. Các tổ hợp nội lực

Tải bản đầy đủ

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
MP1
c
d
e
f
g
h
i

GVHD: H c Duy235.29
-0.048

195.80
-0.095

-117.64
-0.143

-104.48
0.206

-91.32
0.222

-78.16
-0.095

MP2

-39.49

-78.16

-117.64
-0.321

169.47

182.64

-78.16
-0.048


MP3

-264.08
-0.16

-39.49
-0.048

-131.63
-0.095

-39.49
-0.286

-78.16
0.036

-235.29
-0.143

29.62
-0.131

-117.64
-0.143-107.77
-0.19

-117.64
0.095

MP8

-156.31

78.16


MP4-0.031

-0.063

MP5

-25.50

-51.83


MP6


MP7

T hp ni lc : Mi=MG + Mpi
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

338.57
63.79

257.85
-16.10

77.77

10.22

-241.75
-241.75
-388.19
-255.74
-202.26
-94.49
-231.88
-280.42

-70.20
203.75

-43.15
230.80

-160.60
-160.60
-121.94
-121.94
-317.74
-200.09
-200.09
-4.29

Nguyn Ngc Minh 813BI020

6 4 ,14

16 ,3 6

2 4 1,5
2 0 4 ,2

2 3 1,0 4

16 1,0 1

4 3 ,2

7 0 ,0 3

2 5 7 ,8 7

3 3 8 ,3 8

TO HễẽP 1
(a) + (b)

2 4 1,5 1

Biu moment

Nguyn Ngc Minh 813BI020

6 7 ,4 1

9 ,8 3

2 3 1,7 2

19 7 , 6 7

2 0 8 , 19

2 0 0 ,18

7 ,9 6

7 7 ,2

3 17 ,7 1

2 0 2 ,3 4

17 8 ,0 9

13 9 ,6 3

13 9 ,6 3

2 8 9 ,4 1

15 9 ,9 3

119 ,3 2

2 0 8 ,19

3 8 8 ,4 2

12 1,8 3

2 0 ,3 4

6 3 ,5

2 5 1,3 1

TO HễẽP 4
(a) + (e)

2 0 ,3 4

17 8 ,0 9

TO HễẽP 5
(a) + (f)

2 0 2 ,3 4

2 5 1,3 4

3 3 5 ,11

33 5,11

121,83

38 8,4 2

25 1,31

63,5

20 ,34

25 1,34

208,19

119 ,32

159,93

289,4 1

TO HễẽP 3
(a) + (d)

14 , 8 5

TO HễẽP 6
(a) + (g)

9 4 ,6

9 ,7 6

7 7 ,2

3 3 8 ,3 8

7 0 ,0 3

2 4 1,5 1

2 5 7 ,8 7

4 3 ,2

2 3 1,0 4

16 1,0 1

2 4 1,5 1

16 ,3 6

2 0 4 ,2

6 4 ,14

TO HễẽP 2
(a) + (c)

8 1, 5 8

113 , 11

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
GVHD: H c Duy

BIEU ẹO BAO MOMENT
(kNm)

Nguyn Ngc Minh 813BI020
3 2 5 ,3 2

2 3 1,7 6

4 8 ,2 2

4 8 ,2 2

TO HễẽP 8
(a) + (i)

2 8 0 ,6 9

4 3 ,9 1

4 ,3

4 3 ,9 1

2 8 0 ,6 9

2 3 1,7 2

9 ,8 3

113 ,11

8 1,5 8

14 ,8 5

9 4 ,6

2 0 ,3 4

2 0 0 ,18

2 0 8 ,19

19 7 ,6 7

6 7 ,4 1

TO HễẽP 7
(a) + (h)

2 3 1,7 6

3 2 5 ,3 2

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
GVHD: H c Duy

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1

GVHD: H c Duy

Xỏc nh moment mộp gi

B

C

150 150

150 150

2300

2300

2300

2300

Gi B

2300 - 150
B .tr
M mg
=
(388.42 +159.93) - 159.93 =352.66 kNm
2300
2300 - 150
B. ph
M mg
=
(388.42 +119.32) - 119.32 =355.31kNm
2300
Gi C
C.tr
C. ph
M mg
=M mg
=

2300 - 150
(317.71 +139.63) - 139.63 =287.88kNm
2300

Biu lc ct

TO HễẽP 1
(a) + (b)

TO HễẽP 2
(a) + (c)

Nguyn Ngc Minh 813BI020

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1

TO HễẽP 3
(a) + (d)

TO HễẽP 4
(a) + (e)

TO HễẽP 5
(a) + (f)

TO HễẽP 6
(a) + (g)

TO HễẽP 7
(a) + (h)

Nguyn Ngc Minh 813BI020

GVHD: H c Duy

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1

GVHD: H c Duy

TO HễẽP 8
(a) + (i)

BIEU ẹO BAO LệẽC CAẫT
(kN)

Kt qu t hp ni lc bng SAP2000:
TABLE: Element Forces - Frames
Frame
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Station
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9
0

OutputCase
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

Nguyn Ngc Minh 813BI020

StepType
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min

V2

M3
-27,89
-27,89
-27,89
-27,89
-27,89
-27,89
56,29
56,29
56,29
56,29
56,29
56,29
238,42
238,42
238,42
238,42
238,42
238,42
-147,12

0,00
67,68
135,35
203,03
270,70
338,38
338,38
322,28
306,18
290,07
273,97
257,87
257,87
158,00
58,12
-24,13
-59,36
-94,60
0,00

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

Nguyn Ngc Minh 813BI020

GVHD: H c Duy
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min

-147,12
-147,12
-147,12
-147,12
-147,12
13,71
13,71
13,71
13,71
13,71
13,71
76,60
76,60
76,60
76,60
76,60
76,60
-47,59
-47,59
-47,59
-47,59
-47,59
-47,59
16,72
16,72
16,72
16,72
16,72
16,72
198,84
198,84
198,84
198,84
198,84
198,84
-220,76
-220,76
-220,76
-220,76
-220,76
-220,76
-40,06
-40,06
-40,06
-40,06
-40,06
-40,06
22,83
22,83
22,83
22,83
22,83

12,83
25,66
38,49
51,31
64,14
64,14
48,04
31,94
15,84
-0,26
-16,36
-16,36
-61,39
-106,42
-169,08
-278,75
-388,42
-94,60
-72,71
-50,17
25,92
115,06
204,20
204,20
209,57
214,94
220,30
225,67
231,04
231,04
152,63
76,18
16,70
6,20
-4,30
-388,42
-286,87
-185,98
-138,62
-104,33
-70,03
-70,03
-64,66
-59,30
-53,93
-48,56
-43,20
-43,20
-66,76
-92,28
-134,78
-226,24

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

Nguyn Ngc Minh 813BI020

GVHD: H c Duy
Min
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max

22,83
-22,83
-22,83
-22,83
-22,83
-22,83
-22,83
40,06
40,06
40,06
40,06
40,06
40,06
220,76
220,76
220,76
220,76
220,76
220,76
-198,84
-198,84
-198,84
-198,84
-198,84
-198,84
-16,72
-16,72
-16,72
-16,72
-16,72
-16,72
47,59
47,59
47,59
47,59
47,59
47,59
-76,60
-76,60
-76,60
-76,60
-76,60
-76,60
-13,71
-13,71
-13,71
-13,71
-13,71
-13,71
147,12
147,12
147,12

-317,71
-4,30
6,20
16,70
76,18
152,63
231,04
231,04
225,67
220,30
214,94
209,57
204,20
204,20
115,06
25,92
-50,17
-72,71
-94,60
-317,71
-226,24
-134,78
-92,28
-66,76
-43,20
-43,20
-48,56
-53,93
-59,30
-64,66
-70,03
-70,03
-104,33
-138,62
-185,98
-286,87
-388,42
-94,60
-59,36
-24,13
58,12
158,00
257,87
257,87
273,97
290,07
306,18
322,28
338,38
338,38
270,70
203,03

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5,98
6,44
6,9
0
0,46
0,92
1,38
1,84
2,3
2,3
2,76
3,22
3,68
4,14
4,6
4,6
5,06
5,52
5,98
6,44
6,9

TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH

Nguyn Ngc Minh 813BI020

GVHD: H c Duy
Max
Max
Max
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Min

147,12
147,12
147,12
-238,42
-238,42
-238,42
-238,42
-238,42
-238,42
-56,29
-56,29
-56,29
-56,29
-56,29
-56,29
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89

135,35
67,68
0,00
-388,42
-278,75
-169,08
-106,42
-61,39
-16,36
-16,36
-0,26
15,84
31,94
48,04
64,14
64,14
51,31
38,49
25,66
12,83
0,00

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1

GVHD: H c Duy

BIEU ẹO BAO MOMENT
(kNm)

Nguyn Ngc Minh 813BI020

18

ỏn mụn hc Kt cu Bờ tụng Ct thộp 1

GVHD: H c Duy

BIEU ẹO BAO LệẽC CAẫT
(kN)

Nguyn Ngc Minh 813BI020

19