Tải bản đầy đủ
CHỦ ĐỀ 7:CƠNG-CƠNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO

CHỦ ĐỀ 7:CƠNG-CƠNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO

Tải bản đầy đủ

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
2
U dm
R
Pdm

Trongú:Um,Pmlcỏcgiỏtrnhmc.

B.BI TP VN DNG
Bi 1:onmchgmnhiuintr.chngminhcụngsutcaonmchbngtngcụngsutcacỏcin
tr?
(Xộttrongtrnghpmchgmcỏcphntmcnitip,songsong,hnhp)
(Liờn quan gia nhit lng ta ra v thi gian)
Bi 2:Mtbpincúhaiintr.Nusdngdõythnhtnunctrongnissụisauthigiant1=10
phỳt.Nusdngdõythhaithỡt2=10phỳt.Tỡmthigianunsụinuhaidõyintrmc:
.(bquastanhitcabpramụitrng)

a.Nitip

b.Songsong
Bi 3.MtmincúhaidõydnR1vR2unnc.NudựngdõyR1thỡnctrongmssụisau
khongthigian40phỳt.CũnnudựngdõyR2thỡncssụisau60phỳt.Vynudựngchaidõyúmc
songsongthỡmncssụisaukhongthigianlbaonhiờu?(Coiintrcadõythayikhụngỏng
ktheonhitủoọ.)
ẹs:24phuựt.
0
Bi:Mtmngcha5lnc20 C,khilngm200g,ngitaunlngncnynsụibng
bpin220V-500W.Chohiusutbpl80%.
a.Tớnhintrcabpvcngdũnginquabp?
b.Tớnhthigianunsụinc?
(Tớnh cụng sut hao phớ)
Bi 4:TmtngunhiuinthU,innngctruyntrờndõydnnnitiờuth.Bitintrca
dõydnR=5.CụngsutdongunphỏtraP=63kW.
Tớnhgimthtrờndõy,cụngsuthaophớtrờndõyvhiusuttiinnu.

a.U=6200V


b.U=620V
Bi 5. Cúhaiintrmcgiahaiimcúhiuinth12V.
KhiR1nitipR2thỡcụngsutcamchl4W.KhiR1mcsongsongR2thỡcụngsutmchl18W.Hóy
xỏcnhR1vR2?
s:R1=24,R2=12,hocngcli.
Bi 6. Chomchin(nhhỡnh5)viU=9V,R1=1,5,R2=6.BitcngdũnginquaR3l1
A.
a.TỡmR3?
b.TớnhnhitlngtaratrờnR2trong2phỳt?
c.TớnhcụngsutcaonmchchaR1?
s:6,720J,6W.
R3
R1

R2

Hỡnh8

Hỡnh5


95

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
Hỡnh9
Bi 7.Mtbpincsdngdihiuinth220V,cúcụngsutP=600Wcdựngunsụi2l
nc.T200C.Hiusutbpl80%.
a.tớnhthigianunnc,innngtiờuthrakWh?
b.Dõybpcúngkớnhd=0,2mm,=4.10-7mcquntrờnngshỡnhtrcúngkớnhd2=2cm.
Tớnhsvũngdõy?
s:t=23,4phỳt,.,30vũng.
Bi 8. Baintrgingnhaucmcnhhỡnh8,nucụngsuttiờuthtrờnintr(1)l3Wthỡcụng
suttonmchlbaonhiờu?
s:18W.
Bi 9.BaintrcútrsR,2R,3Rmcnhhỡnhv9.Nucụngsutcaintr(1)l8Wthỡcụng
sutcaintr(3)lbaonhiờu?
s:54W.
(Cụng sut dng c in)
Bi 10:HiuinthcaliinU=220Vcdõnnnitiờuthcỏchxal=100mbnghaidõydn
bngCucú=1,7.10-8m.Nitiờuthgm100búngốn75Wv5bpinloi1000Wmcsong
song.TớnhngkớnhdõydnbithiuinthcỏcdngctrờnlỳccựnghotngchcũnU=200V.
S:3,7mm
(Cụng sut hao phớ trờn dõy dn)
Bi 11:NgitadndũngtnisnxutnnitiờuthbngdõydncúintrtngcngR=1.Cụng
sutvhiuinthnitiờuthlP=11KW,vU=220V.Tớnh:
a.Cụngsuthaophớtrờndõydn.(2,5KW)
b.Hiusutdnin(81,5%)
Bi 12:BpingmhaiintrR1vR2cúthmcnitiphocsongsongvocựngUkhụngi.Lỳc
uhaiintrmcnitipsauúchuynsangsong
a.Cụngsutbpintnglờnhaygimibaonhiờuln/
b.TớnhR1theoR2cụngsutbpintnglờnhaygimiớtnht?

(Cc i cụng sut)
I/PHNGPHP
- Tớnhcụng,cụngsut:
pdngcỏccụngthctớnhcụngvcụngsut
-Binlun:
+Lpbiuthccaalngcntỡmlnnht,nhnhttheobin
+Sdnglplun(tmu,btngthccụsi....)


Bi 13:ChosmchinnhhỡnhvE=12V,r=2
A
a.ChoR=10.TớnhcụngsuttanhittrờnR,ngun,cụngsutcangun,hiu
E,r
sutcangun
R
b.TỡmRcụngsuttrờnRllnnht?Tớnhcụngsutú?
c.TớnhRcụngsuttanhittrờnRl36W


Bigii:

a) Tỡm R cụng sut mch ngoi ln nht v tớnh cụng ln nht ny. (R = ? PNmax ; PNmax = ?)


B

96

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
Ta cú : Cụng sut mch ngoi PN=RI2 =
PN=

E2
Rr


R

2

E2r

R

R


2

RE2
E
vi I

2
(R r)
Rr

.

TheobtngthcCụ-si(Cauchy),tacú: R
PNmaxkhi R

r
R

2

R.

r
R

2 r

r
E2
tclkhiR=r.DdngtớnhcPNmax=
R
2 r2

=

E2
.
4r

b) Tỡm giỏ tr R ng vi mt giỏ tr cụng sut tiờu th mch ngoi xỏc nh P (vi P < Pmax =
TP=RI2 =

E2
).
4r

RE2
Phngtrỡnhbc2nsR:PR2(E22Pr)R+Pr2=0
2
(R r)

TatỡmchaigiỏtrR1vR2thamón.
Chỳý:Tacú:R1.R2= r 2 .

E,r

Bi 14:ChosmchinnhhỡnhvE=12V,r=5,R1=3,R2=6,
R
R3lmtbintr
R1
a.ChoR3=12.TớnhcụngsuttanhittrờnR3

b.TỡmR3cụngsuttiờutanhittrờnngunllnnht?

c.TớnhR3cụngsuttanhittrờnmchngoillnnht?Tỡmcụngsutú
2
R
d.TỡnR3cụngsuttanhittrờnR3llnnht.

Bi 15:Chomchinnhhỡnhv3.Hóychngminh:

a.CụngsutmchngoiccikhiR=rvbngE2/4r.

b.NuhaiintrmchngoiR1vR2lnlcmtvomch,cú
cựngcụngsutmch
ngoiPthỡ:R1.R2=r2
Bi 16:Chomchnhhỡnhv4.E=12V,r=2,R1=4,R2=2.TỡmR3:

a.Cụngsutmchngoilnnht,tớnhgiỏtrny.

b.CụngsuttiờuthtrờnR3=4,5W.

c.CụngsuttiờuthtrờnR3llnnht.Tớnhcụngsutny.
E,r
1

R1
A

B
R2

R3

A

B
R1

Hỡnh4

2

R2

Hỡnh7
Cụng v cụng sut ca ngun in v ca mỏy thu in

* Bi tp:
Bi 17: BAcquycúE=84V,r=0,2cnpbngdũnginI=5AtmtmỏyphỏtcúE=120V,
r=0,12.(Hỡnh1)Tớnh?

a.GiỏtrRcabintrcúcngdũngintrờn.

b.Cụngsutcamỏyphỏt,cụngcúớchkhinp,cngsuttiờuhaotrongmch(bintr+Mỏyphỏt+
acquy)vhiusutnp.


97

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
E,r

E,r

E,r

Hỡnh1

Hỡnh3

R

R
Bi 18:Mtngcinnh(cúintrtrongr=2)khihotngbỡnhthngcnmthiuinth
U=9VvcngdũnginI=0,75A.

a.Tớnhcụngsutvhiusutcangc,tớnhsutphnincangckhihotngbỡnh
thng.

b.Khingcbktkhụngquayc,tớnhcụngsutcangc,nuhiuinthvntvo
ngclU=9V.Hóyrỳtraktlunthct.

c.cungcpinchongchotngbỡnhthngngitadựng18ngunminguncú
e=2V,r0=2.Hicỏcngunphimcnhthnovhiusutcabngunlbaonhiờu?
(Da vo cụng sut mch ngoi tỡm cỏch mc ngun)
Bi 19:Cú40ngungingnhau,minguncúsutinng6V,intrtrong1.
a.Cỏcnguncmchnhpthnhnhng(dóy)mihngcúmngunmcnitip.Scỏchmckhỏc
nhaul?(8)
b.Dựngintrmchngoicúgiỏtr2,5thỡphichncỏchmcnocụngsutmchngoilnnht?
S:A.8B.n=4;m=10
Bi 20:Mtbngungm36pingingnhaughộphnhpthnhnhng(dóy),mihnggmmpinghộp
nitip,sutinngmipinE=12V,intrtrongr=2.MchngoicúhiuinthU=120Vvcụng
sutP=360W.Khiúm,nbngbaonhiờu?
Bi 21:MtintrR=3cmcgiahaiubngunmchnhpgmndóymidóycúmpin
ghộpnitip(cỏcpingingnhau).Sutinngvintrtrongmipin2Vv0,5.Sngunớtnht
cndựngdũnginquaRcúcng8Al?

Dũng in khụng i Dng 1: i cng v dũng in, A, P- 1:
Cõu hi 1:Dũnginl:
A.dũngdchchuyncaintớch


B.dũngdchchuyncúhngcacỏcintớchtdo
C.dũngdchchuyncúhngcacỏcintớchtdo
D.dũngdchchuyncúhngcacỏciondngvõm
Cõu hi 2:Quycchiudũnginl:
A.Chiudchchuyncacỏcelectron


B.chiudchchuyncacỏcion
C.chiudchchuyncacỏcionõm


D.chiudchchuyncacỏcintớchdng


Cõu hi 3:Tỏcdngctrngnhtcadũnginl:
A. Tỏcdngnhit

B.Tỏcdnghúahc

C.Tỏcdngt

D.Tỏcdngchc

Cõu hi 4: Dũnginkhụngil:
A.Dũngincúchiukhụngthayitheothigian

B.Dũngincúcngkhụngthayitheothigian
C.Dũngincúinlngchuynquatitdinthngcadõykhụngitheothigian


98

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
D.Dũngincúchiuvcngkhụngthayitheothigian
Cõu hi 5:Sutinngcanguninnhnghalilngobng:
A.cụngcalcltỏcdnglờnintớchqdng
B.thngsgiacụngvlcltỏcdnglờnintớchqdng
C.thngscalcltỏcdnglờnintớchqdngvlnintớchy
D.thngscụngcalcldchchuynintớchqdngtrongnguntccõmnccdng
viintớchú
Cõu hi 6:Tớnhselectroniquatitdinthngcamtdõydnkimloitrong1giõynucúinlng
15Cdchchuynquatitdinútrong30giõy:

6
17
10
A.5.10
B.31.10 C.85.10 D.23.1016
Cõu hi 7:Selectroniquatitdinthngcamtdõydnkimloitrong1giõyl1,25.1019.Tớnhin
lngiquatitdinútrong15giõy:

A.10C

B.20C

C.30C

D.40C
Cõu hi 8:HaiintrmcsongsongvonguninnuR1mcsongsongthỡ:A.R12nhhncR1vR2.CụngsuttiờuthtrờnR2nhhntrờnR1.
B.R12nhhncR1vR2.CụngsuttiờuthtrờnR2lnhntrờnR1.
C.R12lnhncR1vR2.
D.R12bngtrungbỡnhnhõncaR1vR2
R3
Cõu hi 9:BaintrbngnhauR1=R2 =R3mcnhhỡnhv.Cụngsuttiờu R2
R1
th:

A.lnnhtR1B.nhnhtR1
C.bngnhauR1vhnitipR23D.bngnhauR1,R2,R3
U

Cõu hi 10:HaibúngốncúhiuinthnhmclnltlU1=110V,U2=220V.Chỳngcúcụngsut
nhmcbngnhau,tsintrcachỳngbng:
A.

B.

Cõu
ỏp ỏn

C.

1
B

2
D

D.

3
C

P N
5
6
D
B

4
D

7
C

8
A

9
A

10
C

Dũng in khụng i Dng 1: i cng v dũng in, A, P- 2:
Cõu hi 11:búngốn120V60Wsỏngbỡnhthngmngincúhiuin
R2
th220VngitamcnitipnúviintrphR.Rcúgiỏtr:
R
1

R3

A.120B.180C.200D.240
Cõu hi U
12: BaintrbngnhauR1=R2 =R3 nivongunnhhỡnhv.Cụng
suttiờuth:
A.lnnhtR1B.nhnhtR1
C.bngnhauR1vbhaiintrmcsongsongD.bngnhauR1,R2
vR3
Cõu hi 13: Khihaiintrgingnhaumcsongsongvmcvonguninthỡcụngsuttiờuthl
40W.Nuhaiintrnymcnitipvongunthỡcụngsuttiờuthl:
A.10WB.80WC.20WD.160W

Cõu hi 14:MchaiintrR1=10,R2=20vonguncúhiuinthUkhụngi.Sosỏnhcụng
suttiờuthtrờncỏcintrnykhichỳngmcnitipvmcsongsongthy:
A.nitipP1/P2=0,5;songsongP1/P2=2


B.nitipP1/P2=1,5;songsongP1/P2=0,75
99

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
C.nitipP1/P2=2;songsongP1/P2=0,5
D.nitipP1/P2=1;songsongP1/P2=2
Cõu hi 15: MtbpingmhaidõyintrR1vR2.NuchdựngR1thỡthigianunsụincl10
phỳt,nuchdựngR2thỡthigianunsụincl20phỳt.HikhidựngR1nitipR2thỡthigianunsụi
nclbaonhiờu:

A.15phỳtB.20phỳtC.30phỳtD.10phỳt

Cõu hi 16:MtbpingmhaidõyintrR1vR2.NuchdựngR1thỡthigianunsụincl15
phỳt,nuchdựngR2thỡthigianunsụincl30phỳt.HikhidựngR1songsongR2thỡthigianun
sụinclbaonhiờu:

A.15phỳtB.22,5phỳt

C.30phỳtD.10phỳt

Cõu hi 17: Mtbnldựngin220V.Cúththayigiỏtrintrcacundõytrongbnlnhth
nodựngin110Vmcụngsutkhụngthayi:
A.tnggpụiB.tng4ln

C.gim2ln

D. gim 4

ln
Cõu hi 18: HaibúngốncúcụngsutnhmclP1=25W,P2=100Wulmvicbỡnhthnghiu
inth110V.Sosỏnhcngdũnginquamibúngvintrcachỳng:
A.I1.>I2;R1>R2B.I1.>I2;R1
C.I1.


D.I1.R2

Cõu hi 19:HaibúngốncúcụngsutnhmclP1=25W,P2=100Wulmvicbỡnhthnghiu
inth110V.Khimcnitiphaiốnnyvohiuinth220Vthỡ:
A.ốn1sỏngyu,ốn2quỏsỏngdchỏyB.ốn2sỏngyu,ốn1quỏsỏngdchỏy

C.chaiốnsỏngyuD.chaiốnsỏngbỡnhthng

Cõu hi 20:HaiintrgingnhaumcnitipvonguninhiuinthUthỡtngcụngsuttiờuth
cachỳngl20W.Nuchỳngmcsongsongvongunnythỡtngcụngsuttiờuthcachỳngl:
A.5W
Cõu
ỏp ỏn11
C


12
A

B.40W
13
AC.10W

P N
15
16
C
D

14
B17
D

D.80W
18
D

19
B

20
D

Dũng in khụng i Dng 1: i cng v dũng in, A, P- 3:
Cõu hi 21:KhimttiRnivongunsutinngvintrtrongr,thycụngsutmchngoi
ccithỡ:
A.=IRB.r=RC.PR=ID.I=/r

Cõu hi 22:Mtngunincúsutinng=12Vintrtrongr=2niviintrRtothnh
mchkớn.XỏcnhRcụngsuttanhittrờnRcci,tớnhcụngsutcciú:
A.R=1,P=16WB.R=2,P=18W

C.R=3,P=17,3W

D.R=4,P=21WCõu hi 23: Mtngunincúsutinng=12Vintrtrongr=2niviintrRtothnh
mchkớn.XỏcnhRbitR>2,cụngsutmchngoil16W:
A.3

B.4C.5

D.6

100

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
Cõu hi 24:Mtngunincúsutinng=12Vintrtrongr=2niviintrRtothnh
mchkớn.Tớnhcngdũnginvhiusutngunin,bitR>2,cụngsutmchngoil16W:
A.I=1A.H=54%B.I=1,2A,H=76,6%

C.I=2A.H=66,6%D.I=2,5A.H=56,6%

Cõu hi 25:Khidũnginchyquaonmchngoinigiahaicccanguninthỡcỏchtmangin
chuynngcúhngditỏcdngcalc:
A.Culong

B.hpdn

C.lclD.intrng

Cõu hi 26: Khidũnginchyquanguninthỡcỏchtmanginchuynngcúhngditỏcdng
calc:

A.Culong

B.hpdnC.lclD.intrng

Cõu hi 27: Cngdũngincúbiuthcnhnghanosauõy:
A.I=q.tB.I=q/tC.I=t/qD.I=q/e

Cõu hi 28:Chnmtỏpỏnsai:
A.cngdũnginobngampek
B.ocngdũnginphimcnitipampekvimch
C.dũnginquaampekivochtdng,irachtõmcaampek
D.dũnginquaampekivochtõm,irachtdngcaampek
Cõu hi 29:nvcacngdũngin,sutinng,inlnglnltl:
A.vụn(V),ampe(A),ampe(A)

B.ampe(A),vụn(V),culụng(C)

C.Niutn(N),fara(F),vụn(V)

D.fara(F),vụn/một(V/m),jun(J)

Cõu hi 30: Mtngunincúsutinngl,cụngcangunlA,qllnintớchdchchuyn
quangun.Miliờnhgiachỳngl:
A.A=q.

Cõu
ỏp ỏn21
B

B.q=A.

22
B

23
BC.=q.A

24
C

P N
25
26
D
C

27
B

D.A=q2.

28
D

29
B

30
A

Dũng in khụng i Dng 1: i cng v dũng in, A, P- 4:
Cõu hi 31: Trong thi gian 4s mt in lng 1,5C chuyn qua tit din thng ca dõy túc búng ốn.
Cngdũnginquabúngốnl:
A.0,375A

B.2,66AC.6AD.3,75A

Cõu hi 32: Dũnginquamtdõydnkimloicúcng2A.Selectrondchchuynquatitdin
thngcadõydnnytrong2sl:
A.2,5.1018


B.2,5.1019

C.0,4.1019D.4.1019
101

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
Cõu hi 33:Cngdũnginchyquatitdinthngcadõydnl1,5A.Trongkhongthigian3s
thỡinlngchuynquatitdindõyl:
A.0,5CB.2C

C.4,5CD.5,4C

Cõu hi 34:Selectrondchchuynquatitdinthngcadõytrongthigian2sl6,25.1018.Khiúdũng
inquadõydncúcngl:
A.1AB.2AC.0,512.10-37AD.0,5A

Cõu hi 35: Dũnginchyquabúngốnhỡnhcamttivithngdựngcúcng60àA.Selectron
tipvomnhỡnhcativitrongmigiõyl:
A.3,75.1014

B.7,35.1014

C.2,66.10-14

D.0,266.10-4

Cõu hi 36:Cụngcalcllmdichuynintớch4Ctccõmnccdngbờntrongnguninl
24J.Sutinngcangunl:
A.0,166V

B.6V

C.96VD.0,6V

Cõu hi 37: Sutinngcamtcquyl3V,lcllmdichuynintớchthchinmtcụng6mJ.
Lngintớchdchchuynkhiúl:
A.18.10-3

C.B.2.10-3C

C.0,5.10-3C

D.1,8.10-3C

Cõu hi 38:CngdũnginkhụngichyquaonmchlI=0,125A.Tớnhinlngchuynqua
titdinthngcamchtrong2phỳtvselectrontngngchuynqua:
A.15C;0,938.1020

B.30C;0,938.1020 C.15C;18,76.1020 D.30C;18,76.1020

Cõu hi 39:Pininhúacúhaiccl:
A.haivtdncựngcht

B.haivtcỏchin

C.haivtdnkhỏccht

D.mtcclvtdn,mtvtlinmụi

Cõu hi 40: Pinvụntaccutogm:
A.haiccbngkm(Zn)nhỳngtrongdungdchaxitsunphuricloóng(H2SO4)
B.haiccbngng(Cu)nhỳngtrongdungdchaxitsunphuricloóng(H2SO4)
C. mt cc bng km(Zn) mt cc bng ng (Cu) nhỳng trong dung dch axit sunphuric
loóng(H2SO4)
D.mtccbngkm(Zn)mtccbngng(Cu)nhỳngtrongdungdchmui

Cõu
ỏp ỏn

31
A

32
B

33
C

34
D

P N
35
36
A
B

37
B

38
A

39
C

40
C

Dũng in khụng i Dng 1: i cng v dũng in, A, P- 5:
Cõu hi 41:HaicccapinVụntatớchinkhỏcnhauldo:


102

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
A.iondngcakmivodungdchcachtinphõn
B.iondngH+trongdungdchinphõnlyelectroncaccng
C.cỏcelectroncangdichuyntikmquadungdchinphõn
D.iondngkmivodungdchinphõnvcỏcionH+lyelectroncaccng
Cõu hi 42:Acquychỡgm:
A.Haibnccbngchỡnhỳngvodungdchinphõnlbaz
B.BndngbngPbO2vbnõmbngPbnhỳngtrongdungdchchtinphõnlaxitsunfuric
loóng
C.BndngbngPbO2vbnõmbngPbnhỳngtrongdungdchchtinphõnlbaz
D.BndngbngPbvbnõmbngPbO2nhỳngtrongdungdchchtinphõnlaxitsunfuric
loóng
Cõu hi 43:imkhỏcnhaugiaacquychỡvpinVụntal:
A.SdngdungdchinphõnkhỏcnhauB.stớchinkhỏcnhaugiahaicc
C.Chtdựnglmhaicccachỳngkhỏcnhau
nghch

D.phnnghúahcacquycúthsyrathun

Cõu hi 44: Trongnguninhúahc(Pinvacquy)cúschuynhúannglngt:
A.cnngthnhinnng

B.ninngthnhinnng

C.húanngthnhinnng

D.quangnngthnhinnng

Cõu hi 45:MtpinVụntacúsutinng1,1V.Khicúmtlngintớch27Cdchchuynbờntrong
giahaicccapinthỡcụngcapinnysnral:
A.2,97JB.29,7JC.0,04JD.24,54J

Cõu hi 46: Mtbacquycúsutinng6Vcúdunglngl15Ah.Acquynycúthsdngthi
gianbaolõuchotikhiphinpli,tớnhinnngtngngdtrtrongacquynucoinúcungcpdũng
inkhụngi0,5A:

A.30h;324kJB.15h;162kJC.60h;648kJD.

22h;

489kJ
Cõu hi 47: MchingmintrR=2mcthnhmchinkớnvingun=3V,r=1thỡcụng
suttiờuthmchngoiRl:


A.2W

B.3W

C.18WD.4,5W

Cõu hi 48:Mtnguncú=3V,r=1niviintrngoiR=1thnhmchinkớn.Cụngsutca
nguninl:A.2,25WB.3WC.3,5WD.4,5W

Cõu hi 49:Mtmchinkớngmnguninsutinng=6V,intrtrongr=1nivimch
ngoilbintrR,iuchnhRcụngsuttiờuthtrờnRtgiỏtrcci.Cụngsutúl:
A.36WB.9WC.18W

D.24W

103

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
Cõu hi 50:Mtmchinkớngmnguninsutinng=3V,intrtrongr=1nivimch
ngoilbintrR,iuchnhRcụngsuttiờuthtrờnRtgiỏtrcci.KhiúRcúgiỏtrl:
A.1
Cõu
ỏp ỏn

41
D


42
BB.2
43
D

44
CC.3

P N
45
46
B
A


47
A


48
D

D.4
49
B

50
A

Dũng in khụng i Dng 2: on mch ch R - 1:
Cõu hi 1:Biuthcliờnhgiahiuinth,cngdũnginvintrcahaivtdnmcnitip
vmcsongsongcúdngl:
A.Nitip
;songsong

B.Nitip

;songsong

C.Nitip

;songsong

D.Nitip

;songsong

Cõu hi 2:Cỏcdngcintrongnhthngcmcnitiphaysongsong,vỡsao?
A.mcsongsongvỡnu1vtbhng,vtkhỏcvnhotngbỡnhthngvhiuinthnh
mccỏcvtbnghiuinthcangun
B.mcnitipvỡnu1vtbhng,cỏcvtkhỏcvnhotngbỡnhthngvcngnhmc
cacỏcvtluụnbngnhau
C.mcsongsongvỡcngdũnginquacỏcvtluụnbngnhauvhiuinthnhmcca
cỏcvtbnghiuinthcangun
D.mcnitipnhauvỡhiuinthnhmccacỏcvtbnghiuinthcangun,vcng
nhmcquacỏcvtluụnbngnhau
Cõu hi 3:Mtbúngốnintr87mcvimtampekcúintr1.Hiuinthgiahaiu
onmchl220V.Tỡmhiuinthgiahaiubúngốn:
A.220V
B.110V
C.217,5V D.188V
Cõu hi 4:Giahaiumngincúmcsongsong3dõydnintrlnltlR1=4,R2=5,R3=
20.Tỡmhiuinthhaiuonmchnucngdũngintrongmchchớnhl2,2A:
A.8,8V

B.11V

C.63,8V

D.4,4V
Cõu hi 5:Giahaiumngincúmcsongsong3dõydnintrlnltlR1=4,R2=5,R3=
20.TỡmcngdũnginquaR1nucngdũngintrongmchchớnhl5A:
A.1,5A

B.2,5A

C.2A


D.0,5A
Cõu hi 6:Mthiuinthnhnhaumcvohailoimch:Mch1gmhaiintrging
nhauubngRmcnitipthỡdũnginchytrongmchchớnhlI1,mch2gmhaiin
trgingnhaucngubngRmcsongsongthỡdũnginchytrongmchchớnhlI2.Mi
U
4
8
quanhgiaI1vI2l:
A.I1=I2

B.I2=2I1
C.I2=4I1
D.I2=16I1
Cõu hi 7: Chomchinnhhỡnhv,quanhgiaIvI1l:

I
I1
A.I=I1/3B.I=1,5I1C.I=2I1D.I

=3I1
U
R1
R2
Cõu hi 8:Chomchinnhhỡnhv.NuR1gimxungthỡ:

A.gimthtrờnR2gimB.dũnginquaR1lhng
I
I1
s
C.dũnginquaR1tngD.cụngsuttiờuthtrờnR2
gim
Cõu hi 9:Chomchinnhhỡnhv,R=6,UAB=30V.Cng
dũngintrongmchchớnhvquanhỏnh2Rlnltl:
R
R
R
A.2A,1AB.3A,2AC.2A;0,67AD.3A;
C
D
R
1A
_
Cõu hi 10:Chomchinnhhỡnhv,R
1=1,R2=2,R3=3,
A+ B

104

hongthamvp@gmail.comSutmvbiờnson
R4=4,I1=2A,tớnhUAB
A.UAB=10VB.UAB=11,5VC.UAB=12VD.UAB=
15,6V
R3

C

R4

R2

D

R1
_
A+ B

Cõu
ỏp ỏn

1
C

2
C

3
C

4
D

P N
5
6
B
C

7
B

8
A

9
D

10
B

Dũng in khụng i Dng 2: on mch ch R - 2:
+

R4
Cõu hi 11:Chomchinnhhỡnhv,UAB=30V,cỏcintrging A
R1 R2
nhauubng6.Cngdũngintrongmchchớnhvcng
quaR6lnltl:
A.10A;0,5AB.1,5A;0,2AC.15A;1AD.12A; _
B
R3
0,6A

Cõu
hi 12:chomchinnhhỡnhv.R1=10;R2=R3=6;R4=
+A
R4
R
1 6=2.TớnhR
R5=R
AB?
R2 R3
R5
A.10B.6C.12D.14

_B
R6
Cõu hi 13:binhcõu12.BitcngdũnginquaR4l2A.TớnhUAB:
A.36VB.72VC.90VD.18V
A
R2
Cõu hi 14:Chomchinmcnhhỡnhv.NumcvoABhiuinthUAB
R1
=100VthỡUCD=60V,I2=1A.NumcvoCD:UCD=120VthỡUAB=90V.
A B
TớnhR1,R2,R3:
R2
A. R1 = 120; R2 = 60; R3 = 40 B. R1 = 120; R2 = 40; R3 = 60
R1
C.R1=90;R2=40;R3=60D.R1=180;R2=60;R3=90
B

Cõu hi 15:Chomchinnhhỡnhv.NumcvoAB:UAB=120VthỡUCD=
30VvI3=2A.NumcvoCD:UCD=120VthỡUAB=20V.TớnhR1,R2,R3:
A.R1=12;R2=40;R3=20B.R1=6;R2=30;R3=15
C.R1=9;R2=40;R3=30D.R1=18;R2=10;R3=
15

R1
Cõu hi 16:Chomchinnhhỡnhv.UAB=20V,R1=2,R2=1,R3=6,
K
R4=4,Km;tớnhcngdũnginquacỏcintr:
R
2
A.I1=1,5A;I2=3AB.I1=2,5A;I2=4A
C.I1=3A;I2=5AD.I1=3,5A;I2=6A
A+R5 R6

C
R3
DC
R2 R3
D

R3
R4
-B

Cõu hi 17:bigingcõu16.KhúaKúng.TớnhcngdũnginquaR1vR2bitKkhụngin
tr:
A.I1=1,8A;I2=3,61A

B.I1=1,9A;I2=3,82A

C.I1=2,16A;I2=4,33A

D.I1=2,35A;I2=5,16ACõu hi 18:Mtbúngốnghi3V3Wkhiốnsỏngbỡnhthngintrốncúgiỏtrl:
A.9B.3


C.6

D.12
105