Tải bản đầy đủ - 264 (trang)
CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CHỈ CHỨA R

CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CHỈ CHỨA R

Tải bản đầy đủ - 264trang

hongthamvp@gmail.com                                                                                                 Sưu tầm và biên soạn c. k1, k2 đều đóng. 

Bài 2: Cho mạch điện như hình (2). U = 6V; R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5; R6 = 6.  

           Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R4. 

Bài 3: Cho mạch điện như hình (3) R1 = 8; R2 = 3; R3 = 5; R4 = 4; R5 = 6;  

           R6 = 12; R7 = 24; cường độ dòng điện qua mạch chính là I = 1A.  

          Tính hiệu điện thế hai đầu mạch và hiệu điện thế hai đầu điện trở R3. 

Bài 4: Cho mạch điện như hình (4). R1 = 10; R2 = 6; R3 = R7 = 2; R4 = 1; R5 = 4;  

         R6 = 2; U = 24V. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R6. 

R6 U - R1 R3 

R4 R2 

R5 

Hình 2 R1 U - R7 

R6 R5 R4 R6 Bài

5: 

Cho 

mạch 

điện 

như 

hình R1 R2 

R5  R3 R3 R7 R4 Hình 3 R2 Hình 4 

vẽ: U = 48V; Ro = 0,5; R1 = 5; R2 = 30 ; R3 = 15; R4 = 3; 

R5 = 12. Bỏ qua điện trở các ampe kế. Tìm: 

a. Điện trở tương đương RAB. 

b. Số chỉ của các ampe kế A1 và A2. 

c. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N. R4 R5 

R1 Ro Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở R1 = 1,4; R2 = 

6; R3 = 2; R4 = 8; R5 = 6; R6 = 2; U = 9V. Vơn kế V có điện 

trở rất lớn, ampe kế A có điện trở rất nhỏ.  

 Tìm số chỉ vơn kế và ampe kế A. R2 

R3 A1 A2 

R2 R5 

 

 

 Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ: U = 60V; R1 = 10; R2 = R5 = 20; 

R3 = R4 = 40; V là vơn kế lí tưởng. Bỏ qua điện trở các dây nối. 

a. Tìm số chỉ của vơn kế. 

b. Nếu thay vơn kế bằng một bóng đèn có dòng điện định mức là  

          Iđ = 0,4A mắc vào hai điểm P và Q của mạch điện thì bóng  

            đèn sáng bình thường. Hãy tìm điện trở của bóng đèn. R1 

R3 R4 

R2 R3 R4 R5 R1 

Bài 8: Trong một thí nghiệm với sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Nguồn 

điện U =1V; điện trở R = 1 các ampe kế A1 và A2 là các ampe kế lí 

tưởng (có điện trở bằng 0), và các dòng điện qua chúng có thể thay đổi 

khi ta thay đổi giá trị biến trở r. Khi điều chỉnh giá trị của biến trở r để 

ampe kế A2 chỉ 1A thì ampe kế A1 chỉ 3,5A. Nếu đổi vị trí giữa R1 và R2 

và chỉnh lại biến trở r để cho A2 chỉ 1A thì A1 chỉ 7/3A. .Tính R1 và R2. 

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ: trong đó hiệu điện thế ở hai đầu đoạn 

mạch khơng đổi là U = 7V, các điện trở R1 = 7, R2 = 6; AB là một 

dây dẫn điện chiều dài l = 1,5m, tiết diện khơng đổi S = 0,1mm2, điện trở 

suất  = 4.10-7.m, điện trở các dây nối và ampe kế A khơng đáng kể. 

a. Tính điện trở R của dây AB. 

b. Dịch chuyển con chạy C tới vị trí sao cho chiều dài AC = ½ CB, 

 

R1 

A1 R2 A2 

R1 R2 

74hongthamvp@gmail.com                                                                                                 Sưu tầm và biên soạn tính cường độ dòng điện qua ampe kế. 

c. Xác định vị trí C để dòng điện qua ampe kế từ D đến C có cường độ 1/3A 

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở của ampe kế và dây nối khơng 

đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U. Khi mở cả hai khóa k1 

k2 

R2 

R3 

và k2 thì cường độ dòng điện qua ampe kế là Io. Khi đóng k1 mở k2 cường 

độ dòng điện qua ampe kế là I1. Khi đóng k2, mở k1 cường độ dòng điện 

k1 

R1 

qua ampe kế là I2. Khi đóng cả hai khóa k1 và k2 thì cường độ dòng điện qua ampe kế là I.   

a. Lập biểu thức tính I theo Io, I1 và I2. 

b. Cho Io = 1A;  I1 = 5A: I2 = 3A; R3 = 7, hãy tính I, R1, R2 và U. 

Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện trở RMN = R. Ban đầu con 

chạy C tại trung điểm MN. Phải thay đổi vị trí con chạy C như thế nào để  -U  R 

số chỉ vơn kế V khơng thay đổi khi tăng hiệu điện thế vào UAB lên gấp + A 

đơi. Điện trở của vơn kế vơ cùng lớn. Bài 12: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Cho biết: R1 = 8;   R2 = R3 = 12; R4 là một biến trở. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện 

R1 

R3 một hiệu điện thế UAB = 66V. 

1. Mắc vào hai điểm E và F của mạch một ampe kế có điện trở nhỏ R4 

R2 

khơng đáng kể và điều chỉnh biến trở R4 = 28. Tìm số chỉ của ampe kế 

và chiều của dòng điện qua ampe kế. 2. Thay ampe kế bằng một vơn kế có điện trở rất lớn. 

a. Tìm số chỉ của vơn kế. Cho biết cực dương của vơn kế mắc vào điểm nào? 

b. Điều chỉnh biến trở cho đến khi vơn kế chỉ 0. Tìm hệ thức giữa các điện trở R1, R2, R3 và R4 

khi đó và tính R4. 

3. Thay vơn kế bằng một điện kế có điện trở R5 = 12 và điều chỉnh biến trở R4 = 24. Tìm 

dòng điện qua các đện trở, số chỉ của điện kế và điện trở tương đương của mạch AB. Cực dương của 

điện kế mắc vào điểm nào? 

Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho biết:  

UAB = U = 132V; R1= 42, R2 = 84; R3 = 50; R4 = 40; 

R5 = 40, R6  = 60; R7 = 4; Rv = . 

a. Tìm số chỉ của vơn kế. 

b. Thay vơn kế bằng ampe kế (RA= 0). Tìm hiệu điện 

thế trên các điện trở và số chỉ của ampe kế. R3 R1 

R5 

R2 R7 

R6 R4 Bài 14: Cho mạch điện như hình 9. R4 = R2. 

 Nếu nối A ,B với nguồn U = 120V thì I3 = 2A, UCD= 30V. 

 Nếu nối C,D với U’= 120V thì U’AB= 20V.  Tìm : R1, R2 , R3.  

 

Bài 15: Cho mạch điện như hình 10. Biết R1= 15,   R2=R3 = R4 = 10 . 

Dòng điện qua CB là 3A. Tìm UAB.  

 Bài 16: Cho mạch điện như hình11. 

a. Tính UMN theo UAB , R1, R2 , R3, R4.  75hongthamvp@gmail.com                                                                                                 Sưu tầm và biên soạn 

b. Cho R1= 2  , R2 = R3 = 3, R4 = 7, UAB= 15V. Mắc một Vôn 

có điện trở rất lớn vào M,N. Tính số chỉ của Vônkế, cho biết 

dương của Vôn kế mắc vào điểm nào?  

R

R

c. CMR: UMN = 0   1  3 ; Khi này nối hai đầu M, N bằng 

R2 R4

kế có điện trở rất nhỏ thì Ampe kế chỉ bao nhiêu? Cường độ 

điện qua mạch chính và các điện trở thay đỏi như thế nào? 

Bài 1:  Cho mạch điện như hình 12. R1 = 8, R2 = 2, R3 = 4, UAB = 9V, RA =0. 

a. Cho R4 = 4. Xác đònh chiều và cường độ dòng điện qua Ampe kế. 

b. Tính lại câu a, khi R4 = 1.  

c. Biết dòng điện qua Ampe kế có chiều từ N đến M, cường độ 

IA= 0,9A . Tính R4 

Bài 2: Cho mạch điện như hình 13. R2 = 2R1 = 6, R3 = 9, UAB = 75V. 

a. Cho R4 = 2. Tính cường độ dòng điện qua CD. 

b. Tính R4 khi cường độ dòng điện qua CD bằng 0. 

c. Tính R4 khi cường độ dòng điện qua CD bằng 2A. 

Bài 3: Cho mạch điện như hình 14. Biết R2= 4 , R1 =8 ,  R3 = 6, UAB= 

Vôn kế có điện trở rất lớn. Điện trở khoá K không đáng kể. 

a. Khi K mở vôn kế chỉ bao nhiêu? 

b. Cho R4 = 4. Khi K đóng , vôn kế chỉ bao nhiêu? 

c. K đóng vôn kế chỉ 2V. Tính R4.  (ĐS: 8V; 0,8V;6 ; 1,2) 

Bài 4: Cho mạch điện như hình 15. Biết R1= 5, R2 = 25,  R3 = 20, UAB= 

  . Khi hai điện trở r nối tiếp Vôn kế chỉ U1 , khi chúng mắc song 

Vôn kế chỉ U2 = 3U1. 

2. a. Tính r.  

b. Tìm số chỉ của Vôn kế  khi nhánh DB chỉ có một điện trở r.  

c. Vôn kế  đang chỉ U1 (hai r nôùi tiếp). Để Vôn kế   chỉ 0: 

- Ta chuyển một điện trở, đó là điện trở nào và chuyển đi 

- Hoặc đổi chỗ hai điện trở . Đó là các điện trở nào ? 

 (ĐS: 20, 4V) kế 

cực 

Ampe 

dòng 12V. 12V, RV 

song đâu?  

_______________________________________________________________________________________

____ CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ƠM CHO TỒN MẠCH

Bài 1: Một nguồn điện có suất điện động E   = 1,5V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Mắc giữa hai cực nguồn điện 

trở R1 và R2 . Khi R1 nối tiếp R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện qua mỗi điện trở là 1,5A. Khi  R1 song 

song R2 thì cường độ dòng điện tổng cộng qua 2 điện trở là 5A. Tính R1 và R2. 

 

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ:  E  = 6 V, r = 1 , R1 = 20 , R2 = 30 , R3  = 5 . 

Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế 2 đầu mạch ngồi. 

 

Bài 21: Cho mạch điện: E  = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2 , R3 = 

5 , R5 = 4 , R4= 6 . Điện trở ampe kế và các dây nối khơng đáng kể. Tính 

cường độ dòng điện qua các điện trở, số chỉ ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực 

nguồn điện. 

 

 

Bài 3 : Cho 2 điện trở   R1 = R2 

= 1200  được 

mắc  nối  tiếp  vào  một  nguồn 

điện  có  suất  điện  động  E  = 

 76hongthamvp@gmail.com                                                                                                 Sưu tầm và biên soạn 

180V, điện trở trong khơng đáng kể. Tìm số chỉ của vơn kế mắc vào mạch đó theo các sơ đồ bên. Biết điện 

trở của vơn kế  RV = 1200 . 

 

Bài 4: Cho : E  = 48V, r = 0, R1 = 2 , R2 = 8 , R3 = 6 , R4 = 16  

a) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N. 

b) Muốn đo UMN  phải mắc cực dương vơn kế vào đâu? 

Bài 5 : Cho mạch điện như hình vẽ bài 11 với : E  = 7,8V, r = 0,4Ω,  R1 = R2 = R3 = 3 

, R4 = 6 . 

a) Tìm UMN ? 

b) Nối MN bằng dây dẫn. Tính cường độ dòng điện qua dây nối MN.  

 

Bài 6 : Cho mạch điện: E = 12 V, r = 0,1 Ω, R4 = 4,4 , R1 = R2 = 2 , R3 = 4. Tìm 

điện trở tương đương mạch ngồi, cường độ dòng điện mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi nhánh rẽ. 

Tính UAB và  UCD 

Bài 7 :Cho mạch điện như hình, nguồn điện có suất điện động E = 6,6V, điện trở trong r = 0,12Ω; bóng đèn 

Đ1 ( 6 V – 3 W )  và  Đ2 ( 2,5 V – 1,25 W ).  

a) Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính các giá trị của R1và R2. 

b) Giữ ngun giá trị của  R1,điều chỉnh biến trở  R2  sao cho nó có giá trị R2’ = 1 . 

Khi đó độ sáng của các bóng đèn thay đổi thế nào so với câu a? 

 

Bài 8: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 , R2 = 8 , khi đó cơng 

suất điện tiêu thụ của hai bóng đèn như nhau. Tìm điện trở trong của nguồn điện. 

 

Bài 9: Hãy xác định suất điện động E  và điện trở trong r của một acquy, biết rằng nếu nó phát dòng điện có 

cường độ I1 = 15 A thì cơng suất điện ở mạch ngồi P1 = 136 W, còn nếu nó phát dòng điện có cường độ I2 = 

6 A thì cơng suất điện ở mạch ngồi P2 = 64,8 W. 

Bài 10: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2Ω, mạch ngồi có điện trở R. 

a) Tính R để cơng suất tiệu thụ ở mạch ngồi P1 = 4 W. 

b) Với giá trị nào của R thì cơng suất điện tiêu thụ ở mạch ngồi lớn nhất? Tính giá trị đó. 

Bài 11: Hai nguồn điện có suất điện động như nhau:  E  1=  E  2=  E, các điện trở trong r1 và r2 có giá trị khác 

nhau. Biết cơng suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp được cho mạch ngồi P1 = 20 W và P2 = 

30 W. Tính cơng suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngồi khi chúng mắc nối 

tiếp và khi chúng mắc song song. 

Bài 12:Cho mạch điện như hình: Cho biết E  = 12 V; r = 1,1Ω; R1 = 0,1  

  a) Muốn cho cơng suất điện tiệu thụ ở mạch ngồi lớn nhất, R2 phải có giá trị bằng bao 

nhiêu? 

  b) Phải chọn R2 bằng bao nhiêu để cơng suất điện tiêu thụ trên R2 lớn nhất. Tính cơng suất điện 

lớn nhất đó. 

Bài 13: Cho mạch điện có sơ đồ như hình. Cho biết E  = 15 V;  r = 1Ω;  R1 = 2 . Biết cơng suất 

điện tiêu thụ trên R lớn nhất. Hãy tính R và cơng suất lớn nhất đó. 

 ,r 

Bài 14 : Cho  = 12(V) ,r = 2   , R1  = R2  = 6   , Đèn ghi (6V – 3W) 

 

Đ 

a. Tính I,U qua mỗi điện trở? 

R2 

 

b. Nhiệt lượng tỏa ra ở đèn sau 2 phút? 

 

R1 

R3 

 

 

 77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CHỈ CHỨA R

Tải bản đầy đủ ngay(264 tr)

×