Tải bản đầy đủ
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN
CẤP TRƢỜNG

Giáo viên: Bùi Văn Học - Trƣờng THCS Yên Lạc

51

Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN
CẤP HUYỆN

Giáo viên: Bùi Văn Học - Trƣờng THCS Yên Lạc

52

Chuyên đề: Một số dạng bài tập về thấu kính

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN
CẤP TỈNH

Giáo viên: Bùi Văn Học - Trƣờng THCS Yên Lạc

53