Tải bản đầy đủ
Các cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện 3 pha

Các cách điều chỉnh tốc độ động cơ điện 3 pha

Tải bản đầy đủ

Điện áp
Công suất tiếp nhận

U(V); Dòng điện I(A)
P1 (W) được đo bằng Watt kế!

Công suất đưa ra

P2 =

Hệ số công suất
Môment định mức
Tốc độ góc

P2
2.π.M.n
≈ 0,1.M.n ; Hiệu suất η = .100(%) ;
P1
60

P1
hoặc được đo bằng đồng hồ
3 .U.I
MN ≈ 1/ 2.Mmax theo VDE cho AB (Aussetz-Betrib).
2.π.n
ω=
(1/ s)
60
cos ϕ =

Mạch điện thực hành

131

Động cơ ba pha có thể thay đổi cực
Phép đo 1: Đặc tính không tải I0, P0, cosϕ = f(U)
U (V)
35

I (A)

P1(W)

cosϕ
Mạch ∆

70
100
130
160
190
220
380

U (V)
35

I (A)

P1(W)

cosϕ
Mạch YY

70
100
130
160
190
220
380

132

Động cơ ba pha có thể thay đổi cực
Phép đo 1
I, P, cosϕ

0

U

133

Động cơ ba pha có thể thay đổi cực 004.029a
Phép đo 2: Đặc tính tải đến điểm lật n, P, I, η, cosϕ = f(M)
Kết quả đo mạch ∆
M
Nm
0

N
V/p

U
V

0,25

380

0,5

const

I
A

P1
W

P2
W

η
%

cosϕ

I
A

P1
W

P2
W

η
%

cosϕ

0,75
1
1,25
1,35
1,5
1,75

Kết quả đo mạch YY
M
Nm
0

N
V/p

U
V

0,25

380

0,5

const

0,75
1
1,25
1,35
1,5
1,75

134

Động cơ ba pha có thể thay đổi cực 004.029a
Phép đo 2: Mạch nối ∆
n, P, I, η, cosϕ

0

M

135