Tải bản đầy đủ
iHãy xác định phiên hiệu bản đồ địa hình cùng tỉ lệ (theo hệ thống UTM-VN2000) Hầm tiiếp giáp phía Bắc với tờ bản đổ đã cho ở trên?

iHãy xác định phiên hiệu bản đồ địa hình cùng tỉ lệ (theo hệ thống UTM-VN2000) Hầm tiiếp giáp phía Bắc với tờ bản đổ đã cho ở trên?

Tải bản đầy đủ

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 206
(Thời gian: 90 phút. Được sử dụng tài liệu)
( 6 1 ). C á c h ệ đ ơ n v ị đ o g ó c
1. H ệ đ ơ n vị đ o g ó c " đ ộ , p h ú t , g i â y " c ó k h u y ế t đ i ể m g ì m à t r o n g t í n h t o á n cầm phái
đ ư ợ c lư u ý ?
2. H ệ đ ơ n vị đ o g ó c " R a d i a n " c ó ư u đ i ể m g ì c ầ n p h ả i đ ư ợ c t ậ n d ụ n g t r o n g tínlh ioán
sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a m ộ t h à m s ố ?
( 6 2 ). C h o b i ế t s ố l i ệ u đ o đ ạ c n h i ề u l ầ n đ o ạ n t h ẳ n g A B n h ư sa u :
1) 2 4 5 , 6 0 m
2) 2 4 5 ,6 9 m
3) 2 4 5 , 5 ỉ m
4) 2 4 5 ,53m
5) 2 4 5 ,67m .
H ã y tín h :
1. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c á c k ế t q u ả đ o đ ạ c ( m ) ?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g t r u n g b ì n h c ộ n g ( M ) ?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g t ư ơ n g đ ố i c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g t r u n g b ì n h c ộ n g

( 6 3 ). Đ o k h o ả n g c á c h n g h i ê n g A B đ ư ợ c :

D

=

200,00m

với

sai

số

trung

phương

8

m D = ± 5 c m ; g ó c d ố c m ặ t đ ấ t V = 4 ° 0 0 '0 0 " v ớ i sa i
s ố t r u n g p h ư ơ n g m v = ± 30".

D /(*

H ã y x á c đ ịn h :
a) K h o ả n g c á c h n ằ m n g a n g d = A C ?
b ) Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ủ a c ạ n h A C là m d?

A

d

r

( 6 4 ) . T r o n g t a m g i á c A B C ( v u ô n g tạ i C ) đ o đ ư ợ c c h i ề u d à i c ạ n h n ằ m n g a n g A C = d =
2 0 0 , OOm, g ó c n g h i ê n g B A C = V = 8 ° 0 0 ' 0 0 " .
1. H ã y t ín h c h i ề u c a o B C = h v à v i ế t c ô n g t h ứ c t ín h s a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a n ó ?
2. N ế u m u ố n x á c đ ị n h c h i ề u c a o h = B C vớ i đ ộ c h í n h x á c m h = ± 0 , 0 2 m th ì c ầ n p h ả i
đ o c ạ n h n ằ m n g a n g d = A C v à g ó c n g h i ê n g V = B A C vớ i c á c đ ộ c h í n h x á c t ư ơ n g ứ n g
( m d; m V)) l à b a o n h i ê u ?

182

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA số: 207
(Thời gian: 90 phút. Được sứ dụng tài liệu)
(7 1 ). Đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g th ẳ n q
1. G ó c đ ị n h h ư ớ n g a c ó ưu đ iể m gì?
2. G ó c p h ư ơ n g vị từ A, c ó ưu đ iể m gì?
(7 2 ). C h o b iế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h iều lần đ o ạ n th ẳn g SR n h ư sa u :

1) 235,70m
2) 2 3 5 ,7 8 m
3 ) 2 3 5 ,6 2 m
4 ) 2 3 5 ,7 6 m
5) 2 3 5 ,6 4 m .
H ã y tín h :
1. Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c á c kết quá đo đ ạ c (m )?
2. Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ủ a đ o ạ n th ẳn g tr u n g b ìn h c ộ n g ( M ) ?
... , 4
, s
,
f\)
3. Sai s ô t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đôi c ủ a đ o a n th ă n g t r u n g b ì n h c ô n g — ?
VT

(13). K h i đ o d à i b ằ n g v ạ c h n g ắ m x a và m i a đ ứ n g đ ư ợ c c á c s ố liệ u n h ư sau:
- H ệ s ố m á y đ o x a K = 100, với m K = ± 0,1.
- K h o ả n g c á c h tr ê n m í a c h ắ n giữa hai v ạ c h đ o x a là II = 1 6 0 c m với m„ = ± 0,1 c m .
- G ó c n g h i ê n g c ủ a tia n g ắ m V = 6"00'00", với sai s ố i n v = ± 30".
H ã y tín h :
1. K h o ả n g c á c h (d ) v à sai sô tru n g p h ư ơ n g x á c d ị n h k h o á n g c á c h ( m d)?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đối (1/11 c ủ a k h o ả n g c á c h ấ y ?
(7 4 ). C h o b iế t t o ạ đ ộ k h ố n g c h ế trắc đ ịa c ủ a hai đ i ế m A v à B là:
j x A = 1 2 6 ,1 2 m

í x (i= 1 1 8 ,8 4 m

j y A =114,74m

| y B=148,75m

C ò n t o ạ đ ộ th iế t k ế c ủ a đ i ể m c là:
x c = 1 6 6 ,27 m
y c = 1 5 6 ,1 l m
1.

H ã y t ín h t o á n n h ữ n g y ế u t ố cần thiết đ ể b ố trí đ i ể m c t h e o p h ư ơ n g p h á p g i a o bội

c ạ n h v à t r ì n h b à y c ụ t h ể c á c h b ố trí điểm c t h e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i c ạ n h ?
2 H ã y t ín h g ó c t r o n g c ủ a ta m giác tại đ i ể m c (góc A C B )?
3. H ã y t ín h đ ộ c h í n h x á c đ ạ t đượ c c ủ a đ i ể m c , n ế u b iế t t r ư ớ c đ ộ c h í n h x á c b ố trí c á c
c ạ n h đ ề u n h ư n h a u v à b ằ n g m d = ± le m ?

183

ĐỂ T H I TRẮC ĐỊA số: 208
(Thời gian: 90 phút. Được sử dụng tài liệu)
( 8 1 ). G ó c b ằ n g p v à g ó c đ ứ n g V :
1. G ó c b ằ n g ( P ) c ó đ ặ c đ i ể m g ì?
2. G ó c đ ứ n g ( V ) c ó đ ặ c đ i ể m g ì?
(8 2 ). C h o b iế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h i ề u lầ n đ o ạ n t h ẳ n g H K n h ư sa u :
1 ) 2 1 5 ,8 0 m
2)

2 1 5 ,8 7 m

3) 2 1 5 , 7 3 m
4) 2 1 5 ,85m
5) 2 1 5 , 7 5 m .
H ã y tính:
1. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c á c k ế t q u ả đ o đ ạ c ( m ) ?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g tr u n g b ì n h c ộ n g ( M ) ?
t

3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đ ố i c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g t r u n g b ì n h c ộ n g
( 8 3 ). C h o b i ế t tờ b ả n đ ồ đ i a h ì n h tỉ lệ 1 /1 0 0 0 0 0 c ó p h i ê n l i ệ u í h e o h ệ t h ố n g U T M V N 2 0 0 0 là F - 4 8 - 9 6 .
1. H ã y viết ra tấ t c ả p h i ê n liệ u c á c tờ b ả n đ ổ đ ị a h ì n h tỉ ]ệ 1 /5 0 0 0 0 t h u ộ c lã n h th ổ c ủ a
t ờ b ả n đ ồ F - 4 8 - 9 6 đ ã c h o ở trên.
2. H ã y x á c đ ị n h p h i ê n h i ệ u tờ b ả n đ ồ đ ị a h ì n h tỉ lệ 1 /1 0 0 0 0 0 tiế p g i á p p h ía

Bắc với tờ

b á n đ ồ F - 4 8 - 9 6 đ ã c h o ở tr ê n ?
( 8 4 ). C h o b i ế t to ạ đ ộ c á c đ i ể m k h ố n g c h ế trắ c đ ị a là:

1XA = 100,00m

XB = 2 0 0 , OOm

A1x c = 2 0 0 , OOm

B[y A = 3 0 0 ,0 0 m

y B = 3 0 0 , OOm

" | y c = 4 0 0 ,0 0 rn

X B

=100,00m

- í y B = 400, OOm
1

C ò n t o ạ đ ộ th iế t k ế c ủ a đ i ể m Q là:

Q

X q

=

1 1 0 , 0 0 m

Ỵq

= 302, OOm

1. H ã y tín h t o á n n h ữ n g y ế u t ố c ầ n th iế t đ ế bô' trí đ i ể m Q t h e o p h ư ơ n g p h á p to ạ đ ộ
vuông góc?
2. T r ìn h b à y c ụ th ể c á c h b ố trí đ i ể m Q th e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ v u ô n g g ó c ?
3. H ã y tín h đ ộ c h í n h x á c b ố trí đ ạ t đ ư ợ c c ủ a đ i ể m Q là b a o n h i ê u ? N ế u b i ế t trư ớ c đ ộ
c h í n h x á c b ố trí đ ộ d à i là

m

, c ò n đ ộ c h í n h b ố trí g ó c là 111(Ị - ± 30".
2000

184

ĐỂ TH I TRẮC ĐỊA số: 209
(Thời gian: 90 phúí. Đưực sử dụng tài liệu)
( 9 1 ). Đ o đ ạ c y ế u t ố c ơ b ả n và b ố trí y ế u tố c ơ b ả n :
1. P h â n b i ệ t s ự k h á c n h a u giữa n h iệ m vụ đ o g ó c b ằ n g với n h i ệ m v ụ b ố t r í g ó c b ằ n g ?
2. P h â n biệt s ự k h á c n h a u giữa n hiệm vụ đo đ o ạ n th ẳ n g với n h i ệ m vụ b ố trí đ o ạ n th ẳ n g ?
( 9 2 ). C h o b iế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h iề u lầ n đ o ạ n t h ẳ n g p ọ n h ư sa u :
1) 1 7 5 ,9 0 m

2) 175,96m
3 ) 1 7 5 ,8 4 m

4) 175,94m
5 ) 1 7 5 ,8 6 m .
H ã y tín h :
1. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c á c k ế t q u ả đ o đ ạ c ( m ) ?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g tru n g b ì n h c ộ n g ( M ) ?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đ ố i c ủ a đ o ạ n t h ẳ n g t r u n g b ì n h c ộ n g

?

( 9 3 ) . C h o b i ế t s ố l iệ u đ o c a o lư ợ n g g i á c tại m ộ t t r ạ m đ o n h ư sa u :
- H ệ sô' m á y đ o x a K = 100, với sai s ố tr u n g p h ư ơ n g r n K = ± 0 ,1 .
- K h o a n g c á c h c h ắ n g iữ a hai v ạ c h đ o x a tr ê n m ia là: n = 1 5 0 c m với sai s ố tr u n g
p h ư ơ n g m„ = ± 0 ,l c m .
- G ó c đ ứ n g c ủ a tr ụ c n g ắ m V = 5 °0 0 '0 0 '', với sai s ố m v = ± 30".
- C h i ề u c a o m á y i = 1 4 0 c m , với sai s ố rri; = ± 0 ,2 c m .
- C h i ề u c a o đ i ể m n g ắ m trê n m ia là: 1 = 1 5 0 c m , với sa i s ố m , = ± 0 , l c m .
1. H ã y tín h đ ộ c h ê n h c a o (h)?
2. H ã y t ín h sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a đ ộ c h ê n h c a o ( m h)?
( 9 4 ) . Đ o c h i ề u d à i n g h i ê n g A B được: D AB = 2 0 0 , OOm V
Ớ! sai s ố t r u n g p h ư ơ n g m D, c ò n
g ó c d ố c m ặ t đ ấ t là V = 6°Q0'00" với sai s ố tr u n g p h ư ơ n g m v .
1. H ã y t ín h c h i ề u d à i b ằ n g d giữ a hai đ i ể m ấy.
2. N ế u m u ố n c ó c h i ề u d à i b ằ n g d t ín h đ ư ợ c với đ ộ c h í n h x á c t ư ơ n g đ ố i 1 /2 0 0 0 thì c ầ n
p h ả i đ o c h i ề u d à i n g h i ê n g D và g ó c d ố c m ặ t đ ấ t V v ớ i n h ữ n g đ ộ c h í n h x á c t ư ơ n g ứ n g m D
v à m v là b a o n h i ê u ?

185

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

p .s . Z a k a to v (chủ biên). Trắc địa công trình. N h à x u ấ t b ả n " N h e d ra " M a tx c ơ v a -1 969.

2.

B . c . K h â y p h ế t - B.B . Đ a n h i l ê v i c h . Thực tập trắc địa công trình. N h à x u ấ t b ả n
" N h e d r a - M a t x c ơ v a - 1973

3.

A A . L u k ê rin , B .N . G ô - s it - k i. Tính toán bình sai các đại ìượnq trắc địa. N h à x u ấ t
b ả n B u d iv ê lin ic . K i e p ỉ 9 6 8 .

4.

Hướng dẫn thực íập trắc địa đại cương. B ộ m ô n T r ắ c đ ị a - T r ư ờ n g Đ ạ i h ọ c x â y
d ự n g , H à N ộ i 1990.

5.

L ê V ã n H ư n g ( n g ư ờ i d ị c h ) . SỔ lay định vị toàn cầu (GPS). N h à x u ấ t b ả n K h o a h ọ c
v à K ỹ th u ậ t , H à N ộ i 1990.

6.

P G S . PTS. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Trắc địa - bản in lẩn thừ ha. N h à x u ấ t b ả n K h o a h ọ c
và K ỹ th u ậ t. H à N ộ i 2 0 0 1 .

7.

P G S . PTS. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Trắc địa đại cương. N h à x u ấ t b ả n X â y d ự n g , H à N ộ i
2003

8.

P G S . PT S . P h ạ m V ă n C h u y ê n ... ( 1 7 tá c g iả ), s ổ tay xây d ự n ẹ tìuiỷ điện. N h à x u ấ t
b ả n G i a o t h ô n g v ậ n tải, H à N ộ i 1996.

9.

P h ạ m V ă n C h u y ê n , L ê V ă n H ư n g , P h a n K h a n g , s ổ tay trắc địa công trình. N h à x u ấ t
b ả n K h o a h ọ c và K ỹ th u ật, H à N ộ i ỉ 9 9 6 ,

10. P h ạ m V ã n C h u y ê n . Trắc địa trong xây diùĩg. N h à x u ấ t b ả n G i á o d ụ c , H à N ộ i 1996.
1 1. Báo cáo khoa học xây dựng hệ quy cliiếu và hệ thống điểm toạ độ quốc gia - T ổ n g
c ụ c đ ịa c h í n h , H à N ộ i 2 0 0 0 .
12. Tạp chí "Địa chính" s ố 7 t h á n g 7 n ă m 2 0 0 1 .
13. C h ủ n h i ệ m đ ề t à i: P h ạ m V ă n C h u y ê n . Đ ề tài N C K H c ấ p Bộ: Q uan trắc lún p h ụ c VII

xây dựng công trình trên nền đất yếu H à Nội. M ã số: B 9 4 - 1 6 - 6 d - 4 3 .
14. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Xác định độ chính xác đo đạc khi b ố trí nhà công nghiệp theo

phương pháp toạ độ vuông gốc. T ạ p c h í ' T r ắ c đ ị a " s ố 1 /1 9 8 4 ( B u n g a r i ) .
15. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Xác định dung sai trắc địa trong xây dựng lắp ghép. T ạ p c h í
"T rắ c đ ị a " s ố 3 / 1 9 8 4 ( B u n g a r i) .
16. P h ạ m V ă n C h u y ê n . N ghiên cứu chương trình giảng dạy trắc địa trong trường Đ ại

học Xây dựng H à Nội. T ạ p c h í " T r ắ c đ ị a v à B ả n đ ồ " s ố 1 /1 9 9 3 .
17. V ũ N g h i ề n , P h ạ m V ă n C h u y ê n . C ác phương pháp giải bài toán trắc địa bất định.
T ạp chí "T rắc đ ịa - B ản đồ " số 2 /1 9 9 3 .

186

18. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Nghiên cửu cúc yểu tố liên quan đến biến dạng công trình. T ạ p
c h í " T r ắ c đ ị a - B ả n đ ồ " s ố 2 /1 9 9 3 .
19. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Quan trắc lún các cóng trình h ằ n g đất. T ạ p c h í " X â y d ự n g "
s ố

2 / 1 9 9 4 .

20.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Đ o v ẽ hoàn côniị. T ạ p c h í " X â y d ự n g " s ố 4 / 1 9 9 4 .

21.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Quan trắc lún nhà nhiều !ầnẹ. T ạ p c h í " N g ư ờ i X â y

dựng"

số 4 /1 9 9 4 ,
22.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Đ ộ chính xác tính toán khối lượng đất đào hay đắp

khi san nền

công trình. T ạ p c h í " T r ắ c đ ịa - Bản đ ồ " số 1/1995.
23. P h ạm

V ăn

C h u v ê n . Dung sai trắc địa trong xâ y dựng. T ạ p c h í " X â y d ự n g "

S Ố 3 / Ỉ 9 9 6 .

2 4 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Công tác b ố trí trắc địa khi xây nhà. T ạ p c h í " N g ư ờ i X â y d ự n g "
s ố 7/1 9 9 6 .
2 5 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Nghiên cửa dung sai trắc dịa theo chuỗi kích thước. T ạ p c h í
"C ầu đ ư ờ n g V iệ t N a m " số 4/2000.
2 6 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Các phương pháp thiết k ế câng tác trắc địa. T ạ p c h í " Đ ị a
c h ín h " s ố 6 /2 0 0 0 .
2 7 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . B ố trí điểm phụ của đường cong tròn. T ạ p c h í " X â y d ự n g "
số 7 /2 0 0 0 .
2 8 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . M ặt thitỷ chuẩn và hệ thống dộ cao cônq trình. T ạ p c h í: " N g ư ờ i
X â y d ự n g " s ố 1 0 /2 0 0 0 .
2 9 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Chuyển trục lên cao khi xáy nhà nlùềii tầng. " T u y ể n t ậ p c ô n g
t r ì n h Đ ạ i h ọ c X â y d ự n g " s ố 1/2000.
3 0 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Phiên hiệu bân đồ địa hình kiểu Việt N am 2000. T ạ p c h í
" N g ư ờ i X â y d ự n g " s ố 1 0 /2 0 0 1 .
31. P hạm

V ăn

Chuyên.

Hộ thống định VỊ toàn cẩu GPS. T ạ p c h í " Đ ị a c h ín h "

số 11/2001.
32. P h ạ m V ă n C h u y ê n . H ệ toạ độ vuông gổc phẳng U TM - V N 2000. T ạ p c h í "N g ư ờ i
X ây d ự n g " s ố 9 /2 0 0 2 .
33. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Phiên hiệu bản đồ địa hình theo hệ thống Ư TM quốc tể. T ạ p c h í
" N g ư ờ i x â y d ự n g " s ố 1, t h á n g 1 n ă m 2 0 0 4 .
3.4. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương. N h à x u ấ t b ả n X â y
dựng, H à N ội 2005.
3 5 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Trắc địa. N h à x u ấ t bản X â y d ự n g , H à N ộ i 2 0 0 6 .

187

MỤC LỤC
Trang

Lời nói đẩu

3

C h ư ơ n g 1: Đ ị n h vị đ i ể m

5

C h ư ơ n g 2: Đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g t h ẳ n g

12

C h ư ơ n g 3: B ả n đ ồ đ ị a h ì n h

25

C h ư ơ n g 4: Sử d ụ n g b ả n đ ồ

32

C h ư ơ n g 5: T í n h t o á n trắ c đ ị a

35

C h ư ơ n g 6: Đ o g ó c

44

C h ư ơ n g 7: Đ o d à i

64

C h ư ơ n g 8: Đ o c a o

74

C h ư ơ n g 9: L ư ới k h ố n g c h ế m ặ t b ằ n g

88

C h ư ơ n g 10: L ư ớ i k h ố n g c h ế đ ộ c a o

109

C h ư ơ n g 11: T r ắ c đ ị a ứ n g d ụ n g t r o n g x â y d ự n g

116

C h ư ơ n g 12: M á y k i n h v ĩ

133

C h ư ơ n g 13: M á y n iv ô

144

P h ụ lụ c N° 1: Q u y ế t đ ị n h 8 3 / 2 0 0 0 . Q Đ - T T g

152

P h ụ lụ c N° 2: B à i t ậ p l ớ n T r ắ c đ ị a

154

P h ụ lụ c N° 3: Đ ề c ư ơ n g t h ự c t ậ p tr ắ c đ ị a

159

P h ụ lụ c N° 4: M ộ t s ố đ ề thi t r ắ c đ ị a

161

T à i liê u t h a m k h ả o

186

188