Tải bản đầy đủ
Câu hỏi 12.2: ống kính trác địa

Câu hỏi 12.2: ống kính trác địa

Tải bản đầy đủ

Trả lời 12.2: ống kính trác địa
1. Ố n g k í n h t r ắ c đ ịa :
1.1. Đ i ề u k i ệ n g ó c n h ì n t h u ậ n lợ i n h ỏ n h ấ t p h ả i là: 3'
1.2. M u ố n q u a n s á t v ậ t t h ể n h ỏ , ở g ầ n p h ả i d ù n g k í n h lú p .
1.3. M u ố n q u a n s á t v ậ t t h ể c ự c n h ỏ , ở g ầ n p h ả i d ù n g k í n h h i ể n vi.
1.4. Đ ặ c đ i ể m c ủ a m ụ c t i ê u đ o n g ắ m t r o n g trắ c đ ị a là:
a) V ề đ ộ lớ n c ủ a m ụ c tiê u : n h ỏ b é ,
b ) V ề c ự li t ừ n g ư ờ i đ o đ ế n m ụ c tiê u : xa.
1.5. T r o n g t rắ c đ ị a m u ố n n g ắ m r õ v à c h í n h x á c m ụ c t i ê u n h ỏ v à ở x a p h ả ĩ d ù n g ố n g
k í n h trắ c đ ịa.
2. C ấ u t ạ o c ủ a ố n g k í n h t r ắ c đ ịa :
2 .1 . Đ ầ u r u ồ i v à k h e n g ắ m ( h o ặ c ố n g n g ắ m s ơ b ộ ) : đ ể b ắ t m ụ c tiê u s ơ b ộ .
2 .2 . K í n h v ậ t, k í n h m ắ t , k í n h p h â n k ỳ .

2.3. M àng dây chữ thập.
2 .4 . V ò n g x o a y k í n h m ắ t .
2 .5 . V ò n g đ i ề u ả n h .
3. T í n h n ă n g k ĩ t h u ậ t c ủ a ố n g k ín h :
3 .1 . Đ ộ p h ó n g đ ạ i c ủ a ố n g k í n h : V* t h ư ờ n g t ừ 15 đ ế n 5 0 lầ n .
3 .2 . T ầ m n g ắ m g ầ n n h ấ t: t h ư ờ n g t ừ 2 m t r ở ra.
3 .3 . V ù n g n g ắ m c ủ a ố n g k í n h : t h ư ờ n g từ 3 0 ' đ ế n 2°.
4. T r ụ c n g ắ m q u a n g h ọ c c ủ a ố n g k í n h trắ c địa:
4 .1 . Đ ư ờ n g t h ẳ n g đ i q u a h a i đ i ể m q u a n g t â m k í n h v ậ t v à t r u n g t â m c ủ a m à n g d â y c h ữ
t h ậ p đ ư ợ c g ọ i là trụ c n g ắ m q u a n g h ọ c c ủ a ố n g k ín h .
4 .2 . T r ụ c n g ắ m q u a n g h ọ c c ủ a ố n g k í n h l à đ ư ờ n g t h ẳ n g đ i q u a q u a n g t â m c ủ a k í n h
v ậ t v à t r u n g t â m c ủ a m à n g d â y c h ữ th ậ p ,
4 .3 . T r o n g ố n g k í n h q u a n g t â m c ủ a k í n h v ậ t là c ố đ ị n h , k h ô n g t h a y đ ổ i đ ư ợ c .
4 .4 . T r o n g ố n g k í n h đ i ể m t r u n g t â m c ủ a m à n g d â y c h ữ t h ậ p c ó t h ể d ị c h c h u y ể n đ ư ợ c
b ằ n g c á c h v ặ n b ố n ố c vít c o n r i ê n g c ủ a m à n g d â y c h ữ t h ậ p .
4 .5 . T r ụ c n g ắ m c ó t h ể t h a y đ ổ i đ ư ợ c c h ú t ít b ằ n g c á c h t h a y đ ổ i d ị c h c h u y ể n m ộ t c h ú t
đ i ể m t r u n g t â m m à n g d â y c h ữ t h ậ p n h ư đ ã l à m ở t r ê n ( 4 .4 ) .
5. P h â n lo ạ i ố n g k í n h :
5 .1 . P h â n lo ạ i ố n g k í n h t h e o đ ặ c đ i ể m ả n h m ụ c tiê u :
a ) O n g k í n h c h o á n h m ụ c t i ê u lộ n n g ư ợ c ( n g à y n a y ít d ù n g ) .
b ) Ố n g k í n h c h o ả n h t h u ậ n n h ư n g o à i th ự c đ ịa.

136

5 .2 .

P h â n loại ố n g k í n h t h e o c á c h điều tiêu::

a ) Ố n g k í n h đ i ề u tiê u n g o à i: c ó tiêu cựklhôingỉ đíổi! (mgày naiy ít d ù n g ) :
b ) Ô n g k ín h đ i ề u tiê u tr o n g : c ó tiêu cự thiay' điổi..
6 . S ử d ụ n g ố n g k ín h :
6.1. M u ố n nhìn thấy m à n g dây chữ t.hậ.p irõ ntét nlìiất: h ã y 'Vặn v ò n g x o a y kính mắt.

Đ i ề u n à y p h ụ t h u ộ c v à o m ắ t c ủ a tìm g ngurời; klháic mhiaui.
6 .2 . M u ố n đ ả m b ả o m ụ c tiê u c ó nhìn tthấy tronịg ở5n:g kín h thù t r ư ớ c h ế t p h ả i n h ì n th ấ y
m ụ c t i ê u t h e o đ ầ u r u ồ i v à k h e n g ắ m (hay thieo> ốmg; nịgắim sơ* b’ộ ) .
6 .3 . M u ố n n h ì n t h ấ y m ụ c tiê u rõ ràng, sắc nẽt: h ã y vặn v ò n g đ i ề u ả n h . Đ i ề u n à y p h ụ
t h u ộ c v à o c ự li từ n g ư ờ i đ ứ n g m á y đến miục tiẽu..
6 .4 . M u ố n n h ì n t h ấ y đ i ể m m ụ c tiêu chírnh xáic: h ã y vặn c á c ố c vi

đ ộ n g ố n g k ính sang

trá i, p h ả i, lê n , x u ố n g .

C âu hỏi 12.3: Bàn độ ngang của máy kimh vĩ
1. B à n đ ộ n g a n g đ ể l à m g ì ? (c h ứ c n ă n g c ủ a bìàni điộ n g a n g ? )
2. C ấ u tạo bàn đ ộ n g a n g ?
3. S ự c h u y ể n đ ộ n g t ư ơ n g đ ố i c ó thể giữa cáíc Ibội plhận b à n đ ộ n g a n g ?
4. Q u y lu ật ghi đ ộ c ủ a vàn h độ ngang?
5. S ố đ ọ c n h ỏ n h ấ t (t) tr ê n v à n h đ ộ n g a n g ?

Trả lời 12.3: Bàn độ ngang của máy kình v/ĩ
1. B à n đ ộ n g a n g đ ể đ o g ó c b ằ n g .
2. B à n đ ộ n g a n g g ồ m có:
2 .1 . V à n h đ ộ n g a n g
2 .2 . V ò n g c h u ẩ n n g a n g
3. S ự c h u y ể n đ ộ n g tư ơ n g đ ố i c ó thế g iữ a cáic !bộ> p h ậ n b à n đ ộ n g a n g :
3 .1 . Đ ế m á y c ố đ ị n h đ ứ n g y ê n so với m ặ t đlất.
3 .2 . V à n h đ ộ n g a n g c ó th ể c ố đ ịn h hay x o a y đưiợc s o với đ ế m á y .
3 .3 . V ò n g c h u ẩ n n g a n g ( g ắ n c h ặ t với giá đ ỡ ố n g k ín h ) c ó t h ể c ố đ ị n h h a y x o a y đ ư ợ c
s o với v à n h đ ộ n g a n g .
4 . Q u y l u ậ t g h i đ ộ tr ê n v à n h đ ộ n g a n " : từ 0 ° (đến 3 60° v à t ă n g t h e o c h i ề u q u a y c ủ a
k i m đ ồ n g hồ.
5. S ố đ ọ c n h ỏ n h ấ t (t) tr ê n v à n h đ ộ n c a n e l.à:
- V ớ i m á y k i n h vĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 là: r. = ()', 1.
- V ớ i m á y k in h v ĩ đ iệ n t ử L e i c a T 1 0 0 là: t = 10".

137

Câu hỏi 12.4: Bàn độ đứng của máy kinh vĩ
1. B à n đ ộ đ ứ n g đ ể l à m g ì ? ( c h ứ c n ă n g c ủ a b à n đ ộ đ ứ n g ? )
2. C ấ u tạ o b à n đ ộ đ ứ n g ?
3. S ự c h u y ể n đ ộ n g t ư ơ n g đ ố i c ó th ể g i ữ a c á c b ộ p h ậ n c ủ a b à n đ ộ đ ứ n g ?
4 . C á c h tìm ra q u y l u ậ t g h i đ ộ t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g ?
5. C á c h g h i đ ộ tr ê n v à n h đ ộ đ ứ n g c ủ a m á y k i n h v ĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 ?
6. S ố đ ọ c n h ỏ n h ấ t (t) t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g ?

Trả lời 12.4: Bàn độ đứng của m áy kinh vĩ
1. B à n đ ộ đ ứ n g đ ể đ o g ó c đ ứ n g V ( h o ặ c g ó c t h i ê n đ ỉ n h Z ).
2. B à n đ ộ đ ứ n g g ồ m c ó c á c b ộ p h ậ n sau:
2 .1 . V ò n g c h u ẩ n đ ứ n g v à ố n g t h u ỷ d à i đ ứ n g .
2 .2 . V à n h đ ộ đ ứ n g g ắ n c h ậ t với ố n g k ín h .
3. S ự c h u y ể n đ ô n g t ư ơ n g đ ố i c ó t h ể g iữ a c á c b ộ p h ậ n c ủ a b à n đ ộ đ ứ n g :
I.

3 .1 . V ò n g c h u ẩ n đ ứ n g v à ố n g t h u ỷ d à i đ ứ n g l u ô n c ố đ ị n h đ ứ n g y ê n t r o n g m ộ t m ặ t
phẳng thẳng đứng
3 .2 . V à n h đ ộ đ ứ n g g ắ n c h ặ t v ớ i ố n g k í n h , c h ú n g c ó th ể x o a y đ ư ợ c t r o n g m ặ t p h ẳ n g
thẳng đứng.
4. C á c h tìm r a q u y lu ậ t g h i đ ộ t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g .
H i ệ n đ a n g t ồ n tại n h i ề u c á c h g h i đ ộ k h á c n h a u t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g . M u ố n t ì m ra q u y
lu ậ t g h i đ ộ trê n v à n h đ ộ đ ứ n g c ủ a m ộ t m á y c ụ t h ể n à o h ã y l à m n h ư s a u :
4 .1 . Đ ể ố n g k í n h n ằ m n g a n g : đ ọ c s ố t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g .
4 .2 . N g ư ớ c ố n g k í n h lê n c a o : t ư ơ n g ứ n g đ ọ c v à i b a s ố t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g .
4 .3 . C h ú i ố n g k í n h x u ố n g th ấ p : t ư ơ n g ứ n g đ ọ c v à i b a s ố tr ê n v à n h đ ộ đ ứ n g .
5. C á c h g h i s ố đ ộ tr ê n v à n h đ ộ đ ứ n g c ủ a m á y k i n h v ĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 là từ 0 °
đ ế n 3 6 0 ° tăn g th eo ch iề u q u a y c ủ a k im đ ồ n g hố, đ iể m 0° ở c a o n h ất (khi v à n h đ ộ đ ứ n g ở
b ê n trá i ố n g k ín h ) .
6. S ố đ ọ c n h ỏ n h ấ t (t) t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g . V í d ụ :
- C ủ a m á y k i n h v ĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 l à 0', 1.
- C ủ a m á y k i n h v ĩ đ i ệ n t ử L e i c a T 1 0 0 là 10".

Câu hỏi 12.5: ố n g thuỷ tròn
1. Ố n g t h u ỷ t r ò n d ù n g đ ể l à m g ì ? ( c h ứ c n ă n g , n h i ệ m v ụ c ủ a ố n g t h u ỷ tr ò n ? )
2. T r o n g m á y k i n h v ĩ c ó m ấ y ố n g t h u ỷ trò n . C h ú n g n ằ m ở đ â u ?
3. C ấ u t ạ o c ủ a ố n g t h u ỷ t r ò n ? B ọ t n ư ớ c t h u ỷ t r ò n l à g ì?

138

4 . H ì n h d ạ n g t ổ n g q u á t c ủ a óng thuỷ tròn ?
5. Đ i ể m " k h ô n g " c ủ a ố n g thuv tròn là gì?
6. T r ụ c c ử a ố n g t h u ỷ t r ò n là 0 1
7. M ỗ i ố n g t h u v t r ò n c ó b a o nhiêu trục?
8 r C á c v ò n g t r ò n đ ồ n g tâ m khắc trên ống thiuỷ' trròn c á c h n h a u m ấ y m i l i m é t ?
9. G i á trị k h o ả n g c h i a g iữ a cá c vòng tròn đ ỗ n g tí âm là g ì ?
10. H i ệ n n a y t r o n g c á c m á y kình vĩ thường cóó g i á trị k h o ả n g c h i a g i ữ a c á c v ò n g t rò n
đ ồ n g t â m là b a o n h i ê u ?
1 1. K h i t h ấ y b ọ t t h u ỷ t r ò n n ằ m

ơ

điểm khiồmg thì t r ụ c c ủ a ố n g t h u v t r ò n đ ứ n g ờ vị

trí n à o ?
12. K h i t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ trò n đã ờ vị trí tthẳing đ ứ n g th ì l ú c n à y b ọ t t h u ỷ t r ò n n ằ m
ờ đâu?
13. K h i t h ấ y b ọ t t h u ỷ t rò n n ằ m ở ngoài điểrm Ikhiông th ì l ú c n à y t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ t rò n
th ế nào?
14. M u ố n c h o b ọ t t h u ỷ t r ò n c h ạ y vào điểm Ikhiômg th ì p h ả i l à m t h ế n à o ?
15. Q u y đ ị n h k h i đ o đ ạ c n g o à i trời phải bả o V'ệ m ẩ y và ố n g t h u ỷ t h ế n à o ? T ạ i s a o v ậ y ?

Trả lời 12.5: ố n g thuỷ tròn
1. Ố n g t h u ỷ t r ò n d ù n g đ ể c â n m á y sơ bộ . N ó là c ă n c ứ đ ể đ ư a m ộ t đ ư ờ n g t h ẳ n g v ề vị
t r í t h ẳ n g đ ứ n g ( v u ô n g g ó c với m ặ t thuỷ chuẩn)i.
2. T r o n g m ỗ i m á y k i n h vĩ c h í c ó m ột ông thiuỷ trộ n . N ó n ằ m t r ê n b à n đ ộ n g a n g .
3. C ấ u t ạ o c ủ a ố n g t h u ỷ trò n : ô n g thuý tihHo t r ô n g c h ứ a c h ấ t l ỏ n g ê te , m ộ t b ọ t n ư ớ c .
4. H ì n h d ạ n g t ổ n g q u á t c ủ a ố n g thuỷ tròn lài m ặ t c h ỏ m c ầ u .
5. Đ i ể m k h ô n g c ủ a ố n g t h u ý tròn là đính (đ iểm c h ín h g i ữ a ) c ủ a m ặ t c h ỏ m c ầ u .
6. T r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ t rò n là b á n kính của miặt c ầ u đi q u a đ i ể m k h ô n g .
7. M ỗ i ố n g ĩ h u ỷ t r ò n c h ỉ c ó d u y nhất niột trụ c ố n g t h u ỷ t r ò n th ô i.
8. C á c v ò n g t r ò n đ ồ n g t â m k h ắ c trên m ật ố n g th u ỷ t r ò n t h ư ờ n g c ó b á n k í n h c h ê n h
n h a u 2 m ilim é t.
9. G i á trị k h o ả n g c h i a g iữ a c á c vòng tròn đ ổ n g tâ m là g ó c l ệ c h n g h i ê n g t ư ơ n g ứ n g
c ủ a t r ụ c ố n g t h u ỷ t r ò n k h i b ọ t nước thuỷ tròm d ịc h c h u y ể n t h e o h ư ớ n g b á n k í n h m ộ t
đ o ạn 2 m ilim é t.
10. H i ệ n n a y t r o n g c á c m á y k in h vĩ th ư ờ n g c ó g iá trị k h o ả n g c h i a c ủ a ố n g t h u ỷ t rò n
t ừ 3' đ ế n 6 ’.
11. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ tròn nằm ở đ i ể m k h ô n g th ì l ú c đ ó tr ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ t rò n
đ ú n g ở vị t r í t h ẳ n g đ ứ n g ( p h ư ơ n g d â y dọi).

12. K h i t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ trò n đ ứ n g ở vị trí t h ẳ n g đ ứ n g ( p h ư ơ n g d â y dọ.) thì lú c này
b ọ t nước th u ỷ trò n n ằ m ở đ iể m không.
13. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c th u v trò n n ằ m ở n g o à i đ i ể m k h ô n g thì lú c n à y x ụ i c ủ a ống
t h u ỷ tr ò n b ị n g h i ê n g đ i c h ệ c h k h ỏ i p h ư ơ n g t h ẳ n g đ ứ n g ( p h ư ơ n g d â y d p i).
14. M u ố n c h o b ọ t n ư ớ c t h u ỷ trò n c h ạ y v à o đ i ể m k h ô n g thì p h ả i v ặ n b a ố c c â n m áy
m ộ t c á ch th íc h hợp.
15. Q u y đ ị n h k h i đ o đ ạ c n g o à i trờ i p h ả i b ả o v ệ m á y v à ố n g t h u ỷ b ằ n g c á c h c h e ô
c h o c h ú n g . T ạ i vì c h ấ t l ỏ n g c ó t r o n g ố n g t h u ỷ là ê te , c h ấ t ê t e r ấ t n h ạ y . e i m v ớ i n h iệ t
đ ộ (sôi ở 6 0 °C ).

Câu hỏi 12.6: Ố ng thuỷ dài
1. Ố n g t h u ỷ d à i đ ể l à m g ì? (c h ứ c n ă n g , n h i ệ m vụ c ủ a ố n g th ủ y d à i? )
2. T r o n g m á y k i n h v ĩ c ó m ấ y ố n g t h u ỷ d à i ? C h ú n g n ằ m ở đ â u ?
3. C ấ u t ạ o c ủ a ố n g t h u ỷ d à i? B ọ t n ư ớ c t h u ỷ dài là g ì?
4 . H ì n h d ạ n g t ổ n g q u á t c ủ a ố n g t h u ỷ d à i?
5 . Đ i ể m " k h ô n g " c ủ a ố n g th u ỷ d à i là g ì?
6. T r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ d à i là gì?
7. M ỗ i ố n g t h u ỷ d à i c ó b a o n h iê u tr ụ c ?
8. T r ê n m ặ t ố n g t h u ỷ d à i c ó c á c v ạ c h k h ắ c c á c h n h a u m ấ y m i l i m é t ? G á trị k h o ả n g
c h i a c ủ a ố n g t h u ỷ d à i l à g ì?
9. T r o n g m á y k i n h v ĩ h i ệ n n a y t h ư ờ n g c ó g iá trị k h o ả n g c h i a c ủ a dtttị t h u ỷ dài là
b a o n h iêu ?

10. K h i thấy b ọ t nước ihuỷ dài nằm ở điểm không thì lú c này trục của ống thuỷ dài
n ằ m ở vị t r í n à o ?
11. K h i t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ d à i đ ã ở vị trí n ằ m n g a n g thì lú c n à y th ấ y b ọ t iư ớ c t h u ỷ d à i
nằm ở đâu?
12. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c th u ỷ dài n ằ m ở n ử a b ê n trá i c ủ a đ i ể m k h ô n g t h ì ỉ ú c n à y trụ c
c ủ a ố n g th u ỷ d ài th ế n à o ? (nằm ng an g hay ngh iên g ?)
13. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ dài n ằ m ở n ử a b ê n p h ả i c ủ a đ i ể m k h ô n g thì l ú c n à y trụ c
c ủ a ố n g th u ỷ đài th ế n à o ? (nằm ngang h ay ngh iên g ?)
14. M u ố n c h o b ọ t n ư ớ c t h u ỷ dài c h ạ y v à o đ i ể m k h ô n g thì p h ả i là m t h ế n io ?
15. Q u y đ ị n h k h i đ o đ ạ c n g o à i trời p h ả i b ả o vệ m á y k i n h v ĩ v à ố n s t h u ỷ t h ế n à o ? T ạ i
sao vậy?

Trả lời 12.6: ố n g thuỷ dài
1.

Ố n g t h u ỷ d à i d ù n g đ ê c â n m á y c h í n h x á c . N ó là c ă n c ứ đ ể đ ư a m ộ t đ i ờ n g t h ẳ n i v ề

vị trí n ằ m n g a n g .

140.

2. S ố lư ợ n g ố n g t h u ỷ d à i c ó tro n e mỗi m áy lúnh vlĩ:
a) T r ê n b à n đ ộ đ ứ n g : c h ỉ c ó m ộ t ống thuỷ dài.
b) T rên b àn đ ô n g an g :
- T h ư ờ n g c ó m ộ t ố n g t h u ỷ dài.


- C ũ n g c ó m á y c ó h a i ố n g th u ỷ dài nằm vuông g ố c với n h a u ( tr ê n b à n đ ộ n g a n g ) . V í
diụ ở m á y L e i c a T I 0 0 .
3. C ấ u tạ o ố n g t h u ỷ d à i: là ố n g thuỷ tinh, trong chứa đ ầ y chất lỏ n g ê te , c ó m ộ t b ọ t n ư ó e .
4 . H ì n h d ạ n g t ổ n g q u á t c ủ a ố n g thuỷ dài là một phiần c u n g trò n .
5. Đ iểm ! k h ô n g c ủ a ố n g t h u ỷ d à i !à đ iểm chính giũra c ủ a c u n g trò n ]
6. T r ụ c c ủ a ố n g t h u v d à i là đ ư ờ n g th ẳng tiếp tuyên) với c u n g t r ò n ở đ i ể m k h ô n g .
7. M ỗ i ố n g t h u ỷ d à i c h ỉ c ó m ộ t trục ống thủy dài d u y nliất m à th ô i.
8. T r ê n m ặ t ố n g t h ủ y d à i c ó c á c vạch khấc thường c á c h nh a u 2 m i l i m é t .
G i á trị k h o ả n g c h i a c ủ a ố n g th u ỷ dài là góc lệch n g h i ê n g c ủ a t r ụ c ố n g t h u ỷ d à i t ư ơ n g
ứm g vớ i k h i b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i d ị c h c h u y ể n đi m ộ t k h o ả n g chia 2 m i l i m é t .
9. T r o n g c á c m á y k i n h v ĩ h i ệ n nay thường có giá trị k h o ả n g c h i a c ủ a ố n g t h u ỷ d à i t ừ
1 5 " đ ế n 60"
10. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i n ằ m ở đ iểm k h ô n g thì lúc n à y t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ d à i
n ầ m ở vị trí n ằ m n g a n g ( v u ô n g g ó c với dây dọi).
11. K h i t r ụ c c ủ a ố n g t h u ỷ d à i đ ã ử vị trí nằm n g a n g thì lúc n à y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i n ằ m
ở điểm không.
Ĩ2 . K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i n ằ m ừ nửa bên trái đ iểm k h ô n g th ì ỉ ú c n à y t r ụ c c ủ a
ố m g t h u ỷ d à i đ ã b ị n g h i ê n g đi.
13. K h i t h ấ y b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i n ằ m ở nửa bên ph ả i đ iểm k h ồ n g : th ì ỉ ú c n à y t r ụ c c ủ a
.ốm g t h u ỷ d à i đ ã b ị n g h i ê n g đi,
14. M u ố n c h o b ọ t n ư ớ c t h u ỷ d à i chạy vào điễm k h ô n g thì phải v ặ n ố c c â n m á y p h ù h ợ p .
15. Q u y đ ị n h k h i đ o đ ạ c n g o à i trời phải bảo vệ m á y kinh v ĩ n ó i c h u n g , b ả o v ệ ố n g
th m ỷ n ó i r i ê n g b ằ n g c á c h c h e ô c h o m áy. Tại vì c h ấ t lỏng c h ứ a f r o n g ố n g t h u ỷ l à ê tẹ ,
c h ấ t ê te rấ t n h ạ y c ả m vớ i n h i ệ t đ ộ (sôi ở 60°C).

Câu hỏi 12.7: T rình tự ngắm điểm mục tiêu như thê nào?
1. B ắ t m ụ c tiê u s ơ b ộ ?
2. B ắt m ụ c tiê u c h í n h x á c ?

3. Khử hiện tượng thị sai?
141