Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

18. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Nghiên cửu cúc yểu tố liên quan đến biến dạng công trình. T ạ p
c h í " T r ắ c đ ị a - B ả n đ ồ " s ố 2 /1 9 9 3 .
19. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Quan trắc lún các cóng trình h ằ n g đất. T ạ p c h í " X â y d ự n g "
s ố

2 / 1 9 9 4 .

20.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Đ o v ẽ hoàn côniị. T ạ p c h í " X â y d ự n g " s ố 4 / 1 9 9 4 .

21.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Quan trắc lún nhà nhiều !ầnẹ. T ạ p c h í " N g ư ờ i X â y

dựng"

số 4 /1 9 9 4 ,
22.

P h ạ m V ă n C h u y ê n . Đ ộ chính xác tính toán khối lượng đất đào hay đắp

khi san nền

công trình. T ạ p c h í " T r ắ c đ ịa - Bản đ ồ " số 1/1995.
23. P h ạm

V ăn

C h u v ê n . Dung sai trắc địa trong xâ y dựng. T ạ p c h í " X â y d ự n g "

S Ố 3 / Ỉ 9 9 6 .

2 4 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Công tác b ố trí trắc địa khi xây nhà. T ạ p c h í " N g ư ờ i X â y d ự n g "
s ố 7/1 9 9 6 .
2 5 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Nghiên cửa dung sai trắc dịa theo chuỗi kích thước. T ạ p c h í
"C ầu đ ư ờ n g V iệ t N a m " số 4/2000.
2 6 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Các phương pháp thiết k ế câng tác trắc địa. T ạ p c h í " Đ ị a
c h ín h " s ố 6 /2 0 0 0 .
2 7 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . B ố trí điểm phụ của đường cong tròn. T ạ p c h í " X â y d ự n g "
số 7 /2 0 0 0 .
2 8 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . M ặt thitỷ chuẩn và hệ thống dộ cao cônq trình. T ạ p c h í: " N g ư ờ i
X â y d ự n g " s ố 1 0 /2 0 0 0 .
2 9 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Chuyển trục lên cao khi xáy nhà nlùềii tầng. " T u y ể n t ậ p c ô n g
t r ì n h Đ ạ i h ọ c X â y d ự n g " s ố 1/2000.
3 0 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Phiên hiệu bân đồ địa hình kiểu Việt N am 2000. T ạ p c h í
" N g ư ờ i X â y d ự n g " s ố 1 0 /2 0 0 1 .
31. P hạm

V ăn

Chuyên.

Hộ thống định VỊ toàn cẩu GPS. T ạ p c h í " Đ ị a c h ín h "

số 11/2001.
32. P h ạ m V ă n C h u y ê n . H ệ toạ độ vuông gổc phẳng U TM - V N 2000. T ạ p c h í "N g ư ờ i
X ây d ự n g " s ố 9 /2 0 0 2 .
33. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Phiên hiệu bản đồ địa hình theo hệ thống Ư TM quốc tể. T ạ p c h í
" N g ư ờ i x â y d ự n g " s ố 1, t h á n g 1 n ă m 2 0 0 4 .
3.4. P h ạ m V ă n C h u y ê n . Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương. N h à x u ấ t b ả n X â y
dựng, H à N ội 2005.
3 5 . P h ạ m V ă n C h u y ê n . Trắc địa. N h à x u ấ t bản X â y d ự n g , H à N ộ i 2 0 0 6 .

187

MỤC LỤC
Trang

Lời nói đẩu

3

C h ư ơ n g 1: Đ ị n h vị đ i ể m

5

C h ư ơ n g 2: Đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g t h ẳ n g

12

C h ư ơ n g 3: B ả n đ ồ đ ị a h ì n h

25

C h ư ơ n g 4: Sử d ụ n g b ả n đ ồ

32

C h ư ơ n g 5: T í n h t o á n trắ c đ ị a

35

C h ư ơ n g 6: Đ o g ó c

44

C h ư ơ n g 7: Đ o d à i

64

C h ư ơ n g 8: Đ o c a o

74

C h ư ơ n g 9: L ư ới k h ố n g c h ế m ặ t b ằ n g

88

C h ư ơ n g 10: L ư ớ i k h ố n g c h ế đ ộ c a o

109

C h ư ơ n g 11: T r ắ c đ ị a ứ n g d ụ n g t r o n g x â y d ự n g

116

C h ư ơ n g 12: M á y k i n h v ĩ

133

C h ư ơ n g 13: M á y n iv ô

144

P h ụ lụ c N° 1: Q u y ế t đ ị n h 8 3 / 2 0 0 0 . Q Đ - T T g

152

P h ụ lụ c N° 2: B à i t ậ p l ớ n T r ắ c đ ị a

154

P h ụ lụ c N° 3: Đ ề c ư ơ n g t h ự c t ậ p tr ắ c đ ị a

159

P h ụ lụ c N° 4: M ộ t s ố đ ề thi t r ắ c đ ị a

161

T à i liê u t h a m k h ả o

186

188

HƯỚNG DẪN
TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP

TRẮC ĐỊA
(Tái bản)

Chịu trách nhiệm .xuất bàn :
T R ỊN H XUÂN SƠN

Biên rập :

ĐÀO NGỌC DUY

C h ế bân :

PHAM H ồ N G LÊ

Sửa bản in :

ĐÀO NGỌC DUY

Trình bày bìa :

v ũ B ÌN H M IN H