Tải bản đầy đủ
'Thay đổi chiều cao của máy:

'Thay đổi chiều cao của máy:

Tải bản đầy đủ

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 104
(Thời gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

A 4 . P h â n lo ạ i đ o c a o :
1. P h â n lo ại đ o c a o t h e o đ ộ c h í n h x á c ?
2 . P h â n lo ạ i đ o c a o t h e o n g u y ê n lý đ o ? T r o n g t ừ n g lo ạ i t r ì n h b à y c ụ th ể :
- N g u y ê n lý đ o ?
- Đ ộ c h ín h xác đạt được?
- P h ạ m vi á p d ụ n g ?
B 4 . Đ ộ c h ín h x ác đ o c a o h ìn h học:
1. N h ữ n g n g u y ê n n h â n g â y r a sai s ố k h i đ o c a o h ì n h h ọ c v à n h ữ n g b i ệ n p h á p h ạ n c h ế
c h ú n g như th ế nào?
a) D o m ôi trư ờng đo.
b) D o d ụ n g cụ đo.
c) D o người đo.
d ) D o đ ố i tư ợ n g đ o (m ặ t đ ấ t cong).
2. Đ ộ ch ín h x á c đạt được tro n g đ o c a o h ìn h h ọ c ?
C 4 . C h o đ ư ờ n g g ấ p k h ú c 4 .5 .6 . Biết g ó c đ ịn h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h 4 - 5 là oc45 = 2 6 1 ° 3 4 '2 0 " , g ó c
b ằ n g m é p h ả i tại đ ỉ n h 5 là p£h = 6 6 ° 3 9 '4 0 " . H ã y t ín h g ó c đ ị n h h ư ớ n g a 56 c ủ a c ạ n h 5 - 6 ?
D 4 . C h o b i ế t to ạ đ ộ v u ô n g g ó c c ủ a h a i đ i ể m k h ố n g c h ế t r ắ c đ ị a M v à N là:

N

C ò n t o ạ đ ộ t h iế t k ế c ủ a đ i ể m Q là:
Q j x ụn = 8 3 8 , 6 6 m
= 7 0 6 ,4 4 m
C h ọ n g ố c c ự c là đ i ể m M , c ò n h ư ớ n g g ố c là c ạ n h M N :
1. H ã y t í n h t o á n n h ữ n g y ế u t ố c ầ n t h i ế t đ ể b ố t r í đ i ể m Q t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ
độc cực?
2. T r ì n h b à y c ụ t h ể c á c h b ố t r í đ i ể m Q t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c ?
3. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?

164

ĐỀ THI TRẮC ĐỊA s ố : 105
(Thời gian: 90 phút. Không được sử dụng tài liệu)

A 5 . T r o n g h ệ t o ạ đ ộ đ ị a lý , m ỗ i d i ể m A th u ộ c m ặ t đ ấ t t ự n h i ê n s ẽ đ ư ợ c :
1. C h i ế u t h e o p h ư ơ n g n à o ?
2. C h iế u đ ế n m ậ t c h u ẩ n nào?
3 . M ặ t p h ẳ n g n à o đ ư ợ c c h ọ n l à m g ố c đ ể tính đ ộ v ĩ c ủ a đ i ể m ?
4 . M ặ t p h ẳ n g n à o đ ư ợ c c h ọ n l à m g ố c đ ể tính đ ộ k in h c ủ a đ i ể m ?
5 . Đ ị n h n g h ĩ a đ ộ v ĩ (pA ?
6 . Đ ị n h n g h ĩ a đ ộ k i n h XA ?
7. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?
B 5 . T r ì n h b à y c á c h b ố t r í đ i ể m m ặ t b ằ n g th e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ m ộ t c ự c :
1. P h ạ m vi á p d ụ n g ?

2. Tính toán số liệu cần thiết? Vẽ hình minh hoạ?
3. C á c h b ố t r í ?
4 . Đ ộ c h í n h x á c c ủ a đ i ể m đ ư ợ c b ố trí?
C 5 . C h o b iế t:
T o ạ đ ộ k h ố n g c h ế t r ắ c đ ị a đ i ể m M ( x m = 6 6 0 ,0 0 m ; y M = 7 8 0 , OOm)
C h i ề u d à i c ủ a c ạ n h M N là: d MN = 1 1 5 ,7 8 m
G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h M N là a MN = 1 2 8 °0 8 '2 0 "
H ã y t ín h t o ạ đ ộ c ủ a đ i ể m N ?
D 5 . C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h i ề u lầ n g ó c p n h ư sau:
1. 3 3 ° 3 6 '3 5 "
2. 3 3 ° 3 6 ’4 2 "
3. 3 3 ° 3 6 '2 8 "
4 . 3 3 ° 3 6 '3 1 "

5. 33°36'39"
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a g ó c đ o ( p )?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a c á c g ó c đ o (m )?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c t r u n g b ì n h (M )?

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 106
(Thời gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

Ạ 6 . H ệ t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c t r o n g t r ắ c đ ịa .
1. H ệ t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c t r o n g trắ c đ ị a đ ư ợ c t h à n h l ậ p t h ế n à o ? ( g ố c c ự c , h ư ớ n g g ố c )
2. G ó c c ự c Pị l à g ì? ( đ ịn h n g h ĩ a )
3. B á n k í n h c ự c dj là g ì ? ( đ ị n h n g h ĩ a dị)
4. V ẽ h ìn h m in h hoạ?
5. S o s á n h p h â n b iệ t h ệ to ạ đ ộ đ ộ c c ự c tro n g trắc đ ịa với h ệ to ạ đ ộ đ ộ c c ự c tro n g
to án học.
B 6 . Đ o g ó c đ ứ n g V:
1. Q u y t r ì n h đ o g ó c đ ứ n g V ?
2 . C á c c ô n g t h ứ c t ín h t o á n V ?
3. Đ ị n h n g h ĩ a M O l à g ì ? C ô n g th ứ c t í n h M O ?
4 . Đ ặ c đ i ể m v ề g i á trị g ó c đ ứ n g V ? ( D ấ u ? Đ ộ l ớ n ? )
5. N h ậ n x é t ?
C 6 . C h o b i ế t t o ạ đ ộ k h ố n g c h ế t r ắ c đ ị a c ủ a h a i đ i ể m E v à F là:
X E = 5 6 4 ,4 7 m

Xp = 3 6 4 ,4 7 m

y E = 6 4 1 ,5 9 m

Ị y F = 4 4 4 ,5 9 m

ỉ . H ã y t í n h c h i ề u d à i c ạ n h E F l à d EF?
2. H ã y t í n h g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h E F l à a EF?
D 6 . C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ư ợ c tạ i m ậ t t r ạ m đ o c a o h ì n h h ọ c h ạ n g V ( đ o c a o k ỹ t h u ậ t )
k h i d ù n g m i a m ộ t m ặ t n h ư sa u :
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g i ữ a m i a s a u : s' = 1 643 m m
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g i ữ a m i a trư ớ c : t' = 1 9 7 7 m m
T h a y đổ i c h iề u cao c ủ a m áy :
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g i ữ a m i a trư ớ c : t" = ỉ 8 6 5 m m
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g i ữ a m i a s a u : s" = 1 5 2 7 m m
B iết sai s ố c ủ a các th à n h p h ần là n h ư nhau:
m S' = m t. = m r = m s" = ± I m m
1. T í n h đ ộ c h ê n h c a o n ử a đ ầ u (h'X n ử a s a u ( h " ) , t r u n g b ì n h ( h )?
2 . T í n h s a i s ố t r u n g p h ư ơ n g x á c đ ị n h đ ộ c h ê n h c a o n ử a đ ầ u ( m h ), n ử a s a u ( r n h"), t r u n g

bình (mh)?
166

ĐỂ TH I TRẮC ĐIA SỐ: 107
(Thời gian: 90 phút. Không được sử d ụn g tài liệu)

A 7 . K h á i n i ệ m v ề b ả n đồ:
1. Đ ị n h n g h ĩ a b ả n đ ồ là g ì?
2 . P h â n lo ạ i b ả n đ ồ t h e o m ứ c đ ộ th u n h ỏ (T ỷ lệ)?
3 . P h â n l o ạ i b ả n đ ồ t h e o n ộ i d u n g th ể h iệ n ?
4 . B ả n đ ồ đ ị a h ì n h là g ì ? ( Đ ị n h n g h ĩa )
5. B ả n đ ồ s ố h o á ( b ả n đ ồ m á y tín h ) là gì?
6 . H ệ t h ố n g t h ô n g tin đ ị a lý (G IS ) là gì?
B 7 . B i ể u d i ễ n đ ị a h ì n h trê n b ả n đồ:

1. Địa hình là gì?
2. Đ ị n h n g h ĩ a đ ư ờ n g đ ồ n g m ứ c ?
3. Đ ư ờ n g đ ồ n g m ứ c đ ư ợ c th ê h iệ n trên b ả n đ ồ c ó n h ữ n g đ ặ c đ i ể m g ì?
4. V ẽ h ìn h m in h hoạ?
5. N h ậ n x é t ?
C 7 . C h o b i ế t s ố l iệ u đ o g ó c b ằ n g t h e o "p h ư ơ n g p h á p c u n g " là:
1. N ử a v ò n g t h u ậ n
a' = 5 1 ° 2 5 '2 0 "
b ' = 9 2 ° 3 1 '4 0 "
2. N ử a v ò n g đ o đ ả o :
a' = 2 3 1 ° 2 5 '4 0 "
b ' = 2 7 2 ° 3 2 '2 0 "
H ã y t ín h g i á trị g ó c đ o n ử a th u ậ n (P'X n ử a đ ả o (P ") và t r u n g b ì n h (P ).
D 7 . C h o b i ế t s ố l iệ u đ o đ ạ c n h iề u lầ n đ o ạ n th ẳ n g E F n h ư s a u :
1)

1 7 8 , 2 5 m

2) 1 7 8 ,3 2 m
3) 1 7 8 ,2 9 m
4) 1 7 8 ,18m
5 ) 1 7 8 ,2 1 m
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a đ o ạ n th ẳ n g ( d )?
2. G i á s ố t r u n g p h ư ơ n g c á c k ế t q u ả đ o đ ạ c (m )?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a s ố tru n g b ìn h c ộ n g (M ) ?
4. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đối c ủ a đ o ạ n th ẳn g

?

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 108
(Thời gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

A 8 . K h á i n i ệ m v ề đ o dà i:
1. T ạ i s a o p h ả i đ o đ ộ d à i?
2. P h â n b i ệ t đ ộ d à i n g h i ê n g v à đ ộ d à i b ằ n g . ( V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ? )
3. P h â n lo ạ i đ o d à i t h e o đ ộ c h í n h x á c ?
4 . P h â n lo ạ i đ o d à i t h e o d ụ n g c ụ đ o : N g u y ê n lý đ o ? Đ ộ c h í n h x á c đ ạ t đ ư ợ c ?
5. P h â n lo ạ i đ o d à i t h e o đ ố i t ư ợ n g đ o : Đ o g i á n tiế p c h i ề u d à i m ộ t c ạ n h t a m g i á c n h ư
t h ế n à o ? ( V i ế t c ô n g t h ứ c t ín h ? )
B 8 . Đ ộ c h í n h x á c đ o d à i b ằ n g t h ư ớ c t h é p đ ặ t trự c t i ế p l ê n m ặ t đ ấ t:
1. N h ữ n g n g u y ê n n h â n g â y r a s a i s ố k h i đ o d à i b ằ n g t h ư ớ c t h é p đ ặ t tr ự c t i ế p l ê n m ặ t
đất và n h ữ n g b iện p h áp h ạ n c h ế c h ú n g n h ư th ế nào?
2. Đ ộ c h í n h x á c đ ạ t đ ư ợ c b a o n h i ê u ?
C 8 . C h o đ ư ờ n g g ấ p k h ú c A , B, c . B iết g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h A B là CXAB = 6 8 ° 5 8 ’10",
g ó c b ằ n g m é p h ả i tạ i đ ỉ n h B l à p | !: = 1 6 2 ° 4 8 '5 0 " . H ã y t í n h g ó c đ ị n h h ư ớ n g a BC c ủ a
cạnh BC?
D 8 .

Cho biết toạ độ vuông góc của hai điểm khống chế trắc địa E và F là:

...

x Fk= 8 6 0 , OOm
[ y F — 6 6 0 , OOm

C ò n t o a đ ộ t h i ế t k ế c ủ a đ i ể m M là:

C h ọ n g ố c c ự c là đ i ể m E , c ò n h ư ớ n g g ố c l à c ạ n h E F :
1. H ã y t ín h t o á n n h ữ n g y ế u t ố c ầ n t h iế t đ ể b ố t r í đ i ể m M t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ
độc cực?
2. T r ì n h b à y c ụ t h ể c á c h b ố trí đ i ể m M t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c ?
3. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?

168

ĐỂ T H I TRẮC ĐỊA số: 109
(Thời gian: 90 phút. Không được sử dụng tài liệu)

A 9 . T ro n g hệ toạ đ ộ v u ô n g góc phẳng U T M -V N .2 0 0 0
1. T r ụ c t u n g O y là g ì?
2. T r ụ c h o à n h O x là g ì?
3. G ố c to ạ đ ộ o là g ì?
4. H o à n h đ ộ X A là k h o ả n g cách ng an g hay đ ứ n g và đ ư ợ c tính từ đ â u đ ế n đâu?

5. T u n g đ ộ y A là k h o ả n g c á c h n g a n g hay đ ứ n g

vàđư ợ c tín h từ đ â u đ ế n đ â u ?

6. T ạ i s a o trư ớ c m ỗ i t u n g đ ộ y p h ả i ghi c ả s ố h i ệ u c ủ a m ú i

c h iế u (q)?

G iữ a c h ú n g

(q v à y ) đ ư ợ c n g ă n c á c h v ớ i n h a u bởi d ấ u gì?
7. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?
B 9 . T r ì n h b à y c á c h b ố t r í đ i ể m m ặ t b ằ n g th e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i c ạ n h :
1. P h ạ m vi á p d ụ n g ?
2. T í n h to á n s ố l iệ u c ẩ n th iế t? V ẽ h ìn h m in h h o ạ ?
3. C á c h b ố trí?
4 . Đ ộ c h í n h x á c c ủ a đ i ể m đ ư ợ c b ố trí?
C 9 . C h o b i ế t t o ạ đ ộ k h ố n g c h ế trắ c đ ịa đ iể m c ( x c = 3 6 0 , OOm; y c = 4 8 0 , OOm)
C h i ề u d à i c ủ a c ạ n h C D là: d CD = 113,41 m
G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h C D lả: a CD = 3 3 6 ° 0 9 '4 0
H ã y t í n h to ạ đ ộ c ủ a đ i ể m D ?
D 9 . C h o b i ế t s ố l iệ u đ o đ ạ c n h iề u lầ n g ó c p n h ư sa u :
1. 3 2 ° 2 6 '3 0 "
2. 3 2 ° 2 6 '3 6 "
3. 3 2 ° 2 6 '2 4 "
4. 3 2 ° 2 6 '3 3 "
5. 3 2 ° 2 6 '2 7 "
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a g ó c đ o ( p )?
2. Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c đ o (m )?
3. Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c t ru n g b ìn h ( M ) ?

169

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 110
(Thòi gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài Liệu)

A 1 0 . H ệ to ạ đ ộ đ ịa tâm C X Y Z :
1. G ố c c là gì?
2. T r ụ c c z là g ì? C h i ề u d ư ơ n g c ủ a n ó đ ư ợ c q u y đ ị n h t h ế n à o ?
3. T r ụ c c x là g ì? C h i ề u d ư ơ n g c ủ a n ó đ ư ợ c q u y đ ị n h n h ư t h ế n à o ?
4. T r ụ c C Y là g ì ? C h i ề u d ư ơ n g c ủ a n ó đ ư ợ c q u y đ ị n h n h ư t h ế n à o ?
5. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?
B 1 0 . H ệ t h ố n g đ ị n h vị t o à n c ầ u G P S .
1. C ơ s ở t o á n h ọ c đ ị n h vị đ i ể m A t r ê n m ặ t đ ấ t t h e o h ệ t h ố n g đ ị n h vị t o à n c ầ u G P S n h ư
th ế n ào ? V ẽ h ìn h m in h hoạ?
2. C ấ u t ạ o c ủ a h ệ t h ố n g đ ị n h vị t o à n c ầ u G P S
3. N h ữ n g ưu đ i ể m c ủ a k ỹ t h u ậ t đ ị n h vị đ i ể m t h e o h ệ t h ố n g đ ị n h vị t o à n c ầ u G P S .
C I O . C h o b i ế t to ạ đ ộ k h ố n g c h ế tr ắ c đ ị a c ủ a h a i đ i ể m
c

x rc = 4 7 3 , 3 4 m
y c = 3 8 4 ,5 6 m

_
D

c

v à D là:
x n = 6 7 3 ,3 4 mD

y D = 5 8 8 ,5 6 m

1. H ã y t ín h c h i ề u d à i c ạ n h C D là d CD?
2. H ã y t ín h g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h C D l à a CD?
D I O . C h o b i ế t s ố liệ u đ o g ó c b ằ n g t h e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư sau:
1. N ử a v ò n g đ o th u ậ n :
a - l ° 4 0 ' 1 0 " ; v ớ i s a i s ố m a. = ± 1 0 "
b '= 5 2 ° 2 9 '5 0 " ; với s a i s ố m b. = ± 1 0 "
2. N ử a v ò n g đ o đ ả o :
a " = l 8 1 ° 4 0 '5 0 " ; v ớ i s a i s ố r a ,- = ± 1 0 "
b " = 2 3 2 ° 3 0 '1 0 " ; v ớ i sa i s ố m b.. = ± 1 0 "
H ã y tính:
1. G i á trị g ó c đ o n ử a t h u ậ n (P '), n ử a đ ả o ( P " ) , m ộ t v ò n g đ o đ ủ (P )?
2. S a i s ố t r u n g p h ư ơ n g t ư ơ n g ứ n g c ủ a c h ú n g ? (mp., mp", m p).

170

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 111
(Thời gian: 90 phút. Không được sử dụ ng tài liệu)

A l l . K h ái n iệm về đ o vẽ hoàn công:
1. T ạ i s a o p h ả i đ o v ẽ h o à n c ô n g ?
2 . Đ o v ẽ h o à n c ô n g l à g i ? (Đ ịn h n g h ĩa ? )
3. M ụ c đ í c h c ủ a đ o v ẽ h o à n c ô n g là gì?
4 . T h ò i c ơ v à ý n g h ĩ a c ủ a từ ng loại đ o vẽ h o à n c ô n g ?
5 . Đ ộ c h í n h x á c c ầ n t h i ế t đ ể đ o vẽ h o à n c ô n g ?
B l l . T r ìn h b à y c á c h b ố trí điểm m ặ t p h ẳ n g b ằ n g t h e o p h ư ơ n g p h á p to ạ đ ộ m ộ t cực:
1. P h ạ m vi á p d ụ n g ?
2. T í n h t o á n s ố Liệu c ầ n th iế t?
3. C á c h b ố trí?
4 . Đ ộ c h í n h x á c c ủ a đ i ể m đ ư ợ c b ố trí?
C l l . C h o b i ế t s ố l i ệ u đ o g ó c đ ứ n g k h i n g ắ m B với m á y k ì n h v ĩ q u a n g h ọ c T . 1 0 0 ở
trạ m m á y A n h ư sau:
- S ô ' đ ọ c trá i: T = 7 9 ° 2 0 ’5 0 "
-

S ố đ ọ c p h ả i: P = 2 8 0 ° 3 9 '1 0 M

1. X á c đ ị n h g i á trị s ố t h ự c t ế M O c ủ a tr ạ m ?

2. T ín h góc đứng V của hưcmg ngắm trên?
D l l . C h o b i ế t s ố l i ệ u đ o đ ạ c n h iề u lầ n đ o ạ n t h ẳ n g C D n h ư s a u ;
1) 1 6 8 ,7 3 m
2 ) 1 6 8 ,8 0 m
3 ) 1 6 8 ,6 6 m
4 ) 1 6 8 ,7 6 m
5 ) 1 6 8 ,7 0 m
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a đ o ạ n th ẳ n g ( d )?
2. S a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c á c k ế t q u ả đ o đ ạ c ( m )?
3. S a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a s ố t ru n g b ìn h c ộ n g ( M ) ?

4. Sai số trung phương tương đối của đoạn thẳng

171

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA SỐ: 112
(Thời gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

A 1 2 . K h á i n iệ m về g ó c b ằ n g v à g ó c đứng:
1. T ạ i s a o p h ả i đ o g ó c ?
2. G ó c b ằ n g p g i ữ a h a i tia n g ắ m là g ì?
3. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ g ó c b ằ n g g i ữ a h a i tia n g ắ m ?
4 . G ó c đ ứ n g V c ủ a m ộ t tia n g ắ m l à g ì?
5. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ g ó c đ ứ n g c ủ a m ộ t tia n g ắ m ?
B 1 2 . Đ ộ c h ín h x á c đ o g ó c bằng:
1. N h ữ n g n g u y ê n n h â n g â y r a s a i s ố k h i đ o g ó c b ằ n g v à n h ữ n g b i ệ n p h á p h ạ n c h ế
chúng n h ư th ế nào?
a) D o m ô i t r ư ờ n g đ o ?
b) D o d ụ n g cụ đo?
c) D o người đo?
2. Đ ộ c h í n h x á c đ o g ó c b ẳ n g đ ạ t đ ư ợ c b a o n h i ê u ?
C 1 2 . C h o đ ư ờ n g g ấ p k h ú c 1-2-3. B iế t g ó c đ i n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h 1-2 là o t p = 6 1 ° 4 9 '2 0 " ,
g ó c b ằ n g m é p h ả i tại đ ỉ n h 2 l à pẸh = 2 6 2 ° 5 9 '4 0 " .
H ã y t ín h g ó c đ ị n h h ư ớ n g a

23

c ủ a c ạ n h 2-3?

D 1 2 . C h o b i ế t t o ạ đ ộ v u ô n g g ó c c ủ a h a i đ i ể m k h ố n g c h ế t r ắ c đ ị a c v à D là:

c

{

x r = 3 2 0 ,0 0 m
c
y c = 4 2 0 ,0 0 m

D

x n = 3 2 0 ,0 0 m
D
y D = 5 2 0 ,0 0 m

C ò n t o a đ ô t h i ế t k ế c ủ a đ i ể m E là:
X E = 3 0 8 ,4 1 m
y E = 3 3 6 ,8 9 m
C h ọ n g ố c c ự c l à đ i ể m c , c ò n h ư ớ n g g ố c là c ạ n h C D :
1. H ã y t í n h t o á n n h ữ n g y ế u t ố c ầ n t h i ế t đ ể b ố t r í đ i ể m E t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ
độc cực?
2. T r ì n h b à y c ụ t h ể c á c h b ố t r í đ i ể m E t h e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c ?
3. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ?

172

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA SỐ: 113
(Thời gian: 90 phút. Không (được sử dụng tài liệu)

A 1 3 . Đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g th ẳ n g : (K h á i n iệm )
1. Đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g t h ẳ n g là gì?
2 . T r o n g t rắ c đ ị a t h ư ờ n g c h ọ n h ư ớ n g g ố c n h ư t h ế n à o v à t ư ơ n g ứ n g sẽ c ó n h ữ n g lo ại
g ó c n à o đ ể đ ị n h h ư ớ n g đ ư ờ n g th ẳ n g ?
3. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ g ó c hội tụ k in h tu y ến y ? ( Đ ộ g ầ n k i n h t u y ế n y )
4 . V iế t c ô n g th ứ c tín h độ gần k inh tu y ến

7

? G iải th íc h c á c đ ạ i lư ợ n g tro n g c ô n g

th ứ c ấy?
5. Ý n g h ĩ a c ủ a đ ộ g ầ n k i n h tu y ế n y ?
B 1 3 . T r ì n h b à y c á c h b ố trí đ iể m m ặ t b ằ n g th e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i g ó c t h u ậ n :
1. P h ạ m vi á p d ụ n g ?
2. T í n h t o á n s ố liệ u c ầ n th iế t? V ẽ h ìn h m i n h h o a ?
3. C á c h b ố trí?
4 . Đ ộ c h í n h x á c c ủ a đ i ể m đ ư ợ c b ố trí?
C 1 3 . C h o b i ế t t o ạ đ ộ k h ố n g c h ế trắc đ ịa đ i ể m A ( x A = 2 6 0 , OOm; y A = 3 8 0 , OOm)
C h i ề u d à i c ủ a c ạ n h A B là: d AB = 1 1 ! ,23 m.
G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h A B Ịà:

= 15 8 ° 0 6 ‘50".

H ã y t í n h t o ạ đ ộ c ủ a đ i ể m B?
D 1 3 . C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h iề u lần g ó c p n h ư sau:
1. 3 7 ° 4 6 '2 5 "
2. 3 7 ° 4 6 '3 2 "
3. 3 7 ° 4 6 '1 8 "
4. 3 7 ° 4 6 '2 2 "
5. 3 7 ° 4 6 '2 8 "
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a g ó c đ o ( p )?
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a c á c góc đ o (m )?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c tru n g b ìn h ( M ) ?

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA số:114
Thời gian: (90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

A 1 4 . G ó c đ ịn h hướ ng (a ).
1. K i n h t u y ế n g iữ a m ú i ? ( M ú i c h i ế u 6 ° là t h ế n à o ? )
2. G ó c đ ị n h h ư ớ n g là g ì? ( Đ ị n h n g h ĩ a a )
3. Đ ặ c đ i ể m c ủ a g ó c đ ị n h h ư ớ n g a ?
4. Q u a n h ệ g iữ a g ó c đ ịn h h ư ớ n g a và g ó c b ằ n g p tro n g m ộ t đ ư ờ n g g ấ p k h ú c ?
5. V ẽ h ì n h m i n h h ọ a ?
B 1 4 . Đ o góc bằn g theo "phương ph áp c u n g ” :
1. Q u y t r ì n h đ o g ó c b ằ n g p t h e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " ? ( (P = A O B )
2. C á c c ô n g th ứ c t ín h t o á n ? (P = A O B )
3. Đ ặ c đ i ể m v ề g i á trị c ủ a g ó c b ằ n g p ? ( D ấ u ? Đ ộ lớ n ? )
4. N h ữ n g q u y đ ịn h khi đ o g ó c b ằ n g th eo "p h ư ơ n g p h á p c u n g "?
5. N h ậ n x é t?
C 1 4 . C h o b i ế t to ạ đ ộ k h ố n g c h ế trắ c đ ị a c ủ a h a i đ i ể m A v à B là:

B <

X R = 2 9 3 ,5 6 m

Ị y B = 7 1 9 ,7 8 m
1. H ã y t í n h c h i ề u d à i c ạ n h A B là d AB?
2 . H ã y t ín h g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h A B l à a AB?
D 1 4 . C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ư ợ c tại m ộ t t r ạ m đ o c a o h ì n h h ọ c d ạ n g V ( đ o c a o k ỹ thuậtt)
k h i d ù n g m i a m ộ t m ặ t n h ư sau:
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g iữ a m i a sa u ; s' = 1 9 8 7 m m
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g iữ a m i a trư ớ c : t' = 1 5 4 3 m m m
T h a y đổi ch iề u cao c ủ a m áy:
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g iữ a m i a trư ớ c: t" = 1 3 2 7 m m
- S ố đ ọ c t h e o v ạ c h g iữ a m i a s a u : s" = 1 7 7 5 m m
B iế t s a i s ố c ủ a c á c t h à n h p h ầ n là n h ư n h a u :
m s. = m (. = m t" = m s.. = ± 2 m m
1. T í n h đ ộ c h ê n h c a o n ử a đ ầ u (h), n ử a s a u ( h " ) , t r u n g b ì n h h ) ?
2. T í n h sai s ố t r u n g p h ư ơ n g x á c đ ị n h đ ộ c h ê n h c a o n ử a đ ầ u ( m h ), n ử a s a u ( m h..), tm nig

bình (mh)?
174