Tải bản đầy đủ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tải bản đầy đủ

3.

T o ạ đ ộ , đ ộ c a o c á c đ i ể m trắc đ ịa q u ố c gia c á c c ấ p h ạ n g t r o n g H ệ V N - 2 0 0 0 d o t ổ n g

c ụ c Đ ị a c h í n h tín h t o á n v à c ấ p c h o c á c c ơ quan, đ ơ n vị c ó n h u c ầ u s ử d ụ n g t h e o q u y
đ ịn h h iện hành,
Đ i ề u 2 . H ệ V N - 2 0 0 0 th a y t h ế H ệ H à N ộ i- 7 2 đ ư ợ c á p d ụ n g t h ố n g n h ấ t t r ê n t o à n q u ố c
c h o tấ t c ả c á c lo ạ i t ư liệ u đ o đ ạ c - b ả n đ ồ b ắ t đ ầ u từ n g à y Q u y ế t đ ị n h n à y c ó h iệ u lực,
Đ i ề u 3 . G i a o T ổ n g c ụ c Đ ị a c h ín h tổ c h ứ c h ư ớ n g d ẫ n á p d ụ n g H ệ q u y c h i ế u v à H ệ to ạ
đ ộ q u ố c g i a m ớ i V N - 2 0 0 0 t h ố n g n h ấ t tro n g cả nước.
Đ i ề u 4 . Ọ u y ế t đ ị n h n à y c ó h iệ u lực s a u 30 n g à v k ể từ n g à y k ý .
Đ i ề u 5 . B ộ t r ư ở n g c á c B ộ, T h ủ trư ở n g c ơ q u a n n g a n g B ộ, T h ủ t r ư ở n g c ơ q u a n t h u ộ c
C h í n h p h ủ v à C h ủ tịc h U B N D c á c tỉn h , th àn h p h ố trực t h u ộ c T r u n g ư ơ n g c h ịu t r á c h
n h i ệ m thi h à n h Q u y ế t đ ị n h n à y .

THỦ TƯ Ớ NG C H ÍN H PH Ủ

Phan Văn Khải
( Đ ã

k ý )

153

Phụ lục N° - 2

BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA

1. C h o b i ế t s ố đ o g ó c b ằ n g c ủ a m ộ t n g ũ g i á c I II III I V V t h e o " p h ư ơ n g p h á p đ o
c u n g " ( b ả n g 1). H ã y t ín h g i á trị g ó c b ằ n g đ o đ ư ợ c ấ y ?
G i ả t h iế t r ằ n g k h i đ o g ó c b ằ n g t h e o " p h ư ơ n g p h á p đ o c u n g " n h ư trê n c ó sai s ố c ủ a c á c
s ố đ ọ c ở c á c h ư ớ n g đ o là n h ư n h a u v à b ằ n g m 0 = ± 10". H ã y t ín h sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a
các góc bằng đo được?
2. C h o b iế t s ố đ o c h iề u d à i c á c c ạ n h c ủ a n g ũ g i á c tr ê n v ừ a " đ o đ i" v à " đ o về" ( b ả n g
2). H ã y t ín h c h iề u d à i t r u n g b ì n h c ủ a t ừ n g c ạ n h v à đ ộ c h ê n h t ư ơ n g đ ố i c ủ a từ n g c ạ n h ấ y ?
3. C h o b i ế t s ổ đ o c a o h ì n h h ọ c h ạ n g V ( đ o c a o k ĩ t h u ậ t ) c á c đ ỉ n h c ủ a n g ũ g i á c trê n
( b ả n g 3). H ã y t ín h c á c đ ộ c h ê n h c a o đ o đ ư ợ c ấ y ?
C h o b i ế t t r o n g đ o c a o k ĩ t h u ậ t ở tr ê n c ó sa i s ố c ủ a c á c s ố đ ọ c tr ê n m i a là n h ư n h a u và
b ằ n g m 0 = ± l m m . H ã y t ín h s a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a c á c đ ộ c h ê n h c a o đ ư ợ c đ o đ ư ợ c ấy.
4. H ã y t ín h to á n b ì n h s a i lư ớ i m ặ t b ằ n g d ạ n g n g ũ g i á c ở tr ê n t h e o p h ư ơ n g p h á p g ầ n
đ ú n g d ầ n đ ể x á c đ ị n h to ạ đ ộ (x,; y ;) c ủ a c á c đ ỉ n h n g ũ g i á c I I I I I I I V V với g iả th iế t đ ã
Xj =

2 .1 0 0 4 5 7 ,27m
v à g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h I-II là

y, = 4 8 . 5 6 7 2 3 0 , 2 5 m
CC|2 = 1 17°16'00".
5. H ã y t ín h t o á n b ì n h s a i lư ớ i đ ộ c a o k ĩ t h u ậ t ở t r ê n t h e o p h ư ơ n g p h á p g ầ n đ ú n g d ầ n
đ ể x á c đ ị n h đ ộ c a o (Hi) c ủ a c á c đ ỉ n h n g ũ g i á c I II III I V V v ớ i g i ả t h iế t đ ã b iết đ ộ c a o
c ủ a đ í n h I là H | = lO m , 0 0 0 ( m ỗ i c ạ n h c h ỉ c ó 1 t r ạ m đ o ) .
6. H ã y v ẽ s ơ đ ồ n g ũ g i á c I II III I V V t h e o tỉ lệ 1 /5 0 0 0 ( c h ọ n c ạ n h ô v u ô n g c o n
lOOm)
- K ẻ k h u n g lưới ô v u ô n g
- K i ể m tra lưới ô v u ô n g .
- C h ọ n g ố c toạ đ ộ q u y ước.
- D ự n g n g ũ g iác I I I I I I I V V th eo to ạ đ ộ v u ô n g góc,
- K i ể m tra.

154

7. C h o b iế t to ạ đ ộ th iế t k ế c ủ a đ i ể m là A

fx A = 2 .1 0 0 3 5 1 ,23m
'■
___
. H ã y t ín h t o á n
[y A = 4 8 .5 6 7 2 8 0 ,45m

n h ữ n g s ố liệ u c ầ n t h iế t đ ể b ố trí đ iể m A th eo p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c t ừ g ố c c ự c là
đ ỉ n h I, c ò n h ư ớ n g g ố c là c ạ n h k h ố n g c h ế I-II,
- H ã y t r ì n h b à y c á c h b ố trí đ i ể m A th e o p h ư ơ n g p h á p t o ạ đ ộ đ ộ c c ự c ?
- G i ả t h i ế t r ằ n g sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g b ố trí g ó c c ự c là m p = ± 10" c ò n sai s ố t r u n g
p h ư ơ n g b ố t r í b á n k í n h c ư c là —

s

= — ĩ—

H ã y tín h đ ộ c h í n h x á c đ ạ t đ ư ợ c c ủ a đ i ể m

2.000

c ầ n b ố trí A ?
- G i ả s ử n ế u m u ố n c ó đ ộ c h ín h x á c đ ạ t được c ủ a đ i ể m A c ầ n b ố trí là m A = ± 2 c m thì
đ ộ c h í n h x á c c ầ n t h iế t tư ơ n g ứng với b ố trí góc cực mp và b ố t r í b á n k í n h c ự c m s p h ả i là
b a o n h iêu ?

.H ã y t ín h t o á n

_

ÍXR = 2 . 1 0 0 3 4 7 , 6 1 m
8. C h o b i ế t t o ạ đ ộ th iế t k ế c ủ a đ iể m B là B s "
[ y B = 4 8 .5 6 7 2 1 l,3 4 m

n h ữ n g s ố liệ u c ầ n th iế t đ ê b ố trí đ i ể m B th e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i g ó c t h u ậ n từ c ạ n h
k h ố n g c h ế II- I I I ?
- H ã y tr ì n h b à y c á c h b ố trí đ iể m B th e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i g ó c t h u ậ n từ c ạ n h
k h ố n g c h ê 'I I - I I I .
- G i ả t h iế t r ằ n g s a i s ố tru n g p h ư ơ n g b ố trí cá c g ó c t r o n g p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i g ó c
thuận là n h ư n h a u và b ằ n g iriỊi = ± 10". H ã y tính độ chính xác đạt đ ư ợ c của đ i ể m cần b ố

t r í B?
í x c: = 2 . 1 0 0 2 3 8 , 2 5 m
9. C h o b i ế t t o ạ đ ộ th iế t k ế c ủ a đ iể m c là c ị
■ H ã y t ín h to á n
| y c = 4 8 .5 6 7 1 8 1 ,12m
n h ữ n g s ố liệ u c ầ n th iế t đ ể b ố trí đ iể m c th e o p h ư ơ n g p h á p g i a o h ộ i c ạ n h t ừ c ạ n h k h ố n g
c h ế III-IV ?
- H ã y t r ì n h b à y c á c h b ố trí đ iể m c th e o p h ư ơ n g p h á p g ia o hội c ạ n h từ c ạ n h k h ố n g c h ế
III-IV .
- G i ả th iế t r ằ n g sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g b ố trí c á c c ạ n h g ia o h ộ i ở t r ê n n h ư n h a u v à b ằ n g
r n s = ± l c m . H ã y t ín h đ ộ c h í n h x á c đạt đ ư ợ c c ủ a đ i ể m c ầ n b ố t r í c ?

155

s ổ ĐO GÓC BẰNG (Bảng 1)
(Phương pháp đo cung)
M á y k i n h v ĩ T . 100, N ° 1 9 9 5 . . . .

- Người

N gày đo 0 9 -0 5 -1 9 9 5 ....

- N g ư ờ i g h i: T r ầ n T h a n h B ì n h

T h ờ i tiết: N ắ n g , k h ô n g m â y

- Người

L ần đo

1

1

1

1

1

156

Trạm
đo

H ướng
ngắm

Số đọc trên bàn đ ộ n gang
Trái

Phải

II

0°00'00"

180°00'00"

V

135°23'10"

315°23'10"

III

0 o00'00"

180°00'00"

I

8 P 1 4 '1 0 "

2 6 1014’ 10"

IV

Q°00'00"

180u00'00"

II

142°34'10"

322°34'10"

V

0°0Ơ00"

180°00'00"

III

103°52' 10"

283°52'10"

I

croơoo"

180°00'00"

IV

76°57'10"

256°57'10"

I

II

III

IV

V

đo: N g u y ễn V ăn An

G iá trị
g ó c nửa
lần đo

t í n h : .....................................

G iá trị
g ó c m ột
lần đo

G hi chú

sổ ĐO GÓC CẠNH (Bảng 2)

- D ụ n g c ụ đ o . T h ư ớ c t h é p 5 0 m . ...

-

- N g à y đo 1 0 -0 5 -1 9 9 5 ....

- N g ư ờ i g h i: T r ầ n T h a n h B ìn h

- T h ờ i tiế t: N ắ n g , k h ô n g m â y

-

Lẩn
đo

Cạnh
đo

1

Chiều dài cạnh đo được
Đ o đi

Đo về

MI

187m ,28

187m,32

1

II-III

224m ,97

225m,03

1

III-IV

156m,63

156m,67

1

IV -V

271m ,33

27 ỉm ,41

1

V-I

265m ,69

265 m ,77

Chiều dài
cạnh đo được
trung bình

N gười đo: N g u y ễ n V ăn A n

N g ư ờ i t í n h : ...

Độ chênh
(tuyệt
đối)

Độ chênh
tương đối

Ghi chú

157

s ổ ĐO CAO HÌNH HỌC (Bảng 3)
(Phương pháp cao kĩ thuật)

- M á y n iv ô H B -1 , N ° 1 9 9 5 ....

- Người

- N g ày đ o 1 1 -0 5 -1 9 9 5 ....

- N g ư ờ i g h i: T r ầ n T h a n h B ìn h

- T h ờ i tiết: N ắ n g , k h ô n g m â y

- Người

Số đọc theo vạch giữa trên m ia
Trạm

Đ iể m

đo

đo

1

2

3

I, I I

II, I I I

I I I , IV

5

158

IV , V

V ,I

t í n h : ..

Đ ộ chênh
cao nửa lán

Sau (s)

Trước (t)

đo được

mm

mm

(h ’ và h")

1576

1466

1755

1643

1687

1558

1453

1320

1549

1489

1621

1559

1435

1631

1524

1724

1515

1608

1412

1509


4

đo: N g u y ễ n V ăn An

Đ ộ chênh
cao m ột
lần đo (h)

G h i clú

Phụ lục N°-3

ĐỂ CƯƠNG THỰC TẬP TRẮC ĐỊA

1.

C ấ u t ạ o v à s ử d ụ n g m á y k i n h vĩ

1.1. P h à n loại m á y k i n h vĩ.
1.2. Ố n g k í n h t r ắ c đ ịa.
1.3. B à n đ ộ n g a n g , b à n đ ộ đứng.
1.4. Ố n g t h u ỷ t r ò n , ố n g t h u ỷ dài.
1.5. C á c loại ố c k h ố n g c h ế c h u y ê n độníí.
1.6. Đ ị n h t â m m á y k i n h vĩ.
1.7. C â n b ằ n g m á y k i n h vĩ.
1.8. Đ ặ t m á y k i n h vĩ v à o trạ m đo.
1.9. T ì m m à n g d â y c h ữ t h ậ p rõ nét.
1. lơ . C á c h n g ắ m đ i ể m m ụ c tiêu rõ ràn g , c h ín h x á c .
1.11. Đ ọ c số.
2. Đ o g ó c b ằ n g
2 .1 . D ụ n g c ụ đ o .
2 .2 . P h ạ m vi á p d ụ n g .
2 .3 . Ọ u y trìn h đ o .
2 .4 . T í n h to á n .
2 .5 . N h ữ n g q u y đ ị n h .
2 .6 . N h ậ n x é t.
3. Đ o g ó c đ ứ n g
3 .1 . D ụ n g c ụ đ o .
3 .2 . Q u y trìn h đ o .
3 .3 . T í n h to á n .
3 .4 . N h ữ n g q u y đ ịn h .
3 .5 . N h ậ n x é t.

159

4. Đ o dài bằng máy có vạch ngắm xa và mia đứng - Đo cao lượng giác
4 .1 . D ụ n g c ụ đ o .
4 .2 . Q u y trìn h đo.
4 .3 . T í n h to á n .
4 .4 . N h ữ n g q u y đ ịn h ,
4 .5 . N h ậ n x é t.

5. C ấu tạo và sử dụng m áy nivỏ
5 .1 . P h â n lo ạ i m á y n iv ô .
5 .2 . Ố n g k í n h .
5 .3 . Ố n g t h u ỷ t rò n , ố n g t h u v d à i.
5 .4 . C á c lo ạ i ố c k h ố n g c h ế c h u y ể n đ ộ n g .
5 .5 . C â n b ằ n g m á y n i v ô t h e o ố n g t h u ỷ trò n .
5 .6 . C â n b ằ n g m á y n i v ô t h e o ố n g t h u ỷ d à i.
5 .7 . T i m m à n g d â y c h ữ t h ậ p rõ n é t.
5 .8 . N g ắ m m ụ c tiê u r õ r à n g v à c h í n h x á c .
5 .9 . Đ ọ c số.
6 .

Đ

o

c

a

o

h

ì

n

h

hc

6 .1 . D ụ n g c ụ đ o .
6 .2 . Q u y t r ì n h đ o c a o h ì n h h ọ c .
6 .3 . T í n h to á n .
6 .4 . N h ữ n g q u y đ ịn h .
6 .5 . N h ậ n x é t.
7. X á c đ ị n h k h o ả n g c á c h g i á n tiế p .
8 . X á c đ ị n h c h iề u c a o c ô n g t rìn h .
9 . B ố trí g ó c b ằ n g t h iế t k ế (30 .
10. B ố trí đ o ạ n th iế t k ế d 0.
11. B ố trí đ ộ c a o t h iế t k ế H 0.
12.

B ố trí đ i ể m m ặ t b ằ n g t h e o p h ư ơ n g

p h á p to ạ đ ộ v u ô n g góc.

13.

B ố trí đ i ể m m ặ t b ằ n g t h e o p h ư ơ n g

p h á p to ạ đ ộ đ ộ c cực.

14.

Bớ trí đ iểm m ặt b ằ n g th eo p h ư ơ n g p h á p g ia o hộị g ó c th u ận .

15.

B ố trí đ i ể m m ặ t b ằ n g t h e o p h ư ơ n g

16. D ự n g c ộ t t h ẳ n g đ ứ n g .
17. C h u y ề n trụ c lê n c a o .
18. C h u y ề n cao đ ộ lên cao.

160

p h á p giao hội cạnh.

Phụ lục N°-4

MỘT SỔ ĐỂ THI TRẮC ĐỊA
ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 101
(Thời gian: 90 phút. Không được sử dụng tài liệu)

A I . M ặ t t h u ỷ c h u ẩ n v à h ệ th ố n g đ ộ cao:
1. M ặ t t h u ỷ c h u ẩ n là g ì? (Đ ịn h n g h ĩa )
2 . V i ệ t N a m c h ọ n g ố c m ặ t th u ỷ c h u ẩ n ở đ â u ?
3 . Đ ặ c đ i ể m c ủ a m ặ t t h u ỷ c h u ẩ n ? (Đ ặ c tín h vật lý, h ìn h d ạ n g h ì n h h ọ c ).
4 . M ặ t t h u ỷ c h u ẩ n d ù n g đ ể làm g ì? (Ý n g h ĩa )
5. Đ ị n h n g h ĩ a đ ộ c a o c ủ a m ộ t đ i ể m A th u ộ c m ặ t đ ấ t tự n h i ê n là g ì?
6. V ẽ h ì n h m i n h h o ạ đ ộ c a o c ủ a m ộ t đ iể m t h u ộ c m ặ t đ ấ t t ự n h i ê n ?
B L T rìn h b à y c á c h b ố trí đ iể m m ặt b ằ n g theo ph ư ơ n g p h á p to ạ đ ộ v u ô n g góc:
1. P h ạ m vi á p d ụ n g ?
2. T í n h to á n s ố liệ u c ầ n th iế t? V ẽ h ìn h m i n h h o ạ ?
3. C á c h b ố trí?
4 . N h ậ n x é t về t r ì n h t ự b ố trí?
5. Đ ộ c h í n h x á c c ủ a đ i ể m đư ợ c b ố trí?
C l . C h o b iết:
T o ạ đ ộ k h ố n g c h ế trắ c đ ị a đ iể m E ( x e = 8 6 0 ,Om; y E = 9 8 0 ,OOm)
C h i ề u d à i c ạ n h E F là:

d EF = 117,83

m

G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h E F là:

a EF = 3 0 6 ° 0 6 '3 0 "

H ã y tín h to ạ đ ộ c ủ a đ i ể m F ?
D l . C h o b iế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h iề u lần g ó c p n h ư sau:

1. 34°46'40"

4. 34°46'34"

2 . 34°46'46"

5. 34°46'44"

3. 3 4 ° 4 6 '3 6 "
H ã y tín h :
1. G i á trị t r u n g b ì n h c ủ a g ó c đ o (B )?
2. S a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a cá c s ó c đ o (m )?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c tru n g b ìn h (M )?

Ỉ61

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ố : 102
(Thời gian: 90 phút. K hông được sử dụng tài liệu)

A 2. Đ o c a o (K hái niệm )
1. T ạ i s a o p h ả i đ o c a o ?
2. Đ ộ c a o c ủ a m ộ t đ i ể m là g ì? ( Đ ị n h n g h ĩ a ? )
3. Đ ộ c h ê n h c a o h g i ữ a h a i đ i ể m A v à B là g ì ? ( Đ ị n h n g h ĩ a ? )
4 . T h ự c c h ấ t c ủ a v iệ c đ o c a o ? ( V ẽ h ì n h m i n h h o ạ ? )
B 2. Đ o c a o h ìn h h ọ c h ạ n g V (đ o cao k ỹ th u ật)
1. Q u y trình đ o c a o h ìn h h ọ c h ạ n g V (p h ư ơ n g p h á p đ o c a o k ỹ th u ật) với m i a m ộ t m ặ t?
2. C á c c ô n g th ứ c t ín h t o á n ?
3. Đ ặ c đ i ể m v ề g i á trị c ủ a đ ộ c h ê n h c a o h ? ( D ấ u ? Đ ộ lớ n ? )
4. N h ữ n g q u y đ ịn h tro n g đ o c a o k ỹ th u ật?
5. N h ậ n x é t?
C 2 . C h o b iế t t o ạ đ ộ k h ố n g c h ế tr ắ c đ ị a c ủ a h a i đ i ể m M v à N là:
X M ■= 4 5 3 , 4 5 m

M
y M = 5 9 6 ,6 9 m
X N

=

7 5 3 , 4 5

m

N
y N = 2 9 8 ,6 9 m
1. H ã y t ín h c h i ề u d à i c ạ n h M N l à đ MN?
2 . H ã y t ín h g ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h M N là a MN?
D 2 . C h o b i ế t s ố l iệ u đ o g ó c b ằ n g t h e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư s a u :
1. N ử a v ò n g đ o th u ậ n :
a' = 1 ° 4 7 '2 0 " ; v ớ i sai s ố m a. = ± 2 0 "
b " = 6 2 ° 5 0 '4 0 " ; với sa i s ố m b. = ± 2 0 "
2. N ử a v ò n g đ o đ ả o :
a" = 1 8 1 ° 4 7 '4 0 " ; với sai s ố m a„ = ± 2 0 ”
b ” = 2 4 2 ° 5 1 '2 0 " ; với sai s ố m b. = ± 2 0 "
H ã y tín h :
1. G i á trị g ó c đ o n ử a t h u ậ n (P '), n ử a đ ả o ( p " ) v à t r u n g b ì n h ( p ).
2. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g t ư ơ n g ứ n g c ủ a c h ú n g ? (mp., mp.', m p )?

162

ĐỂ THI TRẮC ĐỊA s ổ : 103
(Thời gian: 90 phút. Không được sử dụng tài liệu)

Ẫ 3. Q u a n t rắ c b i ế n d ạ n g c ô n g trìn h (K h á i n iệm ).
Ị T ạ i s a o p h ả i q u a n trắ c b i ế n d ạ n g c ô n g trìn h ?
2. C á c lo ại b i ế n d ạ n g c ủ a c ô n g trìn h ?
N h ữ n g y ế u t ố c ó liê n q u a n đ ế n b iế n d ạ n g c ô n g trìn h :

í). L ự c tá c d ụ n g ?
b) B ả n t h â n c ô n g t r ì n h ?
c) N ề n c ô n g trìn h ?
ó) Đ i ề u k i ệ n đ ị a lý, đ ị a c h ấ t , th u ỷ văn...
4'. M ạ c đ í c h , ý n g h ĩ a c ủ a v iệc q u a n trắc b iế n d ạ n g c ô n g t r ì n h ?
B3. Q u a n t rắ c lún:
N hữ ng y ê u c ầ u k ỹ th u ậ t c ụ th ể khi q u a n trắc lún n h à dân d ụ n g v à n h à c ô n g n g h iệ p ?
1. M ố c g ố c
2. M ố c lú n
C hu kỳ đo
4-. P h ư ơ n g p h á p đ o - D ụ n g c ụ đo
I, T í n h t o á n t rìn h b à y k ế t q u ả .
C 3 . C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ư ợ c tại m ộ t trạ m đ o c a o h ì n h h ọ c h ạ n g V ( đ o c a o k ỹ t h u ậ t )
klhi d ù n g m í a m ộ t m ặ t n h ư sau:
- Sô đọc th eo

vạch g iữ a

m i a sau: s ’= ỉ 6 5 9 m rn

- S ố đọc th eo

vạch g iữ a

m i a trước: t' = 1794 niưi

'Thay đổi chiều cao của máy:
• S ố đ ọ c th eo vạch g iữ a

m i a trư óc: t" = 1682 m m

- S ố đọ c th eo

m i a sau: s" = 1543 m m

vạch giữ a

H ãy tín h đ ộ c h ê n h c a o n ử a đ ầ u (h), n ử a sau (h"), tru n g b ì n h ( h )?
D3. C h o b i ế t s ố liệ u đ o đ ạ c n h iồ u lần đ o ạ n th ẳ n g M N n h ư s a u :
) 18 8 ,4 6 m
2) 18 8 , 5 3 m

3) 188,39m
4) 1-88,5 Im
5) 188,41 m
H ãy tín h :

1. G i á trị t r u n g b ìn h c ủ a đ o ạ n th ẳn g ( d )?
2. Sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ấ c k ế t q u ả đ o đ ạ c ( m ) ?
3. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a s ố tru n g b ì n h c ộ n g ( M ) ?
4. Sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g đôi c ủa đ o ạ n t h ẳ n g
\

1

163