Tải bản đầy đủ
IT + p - 360°i < 2t(6-H1)

IT + p - 360°i < 2t(6-H1)

Tải bản đầy đủ

Câu hỏi 6.5: Đo góc đứng theo phương pháp hai sỏ đọc giữa trái (T) và phải (P)
1 . P h ạ m vi á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p hai s ố đọ c g iữ a trái (T ) và p h ả i (P ) đ ể đ o g ó c đ ứ n g ?
2 . Q u y trìn h đ o g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c g i ữ a trá i (T ) v à p h ả i (P )?
3 . C ô n g th ứ c tín h g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố đ ọ c g i ữ a trá i (T ) v à p h ả i (P )?
4 . N h ậ n x é t?

T rả lời 6.5: Đo góc đứng theo phương pháp hai sô đọc giữa trái (T) và phải (P)
1. P h ạ m vi á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c g iữ a trái (T ) v à p h ả i (P ) đ ể đ o g ó c đ ứ n g ? *
P h ư ơ n g p h á p h a i s ố đ ọ c trái (T ) và phải (P) đ ể đ o g ó c đ ứ n g đ ư ợ c á p d ụ n g k h i c ầ n
p h ả i đ o g ó c đ ứ n g với đ ộ c h í n h x á c c a o nhất. Đ ó là k h i đ o c a o l ư ợ n g g i á c đ ể l ậ p lưới
k h ố n g c h ế đ ộ c a o đ o vẽ; k h i đ o c h iề u c a o c ô n g trìn h , v . v . ..
2 . Q u y trìn h đ o g ó c đ ứ n g V t h e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố đ ọ c g i ữ a trái (T ) v à p h ả i (P)
- N g ắ m đ i ể m A . Đ ọ c s ố tr ê n b à n đ ộ đ ứ n g đư ợ c: T.
- Đ ả o ố n g k ín h .
- N g ắ m lại đ i ể m A . Đ ọ c s ố tr ê n b à n đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c : p.
3 . C ô n g th ứ c tín h g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c g i ữ a trá i (T ) v à p h ả i (P )?
C ô n g th ứ c tín h g ó c d ứ n g V p h ụ th u ộ c vào từ n g loại m á y c ụ t h ể k h á c n h a u . Đ ố i với
m á y k i n h v ĩ k i ê u T h e o 0 2 0 có:

V

.

ĨI

(6 -1 2 )

2
4 . N h ậ n xét:
- G ó c đ ứ n g V là g ó c n h ọ n , n ê n p h ả i c ó I V I < 90°
- G ó c đ ứ n g V c ó th ể m a n g d ấ u d ư ơ n g (+) h a y d ấ u â m ( - ) .
K h i tia n g ắ m n g ư ớ c lê n c a o c ó V m a n g d ấ u d ư ơ n g (+).
K h i tia n g ắ m c h ú i x u ố n g t h ấ p c ó V m a n g d ấ u â m ( - ) .

C âu hỏi 6.6: Đo góc đứng V theo phương pháp một sô đọc giữa trái (T)
1. P h ạ m vi á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g iữ a trái (T) đ ể đ o g ó c đ ứ n g ?
2. Q u y trìn h đ o g ó c đ ứ n g V t h e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g iữ a trái (T )?
3. C ô n g th ứ c tín h g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g i ữ a trái (T )?
4 . N h ậ n x é t?

51

Trả lời 6.6: Đo góc đứng V theo phương pháp một số đọc giữa trái (T):
1. P h ạ m vi á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g iữ a trái (T ) đ ê đ o g ó c đ ứ n g ?
P h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố d ọ c g iữ a trái (T) đ ể đ o g ó c đ ứ n g đ ư ợ c á p d ụ n g k h i đ ã b iết M O
c ủ a t r ạ m m á y ; k h i b à n đ ộ đ ứ n g đ a n g ở b ê n trái ố n g k ín h ; k h i đ o g ó c đ ứ n g v ớ i đ ộ c h ín h
x á c th ấ p . Đ ó là k h i đ o v ẽ c h i tiết b ả n đ ồ đ ịa h ì n h tỉ lệ lớn.
2. Q u y tr ì n h đ o g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g i ữ a trá i ( T )?
- N g ắm đ iểm A.
- Đ ọ c s ố t r ê n b à n đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c : T.
3. C ô n g t h ứ c tín h g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c g i ữ a trá i ( T ) ?
C ô n g th ứ c t ín h g ó c đ ứ n g V p h ụ t h u ộ c v à o từ n g loại m á y c ụ t h ể k h á c n h a u . Đ ố i với
m á y k i n h v ĩ k i ể u T h e o 0 2 0 có:
(6-13)

V = MO - T
4 . N h ậ n x é t:
- G ó c đ ứ n g V là g ó c n h ọ n , n ê n ph ả i c ó I V I < 90°.
- G ó c đ ứ n g V c ó t h ể m a n g d ấ u d ư ơ n g (+) h a y d ấ u â m ( - ) .
K h i tia n g ắ m n g ư ớ c lê n c a o c ó V m a n g d ấ u d ư ơ n g (+).
K h i tia n g ắ m c h ú i x u ố n g th ấ p c ó V m a n g d ấ u ( - ) .

B à i t o á n 6 . 7 : C h o b i ế t g ó c b ằ n g A O B đ ư ợ c đ o th e o p h ư ơ n g p h á p c u n g , m ộ t lẩ n đ o
đ ủ , g i ữ a h a i n ử a lầ n đ o c ó đ ả o ố n g k ín h v à th a y đ ổ i v à n h đ ộ n g a n g đi 9 0 ° đ ư ợ c :
1. N g ắ m A đ ư ợ c a' vớ i sai s ố m a'.
2. N g ắ m B đ ư ợ c b' vớ i sai s ố m b-.
3. Đ ả o ố n g k ín h .
4. N g ắ m B đ ư ợ c b" vớ i sai s ố m b".
5. N g ắ m A đ ư ợ c a" vớ i sai s ố m a...
H ã y v iết c ô n g th ứ c t ín h g i á trị g ó c đ o ỏ n ử a đ ầ u (p '), ờ n ử a s a u ( P " ) , ở m ộ t lầ n đ o đú
(ị3) v à c á c c ô n g th ứ c t ín h sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g ứ n g ( m p . ; m p " ; m p ) ?
L ờ i g i ả i 6 .7 :
1. C ô n g t h ứ c tín h g i á trị g ó c đ o ở n ử a đ ầ u (P'):
P' = b' - a ’

[ t h e o (6-1)1

2. C ò n g th ứ c tín h g i á trị g ó c đ o ở n ử a sau ( P ”):
P" = b" - a"

52

[ ( t h e o (6 -2 )1

3. C ô n g th ứ c t ín h g iá trị góc đ o m ộ t lần đ o d ù (P):

p = Ễ -tE

[(theo (6-3)]

2

4 . C ô n g th ứ c t ín h sai s ố tru n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c đ o n ử a đ ầ u (m pO :
T ừ c ô n g th ứ c ( 6 - 1 ) có:

mị =

•(< )

(6-14)

v a b 'y

ỂE =

+1

ỡb'
ap;
ỡa'

m (ỉ. = mị;. + m a“.

(6 -1 5 )

m fv = ± J m ị + m ị
5. C ô n g th ứ c t ín h sai s ố tru n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c đ o n ử a s a u (mp.'):
T ừ c ô n g th ứ c ( 6 - 2 ) có:
2
m fr
-

f õfi" Ỵ

■(mỉ*)

■ (% )+

(6-16)

V ỡ b",

ap

= +1

ổb"
ap"

= -1
ổa"

m jỹ' = m b" + m ã

m[r = ± ^ Ị m ị + m ị .

(6-17)

0. C ô n c th ứ c tín h sai s ố tru n g p h ư ơ n g c ù a g ó c đ o m ộ t lẩn đ ủ (mp).
Từ c ô n g th ứ c ( 6 - 3 ) có:

m ịĩ =

í —r7p
w

í

f . (, m lv)
^ + ——
ỔP
1

(mị.ị

(6-18)

U ir

53

5Ị3 _ ỉ_
<

ap'_ 2
ỡp"

2

( Ị\2
= 7

( ỊỸ
-(m ẫ ' ) +

i

- ( m P")

(6-1 9 )

( 6- 20)

Bài toán 6.8:
C h o b i ế t m á y k i n h v ĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 ở tại t r ạ m m á y
- N gắm

c.

o

khi ngắm đ iểm

c

được:

Đ ọ c s ố tr ê n b à n đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c T v ớ i sai s ố t r u n g p h ư ơ n g m T.

- Đ à o ố n g kính.
- N g ắ m lại đ i ể m

c.

Đ ọ c s ố trê n b à n đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c p với sai s ố t r u n g p h ư ơ n g m p.

H ã y v iế t c ô n g th ứ c t ín h M O v à sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a n ó m M0?

Lời giải 6.8:
1, C ô n g th ứ c t ín h M O c ủ a m á y k i n h v ĩ q u a n g h ọ c T h e o 0 2 0 là:

(P -1 8 C Q + T
mo =

2

[ ( th e o 6 -1 0 )1

2. C ô n g th ứ c th ứ c t ín h s a i s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a M O là:

( 6- 21)

m MO - -

'dM O _ 1

ÕP ~ 2
dM O _ 1
. ỔT

54

~2r r ~ ~

2~

(6 -2 2 )

m MQ = ± 2 V m P + m T

Bài toán 6.9:
Cho b iế t m á y k i n h vĩ q u a n g học T h e o 0 2 0 ở t r ạ m m á y

o khi

ng ắm đ iểm

Dđ ể

đo góc

đứ ng t h e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố đọc trái (T) v à p h ả i (P ) là:
- N g ắ m đ i ể m D . Đ ọ c s ố trên bàn đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c T v ớ i sai s ố t r u n g p h ư ơ n g m T.
- Đ ả o ố n g k ín h .
- N g ắ m lại đ i ế m D . Đ ọ c s ố trên b à n độ đ ứ n g đ ư ợ c p với sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g m p.
Hãy v iế t c ô n g th ứ c t ín h g ó c đ ứ n g V và sai s ố tr u n g p h ư ơ n g c ủ a n ó m v?

Lời giải 6.9:
I.

C ô n g th ứ c t ín h g ó c đ ứ n g V th e o p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c trá i (T ) v à p h ả i (P) đ ố i với

m á ' k i n h v ĩ T h e o 0 2 0 là:

v=
1.

(p -1 8 0 ° ) -T
[ (th e o 6 - 1 2 ) ]

C ô n g th ứ c th ứ c t ín h sai s ố tru n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c đ ứ n g V t h e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố

đ ọ c trái (T ) và p h ả i ( P ) đ ố i với m á y kinh vĩ T h e o 0 2 0 là:
V

m

(6-23)

Ễ ÍL I
ỠP

2

ỠV ~ _ I
ơT ~ ~ 2

m v =±,

í 1ì

2
.(m p)2 +

ã i

1 'i
Sv 2 )

(

.fm T)

- ±, . - Lm í ,2 + 1— m í 2
=
.
V4 p 4 T
m v =±-yfmị + m

(6 -2 4 )

ỉà i toán 6.10:
Cho b i ế t m á y k i n h v ĩ q u a n g học T h e o 0 2 0 ở tr ạ m m á y

o khi

ng ắm đ iểm E để đo góc

cìứiụ t h e o p h ư o n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c trái (T) là:

55

- N g ắ m E . Đ ọ c s ố tr ê n b à n đ ộ đ ứ n g đ ư ợ c T với sa i s ố t r u n g p h ư ơ n g m T.
- B iế t trư ớ c M O c ủ a t r ạ m m á y vớ i sai s ố t r u n g p h ư ơ n g tư ơ n g ứ n g m MOH ã y viết c ô n g th ứ c t ín h g ó c đ ứ n g V v à sai s ố t r u n g p h ư ơ n g t ư ơ n g ứ n g c ủ a n ó m v?

Lời giải 6.10:
1. C ô n g t h ứ c tín h g ó c đ ứ n g V t h e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c trá i (T ) đ ố i với m á y k i n h
v ĩ T h e o 0 2 0 là:
V = M O -T

[(theo 6 -1 3 )]

2. C ô n g t h ứ c tín h sai s ố t r u n g p h ư ơ n g c ủ a g ó c đ ứ n g V t h e o p h ư ơ n g p h á p m ộ t s ố đ ọ c
trá i (T ) đ ố i vớ i m á y k ỉ n h v ĩ T h e o 0 2 0 là:

(6-25)

mv = ±

ự ( l ) 2( m MO)2 + ( - l ) 2( m Ụ 7
(6 -26)

Bài toán 6.11:
C h o b iế t s ố liệ u đ o g ó c b ằ n g A O B t h e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư s a u :
- N g ắ m A ( tia trá i). Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c a' =
- N g ắ m B ( tia p h ả i) . Đ ọ c s ố t r ê n v à n h đ ộ n g a n g

! 0 ° 0 0 '0 0 " .

đ ư ợ c b' - 6 0 ° 2 0 '3 0 ”.

Đ ả o ố n g kính:
- N g ắ m B (tia p h ả i) . Đ ọ c s ố t r ê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c b" = 2 4 0 c2 0 '3 0 " .
- N g ắ m A ( tia trá i). Đ ọ c s ố tr ê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c a" = 1 9 0 ° 0 0 '0 0 " ,
H ã y tính:
1. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u ( p ') ?
2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u (P " ) ?
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t l ầ n đ ủ ( p ) ?

56

Lời giải 6.11:
1. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u (P') là:
ị3' = b ' - a '

[ ( th e o (6-1)1

= 6 0 ° 2 0 '3 0 " - 1 0 °0 0 '0 0 "
p ’ = 5 0 ứ2 0 ’30"
2 . G i á trị g ó c đ o n ử a s a u (P") là:
p" = b" - a"

[ ( th e o (6 -2 )]

= 2 4 0 ° 2 0 '3 0 " - 19 0 ° 0 0 '0 0 ”
P" = 5 0 °2 0 '3 0 "
3. G i á trị g ó c d o m ộ t lầ n đ ủ (P ) là:
6' + 6 "
p =

[ ( t h e o (6 -3 )]

50°20'30" + 50°20'30"

2
p = 5 0 ° 2 0 '3 0 "

Bài toán 6.12:
C h o biết s ố liệ u đ o g ó c b ằ n g C O D th e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư s a u :
- N g ắ m c ( tia tr á i ) . Đ ọ c s ố trê n và n h đ ộ n g a n g d ư ợ c a ’ = 2 0 4 0 '5 0 "
- N g ắ m D ( tia p h ả i ) . Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đư ợ c b' = 7 Ơ °2 0 ’30".
Đ ả o ố n g k ín h :
- N g ắ m D ( tia p h ả i) . Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c b" = 2 5 0 ° 2 0 '3 0 " .
- N g ắ m c (tia t rá i). Đ ọ c s ố trê n và n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c a" = 2 0 0 ° 4 0 '5 0 " .
H ã y tính:
1. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u (P')7
2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u (P")7
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t l ầ n đ ủ (P )?
4. N h ậ n x é t?

Lừi giải 6.12:
1. G i á trị íióc đ o n ử a đ ầ u (P') là:

57

p '= b '- a '

[ ( t h e o ( 6 -1 ) ]

= 7 0 ° 2 0 '3 0 " - 2 0 ° 4 0 '5 0 "
= 6 9 ° 7 9 '9 0 " - 2 0 ° 4 0 '5 0 "
p' = 4 9 ° 3 9 '4 0 "
2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u (P ") Tà:
p" = b" - a"

[ ( t h e o ( 6 -2 )]

= 2 5 0 ° 2 0 '3 0 " - 2 0 0 ° 4 0 '5 0 "

= 249°79'90" - 200°40'50"
p" = 4 9 ° 3 9 ’40 "
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t lầ n đ ủ (P ) là:

B'+B"
_

p = ^

[ ( th e o (6-3)1

4 9 ° 3 9 '4 0 ' '+ 4 9 ° 3 9 ' 4 0 ' '
=

~..

2

p = 4 9 ° 3 9 '4 0 "
4. N h ậ n xét:
V i ệ c th ự c h i ệ n p h é p t o á n (trừ ) t r o n g h ệ " lụ c t h ậ p p h â n " ( đ ộ , p h ú t , g i â y ) k h á c với
tr o n g " h ệ t h ậ p p h â n " . C ầ n c h ú ý đ i ề u này!

Bài toán 6.13:
C h o b iế t s ố liệ u đ o g ó c b ằ n g E O F t h e o " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư sau:
- N g ắ m E ( tia trái). Đ ọ c s ố tr ê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c : a' = 0 ° 0 0 '0 0 " .
- N g á m F (tia p h ả ii). Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c : b' = 6 0 ° 1 0 '2 0 " .
Đ ả o ố n g k ín h :
- N g ắ m F (tia p h ả i). Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c : b" = 2 4 0 ° 1 Ữ 2 0 " .
- N g ắ m E ( tia trá i). Đ ọ c s ố trê n v à n h đ ộ n g a n g đ ư ợ c : a' — 1 8 0 ‘0 0 '0 0 " .
H ã y tín h :
1. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u (P ')?
2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u ( P " )?
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t lầ n đ ủ (P )?
4 . N h ậ n x é t?

58

Lời giải 6.13:
1.. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u (P') là:
P' = b ' - a '

[ (th e o (6-1)1

= 60 °1 0 '2 0 "- 0 ° 0 0 '0 0 "
=

60° 10*20 "

2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u (p ") là:
p" = b" - a"

[(th e o (6-2)1

= 2 4 0 ư 10'20"- 1 8 0 ° 0 0 '0 0 "
p" = 60 °1 0 '2 0 "
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t l ầ n đ ủ (P) là:
P = £ - ^

[ (th e o (6 -3 )]

2
6 0 °1 0 '2 0 " + 6 0 ° l ữ ' 2 0 ”

2
p = 6 0 ° 1 0 ,20"
4. N h ậ n x é t:
V ì a' = 0 ° 0 0 '0 0 " , n ê n p ' = b' = 60°1 0 '2 0 ". V i ệ c tín h g ó c đ o P' t r ở n ê n t h u ậ n tiệ n ,
i h a n li c h ó n g ,

Bài toán 6.14:
C h o b i ế t s ố liệ u đ o g ó c b ằ n g M O N th eo " p h ư ơ n g p h á p c u n g " n h ư sau:
- N g ắ m M ( tia trá i). Đ ọ c s ố trên vành đ ộ n g a n g đ ư ợ c : a ’ = 3 5 0 ° 0 0 '0 0 " .
- N g ắ m N (tia p h ả i) . Đ ọ c s ố trên vành độ n g a n g đ ư ợ c : b' = 2 0 ° 3 0 '4 0 " .
Đ ả o ố n g k ín h :
- N g ắ m N ( tia p h ả i) . Đ ọ c sô trên vành đ ộ n g a n g đ ư ợ c : b" = 2 0 0 ° 3 0 '4 0 " .
- N g ắ m M ( tia trái). Đ ọ c s ố trên vành độ n g a n g đ ư ợ c : a" = 1 7 0°0Đ '00".
H ã y tín h :
1. G i á trị

g ó c đ o n ử a đ ầ u ((V)?

2. G i á trị

g ó c đ o n ử a s a u (p " )?

3. G i á trị

g ó c đ o m ộ t lầ n đ ủ (Ị3)?

4. N h ậ n x é t?

Lời giải 6.14:
1. G i á trị g ó c đ o n ử a đ ầ u ([3') là:
P' = b' - a'

[ (th e o ( 6 -1 )]

= 2 0 ° 3 0 '4 0 " - 3 5 0 ° 0 Ơ 0 0 "
= ( 2 0 ° 3 0 ’4 0 " + 3 6 0 ° ) - 3 5 0 ° 0 0 ' 0 0 "

= 3 8 0 ° 3 0 '4 0 " - 3 5 0 ° 0 0 '0 0 "
p' = 3 0 ° 3 0 '4 0 "
2. G i á trị g ó c đ o n ử a s a u ((}") là:
P" = b" - a"

[ ( th e o ( 6 -2 ) ]

= 2 0 0 ° 3 0 '4 0 " - 1 7 0 ° 0 0 '0 0 "
P" = 3 0 ° 3 0 '4 0 "
3. G i á trị g ó c đ o m ộ t lầ n đ ủ (P ) Ịà:
p =

B' + í3"

[ ( t h e o ( 6 -3 ) ]

_ 3 0 ° 3 0 '4 0 " + 3 0 ° 3 0 '4 0 "

2
P' = 3 0 ° 3 0 '4 0 "
4. N h ậ n xét:

Ở đây c ó a' = 350°00'00" > b' = 20°30'40" chứ ng tỏ rằng vạch k h ông củ a vành độ
n g a n g bị n ằ m k ẹ p g iữ a h a i tia O M v à O N . BỞ! v ậ y p h ả i l ấ y b ' + 3 6 0 ° = 2 0 ° 3 0 '4 0 " + 3 6 0 °
= 3 8 0 ° 3 0 '4 0 " .

Bài toán 6.15:
C h o b iế t s ố liệ u đ o g ó c đ ứ n g ( c ủ a tr ụ c n g ắ m O A ) v ớ i m á y T . 100 n h ư sa u :
- S ố đ ọ c trê n v à n h đ ộ đ ứ n g (trái): T = 8 6 ° 1 0 '2 0 " .
Đ ả o ố n g k ín h :
- S ố đ ọ c tr ê n v à n h đ ộ đ ứ n g (p h ải): p = 2 7 3 ° 4 9 '4 0 " .
1. H ã y t ín h g ó c đ ứ n g V c ủ a trụ c n g ắ m O A t h e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố đ ọ c T , p ?
2. N h ậ n x é t?

60

Lời giải 6.15:
I.

G ó c đ ứ n g V c ủ a trụ c n g ắ m O A đư ợ c tín h t h e o p h ư ơ n g p h á p h a i s ố đ ọ c ( T v à P)

n h ư sau:

(P-180°)-T

[(th e o ( 6 -1 2 ) ]

2
( 2 7 3 ° 4 9 '4 0 ' ■ - 1 8 0 ° ) - 8 6 ° 10 ’20'

2
7 ° 3 9 '2 0 '

2
_ 6 ° 9 8 '8 0 !

2
V = 3 °4 9 '4 0 "
2. N h â n xé t:
- G ó c đ ứ n g V m a n g d ấ u d ư ơ n g , tia O A n g ư ớ c lê n c a o
-

V i ệ c t h ự c h i ệ n p h é p tín h ( c h ia ) tro n g h ệ " lụ c t h ậ p p h â n " ( đ ộ , p h ú t , g i â y ) k h á c vớ i

tro n * " h ệ t h ậ p p h â n " . C ầ n c h ú ý đ iể u này!

Bài tơán 6.16:
Cho b i ế t s ố liệ u đ o g ó c d ứ n g ( c ủ a trụ c n g ắ m O B ) với m á y T. 100 n h ư sa u :
- S ố đ ọ c t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g (trái): T = 9 4 ° 0 0 '0 0 " .
B ào ố n g k ín h :
- S ố đ ọ c t r ê n v à n h đ ộ đ ứ n g (ph ải): p = 2 6 6 ° 0 0 '0 0 ” .
1 H ã y t í n h g ó c đ ứ n g c ủ a trụ c n g ắ m O B th e o p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c T v à p.
2 N h ậ n x ét?

Lòi giải 6.16:
1 G ó c đ ứ n g c ủ a trụ c n g ắ m O B đượ c tính th e o p h ư ơ n g p h á p hai s ố đ ọ c T v à p n h ư sau:

(P-180°)-T

[ (th e o ( 6 - 1 2 ) ]

2
( 2 6 6 ° 0 0 '0 0 " - l 8 0 ° ) - 9 4 ° 0 Ơ 0 Ơ

2
V = - 4°00'00"
61