Tải bản đầy đủ
4° A<p = —— =515 8x2

4° A<p = —— =515 8x2

Tải bản đầy đủ

Bài toán 3.9: T i m p h i ê n h iệ u c ủ a t ờ b ả n
F -48-96

đ ồ đ ị a h ì n h c ó tỉ lệ t ư ơ n g ứ n g ( th e o k iể u

tờ b ả n đ ồ F - 4 8 -9 6 -D ? V ẽ h ìn h m in h hoạ.

X

X

X
n
X

4

X

X

X

U T M - V N . 2 0 0 0 ) n ằ m t i ế p g i á p p h ía B ắ c với

X

X

X

X

X

X

X

X

c

L ờ i giải 3 .9 : P h i ê n h i ệ u c ủ a tờ b ả n đ ồ đ ịa

*

F -48 -9 6-B
(1:50000)

-

F -4 8- 96 -D
(1:50000)

h ì n h c ó tỉ lệ tư ơ n g ứ n g ( th e o k iể u U T M -

1:100000

V N . 2 0 0 0 ) n ằ m tiế p g i á p p h í a B ắ c với í ờ b ả n
đ ồ F - 4 8 - 9 6 - D sẽ la F - 4 8 - 9 6 - B ( h ìn h 3 .6 ).

H ình 3.6

Bài toán 3.10:
cps = 1 0 ° 5 0 ’0 0 " - B
C h o b i ế t t o ạ đ ộ đ ị a lí c ủ a đ i ể m s là

ịXs = 1 0 6 ° 4 0 ' 0 0 " - Đ
H ã y t ì m p h i ê n h i ệ u c ủ a t ờ b ả n đ ồ đ ịa h ì n h tỉ lệ 1 / 1 0 0 0 0 0 0 t h e o k i ể u U T M - V N . 2 0 0 0
c ó chứa đ iểm s ấy?

Lời giải 3.10:
1. H à n g n g a n g r ộ n g 4 ° c h ứ a đ i ể m s là:

h =

1 0 ° 5 0 '0 0 "

= 2 ,7


V ậ y s t h u ộ c h à n g th ứ b a , k í h iệ u là c .
2. C ộ t d ọ c r ộ n g 6 ° c h ứ a đ ỉ ể m s là:

n =

ỉ0 6 ° 4 0 '0 0 ”

= 17,8


V ậ y đ i ể m s t h u ộ c c ộ t n = 18 ( s ố th ứ tự).
SỐ h i ệ u c ộ t q t ư ơ n g ứ n g ( ở Đ ô n g B á n c ầ u ) là:
q = N + 30

(3-3)

= 18 + 3 0 = 4 8

3. K ết luận
P h iê n h iệ u c ủ a tờ b ả n đ ồ địa h ìn h tỉ lệ 1/1000000 theo kiểu U T M - V N . 2 0 0 0 c ó c h ứ a đ iể m :

*:ps = 10o50'00”-B

sr

...........
_ là: C -4 8
Ằs = 1 0 6 ° 4 0 ’0 0 " - Đ

31
.V

Chương 4
S Ử D Ụ N G BẢ N ĐỔ

C â u h ỏ i 4 .1 : S ử d ụ n g b ả n đ ồ đ ị a h ì n h
1. T ạ i s a o p h ả i s ử d ụ n g b ả n đ ồ ?
2. Đ ố i với n g à n h x â y d ự n g t h ư ờ n g p h ả i s ử d ụ n g b ả n đ ồ k h i n à o ?
3. M ụ c đ í c h c ủ a s ử d ụ n g b ả n đ ồ t r o n g x â y d ự n g c ơ b ả n là g ì?
4 . M u ố n s ử d ụ n g đ ư ợ c b ả n đ ồ p h ả i c ó đ i ề u k i ệ n g ì?
5. C h ấ t l ư ợ n g c ô n g tác k h ả o s á t, t h iế t k ế p h ụ t h u ộ c v à o n h ữ n g y ế u t ố n à o c ủ a b ả n đ ồ
được sử dụng?

Trả lòi 4.1: Sử dụng bản đồ địa hình
1. T r o n g x â y d ự n g p h ả i s ử d ụ n g b ả n đ ồ đ ể n g h i ê n c ứ u tìn h h ì n h đ ư ợ c t ổ n g q u á t , cụ

thê và chính xác.
2. Đ ố i với n g à n h x â y d ự n g , b ả n đ ồ t h ư ờ n g đ ư ợ c s ử d ụ n g tr o n g g iai đ o ạ n k h ả o sát,

thiết kế của công trình.
3. M u c đ í c h c ủ a v iệc s ử d ụ n g b ả n đ ồ :
- T h u t h ậ p n h ữ n g s ổ liệ u c ầ n th iế t p h ụ c v ụ c h o k h ả o s á t c ô n g trìn h .
- T h i ế t k ế c ô n g trìn h ( q u y h o ạ c h ) t r ê n b ả n đ ổ ,
4 . M u ố n s ử d ụ n g đ ư ợ c b ả n đ ồ c ầ n p h ả i h i ể u b i ế t tấ t c ả n h ữ n g d ữ liệ u c ó t r ê n b ả n đ ồ :

chữ, số, kí hiệu, dấu hiệu, hình vẽ, v.v...
5. C h ấ t l ư ợ n g c ủ a c ô n g tá c k h ả o s á t, t h iế t k ế p h ụ t h u ộ c v à o n h ữ n g y ế u t ố s a u đ â y c ủ a
bản đồ đã được sử dụng:
5 .1 . T h ờ i g i a n đ o vẽ b ả n đ ồ : c à n g g ầ n h i ệ n tại c à n g tố t, b ả n đ ồ c à n g p h ả n á n h đ ầ y đ ủ

hiện thực khách quan tồn tại trên mặt đất.
í ỉ)
5.2, I ỉ lê b ả n đ ồ — , k h o ả n g c a o đ ề u đ ư ờ n g đ ổ n g m ứ c (h):
VM
N ế u tỉ lê b ả n đ ồ — c à n g lớ n , k h o ả n g c a o đ ề u đ ư ờ n g đ ồ n g m ứ c h c à n g b é thì b ả n đ ồ
M

càng biểu diễn được đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và chính xác địa vật và địa hình.

32

B à i t o á n 4 .2 : T r ê n m ộ t tờ b ả n đ ồ q u ố c g i a c ó vẽ h ìn h
4.1 . H ã y x á c đ ị n h ( t r u n g b ìn h ),
1. Đ ộ từ t h iê n ô ?
2 . G ó c h ộ i tụ k i n h t u y ế n y?

Cho biết một đường thẳng MN có góc phương vị từ là
A, = 5 6 ° 5 0 '. H ã y tỉn h .
3. G ó c p h ư ơ n g vị th ự c A c ủ a đ ư ờ n g M N ấ y ?
4 . G ó c đ ị n h h ư ớ n g a c ủ a đ ư ờ n g M N ấy?

Trả lời 4.2:
1. X á c đ ị n h đ ộ t ừ t h i ê n 5 ( d ự a th e o h ìn h vẽ c h o trê n b ả n

đồ quốc gia).
1.1. K h i x á c đ ị n h đ ộ từ th iê n (ô) p hải lấy k í n h tu y ế n

thực làm cãn cứ (gốc chuẩn).

Hình 4.1

1.2. D ấ u q u y ư ớ c c ủ a đ ộ từ th iê n ?
- N ế u k i n h t u y ế n từ l ệ c h s a n g trái k in h tu y ế n th ự c thì ỗ m a n g d ấ u â m (-).
- N ế u k i n h t u y ế n từ l ệ c h s a n g p hải k in h tu y ế n th ự c thì ô m a n g d ấ u d ư ơ n g (+).
Ở đ â y c ó ô m a n g d ấ u â m (-).
1.3. G i á trị ( đ ộ lớ n ) c ủ a đ ộ từ th iê n : là g ó c h ợ p b ở i hai tia:
- T i a k i n h t u y ế n th ự c .
- T i a k i n h t u y ế n từ.
ở đ â y c ó g i á trị g ó c là 10'.
1.4. K ế t lu ậ n : ô = - 10'.
2. X á c đ ị n h g ó c h ộ i tụ k i n h í u y ế n y (dự a th e o h ì n h vẽ c h o t r ê n b ả n đ ồ q u ố c g ia ).
2 .1 . K h i x á c đ ị n h g ó c h ộ i tụ k i n h tu y ế n (y) p hải lấ y k i n h t u y ế n t r ụ c ( k in h t u y ế n g iữ a

mũi) làm căn cứ (gốc chuẩn).
2 .2 . D ấ u q u y ư ớ c c ủ a đ ộ h ộ i tụ k i n h tu y ế n y:
- N ế u k i n h t u y ế n th ự c l ệ c h s a n g trái k in h tu y ế n trụ c thì y m a n g d ấ u d ư ơ n g (+ ).
- N ế u k i n h t u y ế n th ự c l ệ c h s a n g p hải k in h tu y ế n trụ c thì Ỵ m a n g d ấ u â m (-).
ở đ â y y m a n g d ấ u d ư ơ n g (+).
2.3. G i á trị ( đ ộ l ớ n ) c ủ a g ó c h ộ i tụ k in h tu y ế n y: là g ó c h ợ p b ở i h a i tia:
- T i a k ỉ n h t u y ế n trụ c .

33

- T ia k i n h t u y ế n th ự c .
Ở đ â y c ó g i á trị g ó c là 20'.
2 .4 . K ế t lu ậ n :
y = + 20'

4. Góc phương vị thực của đưcmg thẳng MN:
A = At +5

(4-11)

T ro n g đó:
A - g ó c p h ư ơ n g vị th ự c ;
A t - g ó c p h ư ơ n g vị từ;
s - đ ộ t ừ th iê n .
A = 5 6 ° 5 0 ' + (- l ơ )
A = 56°40'
5. G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a đ ư ờ n g t h ẳ n g M N
a = A -y

(4 -2 )

a = A, + Ỗ - Ỵ

(4 -3 )

T ro n g đó:
a - góc địn h hưóng;
A - g ó c p h ư ơ n g vị th ự c;
Aị - g ó c p h ư ơ n g vi từ;
ô - đ ộ t ừ th iê n ;
y - g ó c h ộ i tụ k i n h t u y ế n .
a = 5 6 ° 5 0 ' + (- 10’) - ( + 2 0 ’)

a = 56°20'

34