Tải bản đầy đủ
= 62°30' 40"+180° -118° 19 ’ 10 "

= 62°30' 40"+180° -118° 19 ’ 10 "

Tải bản đầy đủ

Lời giải 2.14:
G ó c đ ị n h h ư ớ n g ctgp c ủ a c ạ n h E F là:

[theo (2-10)]

CXEF = A , + ô - y

= 5 8 ° 3 0 '+ (—10') —( + 2 0 ')
a EF = 5 8 ° 0 0 '
B à i t o á n 2 .1 5 : C h o b iế t tọ a đ ộ c ủ a đ i ể m 1 là X| = 7 0 0 , OOm; y ị = 8 0 0 , OOm; K h o ả n g
c á c h từ đ i ể m

1 đ ế n đ i ể m 2 là: d p =

1 2 3 ,4 5 m ; G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h

1-2 là

o t |2 = 1 2 1 ° 3 0 '0 0 " . H ã y tín h tọ a đ ộ c ủ a đ i ể m 2?

L ờ i g i ả i 2 .1 5 :
T ọ a đ ộ đ i ể m 2 là:

(2- 11)
= 7 0 0 , OOm + 1 2 3 , 4 5 m

X

c o s ( 1 2 1 ° 3 0 ' 0 0 ")

= 7 0 0 , OOm + 12 3 ,4 5 m x ( - 0 , 5 2 2 4 9 8 )
X, =635,498m

(2- 12)

y-, = y , + d p s i n o i p
= 8 0 0 , OOm + 1 2 3 , 4 5 m x s i n ( 1 2 1 ° 3 0 '0 0 " )
y

8 0 0 , OOm + 123,4 5 m x ( + 0 ,8 5 2 6 4 0 )

= 9 0 5 ,2 5 8 m

B à i t o á n 2 .1 6 : C h o b i ế t tọ a đ ộ v u ô n g g ó c c ủ a đ iể m 1là X| = 6 0 0 , OOm; Ỵj = 3 0 0 ,OOm;
t ọ a đ ộ c ủ a đ i ể m 2 là Xt = 4 1 2 ,3 4 m ; y , = 5 1 3 ,4 5 m . H ã y tính:
1. K h o ả n g c á c h từ đ i ể m 1 đ ế n đ i ể m 2 là d p ?
2. G ó c đ ị n h h ư ớ n g c ủ a c ạ n h 1, 2 là a

Ị2?

L ờ i g i ả i 2 .1 6 :
1. K h o ả n g c á c h t ừ đ i ể m 1 đ ế n đ i ể m 2 là d | 2:
d 12 = Ậ X 2 - X ị )2 + ( y 2 - y
-

\)2

(2-13)

Ặ 4 1 2 , 3 4 m - 6 0 0 , OOm )2 + ( 5 1 3 , 4 5 m - 3 0 0 , 0 0 m ) 2

d p = 2 8 4 ,2 1 0 m

23

2. Góc định hướng của cạnh 12 là a ì2:

(2' ỉ4)

x2 -X ,

_ 5 1 3 ,4 5 m - 3 0 0 ,0 0 m

412,34m -6 0 0 ,0 0 m
_ +213,45m
-1 8 7 ,6 6 m
= -1,137429
a ,2 = ^ t8 ° 4 0 '4 4 " + k .l8 0 °
(k = 0, 1 , 2 , . . . )

Biện luận:
Tại vì Ay > 0 , Ax < 0 -> 90° < a < 180°
C ho nên: k = 1

Vậy:

a ,2

=

-4 8 ° 4 0 ‘44"+

CC|2 = 1 3 1 ° 1 9 '1 6 "

24

1X

180°

Chương 3

BẢN ĐỔ ĐỊA HÌNH

C âu hỏi 3.1: Bản đồ - Bản đồ sô hoá - Hệ thống thông tin địa lý GIS
1. B ả n đ ồ là g ì ? ( đ ịn h n g h ĩ a )
2 . P h â n lo ại b ả n đ ồ t h e o tỉ ỉệ?
3 . P h â n lo ạ i b ả n đ ồ t h e o n ộ i d u n g th ể h iệ n ?
4 . B ả n đ ồ đ ị a h ì n h là g ì?
5 . B ả n đ ồ s ố h o á ( b ả n đ ồ m á y t ín h ) là g ì?
6 . H ệ t h ố n g t h ô n g tin đ ị a lí G I S là gì?
7. Ư u đ iể m và nh ư ợ c đ iể m c ủ a G IS?

Trả ỉời 3.1: Bản đồ - bản đồ số hoá - Hệ thống thông tin địa lí GIS
1. B ả n đ ồ là h ì n h vẽ t h u n h ỏ c ủ a m ặ t đ ấ t lên g iấ y th e o m ộ t q u y l u ậ t n à o đ ó .
2 . P h â n lo ạ i b ả n đ ồ t h e o tí lệ ( m ứ c đ ộ th u nhỏ):
2 .1 . B ả n đ ồ tí l ệ n h ỏ ( 1 / 2 5 0 0 0 0 ,

1 /1 0 0 0 0 0 0 ).

2.2. Bản đồ tỉ lệ vừa (1/100000, 1/50000, 1/25000, 1/10000),
2 .3 . B ả n đ ồ tỉ ]ệ lớ n ( 1 / 5 0 0 0 , 1 /2 0 0 0 , 1 /1000, 1/500).
3. P h â n lo ạ i b ả n đ ồ t h e o n ộ i d u n g th ể h iệ n v à m ụ c đ íc h s ử d ụ n g :
- B ả n đ ồ h à n h c h ín h .
- Bản đ ồ g iáo học.
- B ản đ ổ th ổ n h ư ỡ n g .
- B ả n đ ồ đ ị a h ì n h , v.v...
4. B ả n đ ồ đ ị a h ì n h là b ả n đ ồ tr ê n đ ó v ừ a b iể u d iễ n c ả đ ị a v ậ t ( n h ư : đ ư ờ n g s á , s ô n g
n g ò i, v .v ...), v ừ a b i ể u d i ễ n c ả d á n g đ ấ t c a o th ấ p k h á c n h a u c ủ a m ặ t đ ấ t (n h ư : đ ồ i n ú i,
t h u n g l ũ n g , v.v...).
5. B ả n đ ồ v ẽ t r ê n g i ấ y ( tr u y ề n t h ố n g ) chỉ b iể u d iễ n đ ư ợ c m ộ t s ố đ ặ c đ i ể m c ủ a m ặ t
đ ấ t. N h ư n g th ự c t ế k h á c h q u a n tồ n tại trê n m ặ t đất c ò n c ó rấ t n h i ề u đ ặ c đ i ể m k h á c n ữ a
về k in h tế, v ă n h o á , x ã h ộ i , lịc h

sử , v.v..., c h ú n g lu ô n l u ô n v ậ n đ ộ n g v à p h á t t r i ể n t h e o

t h ờ i g i a n , M u ố n v ậ y , p h ả i c ó s ự t r ợ g i ú p c ủ a m á y vi tính. M ọ i đ ặ c đ i ể m p h o n g

phú kể

• 25

t r ê n c ủ a m ặ t đ ấ t s ẽ đ ư ợ c s ố h o á ( m ã h o á ) rồ i lư u g i ữ lại t r o n g m á y tín h d ư ớ i d ạ n g d ữ
liệ u . Đ ó là b ả n đ ồ m á y t ín h ( b ả n đ ồ s ố h o á ) .
6, N h ờ c ó m ộ t s ố c h ư ơ n g t r ì n h c o n , m á y

t ín h s ẽ t i ế n h à n h p h â n tíc h , t ổ n g

h ợ p , m ô tả

n h ữ n g d ữ liệ u đ ó , rồi tr ì n h b à y t h à n h c á c b ả n g liệ t k ê , b i ể u đ ồ , b ả n vẽ, v.v... c h ú n g sẽ
đ ư ợ c h i ệ n ra t r ê n m à n h ì n h c ủ a m á y vi t ín h t h e o s ự l ự a

chọn của người

k haith ác th ô n g

tin . Đ ó là h ệ t h ố n g t h ô n g tin đ ị a l í G IS .
7. H ệ t h ố n g t h ô n g tin đ ị a lí G I S c ó ưu đ i ể m là: p h ả n á n h đ ư ợ c đ ầ y đ ủ m ọ i đ ặ c tín h
p h o n g p h ú , đ a d ạ n g c ủ a h iệ n t h ự c k h á c h q u a n tồ n tại t r ê n m ặ t đ ấ t. N ó c h o p h é p b ổ s u n g ,
t h a y đ ổ i, c ậ p n h ậ t t h ô n g tin k ị p t h ờ i , d ễ d à n g . H ệ t h ố n g n à y t h o ả m ã n n h u c ầ u k h a i th á c
t h ô n g tin c ủ a n h i ề u đ ố i t ư ợ n g v à p h ụ c v ụ c h o m ọ i m ặ t đ ờ i s ố n g c o n n g ư ờ i, đ ư ợ c ứ n g
d ụ n g r ộ n g rãi t r o n g q u ả n lý q u y h o ạ c h đ ô t h ị, d u lịc h . N h ư n g v iệ c t h u t h ậ p d ữ liệ u c h o
G I S rất c ô n g p h u , tố n k é m .
M u ố n k h a i t h á c đ ư ợ c G I S p h ả i c ó m á y vi tín h .

Câu hỏi 3.2: Tỉ lệ bản đồ
1. T ỉ lệ b ả n đ ồ 1 /M là g ì?
2. Đ ộ c h í n h x á c t h e o tỉ lệ l à g ì ?
3. Ý n g h ĩ a c ủ a đ ộ c h í n h x á c t h e o tỉ lệ?

4. Tác dụng của thước tỉ lệ thẳng và thước tỉ lệ xiên?

Trả lời 3.2: Tỉ lệ bản đồ
1. Tỉ lệ bản đồ 1/M là một phân số, có tử số là đơn vị, còn mẫu số thường là những
s ố t r ò n n g h ì n , t r ò n t r ă m , n ó c h ỉ r õ r ằ n g m ộ t đ o ạ n t h ẳ n g n ằ m n g a n g ở n g o à i t h ự c đ ị a khi
b iể u d i ễ n lê n b ả n đ ồ đ ã b ị t h u n h ỏ đ i b ấ y n h i ê u lần .
I
1
T h í dụ: — =
M
2000

1
....
, —— * v.v...
1000 5 0 0
1

2. Đ ộ c h í n h x á c t h e o tỉ lệ:
2 .1 . Q u y ướ c: trê n g i ấ y b ằ n g m ắ t t h ư ờ n g n g ư ờ i ta c h ỉ c ó t h ể p h â n b i ệ t đ ư ợ c h a i đ i ể m
g ầ n n h a u n h ấ t là 0 , l m m .
2 .2 . Đ ị n h n g h ĩ a : n g ư ờ i ta g ọ i k h o ả n g c á c h n ằ m n g a n g ở n g o à i t h ự c đ ị a tư ơ n g ứ n g

với

0, I m m tr ê n b ả n đ ồ là đ ộ c h í n h x á c t h e o tỉ lệ.
3. Ý n g h ĩ a c ủ a đ ộ c h í n h x á c t h e o tỉ lệ:

3.1. Nếu biết tỉ lê bản đồ là — , người ta có thể tính đươc khoảng cách nằm ngang ờ
M
n g o à i th ự c đ ị a c ó t h ể b i ể u d i ể n đ ư ợ c l ê n b ả n đ ồ ấ y với đ ộ c h í n h x á c ( d min) là b a o n h i ê u ?

26