Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

việc áp dụng máy vi tính do đó giẩm đáng kể phần hành công việc kế toán đáp ứng
được nhu cầu thông tin nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Phòng kế toán đã xây
dựng hệ thống sổ sách, cách thức ghi chép phương pháp hạch toán khoa học, hợp lý,
giảm bớt khối lượng ghi chép. Hệ thống kế toán nói chung và các chứng từ ban đầu
sử dụng cho việc hạch toán đúng chế độ của nhà nước. Phương pháp tập hợp chi phí
và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên là phù hợp nhất
với tình hình đặc điểm của doanh nghiệp và đúng với chế độ quy định đối với ngành
xây dựng cơ bản. Đối với kế toán chi phí được doanh nghiệp xác định là công trình
và hạng mục công trình là phù hợp với đặc điểm sản xuất và quy trình sản xuất của
doanh nghiệp.
* Về phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm là một phần hành quan trọng. Doanh nghiệp sẽ tiến hành mở sổ tập hợp chi phí
NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung...khi bắt đầu thi
công một công trình, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ vào cuối kỳ
cho các công trình. Nhờ việc tập hợp chi phí phát sinh ngay từ ban đầu cho từng công
trình đã giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý và tính giá thành cho mỗi công trình
được thuận lợi và chính xác hơn.
Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán vật tư,
NVL. Theo phương pháp này kế toán sẽ theo dõi và phản ánh tình hình hiện có,
biến động tăng giảm hàng tồn kho một cách thường xuyên liên tục trên các tài
khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho. Phương pháp này có độ chính xác cao và
cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời cập nhật.
Trong chi phí nhân công trực tiếp doanh nghiệp cũng áp dụng theo nguyên
tắc hạch toán: các khoản chi phí tính theo lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp
(BHXH, BHYT, BHTN) không được tính vào chi phí nhân công trục tiếp mà tính
vào chi phí sản xuất chung của hoạt động xây lắp. Việc đánh giá sản phẩm dở dang
ở doanh nghiệp là chính xác do doanh nghiệp đã xác định được tầm quan trọng của
việc đánh giá sản phẩm làm dở để từ đó tính giá thành một cách chính xác. Mặt

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

khác đây là một chỉ tiêu làm căn cứ xác định tiêu hao NVL, nhân công, máy móc so
với thực tế đã tiêu hao để biết được đã sử dụng tiết kiệm, lãng phí NVL, để từ đó
làm cơ sở để kế toán xác định được chính xác kết quả và tình hình kinh doanh của
doanh nghiệp.
Phương pháp tính giá thành của doanh nghiệp là phương pháp trực tiếp phù
hợp với sản xuất thi công mang tính đơn chiếc, đối tượng tập hợp chi phí cũng là
đối tượng tính giá thành, phương pháp này đơn giản, đễ thực hiện và cung cấp số
liệu kịp thời.
- Về hình thức lương: doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương theo sản
phẩm và theo thời gian nhằm đảm bảo tính hợp lí cũng như phù hợp với đặc điểm
ngành nghề của doanh nghiệp.
- Về kế toán máy thi công: doanh nghiệp đã tổ chức các đội máy thi công
riêng biệt, cho phép việc kế toán chi phí sử dụng máy thi công vào các khoản mục
chi phí tương ứng như: chi phí vật tư, thiết bị phục vụ máy thi công được kế toán
vào chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công lái máy thi công được kế toán vào chi
phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao máy thi công được kế toán vào chi phí sản
xuất chung của từng công trình.
3.1.2. Nhược điểm
Nhìn chung công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động xây
dựng cơ bản chi phí nhiều nét đặc điểm riêng với doanh nghiệp sản xuất khác. Do
vậy công tác hạch toán nói riêng tại doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm không
tránh khỏi những hạn chế nhất định.
* Về kế toán chi tiết NVL
Doanh nghiệp sử dụng phương pháp thẻ song song để kế toán chi tiết NVL,
kế toán sẽ căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để ghi sổ chi tiết cho từng
loại vật tư. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp không mở sổ chi tiết cho từng loại vật tư
mà theo dõi trên báo cáo xuất, nhập, tồn vật tư thiết bị, làm cho việc theo dõi tình
hình xuất, nhập từng loại vật tư trở nên rất khó khăn và tốn kém thời gian. Ngoài ra

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

nó còn gây khó khăn cho công tác quản lý, dẫn đến thất thoát, lãng phí NVL.
* Về kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp
Hiện tại, Công ty không trích chi phí công đoàn bằng 2% lương thực hưởng
của cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. Do vậy, Công ty cần xem xét trích
thêm quỹ này.
* Về đối tượng tính giá thành
Đối tượng tính giá thành mà doanh nghiệp xác định là các công trình, hạng
mục công trình hoàn thành do đặc điểm của các công trình có thời gian thi công kéo
dài, thậm chí nhiều năm mới có thể hoàn thành, thời gian thu hồi chi phí là rất chậm
dẫn đến nguồn vốn để doanh nghiệp tham gia đấu thầu, tham gia thi công công trình
là không lớn. Bên cạnh đó, mặc dù công trình đã hoàn thành đã được bàn giao
nhưng chủ đầu tư thường không thanh toán nhanh cho doanh nghiệp, do đó doanh
nghiệp phải đi vay ngắn hạn hoặc dài hạn Ngân hàng để có thể huy động thêm vốn
cho quá trình sản xuất kinh doanh. Điều này đã làm cho nợ phải trả của doanh
nghiệp lớn và phải chịu một khoản chi phí tài chính lớn khi vay vốn Ngân hàng, dẫn
tới lợi nhuận thuần giảm. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định đúng đối tượng tính
giá thành sao cho hợp lý và chính xác nhất.
* Về kế toán thiệt hại trong xây lắp
Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp xây lắp thường không thể tránh
khỏi được những thiệt hại do điều kiện chủ quan cũng như khách quan. Những thiệt
hại đó được chia làm 2 loại: thiệt hại do ngừng sản xuất và thiệt hại do phá đi làm
lại. Mặc dù đây là những thiệt hại gây tổn thất rất cho doanh nghiệp nhưng trong
nội dung kế toán của doanh nghiệp lại không có nội dung này. Có thể nói kế toán
tính toán trái với quy định khi tính thẳng khoản mục này vào giá thành của công
trình, điều này đã làm cho giá thành sản phẩm tăng lên, làm giảm sức cạnh tranh
của doanh nghiệp trên thị trường.
* Phương hương hoàn thiện
- Tiết kiệm NVL:

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá thành nên việc quản lý
chặt chẽ chi phí NVL là rất cần thiết.
Để hạn chế những tiêu cực trong quá trình sử dụng NVL cho thi công, nhiên
liệu cho máy nên tăng cường công tác giám sát thực tế thi công.
- Tiết kiệm chi phí nhân công:
Khoản mục chi phí nhân công không chỉ có vai trò là một bộ phận cấu thành
trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp mà còn liên quan đến nhiều vấn đề xã
hội. Do vậy việc chú ý giảm chi phí nhân công doanh nghiệp nên sử dụng các biện
pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của công nhân.
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm
3.2.1. Về tổ chức luân chuyển chứng từ
Tại doanh nghiệp việc luân chuyển chứng từ thường chậm, nguyên nhân chủ
yếu là do yếu tố khách quan – công trình ở xa, điều kiện đi lại khó khăn. Để khắc
phục được tình trạng này doanh nghiệp nên sử dụng các phương tiện chuyển phát
nhanh để chuyển chứng từ từ các dự án về doanh nghiệp, biện pháp này không
những tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức mà vẫn đảm bảo độ an toàn và bí mật
cho chứng từ.
3.2.2. Về kế toán chi tiết NVL
Mặc dù áp dụng phương pháp thẻ song song trong kế toán chi tiết NVL
nhưng doanh nghiệp lại không mở sổ chi tiết theo dõi lượng xuất, nhập, tồn từng
loại vật tư, điều này gây nên khó khăn cho theo dõi tình hình sử dụng cũng như
quản lý vật tư. Vì vậy theo em doanh nghiệp nên mở sổ chi tiết vật tư để theo dõi
từng loại vật tư riêng.
3.2.3. Về kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp
Hiện tại, Công ty không trích chi phí công đoàn bằng 2% lương thực hưởng
của cán bộ công nhân viên theo đúng quy định. Do vậy, Công ty cần xem xét trích
thêm quỹ này.