Tải bản đầy đủ
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
PHIẾU CHI
Ngày 10 tháng 06 năm 2015
Quyển số:
Số: 166
Nợ: 1543
Có: 1111
Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Quí
Địa chỉ: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
Lý do chi: Thanh toán tiền mua dầu cho công trình Công trình Trường mẫu giáo
huyện Bảo Lâm
Số tiền: 18.150.000 đ Mười tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng
Kèm theo chứng từ gốc:
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Mười tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng
Ngày 10 tháng 06 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý)……………………………………………
+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………

Biểu 2.17. Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

38

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Số: 163
Loại chứng từ gốc: Phiếu chi
Đơn vị tính: VNĐ

Ghi có tài khoản 1111

Chứng từ
Ngày
……
01/06/15

Nội dung

Số
……
166

Tổng số tiền

……

……

Trả tiền mua dầu – CT 17.797.000

Ghi Nợ tài khoản
1543
……

… … …

17.797.000

Công trình Trường mẫu
giáo huyện Bảo Lâm
15/06/15

168

Trả tin cước vận chuyển xi

2.650.600

3.625.200

măng
Tổng cộng

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

560.200.000

39… … …

635.025.000

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Kế toán tại doanh nghiệp dựa vào các bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại
để ghi vào chứng từ ghi sổ đồng thời làm căn cứ để ghi vào sổ chi tiết 1543.
Từ chứng từ ghi sổ này để kế toàn vào sổ cái tài khoàn 1543.
- Đối với chi phí lái xe, máy thi công:
Doanh nghiệp trả lương cho công nhân lái xe, máy thi công theo hình thức
lương khoán. Lương khoán trả cho công nhân lái xe, máy thi công bao gồm cả
BHXH, BHYT .
Đến cuối tháng kế toán tính ra tổng số lương phải trả cho công nhân lái xe,
máy thi công và tiến hành phân bổ chi phí nhân công lái máy cho từng công trình và
theo giá trị hợp đồng của mỗi công trình.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

40

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Biểu 2.18. Bảng thanh toán tiền lương

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 06 năm 2015 (tổ xây 1)
Lương ngày công

STT

Họ tên

Chức vụ

Lương

phí khoản

Công

Số

BHXH, BHYT,

(ngày)

tiền

1

Nguyễn Văn Bắc

Máy xúc

4.500.000

3.692.000

BHTN (22%)
613.000

2
3

Nguyễn Văn Đại
Vũ Ngọc Duy

Máy lu
Máy xúc

6.000.000
2.500.000

4.015.000
3.250.000

641.000
692.000

Tổng cộng

thêm giờ

Trích vao chi

Mức
khoán

Lương làm

65.620.000 58.920.000

Phụ cấp khác18.850.000
Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

41

Giám đốc

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Biểu 2.19. Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tháng 06 năm 2015
Stt

Ghi có TK

TK 334 – Phải trả người lao động

TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tổng cộng

Ghi nợ TK

1

Lương lái

Lương QL

Lương

Lương

xe, máy

tại CT

NCTT

QLVP

Cộng

BHYT

BHXH

BHTN

Cộng

(18%)

(3%)

(1%)


4.520.00


1.520.00


22.560.0

0

0

00

Tài khoản
1543
….
CT Trường

….
17.852.000


38.620.000


54.620.200


087.620.000 18.620.000

mẫu giáo huyện
Bảo Lâm
Cộng

62.500.000

54.620.000

198.610.000

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình


120.680.000

9.500.000 289.741.500 42.520.000 23.520.000 3.540.000 74.050.000 301.200.200

42

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

- Đối với chi phí khấu hao TSCĐ:
Cuối tháng kế toán sẽ căn cứ vào bảng theo dõi tình khấu hao TSCĐ của
những tài sản là xe, máy phục vụ cho hoạt động thi công dùng trong kỳ cho các
công trình để tiến hành phân bổ theo tiêu thức giá trị hợp đồg của mỗi công trình.
Từ bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC cho các công trình kế toán sẽ tiến hành
ghi sổ cụ thể như sau:
Biểu 2.20. Bảng khấu hao TSCĐ
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
BẢNG KHẤU HAO TSCĐ THÁNG (trích)
Tháng 06

Tên TSCĐ

Thời gian KH

Nguyên giá

Xe ôtô IFA
Máy trộn IG

Tổng cộng

210.000.000
75.000.000

852.500.000

(năm)
10
5


Khấu hao
(tháng)
2.100.000
144.444
…..
21.520.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Người lập biểu

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

Giám đốc

43

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Biểu 2.21. Bảng phân bổ CCDC
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
BẢNG PHÂN BỔ CCDC THÁNG (trích)
Tháng 06

Tên TSCĐ

Thời gian phân

Nguyên giá

Ắc quy
Lốp oto


25.600.000
5.600.000


Tổng cộng

bổ (tháng)
36
12


101.200.000

Phân bổ
( 1 tháng)
711.111
466.667
….
12.630.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Theo trình tự hạch toán tại doanh nghiệp, cuối tháng kế toán tiến hành phân
bổ chi phí sử dụng máy thi công cho từng công trình theo số ca máy thực hiện tại
công trình đó. Công thức phân bổ như sau:
Đơn giá chi phí thực
tế 1 ca máy bình quân

=

(theo từng loại, nhóm

Chi phí sử dụng máy thi công thực tế trong kỳ

=

máy)
Chi phí máy phân
bổ cho các công trình

Số ca máy thực hiện trong kỳ

=

Đơn giá

x

thực tế 1 ca máy x

Số ca máy sử dụng
từng công trình

Biểu 2.22. Bảng phân bổ Khấu hao

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

44

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ, CCDC
CHO CÁC CÔNG TRÌNH
Tháng 06 năm 2015
Ghi co
STT
1

TK

Giá trị hợp
đồng

Ghi nợ TK
TK 1543

CT

Công trình

TK 214

TK 15352.600.000

9.650.000

4.850.000

TK 242

Tổng….
14.650.000

Trường mẫu giáo
huyện Bảo Lâm
Tổng

101.200.000 22.650.500

8.950.000 3.250.000
Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
Sau khi đã tiến hành phân bổ TSCĐ, CCDC và tiền lương cho công nhân lái
xe, máy thi công thì kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ ghi vào sổ chi tiết TK
1543 các công trình. Sau đó từ chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ cái TK 1543.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

45

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

xxx

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Biểu 2.23. Sổ chi tiết TK 1543
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1543
Năm 2015
Tài khoản Chi phí sử dụng máy thi công
Số hiệu: 1543
Công trình: Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm
Chứng từ ghi
Số

TK

sổ
Ngày

hiệu tháng
B
C

166

Diễn giải

01/06

Số tiền

đối ứng

D
Số dư đầu năm
PS trong tháng
Trả tiền mua dầu – CT Công

Ghi
chú

NợE

1
0

2

111

25.650.000


214
153
334

….
….
9.520.000
6.630.000
110.520.000

338
….

35.620.000
….

654.963.500 654.963.500
0
xxxx

G

trình Trường mẫu giáo huyện
Bảo Lâm

190
190
30/06
30/06
30/06


Trích khấu hao TSCĐ cho CT
Trích phân bổ CCDC cho CT
Trích lương

30/06


Trích các khoản trích theo lương

Cộng số PS tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý
- Ngày mở sổ: 01/01/2015

Biểu 2.24. Chứng từ ghi sổ

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

46

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 189
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Trích yếu
A
Trích khấu hao TSCĐ cho CT
Trích phân bổ CCDC cho CT
……….
Cộng

Số hiệu TK
NợB
1543
1543

C
214
153

Số tiền (đ)

Ghi chú

1
8.620.000
4.520.000

D

13.140.000

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Người lập

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Tiếp theo Kế toán tiến hành vào Sổ Cái TK 1543

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

47

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sổ cái TK 1543
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
SỔ CÁI
Năm 2015
Tài khoản 1543

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

48

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng