Tải bản đầy đủ
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng hành Lâm

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng hành Lâm

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Kèm theo: 05 chứng từ gốc

Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Người lập

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Kế toán vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ như sau:
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm 2015
Chứng từ ghi sổ
Số hiệu

Ngày tháng

A

B

….
143
143
143
….

Chứng từ ghi sổ
Số tiền (đ)

Số hiệu

1

….
20/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
….

…..
95.610.000
75.852.000
26.510.500
…..

143
20/06/2015
143
30/06/2015
143
30/06/2015
….
….
- Cộng tháng

97.621.000
39.810.000
7.610.340
…..

Ngày tháng

A

Số tiền (đ)

B

1

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
…..
- Cộng tháng

…..

- Cộng lũy kế từ đầu quý
- Cộng lũy kế từ đầu quý
- Sổ này có 30 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 30
- Ngày mở sổ: 01/01/2015
Ngày 30 tháng 6 năm 2015
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1.2.1. Nội dung
Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm là một doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực xây dựng, sử dụng đến rất nhiều máy móc song cũng cần đến rất nhiều
Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

23

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

nhân công để tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp. Do đó chi phí cho nhân
công cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Nó bao
gồm chi phí phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên lái máy thi công và
nhân viên lái xe tải.
Tại doanh nghiệp, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm:
+ Tiền lương.
+ Các khoản mang tính chất lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất.
+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN.
+ Các khoản phụ cấp khác.
* Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất.
Theo chế độ tài chính kế toán hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH
18%, BHYT 3%, BHTN 1% trên số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên, chi
phí này được tính hết vào chi phí SXKD.
* Hình thức và phương pháp tính lương nhân công trực tiếp sản xuất.
Hiện nay, tại doanh nghiệp, hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng
để tính lương cho những công việc có thể định mức được hao phí nhân công và bộ
phận nhân công trực tiếp tham gia thi công công trình.
LCB = HSCB x Mức lương tối thiểu
Với ngày công chuẩn tại doanh nghiệp là 26 ta có:
Lương thời gian = (LCB/26) x Số công thời gian
Lương sản phẩm = Công sản phẩm x Tiền lương bình quân một công
Trong đó tiền lương bình quân một công hưởng lương sản phẩm tính như
sau:
Tiền lương bình = Tổng tiền lương cả đội / Tổng số công của đội
quân một công
Và quỹ lương được tính như sau:
Tiền lương chin,h = Lương sản phẩm + Lương thời gian
Tổng lương = Lương chính + Lương phép + Lương phụ
Thực lĩnh = Tổng lương – ( BHXH, BHYT, BHTN )
Trong đó:

BHXH = 8% x Lương cơ bản

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

24

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

BHYT = 1.5% x Lương cơ bản
BHTN = 1% x Lương cơ bản
Còn được lĩnh = Thực lĩnh – Các khoản trích theo lương – Tạm ứng + Khấu
trừ.
Hoạt động xây dựng là một hoạt động thường xuyên phải diễn ra ở ngoài
trời, chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện môi trường thời tiết, cho nên nhiều khi
công trình bị gián đoạn. Do vậy để kịp tiến độ, các công nhân của doanh nghiệp
phải làm thêm ngoài giờ. Vì vậy mà phát sinh thêm tiền lương ngoài giờ. Tiền
lương này được tính như sau:
Lương thêm giờ = Lương sản phẩm x 150%
Riêng các khoản trích BHXH, BHTN và BHYT trên tiền lương của công
nhân trực tiếp xây dựng không được tính váo chi phí nhân công trực tiếp mà được
tính vào chi phí sản xuất chung.
2.1.2.2. Tài khoản sử dụng
Để hach toán chi phí nhân công trực tiếp kế toán trong doanh nghiệp sử dụng
tài khoản 1542 chi tiết thành khoản mục chi phí nhân công trực tiếp, công ty sử
dụng TK 1542 “ Chi phí nhân công trực tiếp” để kế toán chi phí nhân công trực
tiếp, TK này chi tiết như sau:
TK 15421 – Chi phí thầu phụ
TK 1542101 – Chi phí thầu phụ Doanh nghiệp tư nhân Đức Quý
TK 1542102 – Chi phí thầu phụ Doanh nghiệp tư nhân Chiến Thắng.
Chứng từ sử dụng:
- Bảng chấm công
- Bảng thanh toán tiền lương, phiếu chi…
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết
Cuối tháng căn cứ vào bảng chấm công do đội xây lắp gửi lên, phòng kế toán
phải có trách nhiệm tính ra lương phải trả cho người lao động, các cán bộ quản lý
tại công trình đồng thời là căn cứ để ghi vào sổ kế toán.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

25

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Biểu 2.7. Bảng chấm công
BẢNG CHẤM CÔNG (trích)
Tháng 06 năm 2015
STT
1
2
3
4
5


Họ và tên
Phạm Quang Tuấn
Nguyễn Xuân Hiếu
Trương Xuân Định
Phí Quang Trung
Phạm Quang Tuấn

Chức vụ
Thợ xây
Phụ xây
Thợ xây
Thợ xây
Phụ xây

1
x
x
x
x
x

2
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x

Tổng cộng
Người chấm công
(ký, họ và tên)

4
x
x
x
x
x


...
...
...
...
...

… 30
... X
... X
... X
... X
... X

Lễ

Cộng
26
24
26
26
25

255
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Người phụ trách bộ phận
(ký, họ và tên)

Người duyệt
(ký, họ và tên)

Phiếu xác nhận khối lượng công việc hoàn thành được lập trên cơ sở khối
lượng công việc thực tế hoàn thành và hợp đồng giao khoán. Cuối thời hạn giao
khoán, tổ trưởng cùng nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra khối lượng cũng như
chất lượng công việc và sau đó ghi vào phiếu xác nhận khối lượng công việc hoàn
thành. Kế toán thực hiện việc lập bảng thanh toán lương là hai bảng trên: bảng chấm
công và phiếu xác nhận khối lượng công việc hoàn thành.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

26

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Biểu 2.8. Bảng thanh toán Lương
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 6 năm 2015
Hạng mục : Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm (Tổ xây 1)
STT
1
1
2
3
4
5
...

Họ và tên
2
Phạm Quang Tuấn
Nguyễn Xuân Hiếu
Trương Xuân Định
Phí Quang Trung
Vũ Quyết
...
Tổng cộng

Lương cơ

Lương thực

bản
3
3.760.500
2.691.000
2.691.000
3.047.500
3.047.500
...
28.000.000

tế
4
6.000.000
5.500.000
4.500.000
4.000.000
4.000.000
...
32.000.000

Người lập biểu

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

BHYT

BHXH

Khấu trừ
BHTN

5
300.840
215.280
215.280
243.800
243.800
...
2.638.000

6
56408
40.365
40.365
45.712
45.712
...
457.124

7
37.605
26.910
26.910
30.475
30.475
...
304.750

Kế toán trưởng

27

Số tiền còn


Tổng

lĩnh
8
9
10
394.853
5.605.147
282.555
5.217.445
282.555
4.217.445
319.987
3.680.013
319.987
3.680.013
...
...
3.399.874 28.600.126
Ngày 30 tháng 6 năm 2015
Giám đốc

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Sau khi tập hợp tất cả các bảng thanh toán lương, kế toán tổng hợp sẽ tiến
hành lên bảng phân bổ tiền lương và BHXH. Bảng này được lập cho toàn bộ chi phí
nhân công của công trình, bao gồm chi phí cho nhân công trực tiếp, chi phí cho
nhân viên quản lý và nhân công thuê ngoài.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

28

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Biểu 2.9. Bảng phân bổ tiền lương và Bảo hiểm xã hội
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH
Tháng 6 năm 2015
T

Ghi có TK

T

Đối tượng

A

sử dụng
TK 1542

1

CT Trường mẫu giáo

TK 334 - Phải trả công nhân viên
phụ
Lương
Khác
Cộng
cấp

TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
BHXH

BHYT

BHTN

Cộng

Cộng

115.213.326

-

-

115.213.326

18.434.132

3.456.400

1.152.133

23.042.665

138.255.991

CT đường điện Cát 114.135.000

-

-

114.135.000

18.261.600

3.424.050

1.141.350

22.827.000

136.962.000

6.880.450
3.456.400

3.440.225
1.728.200

2.293.483
1.152.133

12.614.157
6.336.732.93

216.734.168
108.876.593

3.424.050

1.712.025

1.141.350

6.277.425.00

107.857.575

43.576.182

10.320.675

4.586.967

58.483.823

275.217.991

huyện Bảo Lâm
2

Tăng
3

TK 334
CT Trường mẫu giáo

-

huyện Bảo Lâm
CT đường điện Cát
Tăng
Tổng cộng

229.348.326

-

-

229.348.326

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

29

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Biểu 2.10. Phiếu chi
PHIẾU CHI
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Quyển số:
Số: 157
Nợ: 334
Có: 1111
Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Ánh
Lý do chi: Trả lương công nhân trực tiếp Công trình Trường mẫu giáo huyện
Bảo Lâm
Số tiền: 154.620.593 ( làm tròn 154.620.500) Kèm theo chứng từ gốc:
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm năm tư triệu sáu trăm hai mươi nghìn
năm trăm đồng chẵn..
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý)………………………………………………
+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………………………

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

30

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Biểu 2. 11. Bảng tổng hợp chứng từ cung cấp
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Số: 156
Loại chứng từ gốc: Lương phải trả cho người lao động
Đơn vị tính: VNĐ
Ghi Có tài khoản 334
Chứng từ

Nội dung

Ngày

Số

30/06/15

Bảng

Lương phải CNTT – Công

30/06/15

Tổng số tiền

Ghi Nợ tài khoản
1542

152.362.000

152.362.000

lương

trình Trường mẫu giáo

Bảng

huyện Bảo Lâm
Lương phải tra CNTT – CT 141.632.000

141.632.000

lương

Công trình đường điện Cát

6422 … …

Tăng
..
1.520.610.000 1.520.610.000

Cộng

Căn cứ vào phiếu chi lương, bảng thanh toán lương, bảng tính lương, kế toán
tiến hành ghi vào chứng từ ghi sổ, sổ được lập chung cho cả lao động trong biên chế
và lao động thuê ngoài.
2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
Kế toán tại doanh nghiệp dựa vào các bảng tổng hợp chứng từ gốc cung loại
để ghi vào chứng từ ghi sổ đồng thời làm căn cứ để ghi vào sổ chi tiết 1542.
Từ chứng từ ghi sổ này để kế toàn vào sổ cái tài khoàn 1542.
Biểu 2.12. Sổ chi tiết TK 1542

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

31

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1542
Năm 2015
Tài khoản Chi phí nhân công trực tiếp
Số hiệu: 1542
Công trình: Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm
Chứng từ
ghi sổ
Số Ngày
hiệu tháng
B
C

Diễn giải

D

đối ứng
E

Số dư đầu năm

156


30/6

PS trong tháng

Lương phải CNTT –

Số tiền

TK

Ghi

Nợ1

2

chú
G

0

334

….
152.362.000

338

24.620.000

338

5.951.000

338

3.640.250

….….
198.610.620Công trình Trường
mẫu giáo huyện Bảo
156

30/6

Lâm
BHXH – Công trình
Trường mẫu giáo

156

30/6

huyện Bảo Lâm
BHYT – Công trình
Trường mẫu giáo

156

30/6

huyện Bảo Lâm
BHTN– Công trình
Trường mẫu giáo

huyện Bảo Lâm

Cộng số PS tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình….
198.610.620
0

xxxx

32

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

- Ngày mở sổ: 01/01/2015
Ngày 30 tháng 06 năm 2015
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

33

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình