Tải bản đầy đủ
Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC Ngày 14/9/2006của BTC

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ BTC Ngày 14/9/2006của BTC

Tải bản đầy đủ

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Biểu 2.4. Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm

Mẫu số 01- VT

Bộ phận: Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm

Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ
BTC Ngày 14/9/2006của BTC

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Số: 112
Loại chứng từ gốc: phiếu nhập kho
Đơn vị tính: VNĐ
Ghi nợ tài khoản 152
Ghi có tài khoản

Chứng từ
Nội dung

Tổng số tiền

111

331

Ngày
15/06/2015

Số
120 NK đá cát vàng,

96.620.000

96.620.000

18/06/2015

cát mịn
121 NK Xi măng

58.961.500

58.961.500

22/06/2015

122 NK Đinh và

32.695.000

dây buộc
Cộng

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

188.276.500

18

… …

32.695.000
32.695.000

155.581.500

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng Thành Lâm
Bộ phận: Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI
Ngày 20 tháng 06 năm 2015
Số: 113
Loại chứng từ gốc: phiếu xuất kho
Đơn vị tính: VNĐ
Ghi có tài khoản 152
Chứng từ
Ngày

Nội dung

Tổng số tiền

Số

Ghi có tài khoản
154

16/06/15

171 XK đá (25x25), cát vàng, cát

120.000.000

120.000.000

19/06/15

mịn
172 XK cốt pha

42.651.000

42.651.000

20/06/15

173 XK xi măng trắng

8.952.000

8.952.000

Cộng

171.603.000

…… …

171.603.000

2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp
Định kỳ, kế toán tại doanh nghiệp lại dựa vào các bảng tổng hợp chứng từ
cùng loại để ghi vào chứng từ ghi sổ, đồng thời căn cứ và để ghi vào sổ chi tiết tài
khoản 1541. Từ chứng từ ghi sổ này kế toàn vào sổ cái tài khoản 154.

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

19

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Biểu 2.5. Sổ chi tiết TK 1541
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 1541
Năm 2015
Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Số hiệu: 154
Công trình: Trường mẫu giáo huyện Bảo Lâm
Chứng từ ghi sổ
Số
Ngày tháng
hiệu
B
C

Số tiền

Diễn giải

TK
đối ứng

NợD

E

1

2

Số dư đầu năm
PS trong tháng133
17/06/15 XK cốt pha
134
18/06/15
XK xi măng trắng143 20/06/2015
XK đá 25x25),
cát vàng, cát mịn
143 30/06/2015
XK cốt pha
143 30/06/2015
XK xi măng
trắngCộng
số
PS
tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ
đầu quý
- Ngày mở sổ: 01/01/2015

Ghi chú
G

0

….
152 35.000.000
152 6.752.340
….
….
152 96.500.000

….152 45.311.000
152 3.600.340
….

….
187.163.680

537.612.000
0
xxxx

Ngày 30 tháng 6 năm 2015
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Biểu 2.6. Sổ Cái TK 1541

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

20

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

Sổ Cái TK 1541 : SỔ CÁI
Năm 2015
Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Số hiệu: 154
Chứng từ ghi
NT ghi
sổ
A

sổ
Số
Ngày
hiệu
B

TK
Diễn giải

tháng
C

đối

D

17/06
18/06
30/6

Ghi chú

ứng

NợE

1

2

Số dư đầu năm


133 17/06
134 18/06


143 20/06

Số tiền

96.858.000

PS trong tháng

XK cốt pha
XK xi măng trắng

Xk Đá, cát vàng, cát mịn

152
152
152

98.630.000

35.689.000
3.152.340

30/6

143

30/6

XK cốt pha

152

45.625.000

30/6

143
144

30/6

XK xi măng trắng

152

4.985.340

30/6

Nkho xi măng thừa

152

30/6


Cộng số PS tháng
Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

21

56.050.500
1.284.939.000 122.888.500
658.600.000
xxxx

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng

G

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc
Dân

- Sổ này có …………… trang, đánh số từ trang ………… đến trang ………

Ngày 30 tháng 6 năm 2015
Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán vào chứng từ ghi sổ như sau:
Đơn vị: Doanh nghiệp Xây dựng hành Lâm
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 143
Ngày 20 tháng 6 năm 2015
Trích yếu

Số hiệu TK

Số tiền (đ)

NợA
NK đá 25x 25, cát vàng, cát

B
152

C

mịn
NK Xi măng
NK Đinh và dây buộc
XK đá 1x2(15x15), cát vàng,

152
152
1541

331
111

1541
1541

152
152

45.961.000
6.910.340

152

111

59.645.000

152

331

23.645.000

1541

152

82.360.000

cát mịn
XK cốt pha
XK xi măng trắng
Nhập kho vật liệu các công
trình ngày
Nhập kho vật liệu các công
trình
Xuấ kho vật liệu cho các
công trình

331

152

Cộng

Sinh viên: Ngô Ngọc Bình

1
95.851.000

Ghi chú
D

85.631.000
2.456.500
110.962.000

513.421.840.

22

Lớp kế toán LT K4 – Cao Bằng