Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY LẮP, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM XÂY LẮP, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH LÂM

Tải bản đầy đủ

Chuyờn thc tp tt nghip

Trng i Hc Kinh T Quc
Dõn

- Mt c im na ca cỏc sn phm xõy lp l quỏ trỡnh t khi khi cụng
cho n khi hon thnh cụng trỡnh bn giao v a vo s dng thng kộo di. Nú
ph thuc quy mụ v tớnh cht phc tp v k thut ca tng cụng trỡnh, quỏ trỡnh
thi cụng c chia thnh nhiu giai on thi cụng, mi giai on thi cụng li chia
thnh nhiu cụng vic khỏc nhau, cỏc cụng vic ch yu din ra ngoi tri chu tỏc
ng rt ln ca cỏc nhõn t mụi trng xu nh ma, nng, l, lt i hi cỏc
nha xõy dng phi giỏm sỏt cht ch nhng bin ng ny hn ch n mc tht
nht nhng nh hng xu ca nú.
Do thi gian s dng ca sn phm xõy lp l lõu di v giỏ tr ca sn phm
xõy lp rt ln nờn ũi hi Doanh nghip xõy lp trong quỏ trỡnh sn xut phi kim
tra cht ch cht lng cụng trỡnh theo thit k.
1.2. c im t chc sn xut sn phm ca Doanh nghip Xõy dng Thnh
Lõm
Doanh nghip hot ng trờn nhiu lnh vc kinh doanh ch yu l xõy lp
cỏc cụng trỡnh xõy dng cụng nghip. Chớnh vỡ th th trng mc tiờu ca Doanh
nghip khụng ch dng li trong nc m cũn cú xu hng phỏt trin ra nc
ngoi, vi cỏc lnh vc hot ng kinh doanh ca mỡnh Doanh nghip ó v ang
khụng ngng m rng quan h hp tỏc vi cỏc Doanh nghip xõy dng khỏc trong
v ngoi nc, ng thi tớch cc m rng th trng, ỏp ng nhu cu ca khỏch
hng. Tuy nhiờn ngay chớnh trờn th trng ny, Doanh nghip cng ang gp phi
nhng khú khn vỡ ngy cng cú nhiu cỏc Doanh nghip khỏc cnh tranh chim
lnh. Vỡ lý do ú Doanh nghip ang n lc thc hin cỏc chớnh sỏch v giỏ c cng
nh c bit quan tõm n cht lng cụng trỡnh sao cho tht phự hp vi yờu cu
ca khỏch hng mc tiờu nhng m bo c mc tiờu v doanh thu v li nhun
hp lý.
a. C cu t chc sn xut:
* i trng.
i trng l ngi tham mu cho phũng k hoch, cú trỏch nhim qun lý,
ụn c, nhc nh ti tng cụng nhõn xõy lp v chm cụng cho tng cụng nhõn

Sinh viờn: Ngụ Ngc Bỡnh

7

Lp k toỏn LT K4 Cao Bng

Chuyờn thc tp tt nghip

Trng i Hc Kinh T Quc
Dõn

trong thỏng, tng hp tỡnh hỡnh sn xut v con ngi xõy dng k hoch c th
trong tng giai on.
* i thi cụng: Thc hin cụng tỏc thi cụng cỏc cụng trỡnh xõy dng ca
Doanh nghip, di s qun lý ca i trng bao gm cỏc t:
T trm trn bờ tụng thng phm: Chuyờn trm trn bờ tụng vi cụng sut
70 m3/gi to ra phi liu trong cỏc dõy chuyn sn xut vt liu xõy dng( ch yu
bng phng phỏp trn trờn mỏy trn ngang 2 trc, sn xut bờ tụng ti, phc
v trong nhu cu xõy dng dõn dng, .
T xõy lp, hon thin: Chuyờn trc tip xõy lp cụng trỡnh,...
T gia cụng, ct pha, bờ tụng: Chuyờn gia cụng cỏc sn phm c khớ, thộp
cung cp cho xõy dng cụng trỡnh; kim tra tim ct, kớch thc kt cu bờ tụng,....
b. Quy trỡnh cụng ngh sn xut:
* i vi mng hot ng trong lnh vc xõy dng ca Doanh nghip.
- Cỏc cụng trỡnh thc hin bao gm :
+ Do Doanh nghip giao
+ Do Doanh nghip u thu.
- Cỏc cụng trỡnh c ch nh thu
+ Do doanh nghip c ch nh thu
Sau khi dnh quyn thi cụng cụng trỡnh, doanh nghip tin hnh thi cụng
theo cỏc bc sau :
Bc 1: Ký kt hp ng kinh t vi ch u t.
Bc 2: Sau khi ký hp ng kinh t, doanh nghip phi xin giy phộp thi
cụng, sau ú tin hnh giao nhn mt bng v tin hnh khi cụng.
Bc 3: Tp kt thit b, mỏy múc thi cụng, nhõn lc, xõy dng lỏn tri tm,
xõy dng nh xng ti cụng trng.
Bc 4: Chun b vt t, vt liu, khai thỏc vt liu ti ch : Sn xut ỏ, cỏt,
si. Mua cỏc loi vt t khỏc : Xi mng, st, thộp, nha ng, xng
Bc 5: Trin khai thi cụng :
+ Dn dp mt bng thi cụng : Phỏt quang, dn c, vột bựn
+ ỳc cỏc cu kin bờ tụng ỳc sn (nu cú) : ng cng, tm bn, dm cu
Sinh viờn: Ngụ Ngc Bỡnh

8

Lp k toỏn LT K4 Cao Bng

Chuyờn thc tp tt nghip

Trng i Hc Kinh T Quc
Dõn

+ Thi cụng cỏc hng mc cụng trỡnh :
Bc 6 : Bn giao cụng trỡnh a vo s dng.
Vi c im trờn, quy trỡnh cụng ngh sn xut c túm tt qua s sau :
Mua Nguyờn vt
liu, thuờ nhõn
cụng

Thi cụng

Cụng trỡnh
hon thnh

xõy dng

Thit k

Bn giao cụng trỡnh

S 1.1. Quy trỡnh cụng ngh sn xut
Thit k -> Mua Nguyờn vt liu, thuờ nhõn cụng ->Thi cụng xõy dng->
Cụng trỡnh hon thnh ->Bn giao cụng trỡnh.
1.3. Qun lý chi phớ sn xut ca Doanh nghip Xõy dng Thnh Lõm
Doanh nghip l mt n v hch toỏn kinh doanh c lp vi quỏ trỡnh hot
ng lõu nm, vi b dy kinh nghim, uy tớn. Giỏm c doanh nghip ó tp
hp bờn mỡnh mt i ng chuyờn viờn, cỏc k s, cỏc cỏn b cụng nhõn viờn
cú nng lc, chuyờn mụn cao, kinh nghim lõu nm trong lnh vc thit k,
xõy lp.

Sinh viờn: Ngụ Ngc Bỡnh

9

Lp k toỏn LT K4 Cao Bng

Chuyờn thc tp tt nghip

Trng i Hc Kinh T Quc
Dõn

S 1.2. T chc B mỏy qun lý ca doanh nghip Xõy dng Thnh Lõm
giám đốc

Phòng
tổ
chức
hành
chính

Phòng
kế
hoạch
tổng
hợp

Phòng
tài
chính
kế
toán

Phòng
quản
lý dự
án,
xây
lắp

các bộ PHậN phục vụ công trờng

Tổ
gia công,
Cốt pha - bê
tông

trạm trộn
bê tông thơng phẩm

Phòng
kinh
doanh
tổng
hợp

các bộ PHậN kinh doanh tổng hợp

Các Tổ
xây lắp ,
hoàn thiện

Các Tổ
VN TI

T THNG
MI TNG
HP

(Ngun: Phũng hnh chớnh ca Cụng ty)

Sinh viờn: Ngụ Ngc Bỡnh

10

Lp k toỏn LT K4 Cao Bng

Chuyờn thc tp tt nghip

Trng i Hc Kinh T Quc
Dõn

CHNG 2. THC TRNG K TON CHI PH SN XUT V TNH
GI THNH SN PHM TI DOANH NGHIP XY DNG THNH
LM
2.1. K toỏn chi phớ sn xut ti Doanh nghip Xõy dng Thnh Lõm
2.1.1. K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip
Doanh nghip Xõy dng Thnh Lõm l doanh nghip hot ng ch yu
trong lnh vc xõy dng do võy doanh nghip ỏp dung phng phỏp kờ khai thng
xuyờn hch toỏn hng tn kho. tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm
xõy lp. Doanh nghip s dung ti khon 154- xõy lp. Ti khon 154 c m chi
tit thnh nhiu khon mc chi phớ
- Ti khon 1541: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip
- Ti khon 1542: Chi phớ nhõn cụng trc tip
- Ti khon 1543: Chi phớ mỏy thi cụng
- Ti khon 1544: Chi phớ sn xut chung
- Ti khon 154 c m cho tng hng mc cụng trỡnh, cụng trỡnh khỏc
nhau.
2.1.1.1. Ni dung

Chi phớ nguyờn vt liu l mt khon mc chi phớ chim t trng ln trong
giỏ thnh cụng trỡnh xõy dng. Khon mc chi phớ nguyờn vt liu trong giỏ
thnh cụng trỡnh xõy dng ca doanh nghip gm: chi phớ nguyờn vt liu chớnh
(gch, ỏ, si, xi mng, st, thộp, t in, bin ỏp), vt liu ph (inh, sn, dõy
thộp buc) v vt t ch bin sn (li thộp, bờ tụng ỳc sn) cỏc vt t
hon thin cụng trỡnh (búng ốn, iu ho, qut mỏy) Chi phớ nguyờn vt liu
trc tip ca doanh nghip khụng bao gm vt t cho mỏy thi cụng.
Do c im ca ngnh xõy dng v sn phm ca ngnh xõy lp l a
im phỏt sinh chi phớ nhiu ni khỏc nhau nờn thun tin cho vic xõy
dng cụng trỡnh trỏnh vn chuyn tn kộm nờn doanh nghip t chc kho vt liu
ngay ti chõn cụng trỡnh v vic nhp, xut vt t din ra ngay ti ú. cú th
qun lý cht ch vt t doanh nghip ó khoỏn gn phn vic, cỏc cụng trỡnh,
hng mc cụng trỡnh cho tng i xõy dng. i xõy dng s t chc thi cụng
11
Sinh viờn: Ngụ Ngc Bỡnh
Lp k toỏn LT K4 Cao Bng