Tải bản đầy đủ
8 Xen kết quả đăng ký

8 Xen kết quả đăng ký

Tải bản đầy đủ

3.9 Hủy học phần

Hình 3.9: Kết quả hủy học phần
KẾT LUẬN
Sau một thời gian tìm hiểu và làm việc với sự giúp đỡ tận tình của cô hướng
dẫn cuối cùng em cũng đã hoàn thành đề tài thực tập cơ sở “Tìm hiểu HTML,CSS và
Javascript ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ thông
tin”em đã làm được những công việc sau:
+ Hiểu được một chút về HTML,CSS và Javascript.
+ Xây dựng được trang website đơn giản đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ
thông tin.
Tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống do
kiến thức của bản thân em còn hạn chế nên chắc chắn trong bài báo cáo này không
tránh khỏi các lỗi và còn thiếu sót nhiều. Em rất mong nhận được những nhận xét,

4040

đánh giá cũng như những đóng góp ý kiến từ phía các Thầy, cô để em khắc phục và
hoàn thiện hơn trong các bài báo cáo sau này.

4141

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Giaó trình môn thiết kế phát triển website
[2] Bài giảng môn thiết kế website-Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn
[3] Các tài liệu trên mạng:
-

Các video bài giảng thiết kế website của TrườngDayNghề.NET
Luan Van.net.vn

4242

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên

Thạc sỹ :Dương Thúy Hường

Giàng A Tú

4343