Tải bản đầy đủ
8Xác định các lớp

8Xác định các lớp

Tải bản đầy đủ

• Số điện thoại (soDT)
• Email (email)
- Lớp Môn học (MonHoc) gồm có các thông tin sau:
• Mã môn học (maMH)
• Tên môn học (tenMH)
• Số tín chỉ (soTC)
-Lớp giảng đường gồm các thông tin sau:
• Mã giảng đường(MDG)
• Tên giảng đường(TenGD)
Biểu đồ lớp
Tai khoang

Sinh vien

#MSV: char(20)
#MMH: char(10)
#MGD: char(5)

#MSV: char(20)
+TenSV: string
#MGD: char(5)
+Khoa: string

Mon hoc

Giang duong

#MMH: char(30)
+TenMH: string
+So TC: Interger

#MGD: char(5)
+TenGD: string
#MMH: char(30)

3030

3131

CHƯƠNG III:
XÂY DỰNG TRANG WEBSITE ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3.1Giao diện đăng nhập

Hình 3.1: Đăng nhập

3232

3.2Giao diện đăng nhập sai tài khoản

Hình 3.2: Giao diện đăng nhập sai tài khoản

3333

3.3 Giao diện sai mật khẩu

Hình 3.3: Giao diện đăng nhập sai mật khẩu

3434