Tải bản đầy đủ
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Tải bản đầy đủ

2.3 Biểu đồ phân cấp chức năng

2.4 Xác định các ca sử dụng của hệ thống
Dựa vào việc phân tích các tác nhân, ta xác định được các ca sử dụng như sau:
Đăng nhập hệ thống
Đăng ký học phần
Hủy học phần
Tra cứu điểm
Xem lịch thi cá nhân
Đăng ký thi lại
Đổi mật khẩu
Biểu đồ ues case tổng quát:

1818

System

dang nhap
dang ky hoc

huy

sinh vien

tra cuu diem

dang ky thi lai

doi mat khau

xem lich thi ca nhan

1919

2.5 Đặc tả các ca sử dụng
2.5.1 Ca sử dụng Đăng nhập hệ thống

Ten tai khaong

Dang nhap

Mat khau

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: Đăng nhập hệ thống
Mục đích: Mô tả cách một người sử dụng đăng nhập vào hệ thống.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện


Luồng sự kiện chính:
Ca sử dụng này bắt đầu khi tác nhân muốn đăng nhập vào hệ thống.
Hệ thống yêu cầu tác nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập.
Tác nhân nhập tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của mình.
Hệ thống xác nhận tài khoản và mật khẩu đăng nhập có hợp lệ

không, nếu

không hợp lệ thì thực hiện luồng A1.
 Các luồng rẽ nhánh
 Luồng A1: Nhập sai tài khoản/mật khẩu đăng nhập
- Hệ thống sẽ thông báo lỗi.
- Người sử dụng có thể đăng nhập lại hoặc là huỷ bỏ đăng nhập, khi đó ca sử

dụng kết thúc .

2020

c. Tiền điều kiện
Không
d. Hậu điều kiện
Nếu việc đăng nhập thành công, người sử dụng sẽ đăng nhập được vào
hệ thống.
2.5.2 Ca sử dụng Đăng ký môn học

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: Đăng ký môn học
Mục đích:
- Giúp cho Sinh viên có thể đăng ký những môn học mà mình có thể học
trong một học kì.
- Sinh viên chọn các môn học để đăng ký hoặc thay đổi các môn học mà mình
đã đăng ký trong khoảng thời gian cho phép trước khi bắt đầu kì học.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện

2121

 Luồng sự kiện chính
• Ca sử dụng này bắt đầu khi sinh viên muốn đăng ký môn học.
• Hệ thống hiển thị các lớp học phần để sinh viên có thể lựa chọn các lớp học
phần mà mình muốn đăng ký
• Sau khi đã chọn lớp học phần thì nhấm vào nút “đăng ký” để đăng ký.
 Các luồng rẽ nhánh
• Luồng A1: Môn học mà Sinh viên đăng ký không thoả mãn các điều kiện tiên quyết,
hoặc là môn học đó đã đủ số lượng sinh viên đăng ký
+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
+ Sinh viên có thể lựa chọn một môn học khác và đăng ký hoặc là thoát khỏi ca sử
dụng này.
• Luồng A2: Hết hạn đăng ký
+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
+ Ca sử dụng kết thúc.
c. Tiền điều kiện
Sinh viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
d. Hậu điều kiện
Nếu ca sử dụng được thực hiện thành công thì hệ thống sẽ thông báo cho người
sử dụng biết là đã dăng ký thành công.Sinh viên có thể hủy những môn học đã đăng
ký, trong trường hợp khác hệ thống ở trong trạng thái không thay đổi.
2.5.3 Ca sử dụng hủy học phần đã đăng ký

Dang nhap

Dang ky hoc
tim kiem mon

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: hủy học phần
Mục đích:

2222

huy dang ky hoc

- Giúp cho Sinh viên có thể hủy những môn học mà mình đã đăng ký.
- Sinh viên chọn các môn học đã đăng ký để “hủy” trong khoảng thời gian cho
phép trước khi bắt đầu kì học.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện
 Luồng sự kiện chính
• Ca sử dụng này bắt đầu khi sinh viên đã đăng ký thành công và muốn hủy học
phần đã đang ký.
• Hệ thống hiển thị các lớp học phần đã đăng ký để sinh viên có thể lựa chọn các lớp


+
+

học phần mà mình muốn hủy.
Sau khi đã chọn lớp học phần thì nhấm vào nút “hủy” để hủy.
Các luồng rẽ nhánh
Luồng A1: Qúa thời gian cho phép.
Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Ca sử dụng kết thúc.
c. Tiền điều kiện:

-

Sinh viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
Sinh viên phải đăng ký thành công các học phần muốn hủy trước đó.
Phải trong khoảng thời gian cho phép của hệ thống.
d. Hậu điều kiện: Nếu ca sử dụng được thực hiện thành công thì danh sách các
môn học mà Sinh viên đã chọn hủy sẽ được hủy và học phần đó sẽ được xóa khỏi danh
sách đã đăng ký.
2.5.4 Ca sử dụng tra cứu điẻm

Tra cuu diem

Dang nhap

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: Tra cứu điểm
Mục đích:
- Giúp cho Sinh viên có thể tra cứu được điểm cá nhân của mình theo từng
môn học.

2323

Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện
 Luồng sự kiện chính
 Ca sử dụng này hoạt động khi sinh viên đã có điểm thi của các học phần và đã được
cập nhập vào hệ thống.
 Hệ thống hiển thị điểm của sinh viên theo từng môn học.
c. Tiền điều kiện:
-

Sinh viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điểm thi đã được cập nhập vào hệ thống.
d. Hậu điều kiện: Hệ thống sẽ hiện thị bảng điểm của các môn đã cập nhập
điểm.
2.5.5 Ca sử dụng xem lịch thi cá nhân

Xem lich thi ca nhan

Dang nhap

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: xem lịch thi cá nhân
Mục đích:
- Giúp cho Sinh viên có thể xem lịch thi cá nhân của mình theo từng học kỳ.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện
 Luồng sự kiện chính
 Ca sử dụng này hoạt động khi sinh viên đã có lịch thi của các học phần đang theo
học trong học kỳ đó và đã được cập nhập vào hệ thống.
 Hệ thống hiển thị lịch thi của sinh viên theo từng môn học cùng với địa điểm, thời
gian cụ thể.
c. Tiền điều kiện:
-

Sinh viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
Lịch thi đã được cập nhập vào hệ thống.
d. Hậu điều kiện: Hệ thống sẽ hiện thị bảng lịch thi của các môn đã cập nhập.

2424

2.5.6 Ca sử dụng Đăng ký thi lại

Dang nhap

dang ky thi lai
mon dang ky thi lai

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: Đăng ký thi lại
Mục đích:
- Giúp cho Sinh viên có thể đăng ký thi lại những môn học mà bị tích F và tích
D trong lần thi 1.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện
 Luồng sự kiện chính
- Ca sử dụng này bắt đầu khi sinh viên muốn đăng kýthi lại.
- Hệ thống hiển thị các lớp học phần bị tích F và tích D để sinh viên có thể lựa chọn các
lớp học phần mà mình muốn đăng ký thi lại.
- Sau khi đã chọn lớp học phần thì nhấm vào nút “đăng ký” để đăng ký.
 Các luồng rẽ nhánh
- Luồng A1: Hết hạn đăng ký
+ Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
+ Ca sử dụng kết thúc.
c. Tiền điều kiện
Sinh viên phải đăng nhập thành công vào hệ thống. Phải trong khoảng thời gian
cho phép của hệ thống( chưa hết hạn đăng ký thi lại).
d. Hậu điều kiện

2525

Nếu ca sử dụng được thực hiện thành công thì hệ thống sẽ thông báo cho người
sử dụng biết là đã dăng ký thành công và sẽ được cập nhập vào lịch thi cá nhân của
sinh viên.
2.5.7 Ca sử dụng đổi mật khẩu

Dang nhap

Thay doi mat khau
Mat khau cu

mat khau moi

xac nhan mat khau moi

a. Mô tả tóm tắt
Tên ca sử dụng: Đổi mật khẩu
Mục đích: Thay đổi mật khẩu của người sử dụng.
Tác nhân: Sinh viên
b. Các luồng sự kiện
 Luồng sự kiện chính:
- Ca sử dụng này bắt đầu khi người sử dụng muốn thay đổi mật khẩu đăng nhập khi
-

đăng nhập vào hệ thống.
Hệ thống tạo ra một form yêu cầu người sử dụng điền mật khẩu cũ, điền mật khẩu mới

-

và xác nhận lại mật khẩu mới.
Hệ thống xác nhận mật khẩu vừa đổi có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ thì thực hiện

luồng A1và ngược lại thì thực hiện luồng A2.
 Các luồng rẽ nhánh
- Luồng A1: Mật khẩu hợp lệ.

2626

+ Hệ thống sẽ thông báo đổi mật khẩu thành công.khi đó ca sử dụng kết thúc.
- Luồng A2: Mật khẩu không hợp lệ.
+ Hệ thống sẽ thông báo lỗi.khi đó người sử dụng có thể tiên hành đổi lại hoặc kết

thúc ca sử dụng mà không thay đổi gì.
c. Tiền điều kiện
Phải đăng nhâọ thành công vào hệ thống
d. Hậu điều kiện
Nếu việc đổi mật khẩu thành công, hệ thống sẽ xóa mật khẩu cũ và lưu mật
khẩu mới vào tài khoảng đang nhập.
2.6 Biểu đồ trình tự
2.6.1 Biểu đồ trình tự đăng nhập

Trang dang nhap

CSDL

: Sinh vien

1 : nhap tai khoang+pass()
2 : Kiem tra tai khoang()

4 : Kiem tra pass()

3

5 : Thong bao()
6 : Tao trang moi Trang chinh

7 : dong trang()

2727

2.6.2 Biểu đồ trình tự đăng ký học

2.7 Biểu đồ hoạt động
2.7.1 Biểu đồ đăng nhập
Bat dau
Hien thi trang dang nhap

Nhap tai khoang

[ sai tai khoang hoac mat khau]
Kich bottom dang nhap

Thong bao
dung tai khoang va matkhau
Ket thuc

2828