Tải bản đầy đủ
II. SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU

II. SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU

Tải bản đầy đủ

2. Những điểm cần lưu ý

 Đơn vị cấu tạo của thận: Nephron

 Màng lọc cầu thận
- 2 yếu tố quan trọng của màng lọc để 1 chất có thể qua được hay không là điện tích (-) và lỗ lọc.

- Hồng cầu bình thường tích điện âm và có
kích thước lớn hơn lỗ lọc nên không qua
được màng lọc.

160A

110A

70A

III. CƠ CHẾ BỆNH SINH

IV.TIẾP CẬN BÊNH NHÂN ĐÁI MÁU
1. Bệnh nhân có đái máu không?
2. Chẩn đoán vị trí
3. Chẩn đoán nguyên nhân