Tải bản đầy đủ
Chương 1 : Định tuyến không theo lớp địa chỉ

Chương 1 : Định tuyến không theo lớp địa chỉ

Tải bản đầy đủ

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

208

• Chia một mạng lớn thành các mạng con có kích thước khác nhau bằng cách
sử dụng VLSM
• Cấu hình router sử dụng VLSM
• Xác định các đặc tính chủ yếu của RIPv1 hoặc RIPv2
• Xác địn những điểm khác nhau quan trọng giữa RIPv1 và RIPv2
• Cấu hình RIPv2
• Kiểm tra và xử lý sự cố hoạt động RIPv2
• Cấu hình đường mặc định bằng lệnh ip route và ip default- network
1.1 VLSM
1.1.1 VLSM là gì và tại sao phải sử dụng nó
Khi mạng IP phát triển lớn hơn, người quản trị mạng phải có cách sử dụng không
gian địa chỉ của mình một cách hiệu quả hơn. Một trong những kỹ thuật thường
được sử dụn là VLSM. Với VLSM người quản trị mạng có thể chia địa chỉ mạng
có subnet mask dài cho mạng có ít host và địa chỉ mạng có subnet mask ngắn cho
mạng nhiều host
Khi sử dụng VLSM thì hệ thống mạng phải chạy giao thức định tuyến có hỗ trợ
VLSM như OSPF, Intergrated IS – IS, EIGRP, RIPv2 và định tuyến cố định

CD4pro.info

VLSM cho phép một tổ chức sử dụng chiều dài subnet mask khác nhau trong một
địa chỉ mạng lớn. VLSM còn được gọi là chia subnet trong một subnet lớn hơn
giúp tận dụng tối đa không gian địa chỉ
Giao thức định tuyến theo lớp địa chỉ mạng lớn hơn thành nhiều địa chỉ mạng con
có kích thước khác nhau như địa chỉ mạng có 30 bit subnet mask ,
255.255.255.532 để dành cho các kết nối mạng địa chỉ mạng có 24 bit subnet
mask, 255.255.255.0 để dành cho các mạng có dưới 254 user, các địa chỉ mạng có
22 bit subnet mask, 255.255.22. để dành cho các mạng có tới 100 user.

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

209

Hình 1.1.1. Một ví dụ về địa chỉ IP theo VLSM
1.1.2 Sự phí phạm không gian địa chỉ
Trước đây khi chia subnet cho địa chỉ mạng IP subnet đầu tiên và subnet cuối cùng
được khuyến cáo là không sử dụng . Hiện nay với VLSM chúng ta có thể tận dụng
subnet đầu tiên và subnet cuối cùng

CD4pro.info

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

210

Hình 1.1.2
Ta xét ví dụ như hình 1..1.2. người quản trị mạng quyết định mượn 3 bit để chia
subnet cho địa chỉ lớp C 192.168.187.0. Nếu sử dụng luôn subnet đầu tiên bằng
cách thêm lệnh no ip subnet – zezo vào cấu hình router người quản trị mạng sẽ có
7 subnet sử dụng được mỗi subnet có 30 địa chỉ host Bắt đầu từ Cissco IOS phiên
bản 12.0, Cissco router đã mặc định là sử dụng subnet zezo. Bây giờ mối subnet
được phân phối cho một mạng LAN trên routerSydney, Brisbane, Perth và
Melbourne như hình vẽ 1.1.2.3 subnet còn lại được phân phối cho 3 đường kết nối
serial giữa các router. Như vậy là không còn subnet nào để dự phòng cho sự mở
rộng mạng về sau. Trong khi đó kết nối serial giữa 2 router là kết nối điểm - đến điểm nên chỉ có cần 2 địa chi host là đủ. Như vậy là phí mất 28 địa cỉ host trong
mỗi subnet được phân phối cho kết nối WAN của router. Với cách chia đều , tất cả
các subnet có chiều dài subnet bằng nhau như vạy 1/3 không gian địa chỉ đã bị phí
phạm.

CD4pro.info

Cách phân phối địa chỉ như trên chỉ phù hợp với mạng nhỏ. Nhưng dù sao thì sơ đồ
địa chỉ này cũng thực sự phí phạm địa chỉ cho các kết nối điểm - đến - điểm
1.1.3 Khi nào sử dụng VLSM
Thiết kế sơ đồ địa chỉ IP sao cho đáp ứng được sự mở rộng sau này và không phí
phạm địa chỉ là một việc hết sức quan trọng. Trong phần này sẽ trình bày cách sử
dụng VLSM để không láng phí địa chỉ trên các kết nối điểm - nối - điểm
Cùng với hệ thống mạng ví dụ ở phần trước. Lần này người quản trị mạng sử dụng
VLSM để chia địa chỉ mạng lớp C 192.168.187.0 thành nhiều subnet có kích thước
khác nhau

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

211

CD4pro.info

Hình 1.1.3
Trước tiên ta xét mạng có nhiều user nhất trong hệ thống mạng. Mỗi mạng LAN ở
Sydney, Brisbane, Pert và Melbourpe có khoảng 30 host. Do đó để đáp ứng cho
các mạng LAN này người quản trị mạng mượn 3 bit để chia subnet cho địa chỉ
mạng 192.168.187.0. Tương tự như ví dụ ở phần trước, người quản trị mạng có 7
subnet /27 sử dụng được. Lấy 4 subnet đầu tiên/ 27 để phân phối cho các mạng
LAN trên router. Sau đó người quản trị mạng lấy subnet thứ 6 mượn tiếp 3 bit nữa

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

212

để chia thành 8 subnet/30 mỗi subnet /30 này chỉ có 2 địa chỉ host. Lấy 3 subnet/30
phân phối cho 3 kết nối serial giữa các router. Các subnet /27 và /30 còn lại được
để dành sử dụng về sau
1.1.3 Tính toán chia subnet với VLSM

CD4pro.info

Hình 1.1.4.a
Xét ví dụ như hình 1.1.4.a. Hai mạng LAN ở Kuala Lumpur và Bankok yêu cầu tối
thiểu 250 host trong mỗi tháng. Nếu hai router này sử dụng các giao thức tuyến
theo lớp địa chỉ không hỗ trợ VLSM như RIPv1 IGRP và EGP thì phải chia subnet
đều cho toàn bộ hệ thống mạng. Điều này có nghĩa là chúng ta mượn 8 bit để chia
đại chỉ lớp B 172.160.0 thành các subnet /24 rồi phân phối cho tất cả các mạng
trong hệ thống. Như vậy mỗi mạng trong hệ thống đều có địa chỉ mạng với 24 bit

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

213

mask giống nhau. Mặc dù hai subnet 172.16.3.0/24 và 172.16.4.0/24 đáp ứng được
cho 2 mạng LAN 250 host nhưng subnet 172.16.2.0/24 phân phối cho kết nối
WAN giữa hai router là quá phí. Một kết nối WAN chỉ cần 2 địa chỉ host còn lại
252 địa chỉ host bị bỏ phí.

Hình 1.1.4.b
Nếu chúng ta sử dụng kỹ thuật VLSM chúng ta có thể lấy subnet 172.16.2.0/24
chia tiếp thành các subnet/30. Sau đó lấy một subnet 172.16.2/20 để đặt cho kết nối
WAN thì số lượng địa chỉ bị mất cho kết nối này giảm đi rất nhiều.

CD4pro.info

Hình 1.1.4.c
Bây giờ ta xét ví dụ như hình 1.1.4.c giả sử ta có địa chỉ mạng lớp C
12.168.10.0/24 để phân phối cho hệ thống mạng này.

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

214

Đầu tiên chúng ta xét mạng LAN có nhiều user nhất trong hệ thống. Hệ thống trên
hình 1.1.4.c có mạng LAN lớn nhất là 60 host. Nếu chúng ta chia subnet như cách
cũ chúng tá se chỉ mượn được 2 bit để chia subnet còn lại 6 bit dành cho host mới
đủ đáp ứng cho mạng LAN 60 host. Nhưng như vậy chúng ta chỉ toa được 22= 4
subnet, trong đó sử dụng được tối đa 3 subnet không đủ đáp ứng cho toàn bộ hệ
thống mạng. Rõ rang cách chia subnet đều không thể đáp ứng được
Chúng ta phải sử dụng VLSM như sau:
1. Bước đầu tiên chúng ta cũng xét mạng LAN lớn nhất trong hệ thống là mạng
LAN 60 host ở Perth. Để đáp ứng cho mạng LAN này chúgn ta mượn 2 bit
đầu tiên đẻ chia subnet cho địa chỉ 192.168.10/24. Chúng ta sẽ được 4
subnet /26 như sau:
#

Dải địa chỉ host

ID

192.168.10.1 – 192.168.10.62

Địa chỉ quảng bá

0

192.168.10.0

1

192.168.10.64

192.168.10.65 – 192.168.10.126

192.168.10.127

2

192.168.10.128

192.168.10.129 – 192.168.10.190

192.168.10.191

3

192.168.10.192

192.168.10.193– 192.168.10.254

192.168.10.255

CD4pro.info

192.168.10.63

Chúng ta lấy subnet đầu tiên 192.168.10.0/26 phân phối cho mạng LAN 60 host ở
Perth.
2. Bước thứ 2 chúng ta xét tới mạng LAN lớn thứ 2 là mạng LAN 28 host ở
KL. Để đáp ứng co mạng LAN này chúng ta lấy subnet tiếp theo là
192.168.10.64/26 mượn tiếp 1 bit nữa để tách thành 2 subnet nhỏ hơn như
sau:

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

215

Dải địa chỉ host

Địa chỉ quảng bá

#

ID

0

192.168.10.64

192.168.10.65 – 192.168.10.94

192.168.10.95

1

192.168.10.96

192.168.10.97 – 192.168.10.126

192.168.10.127

Mỗi subnet /27 có 5 bit dành cho phần host nên đáp ứng được tối đa 2+-2=30 host.
Do đó ta lấy subnet 192.168.10.64/27 để phân phối cho mạng LAN 28 host ở
Kuala Lumpur.
2 . Bước thứ 3 chúng ta xét tiếp đến các mạng LAN nhở hơn tiếp theo. Chúng ta
còn lại hai mạng LAN ở Sydney và Singapore, mỗi mạng 12 host. Để đáp ứng
cho hai mạng LAN này chúng ta lấy subnet 12.168.10.96/27 ở trên mượn tiếp 1
bit nữa để tách thành 2 subnet/28 như sau:
#
ID
Dải địa chỉ host
Địa chỉ quảng bá

CD4pro.info

0

192.168.10.0

192.168.10.1 – 192.168.10.62

192.168.10.63

1

192.168.10.64

192.168.10.65 – 192.168.10.126

192.168.10.127

Mỗi subnet /28 còn 4 bit dành cho host nên đáp ứng được tối đa 24+ - 2 =14 host.
Chúng ta lấy hai subnet /28 trong bảng trên phân phối cho hai mạng LAN ở
Sydney và Singapore
3. Bước cuối cùng bây giờ chúng ta chỉ còn lại ba đường liên kết WAN giữa
các router, mỗi đường liên kết cần 2 địa chỉ host. Từ đầu đến giờ, chúng ta
đã sử dụng hết dải địa chỉ từ 192.168.10.0 192.168.10.27. Bây giờ chúng ta
lấy tiếp subnet 192.168.10.128/26 đã tạo ra ở bước 1, mượn tiếp 4 bit để tạo
thành 16 subnet/30 như sau:

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

216

Dải địa chỉ host

Địa chỉ quảng bá

#

ID

0

192.168.10.28

1

192.168.10.132 192.168.10.133 – 192.168.10.134 192.168.10.135

2

192.168.10.136 192.168.10.137– 192.168.10.138

3

192.168.10.140 192.168.10.141 – 192.168.10.142 192.168.10.143

4

192.168.10.144 192.168.10.145 – 192.168.10.146 192.168.10.147

5

192.168.10.148 192.168.10.149 – 192.168.10.150 192.168.10.151

6

192.168.10.152 192.168.10.153– 192.168.10.154

192.168.10.155

7

192.168.10.156 192.168.10.157– 192.168.10.158

192.168.10.159

8

192.168.10.160 192.168.10.161 – 192.168.10.162 192.168.10.163

9

192.168.10.164 192.168.10.165 – 192.168.10.166 192.168.10.167

192.168.10.129 – 192.168.10.130 192.168.10.131

192.168.10.139

CD4pro.info

10 192.168.10.168 192.168.10.169 – 192.168.10.170 192.168.10.171
11 192.168.10.172 192.168.10.173 – 192.168.10.174 192.168.10.175
12 192.168.10.176 192.168.10.177– 192.168.10.178

192.168.10.179

13 192.168.10.180 192.168.10.181– 192.168.10.182

192.168.10.183

14 192.168.10.184 192.168.10.185– 192.168.10.186

192.168.10.187

15 192.168.10.188 192.168.10.189– 192.168.10.190

192.168.10.191

Chúng ta lấy 3 subnet /30 đầu tiên trong bảng trên để phân phối cho các đường
WAN giữa các router:
Kết quả sơ đồ phân phối địa chỉ theo VLSM được thể hiện ở hình 1.1.4.d

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

217

Hình 1.1.4.d
Quá trình địa chỉ IP theo VLSM ở trên được tóm tắt lại theo sơ đồ sau:
1.1.5 Tổng hợp địa chỉ với VLSM.

CD4pro.info

Khi sử dụng VLSM các bạn nên cố gắng phân bố các subnet liền nhau ở gần nhau
để có thể tổng hợp địa chỉ. Trước 1997 không có tổng hợp địa chỉ hệ thống định
tuyến xương sống của Internet gần như bị sụp đổ mấy lần.

Hình 1.1.5

www.CD4pro.info-Key Windows Server 2003,2008,R2,2012,Kaspersky 4 Server(KOSS),KIS,BIS,

218

Hình 1.1.5 là một ví dụ cho thấy sự tổng hợp địa chỉ lên các router tầng trên. Thực
chất tổng hợp địa chỉ là bài toán đi ngược lại bài toán chia địa chỉ theo VLSM. Nếu
như ví dụ ở phần 1.1.4 là một bài toán đi từ một địa chỉ mạng lớn 192.168.1.0/24
chi thành nhiều tầng subnet nhỏ hơn thì bây giờ bài toán ở hình 1.1.5 đi ngược lại,
từ các subnet con tổng hợp lại thành subnet lớn hơn. Tổng hợp dẫn cho đến khi
thành một địa chỉ mạng lớn 200.199.48.0/22 đại diện chung cho toàn bộ các subnet
bên trong hệ thống.
Tương tự như VLSM các bạn muốn thực hiện được tổng hợp địa chỉ thì phải chạy
giao thức định tuyến không theo lớp địa chỉ như OSPF EIGRP vì các giao thức này
có truyền thông t in về subnet mask đi kèm với địa chỉ IP subnet trong các thông
tin định tuyến. Mặt khác bạn muốn tổng hợp địa chỉ đúng thì khi chia địa chỉ theo
VLSM để phân phối cho hệ thống mạng bạn phải chi a theo cấu trúc phân cấp như
ví dụ ở phần 1.1.4 và phân phối các subnet liền nhau ở cạnh tranh nhau trong cấu
trúc mạng.
Sau đây là một số nguyên tắc bạn cần nhớ:
1. Mỗi router phải biết địa chỉ subnet cụ thể của tất cả các mạng kết nối trực
tiếp vào nó
2. Mỗi router không cần phải gửi thông tin chi tiết về mỗi subne t của nó cho
các router khác nếu như nó có thể tổng hợp các subnet thành một địa chỉ đại
diện được
3. Khi tổng hợp địa chỉ như vậy bảng định tuyến của các router tầng trên sẽ
được rút gọn lại
3.1.6 Cấu hình VLSM
Sauk hi chia địa chỉ IP theo VLSM xong thì bước tiếp theo là bạn cung cấp địa chỉ
IP cho từng thiết bị trong hệ thống. Việc cấu hình địa chỉ IP choa các cổng giao
tiếp của router vẫn như vậy. không có gì đặc biệt.

CD4pro.info

Ví dụ như hình 1.1.6 sau khi đã phân phối địa chỉ theo VLSM xong bạn cấu hình
địa chỉ IP cho các cổng giao tiếp của router như sau: